Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Asian Journal Oct 15, 2010

Asian Journal Oct 15, 2010

Ratings: (0)|Views: 273 |Likes:
Published by ASIAN JOURNAL

More info:

Published by: ASIAN JOURNAL on Oct 15, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

 
Im|ma Fmycngfmgoig mo Fghbofmok Idw~id
///
 p/ 29
 Yw~p~myg" Yw~p~myg"
  ///p/ 27
Bl~bmf vdbv vdg p~cpg~v}}cw hb} nw} mo vdgPdmamppmogy hb}ocv ng nwmav3
Idgie cwvVdg ^mfkg bv Ibo}co [ccfy
^mye(l~gg icofc womvy vdbv b~g ba~gbf} nwmav! oc oggfvc {bmv vc ciiwp} vdg pabig/B 20' fc{o pb}bnag mogby} hcovd(a} moyvbaa(hgov hc|gy}cw mo bofgobnagy }cw vcwyg bof gojc}}cw~ pabig/C{og~ydmp bwvchbvm(ibaa} hbegy }cw b hghng~ cl mvy kcal icw~yg iawn! oc momvmba lgg vc pb}"Ibaa $<2=- ;6<(962< lc~ hc~g molc~hbvmco/
$Icovmowgf co pbkg <-$Icovmowgf co pbkg 4-$Icovmowgf co pbkg >0-$Icovmowgf co pbkg 2;-$Icovmowgf co pbkg >>-$Icovmowgf co pbkg 2;-
Aciba kc|g~ohgovy bof
ydg~ylcae mo vdg Pdmamp
( pmogy! {dmid goichpbyygyvdg Ic~ba V~mbokag ^gkmco
{maa of b
wyglwa kwmfgvc hcomvc~ hb~mog p~c(vgivmco mo bogby}(vc(wygkwmfgncce/Vdg ymticwov~mgygoichpbyy(mok vdg^gkmco bayc eoc{o by vdg{c~af”y igovg~ cl hb~mog nmc(fm|g~ymv} b~g Mofcogymb! Hb(ab}ymb! Pbpwb Og{ Kwmogb!vdg Pdmamppmogy! Ycachco
^gkmcoba ic~ba p~cvgivmcokwmfgncce pwnamydgf mo ^P
Myabofy! bof Vmhc~(Agyvg/F~/ Pg~~} Bamòc! ic~ba~ggl bof gicack} gtpg~v cl vdg Wom|g~ymv} cl vdg Pdma(mppmogy(Hb~mogYimgoigMoyvmvwvg$WP(HYM-ybmf vdgIc~ba ^ggl Hcomvc~(mok lc~ Hbobkg(hgovKwmfgncce {maa dgap AKWy
bof ydg~lcaey vc hgbyw~g
vdg gllgivm|gogyy cl vdgm~ 
Civcng~ 27 ( >2! >020
Ngo Hb}omkc
Hyk~/ Kwvmg~~gz
Ckmg I~wz
 Nmkc bok BNY(INO!vwac} bok ydc{ om [maamg"""
//
/
 p/ >0
Ignw dby nggo ~boegf vdgvdm~f ngyv myabof mo Bymb n} Og{ ]c~e nbygf v~b|ga hbkb(zmog V~b|ga % Agmyw~g/Vdg Pdmamppmog myabof lca(
ac{y Nbam! {dmid ~boegf ~yv!
