Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaoTrinhPhuongPhapLapTrinhC

GiaoTrinhPhuongPhapLapTrinhC

Ratings: (0)|Views: 450 |Likes:
Published by tieukiemthanh

More info:

Published by: tieukiemthanh on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
 
TR
ƯỜ 
NG
 
ĐẠ
I
 
H
C
 
CÔNG
 
NGHI
P TP. HCM
 
Khoa
 
Công
 
ngh
 
Thông
 
tin
 
Bài giảng môn:
 
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
 
 
 
1
Ch
ươ 
ng 1. Các khái ni
m c
ơ 
b
n c
a C++
 
CHƯƠNG 1
CÁC
 
KHÁI
 
NIỆM
 
CƠ 
 
BẢ
N
CỦ
 A
C++
 
Các y
ế
u t
c
ơ
b
nMôi tr
ườ
ng làm vi
c c
a C++Các b
ướ
c
để
t
o và th
ự 
c hi
n m
t ch
ươ
ng trìnhVào/ra trong C++ 
I. CÁC Y
U T
C
Ơ
B
N
 
M
t ngôn ng
l
p trình (NNLT) b
c cao cho phép ng
ườ 
i s
d
ng (NSD) bi
uhi
n ý t
ưở 
ng c
a mình
để
gi
i quy
ế
t m
t v
n
đề
, bài toán b
ng cách di
n
đạ
t g
n v
ớ 
ingôn ng
thông th
ườ 
ng thay vì ph
i di
n
đạ
t theo ngôn ng
máy (dãy các kí hi
u 0,1).Hi
n nhiên, các ý t
ưở 
ng NSD mu
n trình bày ph
i
đượ 
c vi
ế
t theo m
t c
u trúc ch
t ch
 th
ườ 
ng
đượ 
c g
i
thu
t toán
ho
c
gi
i thu
và theo
đ
úng các qui t
c c
a ngôn ng
 g
i
cú pháp
ho
c
v
ă
n ph
m
. Trong giáo trình này chúng ta bàn
đế
n m
t ngôn ng
 l
p trình nh
ư
v
y,
đ
ó là ngôn ng
l
p trình C++ và làm th
ế
nào
để
th
hi
n các ý t
ưở 
nggi
i quy
ế
t v
n
đề
b
ng cách vi
ế
t thành ch
ươ 
ng trình trong C++.Tr
ướ 
c h
ế
t, trong m
c này chúng ta s
trình bày v
các qui
đị
nh b
t bu
c
đơ 
n gi
nc
ơ 
b
n nh
t. Thông th
ườ 
ng các qui
đị
nh này s
 
đượ 
c nh
ớ 
d
n trong quá trình h
cngôn ng
, tuy nhiên
để
có m
t vài khái ni
m t
ươ 
ng
đố
i h
th
ng v
NNLT C++ chúngta trình bày s
ơ 
l
ượ 
c các khái ni
m c
ơ 
b
n
đ
ó. Ng
ườ 
i
đọ
c
đ
ã t
ng làm quen v
ớ 
i cácNNLT khác có th
 
đọ
c l
ướ 
t qua ph
n này.
1. B
ng ký t
c
a C++
 
H
u h
ế
t các ngôn ng
l
p trình hi
n nay
đề
u s
d
ng các kí t
ti
ế
ng Anh, các kí hi
u thông d
ng và các con s
 
để
th
hi
n ch
ươ 
ng trình. Các kí t
c
a nh
ng ngôn ng
 khác không
đượ 
c s
d
ng (ví d
các ch
cái ti
ế
ng Vi
t). D
ướ 
i
đ
ây là b
ng kí t
 
đượ 
cphép dùng
để
t
o nên nh
ng câu l
nh c
a ngôn ng
C++.
Các ch
cái la tinh (vi
ế
t th
ườ 
ng và vi
ế
t hoa): a .. z và A .. Z. Cùng m
t ch
cáinh
ư
ng vi
ế
t th
ườ 
ng phân bi
t v
ớ 
i vi
ế
t hoa. Ví d
ch
cái 'a' là khác v
ớ 
i 'A'.
D
u g
ch d
ướ 
i: _
Các ch
s
th
p phân: 0, 1, . ., 9.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->