Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22916, 13.10.2010]

Oslobođenje [broj 22916, 13.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 337 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Hillary Clin ton otvorila no vu zgradu Ambasade SAD-a u Sara je vu
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 13. 10. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.916Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
VI[E INFORMACIJA NA
15. STRANI
BiH sama odlu~uje
o te{kim reformama
2-3. strana
Foto: D`enanKRIJE[TORAC
Borio samse za mo juBosnu i Hercegovinu
Ispovijest Ili jeJuri{i}a
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 13. oktobar 2010. godine
U @I@I
2
PredsjedateljPredsjedni{tva BiH dr. HarisSilajd`i} i ~lano viPredsje- dni{tva BiH Neboj{aRadmano vi} i @eljkoKom{i}primili su ameri~kog dr`a vnogsekretaraHillaryClinton. Clinton je iskazala~ast i zado voljstvo pono vnimdolaskom u Sara je vo i na- glasilaspremnost SAD-a da pomo- gnueuroatlantskuintegraci juBosne i Hercego vine. Premanjenimri-  je~ima, punopra vno~lanstvo BiH u EU i NATO-u je u najboljemintere- sugra|ana BiH, ali je i podsjetila bh.  vlasti na oba vezeko je BiH morasa- marealizirati, sto ji u za jedni~komsa- op}enjuPredsjedni{tva BiH ko je prenosimo u ci jelosti.
Neophodne reforme
Clinton je preni jelaporuku da ameri~kaadministraci jasna`nopo- dupireevropsku i euroatlantskuin- tegraci juzemaljaregi je i spremnost da radi s doma}imvlastima na usposta vipoziti vne i stabilnebu- du}nosti. Istodobno, ukazala je na potrebupro vedbeneophodnihre- ormi, osobitorje{a vanjapitanja imo vine u BiH ko ja je predu vjet za punopra vnopriklju~enjeNATO-u i pozvala na pronala`enjeprihvatlji-  vihrje{enjako jezado volja va justan- dardeNATO-a. Tako|er je kazala da su usta vnepromjeneodgo vornost doma}ihpoliti~ara i treba jubitire- zultatunutarnjegdogo vora. Clinton je pot vrdilaameri~ku privr`enost BiH i otvorenost za po- mo} na politi~kom, ali i ekonom- skomplanu. Iskazala je o~eki vanje za skoroormiranjeno vedr`a vne  vlasti, ko ja}e doni jetiodlukeneop- hodne za priklju~enje BiH NATO-u i Evropskojuni ji. Ona je kazala da je `elja SAD da BiH uspi je, te da }e oniu~initi sve {to je u njiho vojmo}i da nam u tomepomognu. ^lano viPredsjedni{tva BiH su zahvalili SAD-u za sve {to su u~ini- li za narode i gra|ane u BiH, te suosobitopozdra vilikontinuiranupri-  jateljsku i akti vnupotporuko ju SAD pru`aju BiH. Slo`ili su se da je bu-du}nost BiH i ci jeleregi je u NATO- u i EU. Istodobno su istaknuli da je dobrodo{laameri~kapomo} na in- tenzi vni jemispunja vanjuneopho- dnihuvjeta za priklju~enjeeuroa- tlantskimintegraci jama. ^lanPredsjedni{tva BiH Neboj{a Radmano vi} je izniomi{ljenje da trebaiskoristitieurooptimizam na ovomprostorukako bi BiH dobila statuskandidata i ondaunutarze- mljerje{a vatineri je{enapitanja. Premanjego vommi{ljenju, djelo va- njeUredavisokogpredsta vnika ve} du`evri jeme je kontraprodukti vno i oci jenio je daposto janjem OHR-a ne mo`eo~eki vatinapredak, ~ak je i stavEvropskekomisi jeda je zatva- ranje OHR-a klju~niuvjet za napre- do vanje BiH ka EU.^lanPredsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} je kazao da je bitno da bu- du}avlastna|esnagu i dogo vori se oko klju~nihstvari u BiH, da stanjeu zemlji ne trebazanemari vati, oso- bito na ekonomskom i soci jalnom planu, te da na tom planutreba odgo voritinadamaljudi, {to je, pre- manjego vimri je~ima, po vezano s  vanjskopoliti~kimcilje vima. Potre- bno je sta vitita~ku na stolje}asuko- ba na ovomprostoru i tu }e nam po- mo}i~lanstvo u EU i NATO-u, kazao  je Kom{i}, te je dodao da je potpo- raEvrope, posebno SAD-a,od ogro- mneva`nosti za BiH.
