Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BT SGK SBT HOA HOC 12

BT SGK SBT HOA HOC 12

Ratings: (0)|Views: 930 |Likes:
Published by clayqn88
Bài 1: ESTE

Bài tập sách giáo khoa
1/7/SGK: Hãy xếp công thức ở cột phải vào một trong các loại chất ở cột trái cho phù hợp
A . Axit cacboxylic 1. R-CO-OR’
B . Anhidrit axit 2. R-CO-OH
C . Este 3. R-CO-O-CO-R
D . Halogenua axit 4. R-CO-Cl
5. R-CO-R’
Bài tập sách bài tập
1.1/3/SBT: Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở đồng phân của nhau
A . 4 B .3 C .5 D .6
1.2/2/SBT: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36 % khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của X là
A .2 B .3 C .4 D .5
1.3/3/SBT: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g este X thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 g nước. Công thức phân tử của X là
A .C2H4O B .C4H8O2 C .C3H6O2 D .C4H6O2
1.4/3/SBT: Thủy phân 8,8 g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 g ancol Y và
A .4,1 g muối B .4,2 g muối C .8,2 g muối D .3,4 g muối
1.5/3/SBT: Đun sôi hổn hợp X gồm 12 g axit axetic và 11,5 g ancol etylic với axit H2SO4 làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 11,44 g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là
A . 50 % B .65 % C .66,67 % D .52 %
1.6/4/SBT: Thủy phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng thu được hỗn hợp hai chất hửu cơ Y và Z. ChoY,Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 g bạc. Công thức cấu tạo của X là
A .CH3COOCH=CH2 B .HCOOCH=CHCH3
C .HCOOCH2CH=CH2 D .HCOOC(CH3)=CH2
1.7/4/SBT: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1 M(vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 g hỗn hợp hai muốn của hai axit no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và công thức cấu tạo của X và Y là
A .12,0 ; CH3COOH & HCOOCH3 B .14,8 ; HCOOC2H5 & CH3COOCH3
C .14,8 ; CH3COOCH3 & CH3CH2COOH D .9,0 ; CH3COOH & HCOOCH3

Bài: 2 LIPIT

Bài tập sách giáo khoa
1/12/SGK: Hãy chọn nhận định đúng :
A .Lipit là chất béo
B .Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật
C .Lipit là este của glixerol với các axit béo
D .Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,…

Bài tập sách bài tập
1.15/5/SBT: Cho các phát biểu sau đây :
1 .Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẳn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài, không phân nhánh
2 .Lipit gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit,…
3 .Chất béo là chất lỏng
4 .Chất chứa chủ yếu các gốc cacbon không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu
5 .Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch
6 .Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật
Những phát biểu đúng là
A .1,2,4,5 B .1,2,3 C .3,4,5 D .1,2,4,6
1.16/6/SBT:Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic( có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại Trieste đồng phân cấu tạo của nhau ?
A .3 B .4 C .6 D .5
1.17/6/SBT: Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân
Bài 1: ESTE

Bài tập sách giáo khoa
1/7/SGK: Hãy xếp công thức ở cột phải vào một trong các loại chất ở cột trái cho phù hợp
A . Axit cacboxylic 1. R-CO-OR’
B . Anhidrit axit 2. R-CO-OH
C . Este 3. R-CO-O-CO-R
D . Halogenua axit 4. R-CO-Cl
5. R-CO-R’
Bài tập sách bài tập
1.1/3/SBT: Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở đồng phân của nhau
A . 4 B .3 C .5 D .6
1.2/2/SBT: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36 % khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của X là
A .2 B .3 C .4 D .5
1.3/3/SBT: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g este X thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 g nước. Công thức phân tử của X là
A .C2H4O B .C4H8O2 C .C3H6O2 D .C4H6O2
1.4/3/SBT: Thủy phân 8,8 g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 g ancol Y và
A .4,1 g muối B .4,2 g muối C .8,2 g muối D .3,4 g muối
1.5/3/SBT: Đun sôi hổn hợp X gồm 12 g axit axetic và 11,5 g ancol etylic với axit H2SO4 làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 11,44 g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là
A . 50 % B .65 % C .66,67 % D .52 %
1.6/4/SBT: Thủy phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng thu được hỗn hợp hai chất hửu cơ Y và Z. ChoY,Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 g bạc. Công thức cấu tạo của X là
A .CH3COOCH=CH2 B .HCOOCH=CHCH3
C .HCOOCH2CH=CH2 D .HCOOC(CH3)=CH2
1.7/4/SBT: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1 M(vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 g hỗn hợp hai muốn của hai axit no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và công thức cấu tạo của X và Y là
A .12,0 ; CH3COOH & HCOOCH3 B .14,8 ; HCOOC2H5 & CH3COOCH3
C .14,8 ; CH3COOCH3 & CH3CH2COOH D .9,0 ; CH3COOH & HCOOCH3

Bài: 2 LIPIT

Bài tập sách giáo khoa
1/12/SGK: Hãy chọn nhận định đúng :
A .Lipit là chất béo
B .Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật
C .Lipit là este của glixerol với các axit béo
D .Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,…

Bài tập sách bài tập
1.15/5/SBT: Cho các phát biểu sau đây :
1 .Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẳn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài, không phân nhánh
2 .Lipit gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit,…
3 .Chất béo là chất lỏng
4 .Chất chứa chủ yếu các gốc cacbon không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu
5 .Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch
6 .Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật
Những phát biểu đúng là
A .1,2,4,5 B .1,2,3 C .3,4,5 D .1,2,4,6
1.16/6/SBT:Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic( có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại Trieste đồng phân cấu tạo của nhau ?
A .3 B .4 C .6 D .5
1.17/6/SBT: Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 2 to 11 are not shown in this preview.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
taiphuong liked this
hl0919096823 liked this
minhquyet liked this
minhquyet liked this
ozon05 liked this
chipro_1993 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->