Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16 Rules of Investing

16 Rules of Investing

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Paresh Pabaria
Golden rules of investing.. for amature investors...
Golden rules of investing.. for amature investors...

More info:

Published by: Paresh Pabaria on Jul 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
NS
oribp
clo
fksbpqjbkq
pr``bpp
E
~åÇ Ñçê óçìê Ñ~ãáäóI ÜçìëÉI íìáíáçåI êÉíáêÉãÉåíÁ
F
_v pfo glek qbjmibqlk
qi oNS MTLMT
eÉ~Ç lÑÑáÅÉWcê~åâäáå qÉãéäÉíçå ^ëëÉí j~å~ÖÉãÉåí EfåÇá~F mîíK iíÇK
iÉîÉä QI tçÅâÜ~êí qçïÉêëINëí _~åÇê~ hìêä~ `çãéäÉñI _~åÇê~ Eb~ëíFIjìãÄ~á Ó QMM MRNïïïKÑê~åâäáåíÉãéäÉíçåáåÇá~KÅçã
<
GAIN FROM OUR PERSPECTIVE
®
>
qÜÉ ~êíáÅäÉ Ñáêëí ~ééÉ~êÉÇ áå NVVP áå tçêäÇ jçåáíçêW qÜÉ `Üêáëíá~å pÅáÉåÅÉjçåáíçê jçåíÜäóI ïÜáÅÜ áë åç äçåÖÉê éìÄäáëÜÉÇI ~åÇ áë êÉéêáåíÉÇ ïáíÜéÉêãáëëáçå çÑ páê gçÜå qÉãéäÉíçåK tÜáäÉ ã~êâÉí ~åÇ ÉÅçåçãáÅ Ç~í~áåÅäìÇÉÇ áå íÜáë NVVP ~êíáÅäÉ ~êÉ çÄîáçìëäó çìíÇ~íÉÇI páê gçÜå qÉãéäÉíçåÛëÅçêÉ áåîÉëíãÉåí éêáåÅáéäÉë ~êÉ ëíáää êÉäÉî~åíKfåîÉëíçêë ëÜçìäÇ Å~êÉÑìääó ÅçåëáÇÉê ~ ÑìåÇÛë áåîÉëíãÉåí Öç~äëI êáëâëI ÅÜ~êÖÉë~åÇ ÉñéÉåëÉë ÄÉÑçêÉ áåîÉëíáåÖK qç çÄí~áå ~ éêçëéÉÅíìëI ïÜáÅÜ Åçåí~áåë íÜáë~åÇ çíÜÉê áåÑçêã~íáçåI í~äâ íç óçìê ÑáåÅá~ä ~Çîáëçê çê îáëáíïïïKÑê~åâäáåíÉãéäÉíçåáåÇá~KÅçãK mäÉ~ëÉ Å~êÉÑìääó êÉ~Ç íÜÉ éêçëéÉÅíìëÄÉÑçêÉ óçì áåîÉëí çê ëÉåÇ ãçåÉóKjìíì~ä cìåÇ fåîÉëíãÉåíë ~êÉ ëìÄàÉÅí íç ã~êâÉí êáëâëK oÉ~Ç íÜÉ lÑÑÉêaçÅìãÉåí Å~êÉÑìääó ÄÉÑçêÉ áåîÉëíáåÖK
 
