Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Berényi Zsuzsa Ágnes - A magyar szabadkőművesség a második világháború idején

Berényi Zsuzsa Ágnes - A magyar szabadkőművesség a második világháború idején

Ratings:
(0)
|Views: 256|Likes:
Published by lalo5555

More info:

Published by: lalo5555 on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest)
A magyar szabadkõmûvesség a második világháború idején
A
z 1723-ban JamesAnderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,úgynevezett "szabadkõmûvesi alkotmány" a tagok szent kötelességévé teszi a haza szolgálatát. Ennek a feladatnak minden korban eleget tettek a szabadkõmûvesek világszerte. Egy példa a sok közül a következõ levéltári kiadatlanirat. Steiner György postafõtanácsos, a soproni "Széchenyi" páholy titkára jelentette Thirring Sámuel fõmester, vagyis a páholy választott vezetõje aláírásával ellátott levélben a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholynak az egyik szabad-kõmûves halálát."A Széchenyi t.·. t.·. szk.·. p.·.-tól (1)193/1918A magyarországi Symbolikus nagypáholynak Budapest kel.·..én Nagymester tv.·.(2)Az 1918 dec. 18-i 3584 számhoz szeretettel jelentjük a háborúban elesett tv.·.(3)-ünk adatait:Révész János (369 anyakönyvi szám) tornatanár a soproni állami fõreáliskolában, született Szegeden 1888. nov. 12-én,felvétetett p.·.(4)-unkba 1914. márc. 20-án, 1914. aug. havában vonult be. Mint zászlós került a szerb harctérre a 46-osszegedi bakákkal, majd az orosz harctérre vitték. A legrettenetesebb küzdelmekben vett részt, a többek közt a híres grodekicsatában, hol hõs szegedi bakáival fedezte Lemberg eleste után a visszavonulást. 1917-ben mint fõhadnagy az olasz frontonvan és az ottani gyehennából veszi ki a részét, míg 1917. okt. 26-án a Feiti-Hrib hegyen súlyosan megsebesül, okt. 27-énhalt meg és 28-án temették el fegyvertársai Lipán Dornberg alatt Görznél.Tv.·.-i üdvözlettelSopron, 1919. I. 12.
Thirring Sámuel  fõm.·. Steiner György pft fõm.·. (5)
A soproni "Széchenyi" páholy pecsétje.MOL P1083 Széchenyi páholy Sopron II. 65. cs. 683. Lap Nagyon sok szabadkõmûves vett részt az elsõ világháborúban katonaként, Révész János csak egy volt közülük. Egyes páholyok kénytelenek voltak "ideiglenesen" szüneteltetni összejöveteleiket, mert a háborús események miatt a tagságbóllegtöbben távol az otthontól katonai szolgálatot teljesítettek.Az idõs otthon maradottak is kivették részüket a haza szolgálatából. Hadikórházakat üzemeltettek, az orvos szabad-kõmûvesek ingyenesen látták el a sebesültek gyógykezelését. Erre a célra sok páholy átalakította a páholyházát nem egy-szer azon az áron, hogy emiatt nem tudtak szabályszerû szabadkõmûvesi szertartást végezni. Bekapcsolódtak a nõi család-tagok is ebbe a munkába ápolónõként.AMagyar Vöröskereszt több elismerõ kitüntetést adott a szabadkõmûvesek áldozatosmunkájának elismeréseképpen.Emberbaráti intézményeiket is mûködtették lehetõségeikhez képest. Legnépszerûbb ezek közül az Ingyen Kenyér és azIngyen Tej volt. Budapesten, a Podmaniczky utca 45. szám alatt, a Nagypáholy házban osztottak minden rászoruló részérekenyeret és tejet a "Régi Hívek", illetõleg a "Minerva" páholy mozgalmaként. Késõbb hozzá járult az "Eötvös" páholyELOT, vagyis "Eötvös Levesosztó Társaság" kezdeményezésére. Ez a jótékonysági tevékenység hamarosan a többi budapesti páholyban és más városok szabadkõmûvesei körében is követõkre talált.Egy, az oroszok által lerombolt felvidéki falut: Mezõlaborcot "Kõmûvesfalva" néven saját erejükbõl és terveik szerintújjáépítettek. Ma Mezõlabort 'Medzilaborce' néven Szlovákiához tartozik.Magyarország feldarabolásának terve már ismeretessé vált 1918-ban. Ennek következményeit minden, a tényeket ismerõember elõre látta. A magyar szabadkõmûvesek igyekeztek megakadályozni ezért ennek bekövetkezését. Emiatt 1918.november 25-én a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy ünnepi gyûlésén elhatározták, hogy a világ szabadkõmûvesifõhatóságaihoz táviratot küldenek, amelyben ismertetik, hogy demokratikus kormány áll az ország élén és ezt a demokratiku-san gondolkozó államoknak támogatásban kell részesíteni! Akadályozzák meg az ország területi feldarabolását!
