Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kiem Tra 1 Tiet DIEN LY

Kiem Tra 1 Tiet DIEN LY

Ratings: (0)|Views: 295 |Likes:
Published by clayqn88

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG ĐIỆN LI

Họ tên :……………………………… Đề 01
Lớp :.……...

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A.KCl rắn, khan C. CaCl2 nóng chảy
B.NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước
Câu 2: Có 4 dung dịch : Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:
A. NaCl B. C2H5OH C. C2H5OH D. CH3COOH Câu 3: Trộn 200 ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd có pH = 3. Vậy a có giá trị là:
A. 0,39 B. 3,999 C. 0,399 D. 0,398
Câu 4: D•y chÊt vµ ion nµo sau ®©y lµ c¸c baz¬?
A. NH3, PO43-, NaOH, Cl- B. CO32-, PO43-, NH3, Ca(OH)2
C. HCO3-, Cu(OH)2, Al2O3, Br- D. HCO3-, CO32-, PO43-, NH4+, CaO
Câu 5: Dung dịch HCl có pH =3.Pha loãng dung dịch bằng cách thêm vào 90ml nước cất thì dung dịch mới có pH=4.Tính thể tích dung dịch trước khi pha loãng.
A. 10ml B. 910ml C. 100ml D. Kết quả khác
Câu 6: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.
Câu 7: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào dung dịch chứa NH4+; Al3+; 0,15 mol NO3- và 0,1 mol SO42-, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có 1,12 lít khí mùi khai (đktc) thoát ra và m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:
A. 31,1 gam. B. 27,2 gam. C. 7,8 gam. D. 23,3 gam.
Câu 8: Cho các dung dịch: Na2S, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, K2SO3, AlCl3. Số dung dịch có giá trị pH > 7 là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 9: Cho hỗn hợp Na, Ca tan hết vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời axit HCl 1M và H2SO4 0,5M, được dung dịch X và 7,84 lít khí (đktc). Dung dịch X có giá trị:
A. pH = 7 B. pH = 4 C. pH > 7 D. pH C©u 10:. Dung dÞch NH3 vµ dung dÞch NaOH cã cïng nång ®é mol/l. PH cña 2 dung dÞch t­¬ng øng lµ x vµ y. Quan hÖ gi÷a x vµ y lµ (gi¶ thiÕt ®é ®iÖn ly cña NH3 lµ 10%).
A. x= y+ 1 B. y = x+ 1 C. y = 10x D. x = 10y


Câu 11: Cho a mol NaOH vào dd chứa 0,05mol AlCl3 thu được 0,04 mol kết tủa Al(OH)3. Giá trị của a là:
A. 0,12mol hoặc 0,16 mol B. 0,12mol
C.0,16mol hoặc 0,2 mol D. 0,04 mol và 0,12mol
Câu 12: Cho các ion: Fe3+, Ag+, Na+, NO3-, OH-, Cl- . Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong dung dịch?
A. Fe3+, Na+, NO3-, OH- B. Na+, Fe3+, Cl-, NO3-
C. Ag+, Na+, NO3-, Cl- D. Fe3+, Na+, Cl-, OH-
Câu 13 : Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/lít thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có PH = 13. Giá trị a và m lần lượt là:
A. 0,15 M và 2,33 gam. B. 0,15 M và 4,46 gam.
C. 0,2 M và 3,495 gam. D. 0,2 M và 2,33 gam..
Câu 14: Hoµ tan 63,8 gam hçn hîp BaCl2 vµ CaCl2 vµo 500 ml n­íc thu ®­îc dung dÞch A. Thªm 500ml dd Na2CO3 1,4 M (d = 1,2) vµo dd A. Sau ph¶n øng thu ®­îc 59,4 gam kÕt tña vµ dd B Tæng nång ®é % cña c¸c muèi trong dd B lµ:
A. 7,17% B. 8,64%
C. 7,117% D. kết quả khác
Câu 15 : Nhận xét nào sau đây sai?
A. Dung dịch axit có chứa ion H+
B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH –
C. Dung dịch muối không bao giờ có tính axit hoặc bazơ
D. Dung dịch HNO3 có [ H+] > 10-7
Câu 16: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 3,940 B. 1,182 C. 2,364 D. 1,970.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG ĐIỆN LI

Họ tên :……………………………… Đề 01
Lớp :.……...