qÜÉêÉ áë ~ë ãìÅÜ ïáëÇçã ~ë Üìãçê áå íÜáë êÉã~êâKpìÅÅÉëë áå íÜÉ ëíçÅâ ã~êâÉí áë Ä~ëÉÇ çå íÜÉ éêáåÅáéäÉçÑ ÄìóáåÖ äçï ~åÇ ëÉääáåÖ ÜáÖÜK dê~åíÉÇI çåÉ Å~åã~âÉ ãçåÉó Äó êÉîÉêëáåÖ íÜÉ çêÇÉêÔëÉääáåÖ ÜáÖÜÇíÜÉåÄìóáåÖäçïKÇíÜÉêÉáëãçåÉóíçÄÉã~ÇÉáå íÜçëÉ ëíê~åÖÉ ~åáã~äëI çéíáçåë ~åÇ ÑìíìêÉëK _ìíIÄó ~åÇ ä~êÖÉI íÜÉëÉ ~êÉ íÉÅÜåáèìÉë Ñçê íê~ÇÉêë ~åÇëéÉÅìä~íçêëI åçí Ñçê áåîÉëíçêëK ^åÇ f ~ã ïêáíáåÖ ~ë ~éêçÑÉëëáçå~äáåîÉëíçêIçåÉïÜçÜ~ëÉåàçóÉÇ~ÅÉêí~áåÇÉÖêÉÉ çÑ ëìÅÅÉëë ~ë ~å áåîÉëíãÉåí ÅçìåëÉäçê çîÉêíÜÉ é~ëí Ü~äÑJÅÉåíìêóÔ~åÇ ïÜç ïáëÜÉë íç ëÜ~êÉïáíÜ çíÜÉêë íÜÉ äÉëëçåë äÉ~êåÉÇ ÇìêáåÖ íÜáë íáãÉK
NOT FDIC INSURED
|
MAY LOSE VALUE
|
NO BANK GUARANTEE
qÜÉ~êíáÅäÉÑáêëí~ééÉ~êÉÇáåNVVPáå
êäÇjçåáíçêWqÜÉ`Üêáëíá~åpÅáÉåÅÉjçåáíçêjçåíÜäóI
ïÜáÅÜ áë åç äçåÖÉê éìÄäáëÜÉÇI ~åÇ áë êÉéêáåíÉÇ ïáíÜ éÉêãáëëáçå çÑ páê gçÜå qÉãéäÉíçåKtÜáäÉ ã~êâÉí ~åÇ ÉÅçåçãáÅ Ç~í~ áåÅäìÇÉÇ áå íÜáë NVVP ~êíáÅäÉ ~êÉ çÄîáçìëäó çìíÇ~íÉÇIpáê gçÜå qÉãéäÉíçåÛë ÅçêÉ áåîÉëíãÉåí éêáåÅáéäÉë ~êÉ ëíáää êÉäÉî~åíK
f Å~å ëìã ìé ãó ãÉëë~ÖÉ Äó êÉãáåÇáåÖ óçì çÑ táää oçÖÉêëÛ Ñ~ãçìë ~ÇîáÅÉK
açåÛí Ö~ãÄäÉIÒ ÜÉ ë~áÇK_ìó ëçãÉ ÖççÇ ëíçÅâK eçäÇ áí íáää áí ÖçÉë ìéÁ~åÇ íÜÉå ëÉää áíKfÑ áí ÇçÉëåÛí Öç ìéI ÇçåÛí Äìó áí>Ò
qÜÉ qÉãéäÉíçå cìåÇë ÑçääçïíÜÉ áåîÉëíãÉåí ã~å~ÖÉãÉåíéêáåÅáéäÉë Éëí~ÄäáëÜÉÇ Äó íÜÉáêÑçìåÇÉê ~åÇ ÑçêãÉê ÅÜ~áêã~åIpáê gçÜå qÉãéäÉíçåI ïÜç êÉíáêÉÇ~åÇ Ü~ë Ü~Ç åç ~ÑÑáäá~íáçåïáíÜ íÜÉëÉ cìåÇë ëáåÅÉ NVVPKfåîÉëíáåÖ áå ~ qÉãéäÉíçå ÑìåÇÅ~ååçí Öì~ê~åíÉÉ çåÉÛëÑáå~åÅá~ä Öç~äë ïáää ÄÉ ãÉíK
 
kçK
O
INVEST—DON’T TRADE OR SPECULATE
3
The stock market is not a casino, but if you move in and out of stocksevery time they move a point or two, or if you continually sell short…or deal only in options…or trade in futures…the market will be yourcasino. And,like most gamblers, you may lose eventually—or frequently.You may find your profits consumed by commissions. You may find amarket you expected to turn down turning up—and up, and up—indefiance of all your careful calculations and short sales. Every time aWall Street news announcer says, “This just in,” your heart will stop.Keep in mind the wise words of Lucien Hooper, a Wall Street legend:“What always impresses me,” he wrote,“is how much better the relaxed,long-term owners of stock do with their portfolios than the traders dowith their switching of inventory. The relaxed investor is usually betterinformed and more understanding of essential values; he is more patientand less emotional; he pays smaller capital gains taxes; he does notincur unnecessary brokerage commissions; and he avoids behavinglike Cassius by ‘thinking too much.’”
2
INVEST FOR MAXIMUM TOTAL
REAL
RETURN
This means the return on invested dollars after taxes and after inflation.This is the only rational objective for most long-term investors. Anyinvestment strategy that fails to recognize the insidious effect oftaxes and inflation fails to recognize the true nature of the investmentenvironment and thus is severely handicapped.It is vital that you protect purchasing power. One of the biggest mistakespeople make is putting too much money into fixed-income securities.Today’s dollar buys only what 35 cents bought in the mid 1970s, what21 cents bought in 1960, and what 15 cents bought after World War II.U.S. consumer prices have risen every one of the last 38 years.If inflation averages 4%, it will reduce the buying power of a $100,000portfolio to $68,000 in just 10 years. In other words, to maintain thesame buying power, that portfolio would have to grow to $147,000—a 47% gain simply to remain even over a decade. And this doesn’teven count taxes.
kçK
N
aáîÉêëáÑóK få ëíçÅâë ~åÇ ÄçåÇëI~ë áå ãìÅÜ ÉäëÉIíÜÉêÉáë ë~ÑÉíó áå åìãÄÉêëK
Ò

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->