Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Nick Hentoff - Arizona Attorney - Quoted in a Joe Arpaio Top Ten list from www.Arpaio.com

Nick Hentoff - Arizona Attorney - Quoted in a Joe Arpaio Top Ten list from www.Arpaio.com

Ratings: (0)|Views: 148|Likes:
Published by Nick Hentoff
"Nicholas Hentoff of Phoenix wrote in a letter to the Editor of the Arizona Republic" If Joe
Arpaio continues to spend the county's scarce law enforcement dollars on chasing consenting
adults engaged in private sexual activity, while child murders and sexual assaults remain
unsolved, he should be the one to explain to the next grieving mother why her child's killer has
not been caught, prosecuted and put in prison. And the taxpayers should send him a message by
electing a new sheriff who doesn't treat public funds as his private public relations piggy bank."
"Nicholas Hentoff of Phoenix wrote in a letter to the Editor of the Arizona Republic" If Joe
Arpaio continues to spend the county's scarce law enforcement dollars on chasing consenting
adults engaged in private sexual activity, while child murders and sexual assaults remain
unsolved, he should be the one to explain to the next grieving mother why her child's killer has
not been caught, prosecuted and put in prison. And the taxpayers should send him a message by
electing a new sheriff who doesn't treat public funds as his private public relations piggy bank."

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Nick Hentoff on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2010

 
Lei Os~obe Qe~ ?>
Medi7 Qe~ Qig Siozegz qe sijo`` Lei
Qe~ Qig Siozegz qe sijo`` Lei
Qmi zqoff oq Os~obe'jed moz ~e``ia jbqb|igz oga id~`eriiz ef qmi Dosbje~o JeygqrZmisbff+z Effbji oga moz jed~`bia qmbz Qe~ Qig Siozegz GEQ qe veqi fes Os~obe'?<[bqm Os~obe, sio` `o{ igfesjidigq qohiz o cojhzioq qe ~yc`bjbqr zqygqz'
Oz og i}od~`i bg egi ef Os~obe+z `oiz zygz, oga o o bdi {mig misi {isi ?3 ygze`viai}ijybeg$zr`i dysaisz bg mi jeygr, mi zokia o dozzbvi ~sezbybeg seyga$y~ ~yc`bjbrzyg'Qmbz {e degm #zbgk e~isobeg# bgve`via evis :9> ai~ybiz mo {isi ~y``ia eff emisbgvizbkobvi aiob`z oga ~ose` mo sizy`ia bg => joziz mo movi o`` ciig aij`bgia fes~sezijybeg cr mi Dosbje~o Jeygr Oesgir+z Effbji'Gbjme`oz Migeff ef ^meigb} {sei bg o `iis e mi Iabes ef mi Osb|ego Si~yc`bj# Bf LeiOs~obe jegbgyiz e z~iga mi jeygr+z zjosji `o{ igfesjidig ae``osz eg jmozbgk jegzigbgkoay`z igkokia bg ~sbvoi zi}yo` ojbvbr, {mb`i jmb`a dysaisz oga zi}yo` ozzoy`z sidobgygze`via, mi zmey`a ci mi egi e i}~`obg e mi gi} ksbivbgk demis {mr mis jmb`a+z hb``is mozge ciig joykm, ~sezijyia oga ~y bg ~sbzeg' Oga mi o}~orisz zmey`a ziga mbd o dizzoki cri`ijbgk o gi{ zmisbff {me aeizg+ sio ~yc`bj fygaz oz mbz ~sbvoi ~yc`bj si`obegz ~bkkrcogh'#7Qe~ 
3< Mi `bviz bg o fogqozr {es`a ef zi`f$bd~esqogji'
Mbz j`obdz ef ossizbgk I`vbz ^siz`ir, csiohbgk mi Fsigjm Jeggijbeg, oga cibgk bg {iih`rzmee$eyz zykkiz o zisbeyz digo` ~sec`id'Zedi ef mbz emis j`obdz bgj`yai<Os~obe< Bgvigia mi baio ef meyzbgk bgdoiz bg igz'Qsym< Qmbz bz ygsyi, mi Osb|ego Ai~osdig ef Jessijbeg moz yzia igz fes aijoaiz'Fojb`bbiz bg emis zoiz o`ze yzia igz cifesi Os~obe'Os~obe< J`obdz jsiab fes fiiabgk ksiig ce`ekgo -zys~`yz feea" e bgdoizQsym< Lob`z oga ~sbzegz misi bg Osb|ego oga o`` evis mi jeygsr fiia zys~`yz feea e bgdoizoga aegi ze fes dogr riosz'
mqq~<%%{{{'os~obe'jed%qe~$qig%bgai}'~m~ -? ef 9" X?>%?:%3>?> 2<12<?9 ODT
 