bof Hbafm|gy! ygicof/Ignw kcv b ~bvmok cl 4;/7 pcmovy! gmkdv pcmovy wp l~chabyv }gb~”y ;=/<4 pcmov/Ignw”y moiawymco mo vdg amyv
Vcp v~b|ga WY hbk ~boey Ignw cog cl Bymb”y ngyv
{by ymkomibov bof ~g{b~fmok
 ngibwyg vdg p~c|moimba Kc|(g~ohgov dby nggo p~chcvmokvdg ichpcogov vc{oy bof imv(mgy bof Ignw {by ~gickomzgfby bo myabof(p~c|moig mo vdghbkbzmog/V~b|ga % Nwymogyy hbkb(
‑Obvwpbf abdbv bok pbobkmompom}b
$Dg~ f~gbhy {g~g ~gbamzgf-!‘Fmvby vcaf Bang~v coig ydg ~gkbmogficov~ca cl dg~ygal/
‑Bocok pbobkmomp
$[dbv f~gbhy-3‘Ydg vcaf dmh vdg vd~gg(pb~v f~gbh cl dg~ icwymo/‑Mofggf! ydg am|gf |g~} dbpp} wpvc dg~ abyv n~gbvd blvg~ }cw dbflc~km|go bof ~gicoimagf {mvd dg~!‘ydg vcaf Bang~v/Vdg v{c ydwffg~gf bv vdg gg~mgvdcwkdv/ Vdg} eog{ ymoig Kcf dbfk~bovgf Mybnga”y abyv {mydgy! ydg dbf nggo lc~km|go lc~ dg~ ymoy bof {byoc{ mo dgb|go vc gojc} gvg~oba amlg/
P
^CHMYGF
A
BOF
^gbamzgf F~gbhy
N} Ymhgco K/ Yma|g~mc! J~/
 Pwnamydg~ , Gfmvc~ 
 Bymbo Jcw~oba Ybo Fmgkc
Vdg C~mkmoba bof Lm~yv Bymbo Jcw~oba Mo Bhg~mibYgg pbkg 6
Vcw~myv b~~m|baymo vdmy ~gyw~kmokabegymfg ~gyc~v vc{odby icovmowgf vc
~gkmyvg~ ~gic~f k
(w~gy ymoig abyv }gb~!vdboey vc mvy ghg~k(mok gic(vcw~myhbvv~bivmcoy/Gok~/ ^cf(calc Vw}b! p~cjgivhbobkg~ cl vdgYg|go Lbaay P~cjgivHbobkghgov Womv $YLPHW-dg~g! ybmf Vdw~yfb} vdg b~gb”y~gic~fgf |mymvy n} |b~mcwyfchgyvmi bof lc~gmko vcw~myvy myoc{ ogb~mok vdg 200!000 hb~e by vdg vc{o”y dmkda}(vcwvgfzmp amogy icovmowg vc f~b{ b
ymkomibov owhng~ cl |mymvc~y
co b fbma} nbymy/Dg ybmf vdg v{mo zmp amog!{dmid icoogivy vd~gg cl vdgvc{o”y lbhgf yg|go {bvg~lbaay!
Ycwvd Icvbnbvc”y lbhgfzmp amog f~b{y ~gic~fvcw~myv |mymvy
dby nggo bvv~bivmok bo b|g~bkg4!906 |mymvy pg~ hcovd ymoig mvycpgomok mo Civcng~ abyv }gb~/Vw}b ybmf vdbv mo >004! vdgb~gb coa} ~gic~fgf 26!04;|mymvy nwv mv agbpv vc 72!>2> abyv}gb~ fwg vc vdg ocvgf moi~gbygfvcw~myv b~~m|bay fw~mok vdg abyvrwb~vg~ cl vdg }gb~/L~ch Jbowb~} vc Hb} vdmy}gb~! dg ybmf YLPHW ba~gbf}
(( Bok awovmbok fbhc yb pbbobo om Gfhwofc ^cyba b} vbkbpbkpbkwomvb yb ebo}b ok nwdb} ob {bkby bv {b(abok pbkewewo{b~m/
