Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
T050

T050

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by Nguyen Thu Thao

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Nguyen Thu Thao on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
PhÇn më ®Çu
Níc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua giai®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµhéi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, do ®ã sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héitrong bèi c¶nh ®ã còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c so víi tríc ®©y. Tríc nh÷ng n¨m 1986, do nhËn thøc vµ vËn dông sai lÇm lý luËn cñachñ nghÜa M¸c –Lªnin vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®·dÉn ®Õn nh÷ng thÊt b¹i to lín nh sù sôp ®æ cña hÖ thèng c¸c nícXHCN ë Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ¢u, cßn ë ViÖt nam do nhËn thøc vµ vËndông sai lÇm ®· dÉn ®Õn tôt hËu vÒ kinh tÕ vµ khñng ho¶ng vÒ chÝnhtrÞ. Trong khi kh¼ng ®Þnh tÝnh toµn diÖn, ph¹m vi bao qu¸t tÊt c¶ c¸cmÆt, c¸c lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh ®æi míi, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèclÇn thø VI cña §¶ng ®· ®ång thêi coi ®æi míi t duy lý luËn, t duy chÝnhtrÞ vÒ chñ nghÜa x· héi lµ kh©u ®ét ph¸; trong khi nhÊn m¹nh sù cÇnthiÕt ph¶i ®æi míi c¶ lÜnh vùc kinh tÕ lÉn lÜnh vùc chÝnh trÞ, §¶ng tacòng xem ®æi míi kinh tÕ lµ träng t©m. Thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ®æi míØ níc ta mang l¹i nhiÒu b»ng chøngx¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n cña nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn. §¹i héi ®¹ibiÓu lÇn thø VIII cña ®¶ng ®· kh¼ng ®Þnh”xÐt trªn tæng thÓ, §¶ng tab¾t ®Çu c«ng cuéc ®æi míi tõ ®æi míi vÒ t duy chÝnh trÞ trong viÖcho¹ch ®Þnh ®êng lèi vµ chinhs s¸ch ®èi néi ®èi ngo¹i. Kh«ng cã sù®æi míi ®ã th× kh«ng cã sù ®æi míi kh¸c.Nh»m gãp phÇn nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ nhiÖm vô x©y dùngCNXH trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi
"
Quan®iÓm toµn diÖn vµ vËn dông vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ëViÖt nam hiÖn nay 
".
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu Qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH ë ViÖt namtõ tríc vµ sau ®æi míi ®Õn nay, vµ mét sè kiÕn nghÞ vËn dông quan®iÓm toµn diÖn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo sù nghiÖp x©y dùngCNXH ë ViÖt nam.§Ò tµi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¬ së nh÷ng nguyªn lý vµ ph¬ngph¸p luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng,c¨n cø vµo mét sè quan ®iÓm ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc tõ sau §¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI.KÕt cÊu ®Ò tµi, ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn gåm hai ch¬ng
Ch ¬ng 1
: Lý luËn chung vÒ quan ®iÓm toµn diÖn
Ch ¬ng 2
: VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo sù nghiÖp x©y dùngCNXH ë ViÖt nam.1
 
Do ®iÒu kiÖn thêi gian còng nh tr×nh ®é am hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµycßn h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ mong nhËn®îc nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy®îc hoµn thiÖn h¬n.
Ch¬ng1Lý luËn chung vÒ quan ®iÓm toµn diÖn1.1- Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn
 Theo quan ®iÓm siªu h×nh, c¸c sù vËt hiÖn tîng tån t¹i mét c¸cht¸ch rêi nhau, c¸i nµy bªn c¹nh c¸i kia, gi÷a chóng kh«ng cã sù phôthuéc, kh«ng cã sù rµng buéc lÉn nhau, nh÷ng mèi liªn hÖ cã ch¨ngchØ lµ nh÷ng liªn hÖ hêi hît, bÒ ngoµi mang tÝnh ngÉu nhiªn. Mét sèngêi theo quan ®iÓm siªu h×nh còng thõa nhËn sù liªn hÖ vµ tÝnh ®ad¹ng cña nã nhng laÞ phñ nhËn kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ lÉn nhau gi÷ac¸c h×nh thøc liªn hÖ kh¸c nhau.Ngîc l¹i, quan ®iÓm biÖn chøng cho r»ng thÕ giíi tån t¹i nh métchØnh thÓ thèng nhÊt. C¸c sù vËt hiÖn tîng vµ c¸c qu¸ tr×nh cÊu thµnhthÕ giíi ®ã võa t¸ch biÖt nhau, võa cã sù liªn hÖ qua l¹i, th©m nhËp vµchuyÓn ho¸ lÉn nhau.VÒ nh©n tè quy ®Þnh sù liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn tîng trongthÕ giíi, chñ nghÜa duy t©m cho r»ng c¬ së cña sù liªn hÖ, sù t¸c®éng qua l¹i gi÷a c¸c sù vËt vµ hiÖn tîng lµ c¸c lùc lîng siªu tù nhiªnhay ë ý thøc, ë c¶m gi¸c cña con ngêi. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm duyt©m chñ quan, BÐcc¬li coi c¬ së cña sù liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t- îng lµ c¶m gi¸c. §øng trªn quan ®iÓm duy t©m kh¸ch quan, Hªghen l¹icho r»ng c¬ së cña sù liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn tîng lµ ë ýniÖm tuyÖt ®èi.Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh c¬ sëcña sù liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng lµ tÝnh thèng nhÊt vËtchÊt cña thÕ giíi.2
 
