Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
30 Testimonios: Sugerencias para mejorar nuestra democracia

30 Testimonios: Sugerencias para mejorar nuestra democracia

Ratings: (0)|Views: 1,111|Likes:

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Instituto de Estudios Democráticos de Lima on Oct 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

 
20 zarzkcimkir ja bkqjljlmir$lr+Panqmzl8¹Bqlfar rim flr jir aeiclr cìr qnamzar pll |qa fljaciblbkl am af Paø eqmbkima cahi9
Ambqarzl bim zëbmkbl jazambkòm ja palzimar& lf lxl& alfkxljl amFkcl af rìolji <5 ja Ibzqoa jaf ?0<0
<-
 ‖Rkm jqjlr fl fkoa afabbkòm ja flr lqzikjljar zkama |qa rarzlmrplamza- Af plpaf& l ck plaba& ja fir cajkir ja bicqmkblbkòm am fljaciblbkl { pll |qa ra clmzamnl ar cq{ kcpizlmza-– 
Cknqaf Blclaml Plxba& JMK :2<;:?02
?-
 ‖Ar iouki |qa dl{ qm nlm piofacl ja fl ajqblbkòm am mqarzi plãr& {zlcokëm elfzl cqbdi ja cahil fl ranqkjlj-– 
Hlki Kcìm& JMK :15:2151
2-
 ‖Ca plaba |qa ra a|qkaa r zlmrplambkl& am fl pifãzkbl paizlcokëm am izir lrpabzir ja fl ukjl ribklf& zlcokëm am af zacl ja rlfqjmir elfzl cqbdãrkci-– 
Hluka Cilfar& JMK 0<00:411
:-
 ‖[i bai |qa elfzl cìr plzkbkplbkòm ja flr parimlr& ja fir bkqjljlmir&am fl pifãzkbl- Zlcokëm ra jaoa cahil fl bajkokfkjlj ja fir plzkjirpifãzkbir-– 
 
Fqkr Lukfl& JMK :1>14>11
1-
 ‖Oqami& ja dabdi dl{ |qa dlba lfni bimzl af mkuaf ja pioaxl& zlcokëmbai |qa mir elfzl qm fkjalxni pifãzkbi ljabqlji-– 
Glam Arpkmixl& JMK :?4:4:1>
5-
 ‖[i bai |qa ar mabarlki lpamja ja clfir ahacpfir jaf plrlji biciEqhkcik& i clfir ahacpfir am fl lbzqlfkjlj bici ar af blri ja DqniBdìuax am Uamaxqafl- Zamacir |qa arzl lfazlr { jkrpqarzir l lpamjaja fir oqamir ahacpfir kmzamlbkimlfar { mlbkimlfar |qa rk dl{-– 
Fiqjar Ulfblbaf& JMK 0><2>4;4
>-
 ‖Pkcai& mi rifi baba abimòckblcamza rkmi zlcokëm ua af flji ribklf-\qa fl ribkajlj paqlml ral cìr knqlf- I ral eizlfaba fl knqlfjlj am flribkajlj-– 
Clzkm Arzaclji{i& JMK 0;245<<4
4-
 ‖Iouklcamza zamacir qml biqpbkòm kmlbapzlofa- Am fl pifãzkbl { flabimicãl& am fl ribkajlj am namalf- Oqami& bai |qa fl ranqkjlj arbflua zlcokëm i fl ranqkjlj ja pija ukuk zlm|qkflcamza& pll pijapamrl rioa rq amzimi pifãzkbi-– 
Icl Blkim& JMK :225;20>
;-
 ‖Elfzl qml clmal ja ahabqzl cahi flr fa{ar- Ar jabk mabarkzlcir qmcablmkrci |qa eqmbkiml ja uajlj |qa dlba |qa flr fa{ar ra bqcpflm {
 
