Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
16Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOLEKSI SPM EKONOMI ASAS KERTAS 1 - BAB 4

KOLEKSI SPM EKONOMI ASAS KERTAS 1 - BAB 4

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,614|Likes:
Published by cikgueaizan

More info:

Published by: cikgueaizan on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
KOLEKSI SPM K1/BAB 4
PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] 1
BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUARSPM 20041.
 
Jadual di bawah menunjukkan keluaran, kos tetapdan jumlah kos bagi sebuah firma.
Keluaran
 (
unit)
 
Kos
T
etap
 (RM
)
 J
umlah
 
Kos
 (RM
)
 
0
8
0
8
0
 1 8
0
12
0
 2 8
0
18
0
 Antara berikut, pernyataan yang manakah benarberkaitan dengan firma itu?I Firma beroperasi dalam jangka pendekII Firma tidak menggunakan input berubahapabila tiada keluaran.III Firma hanya menggunakan input tetap dalamoperasinya.IV Firma menanggung kos tetap yang samawalaupun jumlah keluaran meningkat.
A.
 
I, II dan III
B.
 
I, II dan IV
C
.
 
I, III dan IV
D
.
 
II, III dan IV
2.
 
Apakah yang dimaksudkan dengan keluaran sut?
A.
 
Jumlah keluaran bagi setiap unit inputberubah.
B.
 
Jumlah keluaran dikeluarkan apabila inputberubah ditambah kepada input tetap.
C
.
 
Perubahan dalam jumlah keluaran apabilaberlaku perubahan dalam penggunaan satuunit input tepat.
D
.
 
Perubahan dalam jumlah keluaran kesandaripada perubahan dalam penggunaan satuunit input berubah.
3
.
 
Antara berikut, faktor yang manakahmempengaruhi peningkatan penawaran barang?I Penggunaan teknologi tinggiII Jangkaan harga pada masa depan meningkatIII Cita rasa pengguna berubahIV Penambahan subsidi kepada pengeluar
A.
 
I, II dan III
B.
 
I, II dan IV
C
.
 
I, III dan IV
D
.
 
II, III dan IV
4.
 
Jadual di bawah menunjukkan pekali keanjalanharga penawaran bagi barang P dan barang Q.Apakah jenis pekali keanjalan bagi barang P danbarang Q?
B
arang
P B
arang
A
Anjal Anjal satu
B
Tidak anjal Anjal
C
 
Anjal Tidak anjal
D
 
Anjal satu Anjal
5.
 
H
arga penawaran satu barang berubah daripadaRM5 kepada RM6 menyebabkan kuantitipenawaran barang tersebut bertambah daripada 1
000
unit kepada 1 5
00
unit.Berapakah pekali keanjalan harga penawaranbarang tersebut?
A.
 
0
.4
B.
 
1.5
C
.
 
2.1
D
.
 
2.5
SPM 20051.
 
Firma ialah organisasi yang
A.
 
Merancang untuk meminimumkan kospengeluaran
B.
 
Merancang untuk mendapat keuntungan yangmaksimum
C
.
 
Menawarkan faktor-faktor pengeluaran untukmenghasilkan barang dan perkhidmatan.
D
.
 
Menguruskan faktor-faktor pengeluaran untukmenghasilkan barang dan perkhidmatan.
B
arang
P
ekali
 
Keanjalan
H
arga
 P
enawaran
 
P 4
0
.5
 
KOLEKSI SPM K1/BAB 4
PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] 2
2.
 
Antara berikut, yang manakah kos tetap firma?
A.
 
Bil telefon
B.
 
Sewa kilang
C
.
 
U
pah pekerja
D
.
 
Kos bahan mentah
3
.
 
Antara berikut, yang manakah merupakan faktorpenentu penawaran?I
H
arga faktor pengeluaranII
H
arga barang lainIII matlamat pengeluarIV Promosi
A.
 
I, II dan III
B.
 
I, II dan IV
C
.
 
I, III dan IV
D
.
 
II, III dan IV
4.
 
Antara berikut, faktor yang manakahmenyebabkan peningkatan terhadap penawarancakera padat?I Penurunan cukai jualanII Kemajuan tingkat teknologiIII Matlamat firma untuk menguasai pasaranIV Penurunan harga cakera padat tersebut
A.
 
I, II dan III
B.
 
I, II dan IV
C
.
 
I, III dan IV
D
.
 
II, III dan IV
5.
 
Keanjalan harga penawaran adalah anjal jikaperatus perubahan
A.
 
dalam kuantiti ditawar melebihi peratusperubahan pendapatan
B.
 
dalam kuantiti ditawar melebihi peratusperubahan harga
C
.
 
harga melebihi peratus perubahan dalamkuantiti ditawar
D
.
 
pendapatan melebihi peratus perubahankuantiti ditawar
SPM 20061.
 
Antara yang berikut, yang manakah perbezaanantara pengeluaran jangka pendek denganpengeluaran jangka panjang?
P
engeluaran
J
angka
 P
endek
 P
engeluaran
J
angka
 P
anjang
 A
Terdapat input tetapdan input berubahTerdapat inputberubah sahaja
B
Terdapat inputberubah sahajaTerdapat input tetapdan input berubah
C
 
Terdapat input tetapsahajaTerdapat inputberubah sahaja
D
 
Terdapat inputberubah sahajaTerdapat input tetapsahaja
2.
 
