Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Bai Toan Hoa Hoc Dai Cuong (2) Kiem Tra Hoa 10 ( Phan HDG Mang Tinh Tham Khao )

Mot So Bai Toan Hoa Hoc Dai Cuong (2) Kiem Tra Hoa 10 ( Phan HDG Mang Tinh Tham Khao )

Ratings: (0)|Views: 716 |Likes:
Published by clayqn88
1. Nguyên tố A có 2 electron hoá trị và nguyên tố B có 5 electron hoá trị. Công thức của hợp chất tạo bởi A và B có thể là ?
2. Trong công thức CS2 tổng số các đôi electron tự do chưa tham gia liên kết là bao nhiêu?
3. Cho các chất sau: (1) C2H2, (2) CO2, (3) C2H2, (4) HNO3, (5) Cl2O7. Vẽ công thức cấu tạo của mỗi chất, chất nào có cả liên kết cộng hóa trị, cho nhận và ion.
Đốt m gam Cu trong không khí được chất rắn nặng 1,125m g gồm CuO và Cu dư. Phần trăm khối lượng Cu kim loại trong hỗn hợp sau phản ứng là bao nhiêu?
Cho hỗn hợp NaCl và NaBr tác dụng với dd AgNO3 dư, tạo kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO3 phản ứng. Xác định % khối lượng NaCl trong hỗn hợp đầu?
12. Hoà tan 0,4 mol hỗn hợp KOH, NaOH vào nước được dd A, Thêm vào A m gam NaOH được dd B. Nếu thêm 0,1 mol Al2(SO4)3 vào B thì lượng kết tủa thu được lớn nhất khi m nhận giá trị bao nhiêu?
13. Cho n mol Ba kim loại vào 100 ml dd AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,68g kết tủa. Giá trị của n bằng?
14. Cho n mol NaOH vào dd chứa 2 muối AlCl3 và FeSO4 được kết tủa A. Nung A được chất rắn B. Cho H2 dư đi qua B nung nóng được chất rắn C. C gồm những chất nào? Viết phương trình phản ứng.
1. Pha trộn 200 ml dd HCl 1M với 300 ml dd HCl 2M. Nếu sự pha trộn không làm co giản thể tích thì dd mới có nồng độ mol/l là bao nhiêu?
2. Hoà tan mẫu hợp kim Ba – Na vào nước được dd A và có 6,72 lít H2 (dktc). Cần dùng bao nhiêu ml dd HCl 1M để trung hoà hoàn toàn 1/10 dd A?
3. Tính lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để được 100g dd H2SO4 20% là:
4. Trộn 10 ml dd HCl 36% (d = 1,18g/ml) với 50ml dd HCl 20% (d = 1,1g/ml). Nồng độ % dd axit thu được là bao nhiêu?
5. Độ tan của KCl ở 0oC là 27,6 gam. Nồng độ % của dd bão hoà ở nhiệt độ đó là bao nhiêu?
6. Biết rằng nồng độ của dd bão hoà KCl ở 40oC là 28,75%. Độ tan của KCl ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu?
7. Hoà tan 200g dd NaCl 10% với 800g dd NaCl 20% ta được một dd mới có nồng độ % là bao nhiêu ?
8. Có sẵn 20g dd NaOH 30%, cần pha trộn thêm vào bao nhiêu gam dd NaOH 10% để được dd NaOH 25%.
9. Lượng dd KOH 8% cần thiết thêm vào 47g kali oxit ta thu được dd KOH 21% là bao nhiêu ?
Cho đinh sắt nặng 100 g vào dung dịch A chứa 400 g dung dịch CuSO4 16%, sau một thời gian nhấc đinh sắt ra, cân lại được 102 g và còn lại dung dịch B.
a) Tính khối lượng Fe tham gia và khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng (Giả sử toàn bộ Cu tạo thành bám hết đinh Fe).
b) Cho 600 g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào dung dịch B, sau phản ứng được kết tủa D, dung dịch E. Xác định khối lượng kết tủa D và C% dung dịch E.