Hb~bhm obok vbco bok obkfbbo/ / / hb~bdma b} hb} abnmok({bac cfbab{bhpwok vbco ob! bv yb hbebpbaob Beabv ok Pbobdco! b} hb} obeb(ywabv yb amecf ok oboababnc obok hkbvmvme/ Okwom”v dmofm hbbb~mok hbnbybm}bo ok eb~bom{bok hbvb ok ymochbokemobpba/ Hbobpb”} ym Vbfdbob abhbokbok nwcok am{bobk ob hbebvwvwokdb}/Mnbok(mnb ob ym Gfhwofc ^cyba/Dmofm ob ym}b bok fbvmok vmobvbokemame abhbok ok mybok p~cp}gvb~}cok hb}hbabemok pbybeb yb mybok abab{mkboyb Ebabkmvobbo ok Awyco/ Dmofm obym}b bok fbvmok obkamamokecf ob dbacyb} pb~bok wvwybo wpbok hbebpbk(b~ba abhbok/ Dmofm ob ym}b bok fbvmok p~cnmoy}bocok pwkcv bok ybab{ba! nb(abokkcv bok ywhnbamac! bv amamokb(amokbyb kmvob ok hbvbcok awoycf/ Dmofm obym}b bok nbkcok fbvmok ob ebnbnbnb pb abhbok yb dmhpmabo ok v~go ybVwvwnbo! mybok hbabhmk ob whbkb okFmy}ghn~g! ob fbab(fbab bok mybokhbammv ob nbawvbo bv mpmobkvbvbocok yb
 Bok Fbhc
Yb pbowabv om Bang~vc Ygkmyhwofc I~wz 
 nbabob ewok ybbo ob~cco bokfbbok Pgooy}a|bomb / / / Occo b} pbvwokc ym}b ybvbdbobo ok vmow~bok hb}b(hbok p~cp}gvb~}c/ Pbvwokcym}b ~cco wpbok hbkamokecf yb pbokwobdmok fbdmabok m}co bokvbokmok pbkebebvbcok fwhbvmokyb ebo}bok nwdb} ob ewok vbab(kbok ym}b”} pbpbab~mo c hbkeb~ccoeb}b ok hbnwvmok ebpbab~bo! bokebdm~bpbo om}b b} hbbb~mok hbnm(dmybo! nwecf pb yb hbb~m pb ~moym}bok vbokdbamok mybok aw{badbvmok yb~mamok ob}co ( ok ob}co okPmobhwabeabebo/
Vdg Obvmcoba Bg~cobwvmiy bofYpbig Bfhmomyv~bvmco”y $OBYB-Hgfba lc~ Gtigpvmcoba Bidmg|ghgov!cog cl vdg hcyv p~gyvmkmcwy b{b~fylc~ cwvyvbofmok icov~mnwvmco vc vdgypbig hmyymco bkgoi}! {by b{b~fgfvc Bokgamvb Ibyv~c(Egaa}! ~gigova} moHb~}abof! WYB/Ibyv~c(Egaa} dby p~c|mfgfcwvyvbofmok ywppc~v! fgfmibvmco! bofagbfg~ydmp vc OBYB! yg~|mok mo b fwba~cag by vdg Gb~vd Yimgoig Hmyymco Cp(g~bvmco Yimgoig Movg~lbig Hbobkg~ lc~ vdg pbyv 2> }gb~y bof vdg Gb~vd YimgoigIcoyvgaabvmco Hbobkg~ lc~ vdg pbyv ymt}gb~y/By vdg Icoyvgaabvmco VgbhHbobkg~! ydg goyw~gy vdbv hmyymcoy
}mok vckgvdg~ mo vdg ybhg c~nmvba pbvd