Kilang M telah mengeluarkan 18
0
pasang kasutsehari dengan 2
0
orang pekerja. Tambahan 2orang pekerja menyebabkan pengeluaran kasut juga bertambah menjadi 21
0
pasang sehari.Berapakah keluaran sut bagi pekerja ke-22?
A.
 
9
 
B.
 
1
0
 
C
.
 
15
D
.
 
30
 
3
.
 
Berikut ialah kos yang ditanggung oleh seorangpengusaha dalam pengeluaran jangka pendek.Tentukan jenis kos tersebut.
A.
 
Kos sut
B.
 
Kos tetap
C
.
 
Kos purata
D
.
 
Kos berubah
y
 
Sewa kilang
y
 
Pembelian mesin
 
KOLEK 
S
 
S
¡¢   
1
£  
B
¤  
B4
 
PANITIA EKONOMI A
S
A
S
 
S
MK JELAI
[F
ELDA
]
3
4
¥ 
 
Ra
 j
ah
di b
awah
m
e
¦§¦  
 j
§¨¨  
an
k
e
©§  
k p
e
nawaran
 
s
§  
atu
b
arang.
 
F
a
k
tor
 
y
ang
m
e
n
ye
b
a
bk
an
p
e
rg
e
ra
k
an
 
t
e
r
se
b
ut
 i
alah
p
e
n
i
ng
k
atan
 
A
 
 
H
arga
b
arang
i
tu.
 
B
 
 
K
o
s
p
e
ng
e
luaran
 
C.
 
Ti
ng
k
at
 
t
e
k
nolog
i
D
.
 
J
ang
k
aan
 
harga
m
a
s
a
d
e
p
an.
 
5
.
 
J
a
d
ual
di b
awah
m
e
nun
 j
u
kk
an
p
e
ratu
s
p
e
ru
b
ahan
 k
uant
i
t
i di
tawar
k
an
d
an
p
e
ratu
s
p
e
ru
b
ahan
 
harga
 b
ag
i b
arang
X d
an
b
arang
Y
.
 
Bara
n
  
P
  
ra
tusp
  
r
ub
a
h
a
n
  
u
a
ntitiP
  
ra
tusp
  
r
ub
a
h
a
nh
arga
 
X
2
0
1
0Y
15
 
15
 Ap
a
k
ah
 
 je
n
i
s
k
e
an
 j
alan
 
harga
p
e
nawaran
b
ag
ib
arang
X d
an
b
arang
Y?
Bara
n
g
X
Bara
n
g
Y
A
.
 
A
n
 j
al
Tid
a
k
an
 j
al
 
B
.
 
Tid
a
k
an
 j
al
A
n
 j
al
 
1
 
C.
 
A
n
 j
al
A
n
 j
al
 
1
 
D
.
 
Tid
a
k
an
 j
al
A
n
 j
al
 
SPM
2007
 
1
.
 
A
ntara
 
y
ang
b
e
r
ik
ut,
 
y
ang
m
ana
k
ah
b
e
nar
 
t
e
ntang
 fi
r
m
a
?I M
atla
m
at
 
uta
m
a
m
e
m
a
k
s
im
u
mk
an
 k
e
untungan.
 II
Be
r
b
e
  
a
d
ar
i
se
g
i
s
a
iz d
an
m
o
d
al.
III M
e
mb
e
k
al
k
an
a
k
tor
p
e
ng
e
luaran.
 I
V
M
e
ngguna
k
an
b
arang
d
an
p
e
r
k
h
idm
atan.
 
A
.
 
I d
an
II
B
.
 
II d
an
III
C.
 
III d
an
I
V
 
D
.
 
I d
an
I
V
 
2
.
 
J
a
d
ual
di b
awah
m
e
nun
 j
u
kk
an
 
hu
b
ungan
 
antara
 bi
langan
b
uruh
d
e
ngan
 
 j
u
m
lah
k
e
luaran
 
s
uatu
 b
arang.
 
B
i
langan
b
uruh
 (
orang)
 J
u
m
lah
k
e
luaran
 (
un
i
t)
 0
-
 
1
3
2
93
18
 
4
 
26
 P
e
nggunaan
b
uruh
 
y
ang
k
e
b
e
ra
p
a
k
ah
k
e
luaran
 
s
ut
p
al
i
ng
 
t
i
ngg
i?
A
.
 
1
 
B
.
 
2
 
C.
 
3
D
.
 
4
 
3.
 
M
a
k
lu
m
at
b
e
r
ik
ut
b
e
r
k
a
i
tan
d
e
ngan
 
ru
m
u
s
k
o
s
 p
urata.
 Ap
a
k
ah
X d
an
Y?
X Y
A
.
 
K
o
s
b
e
ru
b
ah
K
o
s
 
t
e
ta
p
B
.
 
I
n
p
ut
b
e
ru
b
ah
I
n
p
ut
 
t
e
ta
p
C.
 
K
o
s
 
s
ut
J
u
m
lah
k
o
s
 
D
.
 
K
o
s
 
t
e
ta
p K
o
s
 
s
ut
 
K
o
s
p
urata
= X + YJ
u
m
lah
O
ut
p
ut
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
KRIS97 liked this
Noor Fariza liked this
Ustaz Firdauz liked this
Azida Hani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->