Zahvalnost SAD-u
PredsjedateljSilajd`i} je ista- knuo da BiH za vre|ujeposebnu pozornost SAD-a, jer predstav ljaje- dinstvenmodelpluralizmako ji se morao~uvati i afrmirati. Silajd`i}  je rekao da gra|ani BiH `ele mir, si-gurnost i prosperitet, te da je inte- graci ja BiH u NATO i EU klju~niko- rak u ostvari vanju tih cilje va. Stoga  je istaknuo da BiH treba{to pri je postatipunopra vna~lanicaNA- TO-a i da je to strate{kiprioritet za na{uzemlju. U ime ~lano vaPred- sjedni{tva BiH jo{ jednomiskazao zahvalnostvladi i gra|anima SAD- a za svu dosada{njupomo} i potpo- ru BiH, a posebnoobiteljimaonih ko ji suizgubilisvoj`ivot za na{uze- mlju, rekav {i da se gra|ani BiHnjih s pi jetetomsje}aju, uva`ava ju i po{ti va ju.
 SAD `ele vidje ti uspjeh
HillaryClin ton,
dr`avnisekretar SAD-a, u Predsjedni{tvu BiH
Radmano vi}:
OHR jekontraproduktivan
Kom{i}:
Ta~ka na stolje}asukoba
 Silajd`i}:
Prioritet je NATO
Predsjedni{ tvo BiH
SAD spremneda pomognueuro n egraci ama BiH
Daniel OMERAGI]
Budu}nostBosne i Hercego-  vinele`i u integriranoj i demo- kratskojEvropi. U to smo vje- ro valipri je15 godina, kada su tro jicaAmerikanaca- Robert Frasure, JosephKruzel i Nelson Drew- poginuli na Igmanu, dolaze}i u Sara je vo pod opsa- dom u misi jigradnjeideala mira i prosperiteta u Evropi, i  vjeru jemo i danas. Ovu porukuju~er je u Sara-  je vupreni jelaameri~kadr`a-  vnatajnicaHillaryClinton, nakon{to je otvorilano vu zgraduAmbasadeSjedinje- nihAmeri~kihDr`ava u BiH.Clinton je naglasila da su Sje- dinjeneDr`avespremnepo- mo}iBosni i Hercego vini da ostvariza jedni~kicilj- puno- pra vno~lanstvo u Evropskoj uni ji i NATO-u.
Po treban kompromis
- Ali, svi znamo da samona- rod i lideri ove zemljemogu to omogu}iti. Za to }e trebati marlji vi rad, liderstvo, volja da se postignekompromis, odlu~nost da se pro vedute{ke reorme, a istotako i shvatanje da demokraci jani jenikadaje- dandobitnikko jiuzima sve sa stola, kazala je ona. Obra}aju}i se predbrojnimdoma}im i stranimzvani~nici- ma - uz direktanprenos na BHRT-u - Clinton je posa vjeto-  vala sve gra|ane BiH da odbi-
SjedinjeneDr`avespremnepomo}iBosni i Hercego vini da ostvariza jedni~kicilj- punopra vno~lanstvo u Evropskojuni ji i NATO-u
Niko ne mo`eosporitistabilnu i prosperitetnu budu}nost, potpiru ju}istaranepri jateljstva, kazala je ameri~kadr`a vnatajnica
HillaryClin tonotvorilano vu
BiH samaodlu~ujeo te{kimreformam
Dr`avni sekretar SAD-a sa budu}im liderima u BiH
Sat vremena je Hil- laryClintontokomsvo jeposjeteSara je vu izdvo jilakako bi sa srednjo{kolcima, stu- dentima i predsta vni- cimaci vilnogdru{tva u Narodnompozori- {tu u Sara je vurazgo-  varala o stanju u Bo- sni i Hercego vini i reormskimkoracimako je je potrebno u~initikako bi BiH postalapunopra vna~lanicaEvropskeuni-  je i NATO-a.U uvodnomobra}anju, kako je istakla, budu}imliderima u Bosni i Hercego vinidr`a vnisekretar SAD-a je kazalakako  vjeru je u budu}nost BiH, podsjetiv {i da je Dejtonskispora- zumpri je15 godinaomogu}io mir, te da su SAD uposli je- ratnuobno vu BiH ulo`ile, po grubojprocjeni, oko mili jardu i pol dolara.“Istuporukumogupreni jetisvimdr`avama u regionu: Sa- da je vri jeme da se oja~ajudemokratskeinstituci je, produ- bevezeme|ususjedima. Potrebno je usvo jitireormekako bi dr`avabilasposobna da pri vu~estranein vestitoreko jima trebasigurnosttr`i{ta“, kazala je Clintono va, a studenti i pred- sta vnicici vilnogsektoranaj vi{e su se interesirali za reormu obrazo vnogsistema, usta vnereorme, te ukazi vali na opasnos- tisecesionisti~kepolitike. “Pitanje BiH je za mene i veomali~nopitanje. Moj mu` Bill i ja sna`novjeru jemo da vi mo`eteuspjeti bez obzira na sve konikte iz histori je. Va{a je budu}nost u transatlantskimpo-  vezi vanjima“, kazala je Clinton, ko ja je potcrtalakakonika- kvapodjela BiH ne dolazi u obzir i da “SAD ne}epodr`atise- paratizam“. Dr`a vnisekretar SAD-a je studentimago vorila o vlastitimis- kustvima u Belastu, o odnosu sa predsjednikom SAD-a Barac- komObamom, o multietni~nosti SAD-a i New Yorka, ko jani-  jedo{laprekono}inegokrozdugu i upornuborbu.