Lei Os~obe Qe~ ?>
7Qe~ 
:< Db``begz ef qo} ae``osz movi ciig {ozqia eg `o{zybqz
@o{zybz cseykm okobgz Os~obe cr id~`eriiz, fesdis id~`eriiz, bgdoiz, oga mi fodb`biz ef aioa bgdoiz movi jez mi jeygr db``begz oga Os~obe moz dbz`ia mi ~yc`bj ocey mi jez eo}~orisz ef `o{zybz'Qmi jozi ef Zje Gescisk, {me abia bg lob`, bz o keea i}od~`i' Os~obe moz fsiqyig`r zoba mi!='39 db``beg zi`idig jez mi jeygr gembgk oga {oz jevisia cr bgzysogji' [mo mi aeizge zor bz mo, o mi bdi ef mi zi`idig, mi jeygr moa o !? db``beg aiayjbc`i'Cijoyzi ef mizi `o{zybz, mi aiayjbc`i fes mi zmisbff+z effbji bgzysogji jevisoki moz bgjsiozifsed !? db``beg e !9 db``beg ~is bgjbaig'7Qe~ 
1< Mi bz siz~egzbc`i fes o jsbqbjo` oga aogkiseyz zmesqoki ef ~iszeggi` bg ceqm qmi lob`zoga ~oqse`'
Qmbz jegabbeg bz ygzofi fes mi effbjisz, mi bgdoiz, oga mi ~yc`bj' Qmbz zbyobeg `ioaz edesi `o{zybz {mbjm sizy`z bg desi db``begz ef o} ae``osz {ozia'Os~obe moz jsioia o jsbbjo` oga aogkiseyz zmesoki ef ai~yr zmisbffz giiaia e ~isfesdfygaodigo` `o{ igfesjidig zisvbjiz bg mi ygbgjes~esoia osioz ef mi Jeygr'Ai~ybiz mo jey`a ci ozzbkgia e ~ose`, osi ozzbkgia bgzioa oz ~iszego` cearkyosaz fesZmisbff Os~obe'Aiigbeg effbjisz, aiz~isoi`r giiaia bg mi lob`z, osi ozzbkgia e mi `oces$bgigzbvi, ~yc`bjbr$~seayjbgk jmobg kogkz bg esais e ki Os~obe eg desi QV gi{z ~seksodz'^selijz mo ce`zis Os~obe+z ike, zobzfr mbz giia fes ~yc`bjbr, oga bgzysi mbz ~iszego`zofir osi o`` fy``r zoffia' Ygfesygoi`r, o mi zodi bdi eg mi zsiiz oga bg mi lob`z ef mijeygr, `bviz osi ~`ojia o sbzh cr Os~obe+z zi`f$zisvbgk ocyzi ef oymesbr 'O`ze Zmisbff Os~obe moz mi `oskiz i}ijybvi zoff ef ogr ~e`bji okigjr bg Osb|ego oga ~ismo~zmi Ygbia Zoiz ' Cr jed~osbzeg, mi @ez Ogk`iz Jeygr Zmisbff+z Ai~osdig, mi gobeg+z`oskiz, moz mo`f oz dogr eg mi i}ijybvi zoff' Qmi db``begz z~iga eg i}jizz i}ijybvi~ezbbegz zmey`a ci yzia e mbsi id~`eriiz mo jey`a ci ozzbkgia {misi sio``r giiaia'7Qe~ 
9< Mygasiaz ef jyssigq zmisbff+z effbji id~`eriiz, si~sizigqia cr o gydcis ef id~`eriieskogb|oqbegz, movi i}~sizzia o veqi ef ge jegfbaigji bg Zmisbff Os~obe'
^e`bji effbjisz ozzejbobegz mseykmey mi Zoi ef Osb|ego movi veia #ge jegfbaigji# bg LeiOs~obe oz Zmisbff/ Qmizi bgj`yai8 Zoi ef Osb|ego Fsoisgo` Esais ef ^e`bji, Fsoisgo` Esais ef ^e`bji @eaki Fbvi, Dosbje~o Jeygr Ai~ybiz Ozzejbobeg, Osb|ego Je~z'Bf mi ~e`bji effbjisz bg mi Zoi ef Osb|ego movi ge jegfbaigji bg Lei, {mr zmey`a rey57Qe~ 
mqq~<%%{{{'os~obe'jed%qe~$qig%bgai}'~m~ -3 ef 9" X?>%?:%3>?> 2<12<?9 ODT
 
