Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Quan Tri Nhan Su Trong Doanh Nghiep

Quan Tri Nhan Su Trong Doanh Nghiep

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by hnmdungdq

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: hnmdungdq on Oct 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
 
QU
N TR 
NHÂN S
Ự 
 TRONG DOANH NGHI
P
 
Qua ch
ươ 
ng này, ng 
ườ 
i
đọ
c s
ẽ 
hi
ể 
u
đượ 
c nh
ữ 
ng v
ấ 
n
đề 
c
ơ 
b
n c
a qu
n tr 
nhân s
ự 
trong doanh nghi
 p, c
th
ể 
nh
ư 
sau:
- Hi
u qu
n tr 
ngu
n nhân s
, ch
c n
ă
ng vai trò c
a b
ph
n nhân s
trong doanhnghi
 p.- Các ph
ươ 
ng pháp tuy
n ch
n nhân s
, b
trí và s
d
ng nhân viên trong doanhnghi
 p .- S
c
n thi
ế
t
đ
ào t
o, hu
n luy
n và phát tri
n ngh
nghi
 p c
a nhân viên. Gi
i thíchnh
ng t
ch
c có th
phát tri
n nh
ng k 
n
ă
ng c
a nhân viên- Xác
đị
nh m
c tiêu và ti
ế
n trình, các ph
ươ 
ng pháp
đ
ánh giá nhân viên, nh
ng v
n
đề
 c
n quan tâm khi th
c hi
n
đ
ánh giá nhân viên-
 
Tr 
công lao
độ
ng, các hình th
c tr 
công lao
độ
ng
I. KHÁI NI
M VÀ T
M QUAN TR 
NG C
A QU
N TR 
NHÂN S
Ự 
.1. Khái ni
m:
TOPNgày nay ng
ườ 
i ta b
t
đầ
u nói nhi
u v
qu
n tr 
nhân s
. Khi ng
ườ 
i ta nói
đế
n m
tdoanh nghi
 p, m
t giám
đố
c làm
ă
n thua l
, không ph
i do thi
ế
u v
n, thi
ế
u trang thi
ế
t b
,thi
ế
u m
t b
ng, v.v... mà ng
ườ 
i ta ch
ngay
đế
n ng
ườ 
i
đ
ó không
đủ
n
ă
ng l
c
đ
i
u hànhcông vi
c và thi
ế
u s
trang b
v
ki
ế
n th
c qu
n tr 
nhân s
ho
c thi
ế
u kinh nghi
m trongchi
ế
n l
ượ 
c con ng
ườ 
i.S
phân tích v
nh
ng thành công c
a n
n kinh t
ế
Nh
t B
n qua nhi
u n
ă
m
đ
ã choth
y r 
ng, s
ở 
d
 ĩ 
 
đư
a l
i s
th
n k 
kinh t
ế
Nh
t B
n, nguyên nhân thì có nhi
u nh
ư
ng n
i b
t nh
t là chi
ế
n l
ượ 
c con ng
ườ 
i và chính sách nhân s
c
a h
. Nh
ư
ng qu
n tr 
nhân s
là gì? Hi
u th
ế
nào v
qu
n tr 
nhân s
?M
t v
giám
đố
c t
ng nói: H
c v
n kinh doanh c
ơ 
b
n c
a tôi không ngoài
đ
i
u:
đ
ó làv
con ng
ườ 
i, ti
n b
c và công vi
c xem ra m
ớ 
i th
y r 
ng ngày nay mu
n làm
đượ 
c vi
cv
 ĩ 
 
đạ
i hay thành
đạ
t trong kinh doanh thì c
n ph
i bi
ế
t s
d
ng nhân tài, ph
i bi
ế
t khaithác ngu
n nhân l
c và ph
i h
ợ 
 p s
ho
t
độ
ng c
a con ng
ườ 
i trong ho
t
độ
ng s
n xu
t -kinh doanh.
 
Y
ế
u t
h
n ch
ế
trong h
u h
ế
t m
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p làm
ă
n kém hi
u qu
chính là s
thi
ế
uth
n v
ch
t l
ượ 
ng và s
c m
nh c
a nhà qu
n tr 
, không bi
ế
t cách khai thác ngu
n nhâns
và s
lãng phí không th
t
ưở 
ng t
ượ 
ng
đượ 
c v
các ngu
n nhân l
c và v
t l
c.Vì th
ế
, có th
nói qu
n tr 
nhân s
là m
t công vi
c h
ế
t s
c khó kh
ă
n và ph
c t
 p, b
ở 
ivì nó
độ
ng ch
m
đế
n nh
ng con ng
ườ 
i c
th
v
ớ 
i nh
ng hoàn c
nh và nguy
n v
ng, s
ở 
 thích, c
m xúc và v
ă
n hóa riêng bi
t. Giáo s
ư
ng
ườ 
i M
Dinock cho r 
ng: "Qu
n tr 
nhâns
bao g
m toàn b
nh
ng bi
n pháp và th
t
c áp d
ng cho nhân viên c
a m
t t
ch
cvà gi
i quy
ế
t t
t c
nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p x
y ra có liên quan
đế
n m
t lo
i công vi
c nào
đ
ó;còn Giáo s
ư
Felix Migro thì cho r 
ng:
Qu
n tr 
nhân s
ự 
là ngh
thu
t ch
n
ự 
a nh
ữ 
ng nhân viên m
ớ 
i và s
ử 
ng nh
ữ 
ng nhân viên c
ũ
sao cho n
ă 
ng su
ấ 
t và ch
ấ 
t l 
ượ 
ng công vi
cc
a m
ỗ 
i ng 
ườ 
i
đề 
u
đạ
t t 
ớ 
i m
ứ 
c t 
ố 
i
đ 
a có th
ể 
 