F. B.
   F   o   t   o  :   D   ` .   K   R   I   J   E    [   T   O   R   A   C   F   o   t   o  :   D .   T   O   R   C   H   E
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 13. oktobar 2010. godine
3
U @I@I
 jula`naobe}anja i slu`enjenaci-onalisti~kimprogramima, “jer oni slu`esamosebi i jo{ ve}emnepo vjerenju, razjedinjenju, sta- gnaci ji i siroma{tvu“. - Niko ne mo`eosporitistabil- nu i prosperitetnubudu}nost, potpiru ju}istaranepri jateljstva. Jedinina~in da se ostvarinapre- dakle`i u ostvarenjuza jedni~ke aspiraci je da se kre}enapri jed i posti`ezapo{lja vanje, pri vla~enje stranihin vestici ja i stvaranjebo- ljeg`ivota, rekla je Clinton. Prvikorak ka tomenaprav ljen je 3. oktobra na, kako ih je nazvala, po vi jesnimizborima. Ameri~ka dr`a vnatajnica je pozvalano vo- izabranezvani~nike da se kre}u napri jed i po{tu juvoljuglasa~a te stvoreunkcionalnuvladu i okre- nu se usta vnimreormama. - SAD }e raditi sa evropskimsa-  veznicima, nastav lja ju}iohrabri-  vatijedinstvo, stabilnost i terito- ri jalniintegritetBosne i Hercego-  vine, a nasta vi}emo s vamaradi- ti na ja~anjudemokratskihinsti- tuci ja, ko je}e omogu}itiovojze- mlji da cvjeta. Ali, krajnjiishod je u va{imrukama. Sigurna sam da bi Bob Freuser, Joe Kruzel i Nelson Drew`eljelivi{enegoi{ta da ova zemljauspi je, kazala je ona. Clinton je istaklazado voljstvo {to je bila u prilici da prisustvu je otvaranjuno vezgradeAmbasa- de SAD-a, ko japredstav ljasvje- do~anstvoopredi jeljenostiSje- dinjenihDr`avaprema BiH. - Vjeru jem da je ona, sa svo jim dizajnom i no vomlokaci jom u srcuSara je va, prikladansimbol pri jateljstvaizme|una{ihzemalja.  Ameri~kadr`a vnatajnica je podsjetila i da je pri jateljstvo izme|udvi jezemljepo~eloneza-  visno{}u BiH pri jeskoro20 godi- na, prisjetila se i za jedni~kih`rta-  va i odalapo{tutro jicizvani~nika SAD-a Frasureu, Drewu i Kruze- lu. Posebno se obratila~lano vima porodiceFrasurea i zahvalila im {to prisustvu juotvaranjuzgrade  Ambasade. - AmbasadorFrasuer i njego ve kolege su do{liov dje da bi pomo- gli da se zausta vikonfikt u ko jem  je izginulomnogoljudi. Gla vna cesta je bilablokirana, ali umjes- to da odustanu,oni su odlu~ili dakrenuprekoIgmana, iako su zna- li da je ta rutavrloriskanta. Bila je to odlukanesebi~nosti i hrabros- ti. To ni je bio izolirani akt, nego dio ameri~keopredi jeljenosti ka Evro- piko ja je slobodna, cjelo vita i si- gurna. Ovo opredjeljenje i oba ve- za se prote`e na Prvisvjetski rat,Drugisvjetski rat, hladni rat i bal- kanskerato ve i generaci jeAme- rikanaca, kazala je ona. Naglasila je da donosinaj- bolje`elje u BiH, opredi jeljenost SAD-a da bude uz nas i da radis nama, da nudipomo}kakvu god mo`e, ali i da mi preuzima- mote{keodluke.- Neka ova no vaambasada postanetrajnisimbolvri jednos- tiko jena{ezemljedi jele o prospe- ritetnojbudu}nosti, a istotako i oba vezamako jeza jednoimamo premasvo jojdjeci i unucima da oni moguimati mir i prosperitet ko jisvakozaslu`uje, kazala je Clinton, istaknuv {i da Sjedinjenje Dr`aveima jupunopo vjerenje u budu}nost BiH.