cpg~bvg yblga} bof mo iccpg~bvmco {mvdgbid cvdg~/ Fmypab}mok agbfg~ydmp boffmpachbvmi yemaa! ydg {c~ey {mvd |b~m(cwy k~cwpy bof c~kbomzbvmcoy moiawfmokvdg Jgv P~cpwaymco Abn! Em~eabof Bm~ Lc~ig Nbyg! Abokag} ^gygb~id Igovg~!bof vdg Movg~obvmcoba L~goid YpbigBkgoi}/ Ydg {by moyv~whgovba mo kgv(vmok v{c eg} fciwhgovy ymkogf n} baa pb~vmgy! moiawfmok vdg |b~mcwy p~cjgivyimgoig#yimgovmyv vgbhy bof vdg hmyymco
Lmampmob ~gigm|gyOBYB hgfba lc~cwvyvbofmokbidmg|ghgov
[maa vdg Pdmamppmogy nbk
mvy ~yv Ca}hpmi kcaf hgfba
mo vdg >02> Kbhgy mo Aco(fco3[mvd b nmv cl dgap l~chN~mvmyd ygiw~mv} ycawvmcoykmbov K6Y! vdg {c~af”y ygi(
N~mvmyd l~h vc dgap ^P nctg~
mo Ca}hpmi rwgyv lc~ Kcaf
Idb~a} Ywb~gz 
cof ab~kgyv ghpac}g~ blvg~ [ba(Hb~v! vdg hcyv p~ch(mymok nctg~ vc db|g ichgcwv cl vdg icwov~}”y pcca cl 
bhbvgw~ kdvg~y hb} db|g b
idboig/Idb~a} Ywb~gz! b >2(}gb~(caf biicwovmok yvwfgov l~chVbkwh! Fb|bc fga Oc~vg!{maa ng ~gigm|mok ywppc~vbof v~bmomok l~ch b vgbhagf n} v{c(vmhg Ca}hpmikcaf hgfbamyv bof hb~bvdco~gic~f dcafg~ Dbmag Kgn~yg(abyymg! K6Y kacnba ypc~vybhnbyybfc~/POY (( JMAAMBO [b~f!bo wp bof ichmok idmaf yvb~ 
my nc~o vc vd~maa V\ bimc
(obfcy {mvd dg~ woamhmvgfvbagovy/ Ydg ymoky! fboigybof vbaey {gaa/ Dg~ n~bof cl bivmok my {cof~cwy lc~ dg~ 
bkg/ Coa} |g }gb~y caf! ydg
ba~gbf} ichhbofy wongamg|(bnag eoc{agfkg cl ~gbyco(mok/[g db|g yggo hbo} idmafyvb~y mo Pdmamppmog imoghbl~ch Vgyymg Bkbob! KmobBabjb~! Yocce} Yg~ob! bofYvb~ Lc~ Baa Ygbycoy! \mahbYbovcy {dc aglv bo mofgamnaghb~e mo cw~ dgb~vy/ Bvg \m!lc~ gtbhpag! {by eoc{o lc~ 
Og{ idmaf {cofg~
 Jmaambo [b~f!
$Icovmowgf co pbkg 27-
dg~ pc~v~b}ba cl ‑V~wfmy Ammv‘kb|g dg~ ngyv idmaf biv~gyyb{b~f hc~g vdbo vd~gg fg(ibfgy bkc/
 
Pbkg >Civcng~ 27 ( >2! >020 Bymbo Jcw~oba ( $<2=- 6;6(0744 \mymv cw~ {gnymvg bv dvvp:##{{{/bymbojcw~obawyb/ich
20;2; Ibhmoc ^wmz! Yvg/ 2>> Ybo Fmgkc! IB =>2><
Icyhgvmi bof ^gyvc~bvm|g Fgovmyv~}
Yvbvg(cl(vdg(B~v Vgidocack} bof Yvg~mamzbvmco
Fmkmvba T(~b}y bof Hbyybkg Fgovba Idbm~y
Ib~mok bof L~mgofa} Yvbll 
Bllc~fbnag Lggy
Hmamvb~} Fgpgofgovy [gaichg
G|gomok bof [ggegof Bppcmovhgovy B|bmabnag
Og{! [bae(mo bof Ghg~kgoi} Pbvmgovy [gaichg
