Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statistika-testovi

Statistika-testovi

Ratings: (0)|Views: 876 |Likes:

More info:

Published by: Danijela Dani Cirkovic on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 
Test 1
1.Statističko zaključivanje je?
Donošenje zaključaka o katrakteristikama skupa na osnovu uzoraka
2. Dve statističke koncepcije javljaju se u:
a) Engleska b) Nemačka c) Belgija
3. Statistika se bavi:
a) Masovnim pojavama
4. Prihod članova domaćinstva poikazuje se:
a) Normalnom b) Ordinalnom c)Intervalnom d) Normalnom i ordinalnom e) Normalnom i intervalnom
5. Poligon frekvencija je:
a) Grafički prikaz u koordinatnom sisretm
6.Modus je:
a) Vrednost obeležja koje ima najveću frekvencujub) ..koje se najčešće javlja;c) ....
7.Da li je ulazak studenata u Filozofski fakultet u toku jenog dana slučajnieksperiment?
a) Da b)Ne
8. Da li događaj može da se označi praznim skupom?
a) Dab)Ne
9.Kada pri eksperimentu sa bacanjem kocke dobijemo 7, kakav je to događaj:
a) Nemoguć b) Nesiguran c) Siguran
10. Funkcija rasporeda slučajne promenjive pokazuje verovatnoću da slučajnapromenjiva x uzme vrednost koja je:
a) Manja ili jednaka bilo kojoj proizvoljnoj promenjivoj X; b).... c)....
11.Koeficijent asimetrije u idealnom slučaju iznosi:
a) -5 b)+5c)0d) 3
12.Uspeh učenika u školi prikazuje se:
a) Atributivnim obeležjima b) Numeričkim c) I jednim i drugim
13. Pod pojmom statistike se podrazumeva:
a) Statistika u užem smislu, stat. analiza i stat. teorija
14. Da li se pod parametrima skupa mogu posmatrati i oblici rasporeda skupa?
a) Dab)Ne
15. Da li je uzorak metod prikupljanja podataka?
a) Dab)Ne
16. Da li su članovi stranaka u parlamentu:
a) Atributivnog obeležjab) Numeričkog
17.Interval varijacije je:
a) Pozicionab) Izračunata
18. Da li su poraz ili pobeda komplementarni događaji?
 a) Dab)Ne
19. Da li jedna slučajna promenjiva može biti povezana sa više elementarnihishoda:
a) Dab)Ne
20. Da li je očekivana vrednost jednaka aritmetičkoj sredini populacije?
a) Dab)NeOvo su pitanja koja su sakupljena, a odgovori su označenicrvenombojom! Obavezno proveriti odgovore, jer je bilo nekih netačnih, ne sećam se više koji su to...1
 
 
Test 2
1.Koji od sledećih naziva ne označava tip uzorka?
a) Kotni b) Prost slučajnic)Prost namernid)Stratifikovan
2
.
Da li je statistika uzorka slučajna promenjiva?
a) Dab)Ne
3. Intervalna ocena obuhvata?
a) Stvarnu vrednost statistike b)Stvarnu vr. parametrac) Stvarni rizik greške
4.
 
