Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ON TAP HOA HOC 10 CO BAN

ON TAP HOA HOC 10 CO BAN

Ratings: (0)|Views: 290 |Likes:
Published by clayqn88
Chương 1, 2 & 3: NGUYÊN TỬ - BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC
1. Trong tù nhiªn ®ång vÞ 37Cl chiÕm 24,23% sè nguyªn tö clo. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña clo b»ng 35,5. Thµnh phÇn % vÒ khèi l­îng cña 37Cl trong HClO4 ( víi hidro lµ ®ång vÞ 1H, oxi lµ ®ång vÞ 16O) lµ
A. 8,92% B. 9,82% C. 8,56% D. 8,65%
2. trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị và , trong đó đồng vị chiếm 27% số nguyên tử đồng. % khối lượng trong Cu2O (với oxi lµ ®ång vÞ 16O) là
A.88,82% B.63% C.31,15% D.64,29%
3. Nguyªn tè X lµ phi kim thuéc chu k× 3, t¹o hîp chÊt khÝ víi hidro, cã c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ XO3. Nguyªn tè X t¹o víi kim lo¹i M hîp chÊt cã c«ng thøc MX2, trong ®ã M chiÕm 46,67% vÒ khèi l­îng. MX2 lµ
A. FeCl2 B. FeS2 C. Na2S D. CuCl2
4. Hîp chÊt A cã c«ng thøc MXa, trong ®ã M chiÕm 46,67% vÒ khèi l­îng. M lµ phi kim thuéc chu k× 3. Trong h¹t nh©n cña M sè proton Ýt h¬n sè n¬tron lµ 4, trong X sè proton b»ng sè n¬tron. Tæng sè proton trong A b»ng 58. C«ng thøc cña A lµ
A. MgCl2 B. FeS C. FeS2 D. MnO2
5. Ph©n líp electron ngoµi cïng cña nguyªn tö X, Y lÇn l­ît lµ 3p, 4s. Tæng sè electron trong 2 ph©n líp ®ã b»ng 7. X kh«ng ph¶i lµ khÝ hiÕm. Tæng sè proton trong 2 nguyªn tö X vµ Y b»ng 43. X, Y t­¬ng øng lµ
A. S; Co B. Al ; Ca C. P ; Ni D. Cl ; Fe
6. Điện tích hạt nhân của nguyên tử M là 3,2.10-18 Culon. Số electron độc thân của nguyên tử M ở trạng thái cơ bản là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
7. Số nguyên tố (Z A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
8. §¬n chÊt X lµ chÊt r¾n mµu x¸m. §¬n chÊt Y lµ chÊt khÝ kh«ng mµu. X ph¶n øng víi Y t¹o ra mét chÊt mµ trong ph©n tö chÊt ®ã sè nguyªn tö X gÊp ®«i sè nguyªn tö Y.Ở tr¹ng th¸i c¬ b¶n, sè electron hãa trÞ cña X, Y lÇn l­ît lµ
A. 1 ; 5 B. 1 ; 6 C. 2 ; 1 D. 7 ; 2
8B. Có các ion: CO32- (1), SO42- (2), Br- (3), NO3- (4), NH4+ (5), những ion có số electron bằng nhau là
A. (1), (2) B. (3), (4) C. (1), (4) D. (3), (5)
9. Trong nguyªn tö hidro, electron th­êng ®­îc t×m thÊy
A. trong h¹t nh©n nguyªn tö. B. bªn ngoµi h¹t nh©n, song ë gÇn h¹t nh©n v× electron bÞ hót bëi h¹t proton.
C. bªn ngoµi h¹t nh©n vµ th­êng ë xa h¹t nh©n v× thÓ tÝch nguyªn tö lµ m©y electron cña nguyªn tö ®ã.
D. c¶ ë bªn trong vµ bªn ngoµi h¹t nh©n, v× electron lu«n ®­îc t×m thÊy ë bÊt k× chç nµo trong nguyªn tö.
10. Phát biểu sau không đúng:
A. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là proton, nơtron, electron.
B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là proton, nơtron.
C. Vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt electron.
D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
11. Chọn câu phát biểu sai
1. trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân.
2. tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
3. số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
4. số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
5. đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.
A. 2,3 B. 2,4,5 C. 3,4 D. 2,3,4
12. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây?
A. Số proton. B. Số nơtron. C. Số electron hoá trị. D. Số lớp electron.
12. Hãy chỉ ra nội dung đúng:
A. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. B. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 proton.
C. Chỉ có nguyên tố oxi mới có 8 electron ở lớp vỏ electron. D. Cả A, B, C
13. M cã c¸c ®ång vÞ sau: . Trong sè c¸c ®ång vÞ ®ã, ®ång vÞ tháa m•n tØ lÖ = lµ ®ång vÞ:
A. 55M B. 57M C. 56M
