Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ФОКУС бр. 27 / FOCUS No. 27

ФОКУС бр. 27 / FOCUS No. 27

Ratings: (0)|Views: 409 |Likes:

More info:

Published by: Youth Magazine FOKUS on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

 
ФОКУС
БРОЈ
27
6
АПРИЛ
1970
ЦЕНА
0,50
ДИН.
 
И
ВАМУ
И
ТАМУ
И
НЕГДЕИ СЕГДЕ
Неоткриенитеталенти
ќе
причекаат
сооткривањето
На ден 24 март претседателството на Ре-публичката конференција на Сојузот на мла-дината на Македонија одржа седница. Еднаод точките на дневниот ред за која повеќе седискутираше беше разгледувањето на Нацртзаконот за стимулирање на талентираностаи успехот на младите. Со овој Нацрт-закон сепредвидува да се обезбедат материјали идруги услови за стимулирање на младите лу-ѓе кои имаат особени интереси, склоности испособности за пеголем научен, технички,уметнички и други достигања. Поставена е играница. Тоа се млади луѓе до 27 години. Сепредвидува да се основа републички фондво врска со тоа стимулирање. Извори на тојфонд треба да се:средства што се обезбедуваат од Репу-бличкиот буџет,средства што ги даваат работните идругите организации.податоци, завештаниа и сличнокамата на средствата на фондот вло-жени во банките.Средствата на фондот ќе се користат заостварување на дополнителни програми вошколството и работните организации, пона-таму за проширување и предлабочување назнаењата од оделни области; за спроведувањеразлични натпревари, изложби, настани ислично; за спроведување наградни конкурси,доделување стипендии и посебни награди.Средствата од фондот се доделуваат врз ос-нова на конкурс, и без обврска на вракање.За континуиран општ одличен успех или од-лични резултати во одделни наставни пред-мети за основните, средните и високошкол-ските установи предвадени се дипломи,пофалници и медали. (Работничката младинаникаде не се спомнува.) Фондот треба да имастатут. До донесувањето на статутот со фон-дот управуван управен одбор составен одпредседател и 10 членови. Имињата на лицатана кои им се доделени дипломи и пофалници,според одредбите, ги објавува Републичкиотсекретеријат за образование, наука и културапреку јавните средства за информации на 2август, денот на Илинденското востание иодржувањето на I заседание на АСНОМ.Но да се вратиме малку назад. Предлоготна овој Нацрт — закон потекна од Собрани-ето на СРМ уште во месец април — 1969 год.До кога ке се одолговлекува засега е неизве-
сно.
Дека овој Нацрт закон има многу не-одредени ставови и слабости покажа и дис-кусијата на гореспомнатата седница. Сеслушаа мислења да се одреди точниот про-цент од републичкиот будџет наменет за овојфонд. (Се спомна бројката од 250000 нови ди-нари годишно.) Очигледно на овој фонднеопходна му е помош од други извори — ка-ко што се работните арганизации.Постои потреба овој фонд да стане масо-
вен;
да навлезе во сите средини на младителуѓе, во сите комуни, и никако не смее даостане на една аморфна републичка висина.Особено е потребно да биде пристапен замладината вклучена во производството. Бибило непожелно фондот да се расцепка наопштински размери, затоа што во тој случајмногу млади луѓе ќе се стават во неравно-правна положба. (Во зависноста од големина-та и економската сила на општииата.) Пона-таму овој фонд не смее да ги покрива досе-гашните форми на стимулирање, но да биденешто повеќе; Стимулирање на особенозна-чајни резултати и таленти кои се извишуваатнад просечната надареност. Да се овозможидо највисок степеп, специјализирање и сли-
чно.
Во спротивно и овој фонд ќе се стопиво сивилото на сите досегашни стимулирања.Целта на овој фонд ќе биде само откривањеи наградување на истакнати, но и нивноодржување.На седницата се јавија и мислења и про-тивмислења околу тоа дали да се даде извес-но име на фондот. (Слично како „Вук Кара-џиќ" во Србија.) Сметаме дека тоа и не е онанајважното.Овој стимулативен систем не смее да пре-расне во обична борба за наградите, заштопостои можност овие пофалници, дипломи имедали да доведат до спротивен ефект. Немада биде лошо ако предложниот Нацрт за-кон биде разгледуван и од што повеќе мла-дичи во сите слоеви од општеството.. Тоа еи најнормално кога се тие најзаинтересираниза донесувањето на овој Нацрт — закон. Са-мо така овој закон ќе биде успешно облику-
ван,
и што е особено битно, без големи одли-кувања. (Што беше досега практикувано.)Дотогаш неоткриените таленти ќе причекаатсо откривањето.Зоран Јоргакиески
ШЕСТ ДЕНАЗА ЛЕНИН
По повод стогодишнината од раѓањето наголемиот револуционер, центарот за култу-ра и информации на град Скопје, под насловШест дена за Ленин, организираше едно-неделна програма на која беа проектиранифилмови за Ленин, излагани репродукцииод уметнички слики на кои беше обележанаулогата на Ленин за време на револуцијата,читана револуционерна поезија и тн. Со други
„ФОКУС
неделник за младиИздавач Градска конференција на СМна СкопјеВесникот го уредуваат: Спасе Јовковски, Вла-димир Шопов. Љубомир Вељковик, Алексан-дар Чомовски и Аљоша РусиТехничко и ликовно обликување:Ристо КуфаловскиЛектор: Јасмина ЈаневаДистрибуција: Златко Пановскии Горазд РосоклијаРедакција и администрација — ГрадскаБарака број 2Телефони 32-170 и 32-010Годишна претплата 20 динари, полугодишна10 динариГлавен и одговорен уредник: Аљоша РусиПечатница Нова Македонија"
 