 Theo quan ®iÓm nµy, c¸c sù vËt hiÖn tîng trªn thÕ giíi dï cã ®ad¹ng, kh¸c nhau nh thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× chóng còng chØ lµnh÷ng d¹ng tån t¹i kh¸c nhau cña mét thÕ giíi duy nhÊt lµ thÕ giíi vËtchÊt. Ngay c¶ ý thøc, t tëng cña con ngêi vèn lµ nh÷ng c¸i phi vËt chÊtcòng chØ lµ thuéc tÝnh cña mét d¹ng vËt chÊt cã tæ chøc cao nhÊt lµbé ãc con ngêi, néi dung cña chóng còng chØ lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh cñac¸c qu¸ tr×nh vËt chÊt kh¸ch quan.Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¸chquan, tÝnh phæ biÕn cña sù liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng, c¸c qu¸tr×nh, mµ nã cßn nªu râ tÝnh ®a d¹ng cña sù liªn hÖ qua l¹i: cã mèi liªnhÖ bªn trong vµ mèi liªn hÖ bªn ngoµi, cã mèi liªn hÖ chung bao qu¸ttoµn bé thÕ giíi vµ mèi liªn hÖ bao qu¸t mét sè lÜnh vùc hoÆc mét sèlÜnh vùc riªng biÖt cña thÕ giíi, cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp, cã mèi liªn hÖgi¸n tiÕp mµ trong ®ã sù t¸c ®éng qua l¹i ®îc thÓ hiÖn th«ng qua méthay mét sè kh©u trung gian, cã mèi liªn hÖ b¶n chÊt, cã mèi liªn hÖ tÊtnhiªn vµ liªn hÖ ngÉu nhiªn, cã mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt kh¸c nhauvµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mÆt kh¸c nhau cña sù vËt. Sù vËt, hiÖn tîngnµo còng vËn ®éng, ph¸t triÓn qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸cnhau, gi÷a c¸c giai ®o¹n ®ã còng cã mèi liªn hÖ víi nhau, t¹o thµnhlÞch sö ph¸t triÓn hiÖn thùc cña c¸c sù vËt vµ c¸c qu¸ tr×nh t¬ng øng. TÝnh ®a d¹ng cña sù liªn hÖ do tÝnh ®a d¹ng trong sù tån t¹i, sùvËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña chÝnh c¸c sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cñac¸c sù vËt hiÖn tîng.Mèi liªn hÖ bªn trong lµ mèi liªn hÖ qua l¹i, lµ sù t¸c ®éng lÉn nhaugi÷a c¸c bé phËn, gi÷a c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh, c¸c mÆt kh¸c nhaucña mét sù vËt, nã gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i, vËn ®éngvµ ph¸t triÓn cña sù vËt. Mèi liªn hÖ bªn ngoµi lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸csù vËt, c¸c hiÖn tîng kh¸c nhau, nãi chung nã kh«ng cã ý nghÜa quyÕt®Þnh, H¬n n÷a, nã thêng ph¶i th«ng qua mèi liªn hÖ bªn trong mµph¸t huy t¸c dông ®èi víi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt. Tuynhiªn, nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ nhËn hoµn toµn vai trß cñamèi liªn hÖ bªn ngoµi ®èi víi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt,hiÖn tîng. Mèi liªn hÖ bªn ngoµi còng hÕt søc quan träng, ®«i khi cãthÓ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh.Mèi liªn hÖ b¶n chÊt vµ kh«ng b¶n chÊt, mèi liªn hÖ tÊt yÕu vµngÉu nhiªn còng cã tÝnh chÊt t¬ng tù nh ®· nãi ë trªn. Ngoµi ra chóngcßn cã nh÷ng nÐt ®Æc thï. Ch¼ng h¹n nh, c¸i lµ ngÉu nhiªn khi xemxÐt trong quan hÖ nµy l¹i lµ c¸i tÊt nhiªn khi xem xÐt trong mèi liªn hÖkh¸c, ngÉu nhiªn l¹i lµ h×nh thøc biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña c¸i tÊtyÕu, hiÖn tîng lµ h×nh thøc biÓu hiÖn Ýt nhiÒu ®Çy ®ñ cña b¶n chÊt.§ã lµ nh÷ng h×nh thøc ®Æc thï cña sù biÓu hiÖn nh÷ng mèi liªn hÖ t-¬ng øng.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->