11. Cho 10ml ddHCl có pH=3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dd có pH=4. Giá trị của x là?.
12. Cho các dd sau: KCl; Na2CO3 ; CuSO4 ; CH3COONa; Al2(SO4)3; NH4Cl; NaBr; K2S. Các dung dịch này có pH như thế nào? Giải thích bằng phương trình phản ứng.
13. Cho các chất và ion sau: 1. HCO3- ; 2. K2CO3 ; 3. H2O ; 4. Cu(OH)2 ; 5. HPO42- ; 6. Al2O3 ; 7. NH4Cl ; 8. HCO3-.Theo Bronsted, các chất và ion nào lưỡng tính, viết phương trình minh họa.
14. Dd NaOH có pH=12. Cần pha loãng dd này bằng nước bao nhiêu lần để được dd NaOH có pH=11?
15. Trộn V1 lit dd axit mạnh có pH=5 và V2 lit dd bazơ mạnh có pH=9 thu được dd có pH=6. Tìm tỉ số V1:V2?
Để trung hòa 10ml dd KOH cần dùng 100ml dd H2SO4 có pH=2. Hỏi pH của dd KOH đem dùng là bao nhiêu?
22. Một dung dịch X chứa các ion K+, Ba2+, Fe3+, Cl-. Chia 600 ml dung dịch X thành 3 phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Na2SO4 1M
Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 150 ml NaOH 2M
Phần 3: Tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch AgNO3 1M
a.Tính CM các ion trong dung dịch X
b.Tính khối lượng hỗn hợp các muối khi cô cạn 600 ml dd.
17.
23. Có 100ml dung dịch A gồm HCl và HNO3 có pH =1. Tính thể tích (lít) dung dịch Ba(OH)2 0.025M cần dùng cho dd A để tạo ra dung dịch sau khi trộn có pH =2.
24. Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl 1M và HNO3 2M tác dụng với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0.8M và KOH a M thì thu được dung dịch C. Biết rằng để trung hòa dung dịch C cần 60 ml HCl 1 M. Giá trị
1. Nguyên tố A có 2 electron hoá trị và nguyên tố B có 5 electron hoá trị. Công thức của hợp chất tạo bởi A và B có thể là ?
2. Trong công thức CS2 tổng số các đôi electron tự do chưa tham gia liên kết là bao nhiêu?
3. Cho các chất sau: (1) C2H2, (2) CO2, (3) C2H2, (4) HNO3, (5) Cl2O7. Vẽ công thức cấu tạo của mỗi chất, chất nào có cả liên kết cộng hóa trị, cho nhận và ion.
Đốt m gam Cu trong không khí được chất rắn nặng 1,125m g gồm CuO và Cu dư. Phần trăm khối lượng Cu kim loại trong hỗn hợp sau phản ứng là bao nhiêu?
Cho hỗn hợp NaCl và NaBr tác dụng với dd AgNO3 dư, tạo kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO3 phản ứng. Xác định % khối lượng NaCl trong hỗn hợp đầu?
12. Hoà tan 0,4 mol hỗn hợp KOH, NaOH vào nước được dd A, Thêm vào A m gam NaOH được dd B. Nếu thêm 0,1 mol Al2(SO4)3 vào B thì lượng kết tủa thu được lớn nhất khi m nhận giá trị bao nhiêu?
13. Cho n mol Ba kim loại vào 100 ml dd AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,68g kết tủa. Giá trị của n bằng?
14. Cho n mol NaOH vào dd chứa 2 muối AlCl3 và FeSO4 được kết tủa A. Nung A được chất rắn B. Cho H2 dư đi qua B nung nóng được chất rắn C. C gồm những chất nào? Viết phương trình phản ứng.
1. Pha trộn 200 ml dd HCl 1M với 300 ml dd HCl 2M. Nếu sự pha trộn không làm co giản thể tích thì dd mới có nồng độ mol/l là bao nhiêu?