1
A felhívás összeállítói elõször drámai képet festettek a magyarországi helyzetrõl. Csakhogy ügyeltek arra, hogy azangolok számára a törvénytelenségek, a törvényen kívüli állapot rémségeit ismertették, az amerikaiakat inkább érzelmioldalról igyekeztek megközelíteni. Mindkét esetben történelmi bizonyítékok segítségével törekedtek az illetõ ország jóin-dulatát megnyerni.Az Angliának szóló szöveg Magyarország tervezett megcsonkítását a törvénytelen megszállás következtében bekövetkezett nyersanyagforrás-hiány oldaláról helytelenítik. A nemzetiségi összetétel ismertetése azt bizonyítja, hogy azakkor fennálló egységes Magyarország biztosítja a nemzetiségi egyenjogúságot, a megcsonkított országban a magyar irre-dentizmus soha ki nem oldható módon veszélyezteti majd Európa békéjét. Elõre vetíti a várható balkáni háborúskodásveszélyét.Avallási összetétel szempontjára is felhívták a figyelmet.Akatolikus és protestáns magyarok nem fogják elvisel-195
1
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a Magyar Szabadkõmûvesség Történetéhez 1918-1950, Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2001. (A továbbiakban:IR) 33-34. oldal
 
ni az ortodox vallás befolyását. Nagymagyarország: a Kárpát-medence természeti egységet alkot. Emlékeztet az írás a múlt-ra, amelyben a török ellen Magyarország védte meg Európát a törököktõl. Kossuth látogatást tettAngliában és a magyar népszabadságszeretete mindig nagy rokonszenvet biztosított Anglia és Magyarország között. Ezeréves történelmi, szerzett jogunk van azokra a területekre, amelyeket most el akarnak venni tõlünk. A magyarság sohasem fog belenyugodni ebbe azigazságtalan döntésbe.AzAmerika részére fogalmazott felhívás a helyzet ismertetése után Magyarországnak a demokrácia és a béke iránt érzettelkötelezettségét hangsúlyozza. Magyarország megszállása elképzelhetetlen, középkori helyzetet teremtett.Acseh, magyar,román, szerb történelemre hivatkozva bizonyítja hazánk jogát az õsi területekhez. Földrajzi bizonyítékokat, a területiegységet, majd a vallási indokokat említi. A nyelvi kérdéseket szemléletes hasonlattal magyarázza, a nyelvcsaládok fogalmát világosan kifejti, majd rámutat a cseh-szlovák nyelv különbözõségére. Valóban feltehetõen a béketárgyalások tájékozatlan döntéshozói úgy vélhették, különösen a csehek érvelésének hatására, hogy a cseh és a szlovák nyelv azonos,legfeljebb nyelvjárásban tér el egymástól. A természettel példálódzik: a folyók iránya és a vándormadarak szokásai is aztteszik félreérthetetlenné, hogy a Kárpát-medence egységesen Magyarország kell, hogy maradjon. Kéri a béketárgyalások amerikai küldöttjét, hogy szólaljon fel érdekünkben. Ez a megszállás ugyanis állandósítja a jogfosztottságot, balkáni állapo-tokat teremt és ezt kiterjeszti késõbb egész Európára. Az egyesült Európa amerikai javaslatát ugyan helyeslik az irat fogal-mazói, de amíg az - sok év múlva - megalakul, addig Magyarországnak joga van a Kárpát-medence birtoklásához. Új kérdésmerül majd fel a világ gondjai között: "a magyar ügy".Szomorú, hogy mindkét kiáltvány pusztába kiáltott szó maradt csupán és a jelzett veszélyek bekövetkeztek.Az õszirózsás forradalom