Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Делфи 5- Учење за 21 ден

Делфи 5- Учење за 21 ден

Ratings: (0)|Views: 332|Likes:
Published by Brane Ilisev
Овој туторијал ви овозможува да го научите програмскиот јазик Delphi за 21 ден
Овој туторијал ви овозможува да го научите програмскиот јазик Delphi за 21 ден

More info:

Published by: Brane Ilisev on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
O autoru
Kent Reisdorph je glavni in`enjer za softver u preduze}u TurboPower Software Co.,a samostalno radi i konsultacije. Kent je saradnik ~asopisa C++Builder Developers Journal firme Cobb Group i redovno pi{e ~lanke za Delphi Developers Journal.Tako|e je ~lan grupe TeamB, Borland-ove volonterske grupe za podr{ku. Kao ~langrupe TeamB, Kent provodi veliki broj sati u toku nedelje odgovaraju}i na pitanja uBorland-ovoj grupi za vesti, uglavnom o C++Builder-u i Windows programiranju.Autor je knjiga Sams nau~ite C++Builder za 21 dan i Sams nau~ite C++Builder 3za 21 dan. Kent `ivi u Colorado Springs-u, dr`ava Colorado, sa `enom Jennifer i{estoro dece James, Mason, Mallory, Jenna, Marshall i Joshua.
 xxiii
 
Posveta
Ova knjiga je posve}ena mojoj `eni Jennifer. Ne mogu da pomislim da je posvetimbilo kojoj drugoj osobi. Kao i obi~no, hvala Jen {to odr`ava{ sve, dok sam zatvoren usvom svetu.
Re~i zahvalnosti
Ovaj deo knjige mi je veoma lak. Lako je setiti se ljudi koji su u~estvovali uzavr{avanju projekta. Prvo bih `eleo da se zahvalim Brian Gill-u za njegov predanrad na projektu. U par navrata sam poku{ao da prodrmam Brian-a, ali se nije nipomerio (ili nisam primetio da se pomerio!). Tako|e, `elim se zahvalim KeziaEndsley za njen rad na ovoj knjizi. Kezia je odradila veliki deo posla na razvoju.Siguran sam da mi je rad sa njom veoma pomogao. Od ljudi u firmi MacmillanPublishing, `eleo bih da se zahvalim Dana Leash i Heather Urschel.Postoji nekoliko ljudi u Inprise Corporation (nekada Borland International) kojima`elim da se zahvalim. Iako nisam imao puno direktnog kontakta sa Nan Borreson utoku ovog projekta, znao sam da je, rade}i u senci, uradila svoj uobi~ajeni posaoveoma dobro. @eleo bih da se zahvalim tehni~kim urednicima Bill Fisher i ElliePeters. Oboje su uradili dobar posao. Ne mogu da napomenem Ellie, a da ne dodamda mi je drago {to mi je Ellie prijatelj i tehni~ki urednik. Tako|e, `elim da sezahvalim Steve Teixeira, Steve Trefthen i Ryder Rishel koji su brzo odgovarali napitanja koja sam im postavljao u toku rada na ovom projektu.Na kraju, `elim da se zahvalim svojoj `eni Jennifer. Ovo je tre}i projekt koji sam odra-dio, a Jennifer mi je uvek bila sna`na podr{ka. Daleko je dogurala i navikla je da me vidisa glavom na dole i slu{alicama na glavi. Ovih dana }u joj to nadoknaditi, obe}avam.
 xxiv 
 
Recite nam {ta mislite
Kao ~italac, Vi ste najva`niji kriti~ar i komentator ove knjige. Mi procenjujemo Va{emi{ljenje, jer `elimo da saznamo, {ta smo uradili dobro, {ta smo mogli bolje, koje oblastibiste `eleli da obradimo u na{im izdanjima i kao i sva ona druga mudra zapa`anja koja`elite da nam uputite. Vi mo`ete da nam pomognete da napravimo jaku knjigu, koja }ezadovoljiti Va{e potrebe i da Vam ponudimo ra~unarski vodi~ kakav ste `eleli.Da li imate pristup Word Wide Web-u? Pristupite na{em sajtu na adresi:
http://www.kombib.co.yu
Preuzmite kompletne sadr`aje knjiga, kompletna poglavlja. Saznajte koji su nasloviu pripremi. I jo{ mnogo toga...Sajt se menja dva puta nedeljno. Mo`ete nas kontaktirati na slede}i na~in:E-mail:
kombib@emi.yu
 xxv 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandru Lesan liked this
Kasa Ferenc liked this
draganastek68 liked this
banoza liked this