Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ФОКУС бр. 24-25 (двоброј) / FOCUS No. 24-25

ФОКУС бр. 24-25 (двоброј) / FOCUS No. 24-25

Ratings: (0)|Views: 4,500|Likes:

More info:

Published by: Youth Magazine FOKUS on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

 
ФОКУС
БР. 24-2523 МАРТ 1970ЦЕНА 0,50 ДИН.
 
ФОКУС“неделник за младиИздавач Градска конференција на CMна СкопјеВесникот го уредуваат: Спасе Јовковски,
ладимир
опов, Љубомир Вељковиќ,
лександар
омовски и АљТехничко и ликовно обликување:Ристо КуфаловскиЛектор: Јасмица ЈаневаДистрибуција: Златко Пановскии Горазд РосоклијаРедакција и администрација ГрадскаБарака број 2Телефони 32-170 и 32-010Годишна претплата 20 динари, полугодишна10 динариПечатница Нова Македонија“
0 ВРЕМИЊА,0 ОБИЧАИ!
Од Сојузната скупштина, поточно, одКомисијата за ревизија на прописите од областа на личниот труд, пристигнувспоред кои се создава поволна клима, наприватниците да им биде дозволено да запослуваат и по
15
работници. Лаконското
 
незапосленоста и ќе се легализираат,
асега
легалните појави наБраво!Од сето ова би можело да произлезе декаво иднина под истото објаснување „да се
амали
езапосленоста" некоискористувањето на луѓето кај поедини
риватници,
ие им овозможуваме дафамозни терцерни дејности“ во кои се крстиме дека ќе го решат проблемот наво нив, туку преку проширување на можностите во нив да се запослат нови луѓе, ноне како нова наемна сила. Прилично наивнозвучи и второто објаснување да се легализираат, засега илегалните појави на запослувањетив таквите појави треба да се бориме, а неда ги легализираме. Од проста причина штонема да има можност, ако ја немало досега,да се спречи и користење на работна силанад новиот дозволен макисмум —
15
работници.На крајот, се смета дека републиките сами ќе ги согледаат своите потреби, паАшколсум, и да се надеваме дека
епубличките
ргани ќе имаат поинакво ми
НА РЕЛАЦИЈАТА
БРАДФОРД
-
СКОПЈЕ,
НОВИ МОМЕНТИ
Иако соработката меѓу брадфордската
ту
д
младина и студенти на друга страна, се оразмена на туристи". И толку.
радф
во Брадфорд, Лондон, Манчестер... До душа,имаше и обиди оваа размена да се
родл
фабриките на Братфорд и Скопје. Меѓутоа тојобид не отиде подалеку од импровизација.Во почетокот на овој месец во Скопје
ретс
Дејвид Каулинг и Кен Хабард. Причина занивното доаѓање беше прецизирањето на ситемоменти на овогодишната размена. Тиевистина не донесоа нови идеи, но нивнотоприсуство овозможи поширока размена намислења при што нашите младински и
туд
Прво; тие предложија продолжување на досегашнаВторо и многу поважно: установување
аз
и поминувале по неколку месеци на индустрискаи размена на студенти кои би останувале ипракса дури и само по месец дена.Се чини дека разговорите го оправдаа
в
ниверзитет Дејвид Каулинг не можеше
е
овите предлози. Има некои работи кои требаспаѓа обезбедувањето работни дозволи кои гииздава нашата влада за запослување на странипредолжи тој, вашето младинско и
туде
за вашиот став. Јас се надевам на најдобро.Имајќи ја во предвид добропознатата
нг
слободно да очекуваме дека предлозите намладинското раководство на Скопје и
ниверзи
А ако тоа се оствари, тогаш ќе можеме даконстатираме дека проширувањето на разпроширувањето на пријателските односи инашите познавања од начините на посолидностопанисување.
В.
Ш.
 
