Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5430, 16.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5430, 16.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 1,123|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
ISTRAGE
^egarkraosanke
DIPLOMATIJA
Dolaze VanRompej iDavutolu
Slu~aj vrhunskog bezobrazluka, nepotizma i nezakonitog rada SDA na~elnika
U Op}ini se i po osamgodina ~eka na dobivanje papira
Na~elnikov daid`a ulo`io `albu, pa je sve obustavljeno
Izvu~eni dobitnici 3. kola „Avazove“ nagradne igre
S
anjin Halimovi}, na~el-nik op}ine Sanski Most,izdao je sinu Anesu zasamo mjesec sve potre-bne papire za gradnju luksu-zne vikendice u naselju ^aplje!U ovom slu~aju vrhunskog be-zobrazluka, nepotizma i nezakoni-tog rada SDA na~elnika preklapase niz skandaloznih nepravilnosti.Radi se o 12-godi{njem djetetu,koje, prema zakonu, nema nika-kva prava i obaveze, a kamoli dabude investitor i da mu budu izda-te neophodne dozvole.
4. strana
SKANDALOZNO
Babo izdao sve dozvole 12-godi{njaku
Otkrivamo:Kompanije spiskale milione
RUKOMETA[ICAMADONACIJA ZARAZVOJ KO[ARKE!?
Tuzla:Sve~anost u vojnoj bazi Dubrave
PRIPADNICI OSBiHOTI[LI U AFGANISTAN
 5. str.
   2 .  s   t  r .   1   1 .  s   t  r .
 3. strana
Zeni~aninu 5.000 KM
/#.1.,'60+5+00#'.0+-#
5#05-1)/156#)4#&+8+.7
 Pjeva~ Armin Muzaferija donio sre}u Indiru D`idi}u iz Zenice
(Foto: J. Brutus)
6. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 16. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5430
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Brigs: Ho}e li po tre}i put stati na bokserski tron
ZelimKli~kovutitulu
God i{n j ice
Ekskluzivno:[enon Brigs za „Dnevni avaz“
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
   6   8 .  s   t  r .
 
Ugledni londonski dnevni list„The Times“ u ju~era{njem brojuobjavio je prili~no o{tar kome-ntar u kojem tra`i sna`nu zapa-dnu reakciju na prijetnje Milora-da Dodika da }e se entitet kojimon vlada otcijepiti.Analiti~ari procjenjuju da ko-mentar „The Timesa“ u dobrojmjeri reflektira stavove nedavnoizabrane britanske vlade koja seprije nekoliko dana odlu~ila fo-kusirati na situaciju u Bosni i He-rcegovini.
Hejgov stav
Tvrd britanski stav prema Do-diku u najve}oj mjeri odra`avapoziciju ministra vanjskih poslo-va Velike Britanije Vilijama Hejga(William Hague), koji se zala`e zasna`niji povratak me|unarodnezajednice u BiH i sre|ivanje sta-nja u na{oj zemlji, kao poslje-dnjem trusnom podru~ju Evropekoje ima ambiciju da u skorijojbudu}nosti postane dio EU.U redakcijskom komentaru„The Timesa“, RS se naziva geno-cidnom tvorevinom izniklom izagresije Srbije na BiH.- Ako Milorad Dodik krene uotcjepljenje, on }e ponovo pokre-nuti rat u BiH. Zapadne vlade tr-ebaju podr`ati bh. lidere koji sesuprotstavljaju Dodiku i nesmiju tolerirati njegovu retor-iku - navodi se u komentaru.
Slu~aj Kosova
„The Times“ nadaljeodbacuje Dodikove argume-nte o nezavisnom Kosovu kaopredtekstu za otcjepljenje RS.- ^ak i ako zanemarite zapalji-vu retoriku koju Dodik raspiruje,njegovi argumenti i paralele sKosovom su neodr`ivi... Za razli-ku od Albanaca, Srbi u BiH nisuzlostavljani i njihova tvorevina uBiH nagrada je me|unarodne za-jednice za odustajanje Srbije odzlo~ina~kog projekta zvanog„velika Srbija“.Hilari Klinton (Hillary Cli-nton), koja je ove sedmice boravi-la na Balkanu, treba jasno ista}iopredijeljenost SAD teritorija-lnom integritetu BiH. Isto trebauraditi i Vlada Srbije. Odbaciva-nje besmislene Dodikove smica-lice je test i za jedne i za druge -zaklju~uje „The Times“.
T. LAZOVI]
aktuelno
Dnevni avaz, subota,16. oktobar/listopad 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Dr`avni ministri i poslanicinakon isteka mandata zaradit }e po 50.000 KM!