Hcyv PPC Paboy Biigpvgf
Ghbma: f~Scam|g~nbfmaac@}bdcc/ich Pdcog: $474- 7<<(<0==
Cpgo:Hcofb} ’ L~mfb} =bh ’ <phYbvw~fb} 4bh ’ >ph
I~gfmv Ib~fy Biigpvgf
ZCCH"
Gtbh! Fmkmvba T(~b}y, Iagbomok *
*C|g~ &>00 mo yb|moky! mo vdgbnygoig cl kwh fmygbyg! og{ pbvmgovy coa}/Amhmvgf vmhg cllg~/
&96
==
^gk/ &>94
Vc{b~fy Bo}Fgovba Yg~|mig&770 c~ hc~g
Iboocv ng ichnmogf{mvd moyw~boig/Amhmvgf vmhg cllg~/
&200
00
Mo Clflig
Vggvd [dmvgomokMo Jwyv bo Dcw~"
Amhmvgf vmhg cllg~/
&>=4
==
^gk/ &<00
Ab{ Clfligy cl Idwb Vmoyb} , \gkb{{{/iv|bvv}y/ich
 n} Bvv}/ Fgoomy Idwb
Agkba Nwzz
 ^gbf Bvv}/ Fgoomy Idwb”y p~g|mcwy b~vmiagy n} |mymvmok cw~ {gnymvg bv 
{{{/bymbojcw~obawyb/ich
G|go {mvd vdg ~gigov bo(ocwoighgov n} ychg gicoc(hmyvy vdbv vdg WY ~gigyymcodby gofgf! b acv cl pgcpag yvmaafco”v lgga vdbv vdg ~gigyymco my~gbaa} c|g~/ Vdmy my ngibwyg{g yvmaa dgb~ og{y cl ichpb(omgy icovmowmok vc ab} cll mvyghpac}ggy5 vdg woghpac}gf
db|mok fmliwav} vc kgv nbie 
vc {c~e5 i~gfmv ib~f dcafg~yyv~wkkamok vc pb} cll vdgm~ fgnvy5 bof dchgc{og~y acymokvdgm~ dchgy vc lc~giacyw~g/Vc bff vc vdg yv~gyy cl 
cog”y gicochmi fmliwavmgy! mv
my ichpcwofgf n} vdg icovmo(wcwy pdcog ibaay cl i~gfmvc~ybof vdgm~ icaagivmco bkgoimgyhbfg ocv coa} bv vdg fgnvc~y”dchg nwv bayc bv vdgm~ pabigcl {c~e/ Vc kgv cwv cl vdmy
oboimba hgyy vdbv vdg}
b~g mo! hbo} db|g
cpvgf vc ag lc~ 
 nboe~wpvi}yc vdbv vdg}icwaf kgv~mf cl vdgm~ fgnvy/Lc~ mofm|mfwba fgnvc~y
{dc {cwaf ameg vc ag lc~ 
 nboe~wpvi}! vdg} ibo idccyg
 ngv{ggo amok b nboe~wpvi}
 pgvmvmco wofg~ Idbpvg~ ; c~ Idbpvg~ 29/
Mo amok lc~ Idbpvg~ ;
 nboe~wpvi}! vdg fgnvc~ my ygge(mok vc amrwmfbvg baa dmy fgnvy/
Vdg amok cl vdg Idbpvg~ ;
 pgvmvmco cpg~bvgy mo vdg vcvba
 B~g }cw nw~mgf {mvd fgnvy3
fmyidb~kg cl baa fgnvy cl vdgfgnvc~/ Dc{g|g~! vdg~g b~gychg fgnvy {dmid b~g ocvfmyidb~kgbnag ywid by vbtgybof yvwfgov acboy/ Coig b
Idbpvg~ ; pgvmvmco my agf! vdg
fgnvc~ acygy icov~ca cl dmy by(ygvy bof baa oco(gtghpv byygvyydcwaf ng vw~ogf c|g~ vc vdg nboe~wpvi} icw~v vd~cwkd vdg nboe~wpvi} v~wyvgg/ Vdg nboe(~wpvi} icw~v {maa vdgo ygaa vdgfgnvc~”y oco(gtghpv p~cpg~v}vc pb} cll gtmyvmoki~gfm(vc~y/By lc~ b Idbpvg~ 29 nboe(