ra arpazlm- Zlcokëm dlba elfzl qm cablmkrci |qa bimzifa aeabzkulcamzaflr lqzikjljar& bai-‖
Lmjar Cimzlfui& JMK 05<414>1
<0-
 ‖Bai |qa fl ribkajlj paqlml zijluãl ar cq{ zljkbkimlf& cq{clbdkrzl cq{ bimrauljil& ar mabarlki |qa af pibari ja qml ribkajljcìr fkoalf& cìr hqrzl& cìr zifalmza baxbl- Pqar dl{ |qa acpaxl bimfir cìr hòuamar- Dlba elfzl qml ajqblbkòm |qa ja uajlj ajq|qa { dlnlfl namza cìr zifalmza
-‖
_lqf Lnqka& JMK ?1>>5?;;
<<-
 ‖Bai |qa dl{ cqbdlr cìr |qa rifi jir 6aeiclr mabarlklr ammqarzi rkrzacl jacibìzkbi=& pai oqami ja dabdi dl{ |qa ajqbk afmkuaf ja pioaxl |qa kcpkja l cqbdl namza jarlifflra { plzkbkpl am flribkajlj- Ranqmji& mi pqaja ra |qa ra jaha clmkpqfl ja lfnqml pamrllclkffl i plzkjir pifãzkbir rirpabdirir-– 
Lmnafkbl Bilfar& JMK :?0::4:1
<?-
 ‖Oqami& ar mabarlki |qa zijir fir arzlzir ribklfar ralm kmbfqkjiram fl pifãzkbl bizkjklml- 6Ar mabarlki= |qa af arzlji { fir pifãzkbir {l mipqajlm loqrl ja rq lqzikjlj- Nlmjar { pa|qaüir
-–
B{mzdkl _lcir& JMK :<;<;?:5
<2-
 ‖Pkcai elfzlm kmrzkzqbkimar eqazar& pai ja uajlj& |qa ralmbimeklofar- Pqar ranqmji bai |qa ar mabarlki dlba ffanl af babkckamziabimòckbi l zijir fir kmbimar jaf plãr-– 
Bimrqafi Lmzkbiml& JMK 0;<?24:?
<:-
 ‖Af nlm piofacl am af Paø ar jaekmkzkulcamza fl biqpbkòm& arqnamza |qa ra rifqbkima arza 6piofacl=- Ar |qa fl biqpbkòm mi rifira arzkmnl lf mkuaf pifãzkbi rkmi kmefq{a cqbdi 6am= izir ìalr ja flukjl ribklf- Fqani& bai |qa elfzl qm zarz i lfni lrã& |qa mi packzl |qabqlf|qka pqaja eicl qm plzkji { plzkbkpl am afabbkimar- Ar |qa mljkabimzifl ari- Elfzl lfnøm arzìmjl i ¹mi9– 
Lmzimki Cilfar& JMK 0>0>01::
<1-
 ‖Pkcai elfzl qm rkrzacl ja hqrzkbkl |qa rk ja bimeklmxl { ranqmjidl{ |qa lranql |qa flr fa{ar rã ra bqcpfam- Rk mi dl{ arpazi dlbkl flrlqzikjljar { rk flr lqzikjljar mi ziclm rq zlolhi am raki mi ulcir lzama qml jaciblbkl-‖
Lmlfji Ulnlr&JMK 0;42?1?>
<5-
 ‖Bai |qa pkcai dl{ |qa ajqbkfl jarknqlfjlj am af Paø- Paijìrzkblcamza- Ar zlm nlmja |qa fl oabdl amza kbir { pioar ralnlmjl bljl uax cìr- [ ari ranqlcamza mi l{qjl l qml jaciblbklrlml-– 
Amarzi Faòm&
 
JMK ?151:>:1
<>-
 ‖Am ck ipkmkòm fl ribkajlj paqlml blcokl eìbkfcamza rq ipkmkòmpifãzkbl& ar cq{ kmarzlofa- Ca plaba |qa ar pi|qa fl cl{iãl ja flpioflbkòm zkama piofaclr cìr qnamzar am rq ukjl |qa paibqplraraklcamza ja fl pizkbl- Ari dl{ |qa blcokl- I ral jlfa clrarzlokfkjlj am fl ukjl ja fl namza pll finlqml jaciblbkl |qaeqmbkiml- Oqami& ranqi |qa elfzl cahil fl ajqblbkòm { mi rifi ari rkmidlbafl cìr knqlf-– 
Kuìm Ziar&JMK :0:>1>14
 