đượ 
c
.Ch
c n
ă
ng qu
n tr 
ngu
n nhân s
liên quan
đế
n các công vi
c ho
ch
đị
nh nhân s
,tuy
n m
, ch
n l
a, h
ướ 
ng d
n,
đ
ào t
o, hu
n luy
n và phát tri
n ngh
nghi
 p c
a nhânviên. Nhân s
ph
i g
n li
n v
ớ 
i t
ch
c, v
ớ 
i vi
c s
 p x
ế
 p con ng
ườ 
i vào nh
ng v
trí nh
t
đị
nh trong b
máy t
ch
c
để
 
đả
m b
o kh
n
ă
ng qu
n tr 
,
đ
i
u hành
đượ 
c doanh nghi
 pc
hi
n t
i l
n t
ươ 
ng lai. Qu
n tr 
nhân s
ph
i
đượ 
c xem xét theo quan
đ
i
m h
th
ng.Vi
c xác
đị
nh ngu
n nhân s
, v
n
đề
tuy
n ch
n, s
 p x
ế
 p
đề
b
t,
đ
ào t
o và phát tri
n,
đ
ánh giá nhân viên v.v... c
n ph
i
đượ 
c
đặ
t trên c
ơ 
s
ở 
khoa h
c, trong m
i liên h
t
ươ 
ngquan v
ớ 
i nhi
u v
n
đề
và ch
c n
ă
ng khác c
a qu
n tr 
. Chúng
đượ 
c xem xét xu
t phát t
 các chi
ế
n l
ượ 
c,
ế
ho
ch kinh doanh, t
các chính sách nhân s
,
ế
ho
ch và các
đ
i
uki
n c
a môi tr 
ườ 
ng, m
i quan h
này
đượ 
c bi
u hi
n qua s
ơ 
 
đồ
5.1 d
ướ 
i
đ
ây:
 
 
ơ 
 
đồ
5.1: Ph
ươ 
ng pháp ti
ế 
 p c
n h
th
ố 
ng trong qu
n tr 
ngu
n nhân s
ự 
.
Qu
n tr 
nhân s
là m
t trong nh
ng ch
c n
ă
ng c
ơ 
b
n c
a quá trình qu
n tr 
, b
ở 
i conng
ườ 
i bao gi
ờ 
c
ũ
ng là y
ế
u t
quan tr 
ng nh
t c
a m
t doanh nghi
 p. Do
đ
ó, vi
c l
ach
n, s
 p x
ế
 p con ng
ườ 
i có n
ă
ng l
c, ph
m ch
t phù h
ợ 
 p v
ớ 
i các v
trí trong b
máy t
 ch
c là nhi
m v
hàng
đầ
u c
a nhà qu
n tr 
.Ði
u
đ
áng l
ư
u ý, m
i quan tâm c
ơ 
b
n c
a t
t c
các nhà qu
n tr 
là th
c hi
n 2nguyên t
c m
i liên h
công vi
c và con ng
ườ 
i - công vi
c ph
i phù h
ợ 
 p.-
ố 
i quan h
công vi
c
: n
n t
ng c
a qu
n tr 
có hi
u qu
ngu
n nhân l
c yêu c
u
ng t
t c
các quy
ế
t
đị
nh nhân s
ph
i
đượ 
c d
a trên c
ơ 
s
ở 
yêu c
u nhi
m v
:
đ
ó là tiêuchu
n s
d
ng trong thuê m
ướ 
n,
đ
ánh giá, th
ă
ng th
ưở 
ng nhân viên ph
i ràng bu
c ch
tch
v
ớ 
i th
c hi
n công vi
c.-
ố 
t lõi c
a m
ố 
i quan h
công vi
c là con ng 
ườ 
i
-công vi
c ph
i phù h
ợ 
 p:
đ
ó là quátrình b
trí nhân viên phù h
ợ 
 p,
đ
áp
ng v
ớ 
i yêu c
u công vi
c. Nh
ng nhà qu
n tr 
nhâns
gi
i là ng
ườ 
i phát hi
n ra nh
ng k 
n
ă
ng c
a nhân viên, hi
u bi
ế
t v
tính khí c
a nhânviên
để
b
trí phù h
ợ 
 p v
ớ 
i yêu c
u tiêu chu
n công vi
c. M
t khi con ng
ườ 
i
đượ 
c s
 p x
ế
 p, b
trí t
ươ 
ng x
ng v
ớ 
i công vi
c s
giúp cho doanh nghi
 p th
c hi
n v
ớ 
i hi
u qu
cao và

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->