~wpvi} amok! vdg fgnvc~y ygge vc ~gc~kbomzg dmy oboimba
ymvwbvmco n} ywnhmvvmok b pb}(hgov pabo vc vdg nboe~wpvi}icw~v vc pb} cll ig~vbmo i~gfm(vc~y/ Woameg b nboe~wpvi} pgvmvmco wofg~ Idbpvg~ ;! vdgfgnvc~ ~gvbmoy icov~ca bof pcy(ygyymco cl baa dmy byygvy {dmagvdg p~ciggfmoky b~g pgofmok/
B fgnvc~ hb} idccyg vc ag
wofg~ Idbpvg~ 29 ml dg dby modmy pcyygyymco oco(gtghpv by(ygvy $cl |bawg c~ grwmv}- {dmidb~g ocv ygiw~gf n} bo} fgnv/[dbvg|g~ v}pg cl nboe(~wpvi} pgvmvmco b fgnvc~ hb}
g|govwbaa} idccyg! dmy amok
{cwaf dgap dmh kgv nbie cov~bie n} km|mok dmh b l~gydyvb~v ( b amlg l~gg cl fgnvy/ Lma(mok nboe~wpvi} hb} vdwy ng b{b} cwv lc~ ychgcog {dc myoc{ nw~mgf mo fgnvy/Bvv}/ Fgoomy G/ Idwb my b pb~vog~ mo Vdg Ab{ Lm~h cl Idwb Vmoyb} bof \gkb $IV\-
( b lwaa yg~|mig ab{ ~h {mvdcligy mo Ybo L~boimyic! Ybo
Fmgkc bof Hbomab/ Vdg molc~(hbvmco p~gygovgf mo vdmy b~(vmiag my lc~ kgog~ba molc~hbvmcocoa} bof my ocv! oc~ movgofgfvc ng! lc~hba agkba bf|mig oc~ vdg lc~hbvmco cl bo bvvc~og}(iamgov ~gabvmcoydmp/ Vdg IV\bvvc~og}y {maa ng dcafmok mvy~gkwab~ l~gg agkba iamomibv vdg Hbt”y ^gyvbw(~bov mo \baagjc! Ibam(lc~omb co Civcng~ >7! >020/ Ibaa c~ g(hbmaIV\ lc~ bomo(pg~yco c~ pdcogicoywavbvmco vc fmy(iwyy }cw~ pb~vmiw(ab~ ymvwbvmco bof#c~ dc{ vdgm~ yg~|migyhb} ng ~gvbmogfbv $627- 6=7(40445$<2=- =77(<>;;5Fidwb@iv|bvv}y/ich
60 ]gb~y cl Ngbwv}////// 60]gb~y cl K~bofgw~////// 60 ]gb~ycl Vd~maa gtp~gyygy ocv coa}vdg vdghg lc~ PBYBIBV! nwvmv ypgbey cl vdg byvcwofmokhmagyvcog vc {dmid Ybo Fmgkc”y p~ghmg~ Lmampmoc(Bhg~mibo pg~lc~hmok b~vy k~cwp dby ycywiigyylwaa} ~gbidgf/ PBYB(IBV Pdmamppmog Pg~lc~hmokB~vy Ichpbo} {maa bkbmo k~bigvdg yvbkg! mo vdgm~ hbjc~ p~c(fwivmco! eoc{o by vdg Gtv~b|b(kbozb/ PBYBIBV {maa ghnb~e co bo bhnmvmcwy icoig~v mvmo(g~b~} n} dcafmok v{c fb}y cl  pg~lc~hboigy: Civ =! >:00 phbof ;:90 ph bv vdg Ibamlc~ombIgovg~ lc~ vdg B~vy! Gyicofmfc!, Civ 2<! >:00 ph bof ;:90 phbv vdg A}igwh Vdgbv~g! Dc~vcoPabzb! Ybo Fmgkc/Mo ydc{mok cl vdg fboigichpbo}”y c~kbomzbvmcoba p~c{gyy! PBYBIBV ~gigova}ypgb~dgbfgf vdg PdmamppmogFboig Kbvdg~mok bof [c~e(ydcpy(\ vdmy pbyv Bwkwyv >7(>=!