Zahvalnost na pomo}i
Na ceremoni ji se obratio i v. d. direktoraBiroa za poslo veizgra- dnjeobjekata u inostranstvu  AdamNamm, ko jidirek tno nadzireprocesizgradnje na 265 mjesta{iromsvi jeta i, kako je re- kaoMoon, jakodobrorazumi-  je da te zgradene simbolizira ju samocigle i cement. Namm je rekao da ci jenipomo} ko ju je prilikomizgradnjedobio od vlade BiH, Grada i KantonaSa- ra je vo, op}inaNo voSara je vo i Centar, ambasadoruMoonu i njego vomprethodniku na toj unkci jiCharlesuEnglisu i svim drugimako ji su omogu}ili da do togado|e.- Stotinelokalnihgraditelja su biliov djeuposleni i veomaci jeni- monjihov rad. Veliki dio ovogpro-  jekta, vri jednog120 milionadola- ra, potro{en je u lokalnojekono- mi ji. Ova ambasadapokazu je, tako|er, opredi jeljenost SAD-a na ~uvanjeokoline. U njojsu 63 umjetni~karadaameri~kih i lokal- nihumjetnika, ko ji}e bitistalno izlo`eni, kazao je Namm.Nakonceremoni jeHillaryClin- ton se iz Sara je vazaputila u Beo- grad, gdje}e razgo varati sa pred- sjednikomSrbi jeBorisomTa- di}em. Balkanskuturne juame- ri~kadr`a vnatajnicaza vr{a va sutraposjetomKoso vu, a potom odlazi u Bruxelles,u ko jem}e se susresti sa ~elnicimaEvropske uni je i NATO-a.
zgraduAmbasade SAD-a u Sara je vu
a
Sa sve~anogotvo enjaAmbasade SAD-a i imenovanjauliceRober aFrasu ea
Foto: A. KAJMOVI]
Rukovanje La gumd`ije i Dodika
O~evicitvrde da je HillaryClinton u sa- ligdje je odr`alago vornatjeralapredsje- dnika SDP-a ZlatkaLagumd`iju i premi je- ra RS-a MiloradaDodika da se ruku ju. La- gumd`ija je pot vrdio da su se njihdvo jica tom prilikomzadr`ali u kra}emrazgo vo- ru sa ameri~komdr`a vnomtajnicom. - Ovajgo vorko ji ste ov dje~uli i ono {to  je reklamenigospo|aClinton dok smo ta- mosta jali i {to je reklagospodinuDodiku,  jasna jeporuka da ne trebarazmi{ljati o se- cesionisti~kimscenari jima i nedjelo vanju me|unarodneza jednice. GospodinDodik   je vrlojasno, u mom prisustvu, rekao da nje- munikakavsecesionizam ne pada na pa- met, pa ne vidim{to bismodaljerazgo va- rali o tome, rekao je Lagumd`ija, ko ji je vrlo ohrabrenistupomHillaryClinton. Iz onoga{to je ju~erre~eno, Lagumd`ija je zaklju~iokako je jasno da }e BiH dobiti svakupodr{ku za usta vnepromjeneko je budetra`ila i da je na doma}imliderima da poku{a ju da to uradeza jedno. - Velikoohrabrenje za nas je da SAD ne  videnikakavdrugialternati vniscenario za ovu zemlju, osimonog{to je re~eno- jednazemlja, zemljaslobodnihljudi, multie- tni~kazemlja BiH, kazao je Lagumd`ija. Dodik je naglasiokako ga radu je ono {to  je ~uo od HillaryClinton da SAD `eleov - djevidjetistabilnost i dogo vordoma}ihpo- liti~ara.- Od dr`a vnogsekretara sam tra`io da se situaci ja u BiH relaksira na na~in da se za- tvori OHR, jer je on remetila~kiaktorbi- lokakvogdi jaloga, kazao je Dodik, ista- knuv {i da }e u eventualnimusta vnim promjenamatra`iti da se odredi da kon- stituti vninarodi u BiH ima jupra vo na sa- moopredjeljenje.