Kada nam pri ocenjivanju nije poznata varijansa osnovnog skupa,standardizovana promenjiva se obeležava sa?
a) tb) Z c) x d) Alfa/2
5.Testiranje hipoteza sadrži tvrdnje o:
a) Parametrimab) Skupovima c) Rizicima
6.Najmanji nivo značajnosti sa kojim se nulta hipoteza može odbaciti na osnovupodataka iz uzorka se naziva:
a) Beta b) Alfac) P-vrednostd) Nijedno od ponuđenog
7. Jedna nepristrasna ocena je efikasnija ako ima manju:
a) varijansub)... c).... d) ....
ZADACI
1.Na osnovu kontrole broja lica u 1000 slučajno odabranih putničkih automobila uBeogradu je dobijena sledeća distribucija frekvencija: broj lica- 1 2 3 4 5 br.automo.-250 510 140 80 20Uz rizik greške uz 0,05 oceni broj automobila koji prevoze manje od 4 lica ako jeukupan broj automobila na ulici 55 000.2. Prost slučajan uzorak od 100 posetilaca jedne pozorišne predstave dao je sledećirezultat: starost posetilaca- do 20 21-35 36-50 preko 50 broj posetilaca- 12 20 40 28 Na nivou poverenja od 0,95 testirajte hipotezu da učešće posetilaca mlađih od 36 god.iznosi 30%.
NA KOMPU
SEESSP-03- Rekodirati varijablu V113 ( zanimanje ispitanika ) i V130 ( zanimanjeispitanikovog oca ) tako da dobijemo 5 slojnih kategorija: 1-5=1(političari, direktori);6=2(stručnjaci); 7-12=3(službenici); 13-16=4( manuelni radnici ); 17=5( poljoprivrednici ).Potom uraditi deskriptivnu analizu te varijable i opisati strukturu uzorka prema slojnoj pripadnosti ispitanika i ispitanikovog oca. Putem tabele kontingencije ukrstiti ove dvevarijable i rastumačiti ih.Pešićka nam nije dala model tog izveštaja, snađi te se....kaoono kog Antonića...Drugi test je imao samo 6 teorijskih pitanja + zadatak sa formulama + rad na kompusa izveštajem2
 
 
Test 3
I grupa:
1. Pirsonov koeficijent uzima vrednost od?
 a) -1 do 1
2. Ako je r=1 za uzorak (x,y) da li je korelacija jaka?
 a) jeste
3. ANOVA se zasniva na analizi?
 a) Aritmetickih sredina ( tj.odgovor je bio nijedan od ponuđenih)
4. Čime se bavi HI kvadrat test?
 a) Meri odstupanje očcekivanih i empirijskih frekvencija.
5. Koeficijent kontingencije uzima vrednost?
 a) 0-1
6. Da li ANOVOM možemo da definišemo par ili parove koji su različitimeđu sobom?
 a) ne, tukijevim testom
7. Čime je određena F statistika?
 a) Rezidualnom i faktorskom varijansom, Va i Vr II grupa:
1. Kad možemo da znamo da ne odbacujemo nultu hipotezu kad nam je poznatoF?
F=1?
2. Koeficijent determinacije uzima vrednost?
 a) 0-1
3.ANOVOM pokazujemo uticaj?
 a) Uticaj jednog ili vise faktora na varijabilitet odredjene pojave? 
4. Da li HI kvadrat ima nulti početak?
 a) Dab)Ne
5. HI kvadrat meri odnos kojih frekvencija?
 a) očekivanih i empirijskih ( tj.odgovor je bio nijedan od ponuđenih)
6. Ako je r=1 za skup (X,Y) da li je korelacija jaka?
 a) Da b)Ne 
Modeli izveštaja:
IZVEŠTAJ
ANOVA
  Na podacima dobijenim na reprezentativnom uzorku za teritoriju Srbije za1997, godinu, želeli smo da utvrdimo da li postoji razlika u prosečnom materijalnom položaju društvenih klasa. Klase koje su analitički izdvojene prema vrsti zanimanjastanovnika su: viša, srednja, niža i poljoprivrednici. U našoj analizi se klasni položajtretira kao kontrolisani faktor. Obeležje koje posmatramo je kompozitni indeksmaterijalnog položaja dat u obliku petočlane skale gde 1 označava najniži, a 5označava najviši položaj. Pre nego što pristupimo analizi varijanse, izvršen je testhomogenosti varijanse,a test značajnosti statistike (sig.=0.000) sugeriše da je ostvaren preduslov homogenosti varijanse (ako je sig. manje od 0,05 onda je ostvaren3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
brankadjurica liked this
skribd_racun liked this
Alma Ceman liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->