>020/ Cog(dwof~gf v{gov} pb~vmimpbovy ~gp~gygovmok v{ga|gfboig ichpbomgy l~ch vd~ggicwov~mgy byyghnagf bv vdg ngbwvmlwaa} fgymkogf JbicnyIgovg~ Igagn~bvmco Dbaa! vcmhhg~yg vdghyga|gy mo iwavw~baagb~omok/ Vdg Fboig Kbvdg~mok{by dcoc~gf vc db|g Idg~~}]abobo bof ^bwa Ogpchwigoc!J~/! cl vdg ^bhco Cnwybo Lcae(ac~mi K~cwp $^CLK- cl Hbomab!Kw~c Fboo} Ebabofw}bo! cl vdg Pbabnwom}bo EwamovbokGoyghnag! bof Jcga Jbimovc!P~ck~bh Fm~givc~ cl Eb}bhbo(bo Ok Abdm ydb~g vdgm~ mo(fgpvdeoc{agfkg cl Pdmamppmog b~vy/Ngmok ~gmo|mkc~bvgf n} gtimvg(hgov bof ibhb~bfg~mg l~ch vdgkbvdg~mok! PBYBIBV kcgy movclwaa Gtv~b|bkbozb p~gpb~bvmco/Jcjm ^bhm~gz(Ibyv~c! b vdm~(vggo }gb~ |gvg~bo cl vdg Nb}bom(dbo Pdmamppmog Obvmcoba FboigIchpbo}! {maa fghcoyv~bvg dg~ idc~gck~bpdmi biwhgo vd~cwkdvdg pg~lc~hboig ibyv! by vdg}{maa lgbvw~g b ngbwvmlwa b~vmyv~}bof vgidomiba n~maamboig cl vdghc|ghgovy bof ycwofy cl 
PBYBIBV Igagn~bvgy 60vd Boom|g~yb~}
bv Gtv~b|bkbozb Civcng~ = , 2<
Pdmamppmog lcae b~v/ PBYBIBVdby nggo {mfga} ~gkb~fgf by boc~kbomzbvmco vdbv lcyvg~y }cwvdmo|ca|ghgov! bof ymoig Jwa}!vdg baa(|cawovgg~ ibyv dby dbf{ggea} ~gdgb~ybay cl v{ga|g vcv{gov} dcw~y! bv vdg PBYBIBVIgovg~ mo Obvmcoba Imv}/Vdg v{c(dcw~ p~cfwivmco{maa p~gygov b ~gpg~vcm~g cl v~bfmvmcobaa} nbygf Pdmamppmogfboigy! hwymi bof ycok l~chvdg Ic~fmaag~b c~ Hcwovbmoy cl Awzco bof Hmofbobc! vdg b~my(vci~bvmi g~b fw~mok vdg Ypbomyd~gkmhg! vdg icbyvba ~gkmcoycl Hmofbobc! bof vdg nb~~mcycl ac{abof Awzco bof igov~baPdmamppmogy/ Vdg ~gpg~vcm~g {maa ng yemaalwaa} pg~lc~hgf n} bibyv cl v{gov} }cwok {chgobof vgo }cwok kgovaghgo bkgylcw~vggo vc lc~v}(v{c/ Bhcok
vdg ibyv! |g {chgo bof cog
kgovaghbo {maa gtpg~mgoig vdgm~ 
~yv Gtv~b|bkbozb/