Odvo jen susrets Izetbe govi}em
 Ameri~kadr`a vnatajni- caHillaryClinton, tokom borav ka u Sara je vu, odvo je- no se sastala sa no voizabra- nimbo{nja~kim~lanomPredsjedni{tva BiH Bakirom Izetbego vi}em. Kako je no vi- narimaotkrioIzetbego vi}, pri~ali su pet-{estminuta ogla vnimtemama u BiH i po- mo}i SAD-a na{ojzemlji.- Oni su privr`eni BiH i`ele da se ovajpro jekatdo vr{i navaljanna~in, da ima svojhepiend, od unkcionalne dr`aveko ju}emoostvariti krozusta vnureormu, preko relaksaci jeodnosa. Zado vo- ljni su izborima i time{to sam izabran. Misle da i jamogupomo}i da se ta atmo- serapopra vi u BiH, da se okrenemopitanjima od ko-  jihve}inasvi jeta ima koristi, da ne idemo na temeko je nas sva|aju, kazao je Izetbego vi}. Rekao je i da je porodica Clintonspremna, li~nobiv - {ipredsjednikSAD-a BillClinton, da se daljeanga`uje i pomogne BiH.- Nismoulazili u detaljeus- ta vnereorme. Oni o~eku ju  vi{einici jati ve od nas. To se moglovidjeti iz go voraHillary  Clinton. O~eku ju da to bude doma}iproizvod u ko jem bi oni u~estvo vali, ohrabri vali, pomogali. Mislim da bi pa- metniljudi, lideri, trebali da protuma~e{ta je interesonih ko ji su za njihglasali. Nikome nisu u interesunekiru`ni, crniscenari jikakvi se po vre- menonago vje{ta va ju. Ni je nam interes da imamopono-  voprobleme u BiH, da ima- mosukobe, da timeodbi je- moin vestici je, da ondane- mamopenzi je i pla}e, izja vio  je Izetbego vi}.
 Tihi}: Podr{ka umjerenoj politici
Predsjednik SDA SulejmanTihi}izja vio je ju~er da jeporu- kaHillaryClintonpokazatelj da SAD osta ju s na{omze- mljom i nastav lja ju joj pomagati. - Ali, mi moramopreuzetiodgo vornost i rje{a vatiprobleme u BiH. Izbornatemperatura je jo{ visoka i sa~ekajmo da se spus- ti na jednunormalu. Nakontoga}e svimabitijasno - i nama u BiH i Evropskojuni ji i Americi - ko ho}e BiH u EU i NATO- u, a ko ne}e. Izboriko ji su u FBiHdalipodr{kuumjerenoj, re- alnojpolitici, jer dvi jetre}inegra|ana su ipakglasale za SDP i SDA, predstav lja jupodr{kuko ja nas oba vezu je da radimo na rje{a vanjuproblema, a ne uslo`nja vanju, kazao je Tihi}.
^ovi} ni je do{ao
Sve~anostiotvaranjano ve zgradeAmbasade SAD-a ni-  jeprisustvo vaopredsjednik  HDZ-a BiH Dragan^ovi}.Zamjenikpredsjednika HDZ-a BiH NikoLozan~i} jekazao da ^ovi} ima zdrav -stvenihproblema i da zbog togani jemogaodo}i. Lozan~i}ka`e da je Hillary Clintonuputilao~eki vane poruke u Sara je vu i nada se da }e SAD pomo}i BiH dabr`imkoracima ide ka usta-  vnimpromjenama.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->