sok vezetõje, a Károlyi-kormány legtöbb tagja, maga Jászi Oszkár, a "Martinovics" páholyfõmestere, a polgári radikalizmus vezéralakja is szabadkõmûves volt. Erre a demokratikus kormányra hivatkoztak akiáltványok. Ezzel akarták bizonyítani a nyugati hatalmak elõtt azt, hogy Magyarország nem az az elmaradott ország, amelyveszélyeztetné a nyugati demokráciákat.A magyar szabadkõmûvesek tehát megtették, amit csak tehettek Magyarország érdekében, mégis 1919-ben a MagyaTanácsköztársaság vagyonukat zár alá vette, így tette lehetetlenné mûködésüket, 1920-ben pedig betiltották tevékenységü-ket hazafiatlanság hazug vádjával.A Nagypáholyházat zár alá vették, a benne lévõ értékes tárgyakat szabályszerûen ellopták. Ezeknek egy részét késõbb aszabadkõmûvesek az ócskapiacon vásárolták vissza. A rendkívüli értéket képviselõ könyvtár sok darabja is erre a sorsra jutott. Azonban nagy része a nemzeti könyvtárba került, ahol ma is megtalálhatók a "Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy könyvtára" feliratú könyvek nagy számban.Az elkobzott épületben a Magyar Véderõ Egylet került.A szabadkõmûvességet Csehszlovákiában ekkor még nem tiltották be, ezért a magyar szabadkõmûvesek vezetõikkel afelvidéki magyar páholyokat látogatták és ott tartották szertartásos találkozóikat. Még a felvételeket is ott intézték Prágába,Pilsenbe, Karlsbadba, Olmützbe, Brünnbe, Gablonzba és Svájcba is el-ellátogattak.Ugyancsak Bécsben is mûködhetett tovább a szabadkõmûvesség, ezért nem egyszer egész szerelvényre való magyar szabadkõmûves utazott el, hogy páholy-összejöveteleken vegyen részt. Bécsben még magyar páholyt is alakítottak 1925- ben "Labor" (Munka), illetõleg késõbb "In Labore Virtus" (Munkában a dicsõség) néven. Olyan ismert kiválóságok léptek Bécsben a szabadkõmûvesi láncba, mint Ágoston Péter jogakadémiai tanár, korábban a nagyváradi páholy fõmestere,Karinthy Frigyes, Zsolt Béla.ANagypáholyház kimenekített értékeibõl Bécsben még magyar szabadkõmûves múzeumot islétesítettek.Erdélyben is tovább élhetett a szabadkõmûvesség, de a románok - más magyar szervezetekhez hasonlóan - el akarták venni a magyar páholynak a mûködési engedélyét, illetõleg be akarták olvasztani õket a sebtiben megalakított román páholyokba, azok fennhatósága alá rendelve a régtõl virágzó, nagy múltú magyarokat. Ennek mindvégig ellenálltak anyelvüket, magyarságukat végsõkig védelmezõ erdélyi magyar szabadkõmûvesek. A legkiválóbbak között volt AlpáthyIstván növénytantudós, Fabinyi Rudolf, a kolozsvári egyetem kémia tanszékének megalapítója, Ruzicskay György fes-tõmûvész is. Csakis a betiltott magyarországi szabadkõmûvesektõl várhattak - és kaptak is - segítséget.Ossian Lang, a new yorki nagypáholy fõtörténésze ugyan az erdélyi magyar szabadkõmûvesek hívására ellátogatottErdélybe, hogy védelmezze az üldözött magyar szabadkõmûvességet, de megtévesztették a tájékozatlan amerikait, aki ígyeredmény nélkül tért haza.
2
Aszabadkõmûvesek ettõl kezdve titokban jöttek össze, vendéglõkben, legtöbbször a Hangli-kioszkban vagy a Lánchíd ésaz Országház kávéházban találkoztak, sokszor magánlakásokban. Leginkább mégis "fedõszervekben" mûködtek tovább.