2. Hoà tan mẫu hợp kim Ba – Na vào nước được dd A và có 6,72 lít H2 (dktc). Cần dùng bao nhiêu ml dd HCl 1M để trung hoà hoàn toàn 1/10 dd A?
3. Tính lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để được 100g dd H2SO4 20% là:
4. Trộn 10 ml dd HCl 36% (d = 1,18g/ml) với 50ml dd HCl 20% (d = 1,1g/ml). Nồng độ % dd axit thu được là bao nhiêu?
5. Độ tan của KCl ở 0oC là 27,6 gam. Nồng độ % của dd bão hoà ở nhiệt độ đó là bao nhiêu?
6. Biết rằng nồng độ của dd bão hoà KCl ở 40oC là 28,75%. Độ tan của KCl ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu?
7. Hoà tan 200g dd NaCl 10% với 800g dd NaCl 20% ta được một dd mới có nồng độ % là bao nhiêu ?
8. Có sẵn 20g dd NaOH 30%, cần pha trộn thêm vào bao nhiêu gam dd NaOH 10% để được dd NaOH 25%.
9. Lượng dd KOH 8% cần thiết thêm vào 47g kali oxit ta thu được dd KOH 21% là bao nhiêu ?
Cho đinh sắt nặng 100 g vào dung dịch A chứa 400 g dung dịch CuSO4 16%, sau một thời gian nhấc đinh sắt ra, cân lại được 102 g và còn lại dung dịch B.
a) Tính khối lượng Fe tham gia và khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng (Giả sử toàn bộ Cu tạo thành bám hết đinh Fe).
b) Cho 600 g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào dung dịch B, sau phản ứng được kết tủa D, dung dịch E. Xác định khối lượng kết tủa D và C% dung dịch E.
11. Cho 10ml ddHCl có pH=3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dd có pH=4. Giá trị của x là?.
12. Cho các dd sau: KCl; Na2CO3 ; CuSO4 ; CH3COONa; Al2(SO4)3; NH4Cl; NaBr; K2S. Các dung dịch này có pH như thế nào? Giải thích bằng phương trình phản ứng.
13. Cho các chất và ion sau: 1. HCO3- ; 2. K2CO3 ; 3. H2O ; 4. Cu(OH)2 ; 5. HPO42- ; 6. Al2O3 ; 7. NH4Cl ; 8. HCO3-.Theo Bronsted, các chất và ion nào lưỡng tính, viết phương trình minh họa.
14. Dd NaOH có pH=12. Cần pha loãng dd này bằng nước bao nhiêu lần để được dd NaOH có pH=11?
15. Trộn V1 lit dd axit mạnh có pH=5 và V2 lit dd bazơ mạnh có pH=9 thu được dd có pH=6. Tìm tỉ số V1:V2?
Để trung hòa 10ml dd KOH cần dùng 100ml dd H2SO4 có pH=2. Hỏi pH của dd KOH đem dùng là bao nhiêu?
22. Một dung dịch X chứa các ion K+, Ba2+, Fe3+, Cl-. Chia 600 ml dung dịch X thành 3 phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Na2SO4 1M
Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 150 ml NaOH 2M
Phần 3: Tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch AgNO3 1M
a.Tính CM các ion trong dung dịch X
b.Tính khối lượng hỗn hợp các muối khi cô cạn 600 ml dd.
17.
23. Có 100ml dung dịch A gồm HCl và HNO3 có pH =1. Tính thể tích (lít) dung dịch Ba(OH)2 0.025M cần dùng cho dd A để tạo ra dung dịch sau khi trộn có pH =2.
24. Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl 1M và HNO3 2M tác dụng với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0.8M và KOH a M thì thu được dung dịch C. Biết rằng để trung hòa dung dịch C cần 60 ml HCl 1 M. Giá trị

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 2 to 7 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jun Ly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->