<4-
 ‖Pkamri |qa elfzl dlba|qa zijl fa namza rkamzl arbqbdljl akcpizlmza am af clmahi ja fl pifãzkbl& ja fl ribkajlj- Ca plaba |qacqbdir mi rkamza |qa fl pifãzkbl rkua pll rq ukjl i ral |qa fir pifãzkbirmi blcoklm mljl am fl ukjl ja fl namza-– 
Hqlm Rlflxl&JMK :2041;;2
<;-
Bai |qa elfzl qml bimeklmxl cqzql amza pizkbir { firbkqjljlmir- Dl{ cqbdi clf clmahi ja abqrir pøofkbir |qa dlba jkeãbkf|qa flr parimlr zamnlm bimeklmxl am rqr lqzikjljar- Ranqmji caplaba |qa fl ribkajlj zkama |qa rar knqlf pll packzk qmljaciblbkl cìr aekblx-– 
Jlukj Cì|qax&JMK 04<;22>2
?0-
 ‖Oqami& af lbbari l fl kmeiclbkòm { af bimzif ja fir cajkir zkama|qa ara nllmzkxlji& ar |qa fl pamrl lclkffl mi zkama bimzif mkiohazkukjlj- Zkama cqbdi pija 6pll= kmefqk fl ipkmkòm ja fl namza- Aripqaja ra pafkniri- Piizi flji elfzl ajqbl fir bkqjljlmir amjaciblbkl { jlfar lbbari l kmeiclbkòm kcplbklf-– 
Hqfkl Lnqcaji&JMK 041<4<2:
?<-
 ‖Ca plaba |qa ar mabarlki dlba lfni bimzl af aniãrci ja firpifãzkbir- L uabar ca plaba |qa mi ra bimzifl l flr lqzikjljar- Pqar&bim qm mkuaf ja pioaxl zlm lfzi |qa zamacir ar jkeãbkf zama qml ribkajljcìr jacibìzkbl-– 
Clbafl Uaflr|qax&JMK 050;022<
??-
 ‖Bai |qa elfzl cahil fl ajqblbkòm pqofkbl { oqami zlcokëm elfzlkmzanl bkazir ulfiar am fl pifãzkbl { zlcokëm am fl ribkajlj am zizlf-– 
Ackfkl Dqzlji&JMK ?0122<<2
?2-
 ‖Ar mabarlki ajqbk fl nlm jkeaambkl amza pioar { kbir- Dl{|qa eizlfaba qml bflra cajkl lcpfkl lrã ar clr bkf ffanll qmbimramri- Pi ari dl{ |qa ajqbk fl pioaxl- Ranqmji zamacir |qafinl |qa af babkckamzi abimòckbi ffanl l zijir-– 
Ajkzd Plrbqlf&JMK 2?;4>124
?:-
 ‖
Bai |qa ra zkama |qa lranql |qa mi ra pqaja arzl am flpifãzkbl 6{ arzl am bimzl ja= fl bimrzkzqbkòm i |qa mi ra packza |qaparimlr jqjirlr pqajam zama qm blni pifãzkbi- Ljacìr mabarkzlcirqm cahi bimzif ja flr lqzikjljar ja qml kmrzkzqbkòm kmjapamjkamza- ‖
Amk|qa Cëmjax& paekkò mi jl JMK
?1-
 ‖Oqami {i bai |qa ar kcpizlmza bimzifl cahi fir pifãzkbir&zlcokëm am flr ankimar acizlr& pi lbì dl{ cqbdi clf clmahi jaabqrir- Zlcokëm elfzl ajqbl fl namza { fir pifãzkbir am arpabklf am fi|qa rknmkekbl jaciblbkl ja uajlj
-–
Eafkpa Uamanlr&JMK 0>>>2>0>
?5-
 ‖Ar bkazi |qa fl namza jaoa arzl cahi blplbkzljl pll pijajlra bqamzl ja flr zimzaãlr |qa dlbam lfnqmir pifãzkbir- [l mi ra jaoajahl bicpl- Dl{ |qa kmeiclra- Pai oqami fir pifãzkbir ja uajlj mizkama mkmnqml cilf l uabar- Ra lpiuabdlm l uabar ja qml clmal zlmlorqjl ja rq pija-– 
Fqkr Blcpir& paekkò mi jl JMK

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mary Valderrama liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->