3
A jótékonysági tevékenységüket ugyanis tovább folytatták. Az Országos Gyermekvédõ és Frõbel Egyesület a Bajzautcában, az Ingyen Kenyér - Ingyen Tej mozgalom a Károly körút 15. szám alatt, a Nyomorék Gyermekek OrszágosOtthona, az alkoholizmus ellen küzdõ Good Templár Rend, a Rotary Klub, a Cobden Szövetség, a Pesti Lloyd Társulat, aSzünidei Gyermektelep és egyéb szervezetek társaságában nagy részt szabadkõmûvesek voltak találhatók.Az emberi jogok védelmére alakult az Emberi Jogokat Védõ Liga már 1898-ban Franciaországban és ez késõbb a fasiz-mus és a hitlerizmus ellen is határozottan fellépett. Ennek magyar tagozatát a Párizsban élõ Bóta Ernõ alakította megFranciaországban élõ emigráns magyarokból azzal a céllal, hogy segítse az emigránsokat. Elnöke gróf Károlyi Mihály, majdgróf Andrássy Katinka lett. Legtöbb tagja szabadkõmûves volt.A francia és a svájci nagypáholy engedélyével külföldön tizenhét budapesti és néhány vidéki páholy tovább196
2
"…Nyelvünket nem adjuk! A romániai magyar szabadkõmûves páholyok végnapjai" Európa 3 Annales, 127-151. oldal
 
tevékenykedett, évente megválasztotta vezetõségét. Az egyes intézményeiket tovább mûködtették. Az említetteken kívül a"Századunk" c. folyóiratot, a Péntekesti Asztaltársaságot, a Budapesti Önkéntes Mentõegyesületet és más szervezetet.Sok volt a szabadkõmûves hagyományosan a Magyar Vöröskereszt Egylet tagjai között, a Magyar TudományosAkadémiában, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Keleti Kereskedelmi Akadémián, a Nemzeti Színházban, a Magyar Álla-mi Operaházban, a Szent István kórházban, a Charipoliklinikán, az Erzsébet Népakadémián, az IsmeretterjesztõTársulatban, a Társadalomtudományok Szabad Iskolájában, a Magyar Szülõk Szövetségében, a Bartha Miklós Társaságban.Az "Eötvös József Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság" is megmaradt szabadkõmûvesi intézménynek, a Magyar  Nyelvõr szerkesztõje és munkatársai legtöbben szabadkõmûvesek voltak, a Literatúra folyóirat és számos lap: a Hét, a Nap,a Múlt és Jövõ, a Független Budapest, az Állam és Polgár, a Jó Egészség, a Pedagógia és Gyógypedagógia, a Tükör, az Élet,a Toll, a Magyar Vaskereskedõ, a Vasárnapi Újság, a Könyvpiac, a Dolgozó Asszonyok Lapja, a Magyar Kereskedelemfolyóirat munkatársai többnyire a szabadkõmûvesek közül kerültek ki.Az Est Lapok, a Magyarország, a Politikai Napilap, az Újság, a Népszava, a Magyar Hírlap, a Pesti Hírlap, a NyolcóraiÚjság, a Budapesti Napló, a Pester Lloyd, az Esti Kurir, az Új Nemzedék is szabadkõmûves lapként szerepelt.AVajda János Társaság, a Magyar Írónõk Köre, a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Magyar Néptanulmányi Társaság, aMagyar Pszichiátriai Társaság, a Kõrösi Albin Társaság, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Írók GazdaságiEgyesülete, a Magyar-Cseh Iparbank, azAngol-Magyar Bank, a Nagykereskedõk Országos Szövetsége, a Magyar Bankárok és Értékpapír Kereskedõk Országos Egyesülete, az Országos Iparegyesület, a Pénzintézeti Központ, az ÁltalánosKözjótékonysági Egyesület, a Magyar Írók és Hírlapírók Köre, a Magyar Újságírók Egyesülete, az Országos Ügyvéd-szövetség, a Pénzintézeti Tisztviselõk Országos Egyesülete, a Magyarországi Magántisztviselõk Szövetsége, a Magyar Könyv- és Zenemûkereskedõi Alkalmazottak Országos Egyesülete, a Magyar Magkereskedõk Országos Szövetsége, aMagyar Áruügynökök Központi Egyesülete, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Budapesti Kisipari Hitelintézet, aFoncier Általános Biztosító Intézet, a Szombathelyi Jótékony Asztaltársaságok Szövetsége, a Pénzintézeti Tisztviselõk Országos Egyesülete, a Magyar Kereskedelmi Csarnok Nagykereskedõk