- Umjesto „zaradit }e po 50.000 KM“treba pisati „ukrast }e od naroda po50.000 KM“. Ko se od na{ih politi~araod „rada“ obogatio? Ali, nismo se ni mogli nadati ni~emu dr-ugom, kradu nas godinama, bez imalo savjesti i morala, neznam za{to bi sada prestali.
(white label)
PORTAL - komentar dana
Serija posjeta me|unarodnih zvani~nika
Nakon Klinton dolazeVan Rompej i Davutolu
Znak da je BiH ponovo u fokusu svjetskih sila
Predsjednik Evropske unijeHerman van Rompej (Van Ro-mpuy) do}i }e sredinom narednesedmice u zvani~nu posjetu BiH,nastavljaju}i tako niz visokih svje-tskih zvani~nika koji nakon okto-barskih izbora pohode Sarajevo.Van Rompej, koji obavlja no-vu funkciju predsjednika EU,odnosno predsjednika Vije}a EU,u BiH }e se sastati s doma}im zv-ani~nicima, i to samo sedam dananakon posjete dr`avne tajniceSAD Hilari Klinton (Hillary Cli-nton). Prije toga, BiH je posjetio ievropski komesar za pro{irenje[tefan File (Fuele).Istovremeno, kako saznaje„Dnevni avaz“, u BiH naredne se-dmice sti`e ministar vanjskih posl-ova Turske Ahmet Davutolu (Da-vutoglu), koji je posljednjih neko-liko mjeseci u vi{e navrata posje-}ivao Sarajevo, aktivno se anga`ir-aju}i na vanjskopoliti~kom planu.Serija posjeta jasan je dokaz dase me|unarodna zajednica foku-sira na BiH. Tako|er, ovime sepotvr|uje da ne}e samo Evropskaunija i SAD formirati zajedni~kui novu strategiju u BiH nego da iostali „igra~i“, poput Turske i Ru-sije, ulaze na teren i imaju svojeplanove i interese.
T. LAZOVI]
Visoki predstavnik u BiH Vale-ntin Incko (Inzko) izjavio je za Ra-dio-televiziju RS da }e prvi paketustavnih promjena u BiH vjerova-tno biti manjeg obima, ali da je na-jbitnije da se u okviru njih osiguramaksimalna za{tita ljudskih pravai da u vezi s ustavnim promjenamane bude blokada u procesu pri-dru`ivanja EU, prenijela je Srna.- Niko ne}e ukinuti mehanizmeza{tite pozicije entiteta i o tome senije govorilo ni u Butmiru, ali tre-ba gledati da BiH ubrzano kreneprema Briselu - rekao je Incko.On je naveo da je pozicijaOHR-a oja~ana nakon {to su BiHposjetili ameri~ka dr`avna tajnicaHilari Klinton (Hillary Clinton) ikomesar EU za pro{irenje [tefanFile (Fuele), ali da }e njegovo br`ezatvaranje omogu}iti BiH ispu-njavanjem paketa „pet plus dva“.Incko je rekao da plan „pet plusdva“ nije novina, jer ga je donijeloVije}e za implementaciju mira jo{2008. godine, i da }e nakon njego-vog ispunjavanja uslijediti transfo-rmacija i postepeno ga{enje OHR-a, ali da „BiH jo{ nije tamo stigla“.
Hilari Klinton nije imalarevolucionarnih poruka
Neophodan pritisak na balkanske lidere da se dogovaraju kako region zanekoliko godina ne bi skliznuo u novi rat, rekao neimenovani diplomata
„The Economist“ o posjeti dr`avne tajnice SAD
Sedmi~nik „The Economi-st“ u najnovijem broju bavi seboravkom ameri~ke dr`avnetajnice Hilari Klinton (HillaryClinton) na Balkanu i u Brise-lu, primje}uju}i da Klinton ni-je imala nijednu revolucionar-nu poruku.- Rekla je da se zala`e za pr-egovore izme|u Beograda iPri{tine o prakti~nim pitanji-ma i kritizirala je predsjednikaRS Milorada Dodika zato {toprijeti otcjepljenjem od BiH.Neki se pitaju za{to je uop}edolazila ako je to sve {to jeimala re}i - pi{e list.Odgovor je, nastavlja„Economist“, da vanjski svijeti dalje mora gurati Srbe, Alba-nce i Bosance da rije{e svojebrojne probleme.Neimenovani diplomata re-kao je za list da je i dalje neo-phodno vr{iti pritisak na ba-lkanske lidere da se dogovara-ju kako region za nekoliko go-dina ne bi skliznuo u novi rat.Diplomatski izvori tako|ersu za „Economist“ rekli daAmerika i Evropa rade na for-muliranju nove strategije zaBiH kako bi se u toj zemlji pr-ovele reforme neophodne zanjeno pribli`avanje NATO-u iEvropskoj uniji.