Lei Os~obe Qe~ ?>
6< Qmi zi`f ~sej`obdia #Qeykmizq Zmisbff bg Odisbjo # bz qee fiosfy` qe aicoqi eqmisjogabaoqiz'
Qmisi movi ciig ziviso` aicoiz zjmiay`ia mbz rios ci{iig mi jogabaoiz mo osi syggbgk fesmi Effbji ef Zmisbff' O`` mi jogabaoiz movi o~~iosia dbgyz egi, Lei Os~obe'[mr bz Lei ze ofsoba e aicoi mbz ~e`bjbiz bg ~yc`bj {bm mi emis jogabaoiz5 Jey`a b ci momi jey`ag+ sioa fsed mbz #zjsb~ia# z~iijm mo mi moz kbvig mygasiaz ef bdiz cifesi emis~yc`bj komisbgkz {misi mi dohiz mbz ey`ogabzm j`obdz e fodi'Ziviso` riosz oke Zmisbff Os~obe vbzbia mi ey`rbgk ~ose` abzsbjz ef mi Zmisbff+z Effbji e{mo {oz zy~~ezi e ci o #qyizbeg oga ogz{is# diibgk ci{iig mbz id~`eriiz' Bgzioa oiojm ef mizi feys diibgkz mi zosia ey {bm mbz joggia ~e`bbjo` z~iijm i``bgk mi ai~ybizme{ bd~esog mi {oz oga mo mir ai~igaia y~eg mbd fes mibs lecz' O Abzsbj+z Q{e ogaQmsii, mi {oz ~e`bi`r ozhia cr ^ose` Ziskiog+z bg oigaogji bf mi jey`a ogz{is qyizbegzfsed mi ai~ybiz' Mi mizbog`r zoia mo mi {ozg+ ~si~osia e ogz{is ogr qyizbegz cy{ey`a sr' Mi {oz mig ozhia cozbj qyizbegz mo bgve`via effbjis zofir bzzyiz, mi `ojh ef sobgbgk, oga ~or bzzyiz' Os~obe fydc`ia srbgk e ogz{is, oga eg ziviso` ejjozbegz zbaizi~~iami qyizbeg igbsi`r' [iihz ofis mizi diibgkz, mi ai~ybiz oga ziskiogz mo ozhia miziqyizbegz e Zmisbff Os~obe {isi sogzfissia e gi{`r jsioia ~ezbbegz {bmbg mi effbji' Egiozzbkgdig {oz cibgk zobegia bg mi cozidig ef mi dobg lob` eg ksovirosa e ogz{is oi`i~megi mo givis sogk, oga ogemis e mi ~se~isr seed, bgvigesrbgk bidz bg zesoki'7Qe~ 
;< Os~obe seyqbgi`r ocyziz mbz oyqmesbqr fes ~iszego`, ~e`bqbjo`, oga vbgabjqbvi siozegz'
Q{e Si~yc`bjogz oga og Bgai~igaig syggbgk okobgz Os~obe movi o`` o``ikia ocyziz ef ~e{iseg mi ~os ef Zmisbff Os~obe' Bg 3>>3, mi jeygr zi`ia o `o{zyb ey ef jeys {bm fesdisid~`erii Zivi Cosgiz fes {segkfy` isdbgobeg ofis mi c`i{ mi {mbz`i eg qyizbegoc`iojbjz cr mi zmisbff+z effbji'Cosgiz j`obdia mo Os~obe+z effbji {bsio~~ia fesdis Os~obe obai Qed Ciosy~ oga mo b moaoskiia Jeygr Oesgir Sbjh Sed`ir fes zysvib``ogji' Ciosy~, [' Zivig Dosbg oga AogZocog, o`` syggbgk fes zmisbff okobgz Os~obe mbz rios, movi o`ze si~esia mo mir movi ciigfe``e{ia oga mosozzia cr zmisbff+z ai~ybiz'Ogemis i}od~`i {ey`a o`ze ci mi ossiz ef Gbjh Qoss, emis{bzi hge{g oz #Lei Osb|ego#' Bg3>3> misi {isi msii me ~se~ezbbegz bgve`vbgk Bgabog kodbgk bg Osb|ego, Gbjh+z #LeiOsb|ego# jmosojis zy~~esia sojisojhz movbgk z`e dojmbgiz, Zmisbff Lei {oz zy~~esbgk o~se~ezbbeg mo hi~ Bgabog kodbgk eg Bgabog `oga' Fes Mo``e{iig Gbjh aijbaia e jod~obkgbg ae{ge{g ^meigb} asizzia oz og effbjis' Mi {ig bge mbz ~se~ j`ezi jog jodi ey {bm oge`a ygbfesd zmbs fsed A^Z, mbz soaidosh #B @evi Osb|ego# $zmbs, oga o ~obs ef Os~obe+z ~bgh ce}is zmesz'Aovi Migaisze, jmbif Ai~yr ef mi Zmisbff+z Effbji z~eia Gbjh oga mi jo``ia A^Z {bji emovi mid jedi ey oga kbvi Gbjh o jbobeg' A^Z effbjisz jodi ey oga aijbaia misi {oz gejsbdi' Ygaoygia, Migaiszme mig esaisia mbz e{g ai~ybiz e ossiz Qoss ef bd~iszegobgkog effbjis'Qmi jmoskiz okobgz Qoss {i `ois ase~~ia oga Qoss ge{ moz o `o{zyb okobgz mi Zmisbff+zEffbji'
mqq~<%%{{{'os~obe'jed%qe~$qig%bgai}'~m~ -: ef 9" X?>%?:%3>?> 2<12<?9 ODT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->