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A.KCl rắn, khan C. CaCl2 nóng chảy
B.NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước
Câu 2: Có 4 dung dịch : Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:
A. NaCl B. C2H5OH C. C2H5OH D. CH3COOH Câu 3: Trộn 200 ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd có pH = 3. Vậy a có giá trị là:
A. 0,39 B. 3,999 C. 0,399 D. 0,398
Câu 4: D•y chÊt vµ ion nµo sau ®©y lµ c¸c baz¬?
A. NH3, PO43-, NaOH, Cl- B. CO32-, PO43-, NH3, Ca(OH)2
C. HCO3-, Cu(OH)2, Al2O3, Br- D. HCO3-, CO32-, PO43-, NH4+, CaO
Câu 5: Dung dịch HCl có pH =3.Pha loãng dung dịch bằng cách thêm vào 90ml nước cất thì dung dịch mới có pH=4.Tính thể tích dung dịch trước khi pha loãng.
A. 10ml B. 910ml C. 100ml D. Kết quả khác
Câu 6: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.
Câu 7: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào dung dịch chứa NH4+; Al3+; 0,15 mol NO3- và 0,1 mol SO42-, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có 1,12 lít khí mùi khai (đktc) thoát ra và m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:
A. 31,1 gam. B. 27,2 gam. C. 7,8 gam. D. 23,3 gam.
Câu 8: Cho các dung dịch: Na2S, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, K2SO3, AlCl3. Số dung dịch có giá trị pH > 7 là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 9: Cho hỗn hợp Na, Ca tan hết vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời axit HCl 1M và H2SO4 0,5M, được dung dịch X và 7,84 lít khí (đktc). Dung dịch X có giá trị:
A. pH = 7 B. pH = 4 C. pH > 7 D. pH C©u 10:. Dung dÞch NH3 vµ dung dÞch NaOH cã cïng nång ®é mol/l. PH cña 2 dung dÞch t­¬ng øng lµ x vµ y. Quan hÖ gi÷a x vµ y lµ (gi¶ thiÕt ®é ®iÖn ly cña NH3 lµ 10%).
A. x= y+ 1 B. y = x+ 1 C. y = 10x D. x = 10y


Câu 11: Cho a mol NaOH vào dd chứa 0,05mol AlCl3 thu được 0,04 mol kết tủa Al(OH)3. Giá trị của a là:
A. 0,12mol hoặc 0,16 mol B. 0,12mol
C.0,16mol hoặc 0,2 mol D. 0,04 mol và 0,12mol
Câu 12: Cho các ion: Fe3+, Ag+, Na+, NO3-, OH-, Cl- . Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong dung dịch?
A. Fe3+, Na+, NO3-, OH- B. Na+, Fe3+, Cl-, NO3-
C. Ag+, Na+, NO3-, Cl- D. Fe3+, Na+, Cl-, OH-
Câu 13 : Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/lít thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có PH = 13. Giá trị a và m lần lượt là:
A. 0,15 M và 2,33 gam. B. 0,15 M và 4,46 gam.
C. 0,2 M và 3,495 gam. D. 0,2 M và 2,33 gam..
Câu 14: Hoµ tan 63,8 gam hçn hîp BaCl2 vµ CaCl2 vµo 500 ml n­íc thu ®­îc dung dÞch A. Thªm 500ml dd Na2CO3 1,4 M (d = 1,2) vµo dd A. Sau ph¶n øng thu ®­îc 59,4 gam kÕt tña vµ dd B Tæng nång ®é % cña c¸c muèi trong dd B lµ:
A. 7,17% B. 8,64%
C. 7,117% D. kết quả khác
Câu 15 : Nhận xét nào sau đây sai?
A. Dung dịch axit có chứa ion H+
B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH –
C. Dung dịch muối không bao giờ có tính axit hoặc bazơ
D. Dung dịch HNO3 có [ H+] > 10-7
Câu 16: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 3,940 B. 1,182 C. 2,364 D. 1,970.

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 2 to 5 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->