ИНТЕГРАЦИЈА,
ГОЛЕМА
СЕКИРАЦИЈА
Интеграцијата во здравството тоа е темана месецот. По улиците, по болниците, поздравствените домови — афиши
 нтеграцијата„
отврда на нашата висока самоуправнасвет", и така натаму и така натаму.
осегашните
асцепкани здравствени домови не чинеа,како што не чинеа некогаш и нерасцепканитездравствени домови. Ситуацијата е зрела заинтеграција, со која таа ќе се поправи многукратно.Тоа е лајт-мотивот на сите искажувања воприлог на интеграцијата во здравството.
амите
еферендуми покажаа дека добар дел наздравствените домови (и тоа оние најголемитетри), беа против интеграцијата. Се поставувапрашање: зошто? Дали заради тоа што на тојначин ги бранат стекнатите монополи, односно,сега им е добро, а за утре нека му мислатдругите, или заради сознанието дека со
нтеграцијата
актички не се добива многу. Односно се менува надворешната форма, нда се определиме.Праксата покажува низа негативности навоведувањето на пазарните, економските
редности
о областа на здравството. Употребатана лекови кои се поевтини, но пак
атоа
еефикасни,
ечење на поефтин начин, а не напоефикасен, за да се обезбеди личниот доход,се чести појави. Да се добие упат за специјалист, тоа е Сизифова работа“. Во
олниците
естопати во една соба, предв5 луѓе, лежат и пo 10, дури и по двајца вокревет. За некои лесни операции во болницаќе задржат и дваесет дена, иако е потребнопомало задржување. Примери има на претек,и по наше мислење тие се резултат на нерешениге прашања во финансирањето на здравството. Ако од него се прави трговија, хуманоста е веќпалати за своите потреби?, а и сегашната положба со голем број нерешени прашања вообласта на финансирањето на здравството недаваат розова перспектива.Да се очекува решавање на сите овие проблеми само со интеграцијата, разбрана какомеханичко припојување на здравствените
 домови
о еден, е голема утопија. Во областана здравството се наложува потреба од системски решенија, и расчистување т.е., појаснување на улогата на сите фактори кои негого сочинуваат.
ТАЈНАТА НА НИВНИОТУСПЕХ ТРЕБА ДА БИДЕРЕЦЕПТ ЗА ДРУГИ
Сознанието дека второ по успех во Југославијаи Забни техничари од Скопје, пријатно меизненади, ми го сврте вниманието и ме натерада ги запознаам тие луѓе во бело. Самотозапознавање со нивната активност, начин наживеење и школување ме задолжи од својастрана да ја запознаам и јавноста со нив инивниот модел за организирање на наставатаи школувањето воопшто.А бидејќи успехот е гаранција за исправностана поставеноста, многу работи можат од нивда се земат како пример во поставувањето напринципите во системот на школување
 
елативно подобри услови, а сепак не даваатрезултати.Во моментов околу 350 момчиња и девојки сешколуваат во една гнасотија од училиште,покрај пруга, во близината на Мала станица“.Наставата им се состои од
еоретски
 
рактичен
ел шмагацин. Меѓутоа, ова не е се што не можевда сфатам и што ме збунуваше. Вистината декагодинава завршува отсекот „Забари“ со еденединствен клас, дури ме вознемири. Сигурносе чувствува презаситеност од
адри
 
дравствената
улво пустиња? ?... Училиштево се разликува од другите, aможеби токму тоа, разликата е тајната нанивниот успех. Додека повеќе училишта
 ба
вие млади луѓе со просек, ако не и минимум,од 6 часови двевно прават еден од најдобритехорови во Скопје и остануваат на додатничасови на пример: по математика која речиси и не им е потребна.Во ова училиште нема врева, што е основенбелег на сите училишта, овде и одморот сеползува да се научи нешто. Во ова училиштеречиси нема неоправдани изостаноци, а и оправослободени од фискултура.
вде
а
екое
опуштање
о успехопричините решение на проблемот заедно содиректорот. За запишување и казнување какои да не чуле. Co еден збор овде се учи, учии само учи, затоа и резултатите не бегаат.Ви праќам честитки, вам, трудбеници.... Лесно беше да заклучам дека формулатаза успехот е: правото на уписот само
а
стручњаци. Од ова, пак, може да се заклучисвојата работа.Вениамин Хаџи-Наумов

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
asterfest liked this
Biljana Mileska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->