Chương 1, 2 & 3: NGUYÊN TỬ - BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC
1. Trong tù nhiªn ®ång vÞ 37Cl chiÕm 24,23% sè nguyªn tö clo. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña clo b»ng 35,5. Thµnh phÇn % vÒ khèi l­îng cña 37Cl trong HClO4 ( víi hidro lµ ®ång vÞ 1H, oxi lµ ®ång vÞ 16O) lµ
A. 8,92% B. 9,82% C. 8,56% D. 8,65%
2. trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị và , trong đó đồng vị chiếm 27% số nguyên tử đồng. % khối lượng trong Cu2O (với oxi lµ ®ång vÞ 16O) là
A.88,82% B.63% C.31,15% D.64,29%
3. Nguyªn tè X lµ phi kim thuéc chu k× 3, t¹o hîp chÊt khÝ víi hidro, cã c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ XO3. Nguyªn tè X t¹o víi kim lo¹i M hîp chÊt cã c«ng thøc MX2, trong ®ã M chiÕm 46,67% vÒ khèi l­îng. MX2 lµ
A. FeCl2 B. FeS2 C. Na2S D. CuCl2
4. Hîp chÊt A cã c«ng thøc MXa, trong ®ã M chiÕm 46,67% vÒ khèi l­îng. M lµ phi kim thuéc chu k× 3. Trong h¹t nh©n cña M sè proton Ýt h¬n sè n¬tron lµ 4, trong X sè proton b»ng sè n¬tron. Tæng sè proton trong A b»ng 58. C«ng thøc cña A lµ
A. MgCl2 B. FeS C. FeS2 D. MnO2
5. Ph©n líp electron ngoµi cïng cña nguyªn tö X, Y lÇn l­ît lµ 3p, 4s. Tæng sè electron trong 2 ph©n líp ®ã b»ng 7. X kh«ng ph¶i lµ khÝ hiÕm. Tæng sè proton trong 2 nguyªn tö X vµ Y b»ng 43. X, Y t­¬ng øng lµ
A. S; Co B. Al ; Ca C. P ; Ni D. Cl ; Fe
6. Điện tích hạt nhân của nguyên tử M là 3,2.10-18 Culon. Số electron độc thân của nguyên tử M ở trạng thái cơ bản là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
7. Số nguyên tố (Z A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
8. §¬n chÊt X lµ chÊt r¾n mµu x¸m. §¬n chÊt Y lµ chÊt khÝ kh«ng mµu. X ph¶n øng víi Y t¹o ra mét chÊt mµ trong ph©n tö chÊt ®ã sè nguyªn tö X gÊp ®«i sè nguyªn tö Y.Ở tr¹ng th¸i c¬ b¶n, sè electron hãa trÞ cña X, Y lÇn l­ît lµ
A. 1 ; 5 B. 1 ; 6 C. 2 ; 1 D. 7 ; 2
8B. Có các ion: CO32- (1), SO42- (2), Br- (3), NO3- (4), NH4+ (5), những ion có số electron bằng nhau là
A. (1), (2) B. (3), (4) C. (1), (4) D. (3), (5)
9. Trong nguyªn tö hidro, electron th­êng ®­îc t×m thÊy
A. trong h¹t nh©n nguyªn tö. B. bªn ngoµi h¹t nh©n, song ë gÇn h¹t nh©n v× electron bÞ hót bëi h¹t proton.
C. bªn ngoµi h¹t nh©n vµ th­êng ë xa h¹t nh©n v× thÓ tÝch nguyªn tö lµ m©y electron cña nguyªn tö ®ã.
D. c¶ ë bªn trong vµ bªn ngoµi h¹t nh©n, v× electron lu«n ®­îc t×m thÊy ë bÊt k× chç nµo trong nguyªn tö.
10. Phát biểu sau không đúng:
A. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là proton, nơtron, electron.
B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là proton, nơtron.
C. Vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt electron.
D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
11. Chọn câu phát biểu sai
1. trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân.
2. tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
3. số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
4. số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
5. đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.
A. 2,3 B. 2,4,5 C. 3,4 D. 2,3,4
12. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây?
A. Số proton. B. Số nơtron. C. Số electron hoá trị. D. Số lớp electron.
12. Hãy chỉ ra nội dung đúng:
A. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. B. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 proton.
C. Chỉ có nguyên tố oxi mới có 8 electron ở lớp vỏ electron. D. Cả A, B, C
13. M cã c¸c ®ång vÞ sau: . Trong sè c¸c ®ång vÞ ®ã, ®ång vÞ tháa m•n tØ lÖ = lµ ®ång vÞ:
A. 55M B. 57M C. 56M

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 2 to 12 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
anhvuonglqd liked this
trinhdangki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->