 Klinton: Analiza posjete Balkanu i BriseluVan Rompej: Sastanak sa bh. zvani~nicima Davutolu: Jasno opredjeljenje za pomo} BiH  Incko: Ubrzano prema Briselu
Prema nepotvr|enim infor-macijama, u skoro vrijeme mo`ese o~ekivati da BiH posjeti i je-dan od visokih ruskih zvani~ni-ka, najvjerovatnije {ef diploma-tije Sergej Lavrov. No, nijeisklju~eno da, u skladu s ranijimplanovima, u BiH do|e i aktue-lni premijer Vladimir Putin.
Rusi {alju Lavrova?
 Dodik: Mo`e pokrenuti  rat u BiH 
MEDIJI
O{tar komentar britanskog lista „The Times“
Dodikovi argumenti iparalelesu neodr`ivi
Zapadne vlade trebaju podr`ati bh. lidere koji se
 
suprotstavljaju Dodiku i ne smiju tolerirati njegovu retoriku
Valentin Incko za Radio-televiziju RS
Prvi paket ustavnih promjenau BiH bit }e manjeg obima
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,16. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
Vojska zaprimjer
Oru`ane snage BiH u svijetu su ve} prihva}enekao partner kojem se vjeruje. Pitanje je da lije toga svjesna njihova civilna komanda
U vojnoj bazi Dubrave kod Tuzle ju~er je u {estomjese~nu mir-ovnu misiju u Afganistanu sve~ano ispra}ena pje{adijska jedinicaOru`anih snaga BiH.Bilo je lijepo prisustvovati sve~anosti prire|enoj u ~ast ovih bo-sanskih vojnika. Ne zato {to je neko `eljan taktova kora~nica kojesu odjekivale velikom dvoranom u bazi u Dubravama ili govora iobra}anja zvani~nika.Obu~avani po strogim standardima NATO-a i spremni za na-jve}e profesionalne izazove, kakva je i mirovna misija u Afganista-nu, bosanski vojnici ju~er su, naprosto, pokazali jednu novu i po-tpuno mogu}u dr`avu Bosnu i Hercegovinu u kojoj `ivot diktirajupravila i zakoni, a ne bolesne ambicije nesposobnih i {izofrenihpoliti~ara.Reforme koje su u godinama nakon rata pro{le Oru`ane snageBiH i koje su ih preporu~ile komandama mnogo mo}nijih i savre-menijih armija, kao {to je i ova Kraljevine Danske, u ~ijem }e sa-stavu narednih {est mjeseci bosanski vojnici ~uvati mir u Afgani-stanu, BiH ne samo da su otvorile vrata integracija u NATO negosu postale siguran zamajac u procesima koji na{u zemlju pri-bli`avaju porodici zemalja Evropske unije.Oru`ane snage BiH postigle su ne{to {to je obi~nom, politikomotrovanom gra|aninu BiH danas skoro nemogu}e povjerovati.U sistemu stroge vojne hijerarhije, reda i po{tovanja svjetskihprofesionalnih vojnih standarda i pravila, u jednom stroju, bosa-nske vojnike ju~er se niko nije usudio pitati ni za Bo{njake, ni zaSrbe, ni za Hrvate, ni za one koje zovu „ostali“, niti kako se ko Bo-gu moli, i moli li se uop}e, i koji praznik slavi... [ta je koga, uosta-lom, briga...U vojnoj bazi Dubrave ju~er je svirana bosanska himna. Vojnicii njihove starje{ine stajali su mirno. Bosanska zastava komandantujedinice koja odlazi u Afganistan predata je uz najvi{e po~asti,odnosno po pravilima kakva postoje u svakoj ozbiljnoj vojsci,odnosno dr`avi svijeta.Oru`ane snage BiH u svijetu su ve} prihva}ene kao partner ko-jem se vjeruje. Pitanje je da li je toga svjesna njihova civilna koma-nda.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Podaci Agencije za statistiku
Prosje~na avgustovska pla}a u BiH 800 KM
Prosje~na neto pla}a u BiH zaavgust 2010. iznosila je 800 KM,{to pokazuje nominalni pad za 0,3posto u odnosu na decembar2009. Direktor Agencije za stati-stiku BiH Zdenko Milinovi} ka-zao je ju~er na pres-konferenciji uSarajevu da je prosje~na netopla}a za avgust 2010. nominalnovi{a za 1,9 posto nego u istommjesecu lani.- U pore|enju s istim mjesecom2009., najve}e pove}anje imali susektori trgovina naveliko i namalo,popravak motor-nih vozila i moto-cikala te predme-ta za osobnu upo-trebu i ku}anstvo,i to za 5,6 indeks-nih poena - rekao je Milinovi}.