Országos Szövetsége és számos más szervezetszabadkõmûves vezetésû volt.A budapesti Lipótvárosi Kaszinó, a Belvárosi Polgári Kör, az Erzsébetvárosi Kör, a Magyar Tudakozó Egylet, a Magyar Békeegyesület, a Népszövetségi Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Demokrata Párt, a schlaraffia szervezet sok tagjavolt szabadkõmûves.Az Athenaeum kiadó, a Dante kiadó, a Benedek Marcell által szerkesztett Irodalmi Lexikon, a Halhatatlan Könyvek sorozat és sok más szervezet a szabadkõmûvesek találkozó helye lett.Ugyancsak a Pen Klub, a Páneurópai Unió, a Feministák Egyesülete, a Magyar Fabiánus társaság tagjai között sok volta szabadkõmûves.A második világháború idején a magyar szabadkõmûvesség itthon nem mûködhetett, elsõsorban a háborús események miatt, de csaknem ugyanennyire fontos szerepe volt ennek a tiltó rendelkezéseknek is.Ismét az amerikai páholyok igyekeztek közbenjárni a magyarországi szabadkõmûvesség engedélyeztetése érdekében, dea Bethlen-kormány olyan feltételeket kívánt szabni, amelyeket a magyar szabadkõmûvesek nem fogadhattak el.Az idõs szabadkõmûveseket még a fiatalabbaknál is jobban megviselték a háborús események, betegek, szegények let-tek. A fiatalabbak katonáskodtak. Számos szabadkõmûves került az üldözöttek közé, és áldozatul esett a gyûlöletnek, nemszabadkõmûves társaikhoz hasonlóan. A szabadkõmûvesi kapcsolatok megszakadtak, nem tudtak egymásról.Az 1945 után késõbb újjáéledt magyar szabadkõmûvesség rendszeresen gyûjtötte az egyes páholyoktól a háború alattelszenvedett üldöztetések listáját. Ezeken nagy számú halálesetrõl, öngyilkosságról, kivégzésrõl, bebörtönzésrõl, jogfosz-tottságról, állásvesztésrõl, elhurcolásról, vagyonelkobzásról és más szörnyûségrõl esik szó oldalakon keresztül.Amikor a második világháború véget ért, az egyes páholyok még életben lévõ tagjai elkezdték keresni egymást. Ha a páholy vezetõje, fõmestere még élt, akkor rendszerint a felkutatott páholynévsorok alapján, vagy egyszerûen csak emlékezetután igyekezett összegyûjteni az egykori páholytagokat. Ez a munka nagyon sok idõt és energiát vett igénybe, de mégis sik-eresnek bizonyult.AzAmerikai Egyesült Államokban, NewYorkban a magyar alapítású, magyar tagokkal mûködõ "Ehlers" páholy meghal-lotta, hogy lehetõség nyílt a magyar szabadkõmûvesség felélesztésére, ezért azonnal bizottságot hívott létre az ügy támo-gatására. Ennek a bizottságnak az élén állt annak kezdeményezõje, az "Ehlers" páholy fõmestere: Arthur Keil. Az erkölcsitámogatáson kívül jelentõs anyagi segítséget is nyújtottak a nagy szükséget szenvedõ magyar szabadkõmûveseknek.GerõAndor Balassa József betegsége miatt maga intézett felhívást a napilapok útján a megmaradt szabadkõmûvesekhez,hogy jelentkezzenek a páholyházban.Igyekeztek bejutni a Nagypáholyházba. Azt azonban, mint tudjuk, elfoglalta a Magyar Országos Véderõ Egylet. GerõAndor, a "Könyves Kálmán, az Elõítéletek Legyõzéséhez" címû páholy titkára, az illegális szabadkõmûvesség fõtitkáranéhány lelkes fiatal szabadkõmûvessel elment a Podmaniczky utca 45. szám alatti Nagypáholyházba. Ekkor már az újon-nan alakult Parasztpárt is tanyát ütött benne, de hajlandónak mutatkozott megosztani az épületet az újjáéledõ MagyarországiSzimbolikus Nagypáhollyal.
4
Kapcsolatot kerestek az idõs nagymesterrel, dr. Balassa Józseffel. Hidak akkor már nem voltak, hiszen a németek fel-197
3
IR 163. oldal
4
Dr. Gerõ Imre: A magyar szabadkõmûvesség története a második világháború után, Toronto, 1960. („Unitas“ Magyar Szabadkõmûves Kör kiadása) (Atovábbiakban: GERÖ) 5. oldal

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
llanyi_254253833 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->