Vdg p~ck~bh {maa cpgo{mvd vdg ibpvm|bvmok fboigy cl Hmofbobc/ Vdg |mn~bov jg{gagfvcog(icac~y wygf mo icyvwhgy p~c|mfg b ~mid p~gygovbvmco vdbvmy icov~byvgf n} vdg ~gycwofmokvd~cok cl |b~mcwy n~byy moyv~w(hgovy! bkwok bof ewamovbok/PBYBIBV {maa pg~lc~h vdg pcpwab~ Ymokema/ Ebymokema $vdgc~mkmoba obhg- my fg~m|gf l~chvdg {c~f ymokwga bof ~glg~y vcvdg n~byy ngaa n~bigagv {c~ob~cwof vdg boeagy/ Pdmamp( pmog Obvmcoba B~vmyv! L~boimyib^g}gy Brwmoc bwvdc~ cl vdg2=<0 ncce Pdmamppmog Lcae Fboigy(\cawhg Lm|g! fgyi~mngyYmokema by b Hb~bobc lbo fboig pg~lc~hgf n} coa} {chgol~ch Abobc fga Yw~! Hmofbobc/Coa} {chgo cl ~c}bav} {cwaf ng biichpbomgf n} b abf} mo{bmvmok {dc dcafy b ngbwvmlwaa} ngbfgf whn~gaab c|g~ vdg dgbf{dg~g g|g~ ydg v~b|gay/Mo vdg >00> ncce ~gagbyg!Yb}b{ $hgbomok fboig- lw~vdg~ fgyi~mngy Ymokema vd~cwkd vdgFb~bokgo gpmi {dg~g fm{bvb!b lc~h cl o}hpd c~ lbm~}!ibwygf bo gb~vdrwbeg by b jcegco P~moigyy Kbofmokbo {dck~biglwaa} dw~fagf lc~ dg~ amlgvd~cwkd vdg ydbemok k~cwofybof ~ciey/ P~moig Nbovwkbo{by gobhc~gf n} dg~ k~bigbof lcaac{gf dg~ mo vdg ybhglbydmco/Cvdg~ fboigy moiawfg Nbmagyfg Vbhncw~mog! og{ vc vdgPBYBIBV ~gpg~vcm~g! b dmy(vc~miba pc~v~bmv vdg gllgivy cl Ypbomyd icacomzbvmco! Pdmamp( pmog gamvmyh bof b~myvci~bi}!Gagkbova} f~gyygf kgov~} wvmamzgvdg ycwofy cl vdg vbhncw~mog vcgodboig vdmy fboig cl Gw~cpgbo
bm~/
Mo yvb~e icov~byv my vdg p~g(ygovbvmco cl Pbkfm{bvb by iga(gn~bvgf n} vdg Vbknbowb pgcpagcl Pbab{bo/ Vdg Nbnb}abo!b dmkd p~mgyv my bv vdg igov~ba
kw~g cl vdmy boowba ~mvwba! bof
my icoymfg~gf vc ng vdg hcyv
 pc{g~ bof mowgovmba bhcok
vdg Vbknbowb/ Vdg Pbkfm{bvbmy bo gtp~gyymco cl vdboeykm|(mok lc~ ncwovmlwa db~|gyvy bofcllg~mok cl p~b}g~y lc~ vdg ymie bof fgbf/Vdg {chgo cl vdg Ic~fmaag(
 Pdcvc n} Bobhb~mb Abnbc Ib(nbvc PBYBIBV ^cofbaab bpp~govmigyvc hbeg vdgm~ Gtv~b|bkbozb fgnwv/ A(^ L~cov: Icf} Kcomgb! ^J [ba(abig! Awpg Hbib~mc! N~mbob ^waa  A(^ Nbie: Hb~vmo Ibafg~co! \miIcoigpimco! ^chhga Ibyv~c! Kago Nbvw}cok $yvbofmok-
$Icovmowgf co pbkg 27-
 
Pbkg 9 Bymbo Jcw~oba ( $<2=- 6;6(0744 \mymv cw~ {gnymvg bv dvvp:##{{{/bymbojcw~obawyb/ichCivcng~ 27 ( >2! >020

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pcjoy2 liked this
Ogie Cruz liked this
ASIAN JOURNAL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->