 Milinovi}: Nominalni  rast
OTKRIVAMO
Kako su dr`avne kompanije spiskale dva miliona KM
Novac i za filmove otetoviranju i {ljivovici
Novac dat rukometnom klubu za razvoj ko{arke i lovcima za „poligonski uzgoj zeca“
Uprkos velikoj ekonomskojkrizi, smanjenju prihoda i hro-ni~nom nedostatku novca u feder-alnoj kasi, javne kompanije poputsarajevskog „BH Telecoma“ i mo-starske „Elektroprivrede HZHB“nisu {tedjele pri neselektivnoj po-djeli donacija, uz odobrenje svojihnadzornih odbora.
Dotacija bez garancija
Dokazuju to i izvje{taji u po-sjedu portala na{eg lista, iz kojihje vidljivo da ustaljena praksa di-jeljenja javnih sredstava, bez ja-snih i razumnih kriterija, s ele-mentima te{kog rasipni{tva, ni-kada nije obustavljena.To je posebno izra`eno u „BHTelecomu“, koji je 2010. godineuplatio 1.545.633 KM na ra~une 408javnih, vjerskih, pa i privatnih su-bjekata. „Elektroprivreda HZHB“donirala je 588.100 KM za 264udru`enja ili javne ustanove.Uz dio nesporno potrebnih,razumnih i finansijski skromnihdonacija, oba preduze}a davala sunovac i onima koji ga ni po kojemosnovu nisu trebali dobiti. Takoje, recimo, „BH Telecom“ isplatio@enskom rukometnom klubu@ivinice 6.460 KM za realizacijuprojekta „{kole ko{arke“?!Kakve veze rukometni klubima s razvojem ko{arke, ni odgovo-rni u najve}oj telekomunikacijskojkompaniji u BiH, vjerovatno, nisuodgonetnuli. Nije nije im smetaloni da novac koji je trebao zavr{iti unikad praznijoj federalnoj kasi di-jele lova~kim udru`enjima za pro-jekte poput „Poligonskog uzgojaobi~nog zeca“ (1.001 KM).Ipak, vrhunac neodgovornosti„BH Telecoma“ predstavlja dona-cija od 200.000 KM Federalnomministarstvu za izbjeglice, kojevodi odani SDA kadar EdinMu{i}, naravno bez garancija {ta}e se uop}e s tim novcem raditi!
Pomo} za dokumentarce
Ni EPHZHB se nije proslaviladijeljenjem donacija koje su, akoni{ta, daleko skromnije od onihkoje je „{akom i kapom“ dijelio„BH Telecom“, pa je novac davan isumnjivoj nevladinoj organizaciji„Croatia Libertas“ iz Mostara zaprojekt „socijalnog uklju~ivanja“.Kazali{na i filmska produkci-ja „Porta“ iz Mostara dobila je2.000 KM za snimanje dokume-ntarnog filma „Tradicionalno te-toviranje u Hrvata“, a Udruga Ra-ma-Prozor 1.000 KM za snimanjedokumentarca o {ljivovici.
 www.dnevniavaz.ba
„Elektroprivreda HZHB“
20.000
- Hrvatski {portski klub Zri-njski (Potpora za rad)
7.000
- Pu~ka kuhinja Mostar(Kupovina namirnica)
6.000
- Centar za socijalni rad Li-vno (Pomo} korisnicima Ce-ntra)
5.000
- @upni ured Sv. Matej Mo-star (Potpora izgradnji crkve)
5.000
- Osnovna {kola „Antun Branko[imi}“ Mostar (Opremanjeu~ionica)
„BH Telecom“ Sarajevo
200.000
- Federalno ministarstvo rase-ljenih osoba i izbjeglica (Real-izacija projekata)
89.633
- Med`lis IZ Sarajevo (Real-izacija aktivnosti)
50.065
- U@BiH (Inicijativa „Srcem domira“)
39.500
- Fudbalski klub @eljezni~ar (Po-mo} zbog takmi~enja u UEFA-i)
39.500
- Nogometni klub Zvijezda Gra-da~ac (Dovr{etak pro{irenja sta-diona)
 
Najve}e donacije
Za misticizam3.230 KM
Anonimna Udruga za ruralnirazvoj Tenica dobila je 1.615 KMkako bi mogla organizirati Danesmokve i {ljive, Oldtimer klubRio 1.131 KM kao „pomo} priodr`avanju vozila“, a Udru`enjeza istra`ivanje sufizma i mistici-zma 3.230 KM kako bi moglo or-ganizirati mevlud.
 „BH Telecom“: Ne obazire se na praznu federalnu kasuEPHZHB: Pomo} i organizaciji „Croatia Libertas“ 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->