зборови, беше направено многу, овој јубилејда
не
остане
без
соодветна манифестацијакај
нас.
Сето
тоа ќе
беше многу убаво,
ако се
обез-бедеше
и
масовност
во
посетата
на тие
мани-фестации. Освен првиот
ден, на
свечанотоотворање
на
изложбата
на
фотоси
и
репро-дукции, кога присуствуваа неколку „видни“граѓани
и
општествени работници, останатитебеа скоро непосетени. Одвреме
на
време
ќе
се видеше некое прволаче
или
некои учени-ци
на
основните училишта како занесено
ги
гледаат филмовите
за
животот
на
Ленин.Причината
за
ваквата индиферентност
е
неразбирлива кога
ќе се
земе
во
предвидфактот дека Ленин
е
сепак личност која
би
можела
да
побуди интерес
кај
многумина.Можеби
за тоа е
причина
и
фактот
што сме
преоптеретени
од
секакви јубилеји
и
просла-
ви,
па се
дошло
до
извесна нетрпеливост
кон
ваков
вид на
манифестации,
или пак фор-
малноста
на
начинот
на кој
беше организира-на прославата.
Но, во
секој случај,
се
замо-ривме
од
малечки јубилеи,
па за
големитене
ни
остона снага.Како
и да е,
годишнината
е
прославена,ако
не
масовно, тогаш барем формално.
З.
Пановски
...И
УШТЕ
ЕД-
НАШ ЗА МА-
ТУРСКИТЕТЕМИ
Болното прашање
за
матурските теми
пов-
торно
го
актуелизираме затоа
што
сметамедека
од
последните водени дискусии,
па до
денес
не е
ништо сторено. Веќе десетина
го-
дини
си
играме криенка
со
отворени
очи, се
залажуваме дека
сме
постигнале нешто
со
ваква матура,
а
сите
сме
свесни
за
вистинска-та состојба.
Еве
уште една генерација која
ќе
успее
да се
провлече
со
ваков „испит
на зре-
лоста“.
Со
право
се
запрашуваме
до
кога вака?Основната
цел на
досегашниот матурски испитбеше
да се
подготват учениците
за
користењесо „непозната“ литература,
да се
поттикненивниот творечки
дух, со
еден збор,
да се
потврди поимот „испит
на
зрелоста“
Во
први-те години мислиме дека овие услови биле
за-
доволени. Подоцна
се
докажа дека апетититена учениците
не се
толку големи. Наместо
да
бараат нови теми
и
области,
да се
продлабо-чуваат
во
работата,
тие се
задоволија
со
пре-работување
на
старото,
да се
добие нештоново“.Нека
не не
изненади
ако во
огласите
на вес-
ниците некој
ден
сретнеме: Пишувам домаш-ни матурски задачи, заинтересираните нека
се
јават
на
шифра
„.
Со самото
тоа што се
пронајдоа начини
за
лесно извлекување, мислите дека темите
ста-
нуваат депласирани.
Се
наметнува прашањето:каков матурски испит треба
да се
полага
и
дали воопшто треба
да се
полага?
За тоа ка-
ков треба
да
изгледа матурскиот испит
не сме
компетентни
да
предлагаме солуции. Класич-ната матура која уште порано стана „демоде"никако
не би
одговарала
во
денешни услови.Можеби
е
прифатлива средината меѓу класич-на
и
денешна матура
или пак
некое сосематрето решение.
Во
овој момент едно
е
јасно:со ваквиот матурски испит
не
добива нитуученикот ниту заедницата.За сето
ова
сакавме
да
поразговараме
со гру-
па наставници
и
ученици
од
гимназиитеГеорги Димитрев"
и
Јосип Броз Тито".ВАСИЛ ЧИПОВ, ДИРЕКТОР
НА
ГИМНАЗИ-ЈАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО:Основната интенција
за
домашна матурсказадача
е
добра
но за жал таа се
злоупотребу-
ва.
Досегашното ускуство покажува дека:
1.
матурската задача може
да се
препише,купи
или
позајми
2.
писмената работа
по
македонски јазикне преставува никаков филтер (бидејки
му се
дозволува
на
кандидатот
да оди
понатаму)
3.
предметот
кој
всушност претставува
нај-
тежок
дел од
испитот може
да се
одбере
од
полесните.ДАМЕСКИ МИТКО, УЧЕНИК
Задоволен
сум со
ваквиот начин
на
пола-гање. Поголемо оптеретување
на
матурскиотиспит повеќе
би се
одразило
на
општиот
ус-
пех
во
завршниот клас.МИЛИЦА КРАНГО, ПРОФЕСОР
ВО
ГИМНА-ЗИЈАТА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Темите
се
депласирани.
Тие се
изживеании
се
сведуваат
во
автоматизација, нема никак-во креирање.ПЕТРОВСКА МАГДАЛЕНА
И
ДАВЧЕВА
ЕЛ-
КА, УЧЕНИЧКИ:Никако
не сме
задоволни
со
ваквиот начинна полагање.
Со
сегашниот матурски испит
не
може
да се
оцени вистинската вредност
на
ученикот.
Ние сме за
укинување
на
матурски-от испит
и за
подобрување
на
работата
во
завршните класови.НИКУЉСКИ ГРАДИМИР, УЧЕНИК
Во колку ученикот одбере предмет
кој ќе
му користи
во
понатамошното школување,мислам дека ваквата матура
има
оправдување.Ако
се оди по
линија
на
помал отпор поарноматурскиот нспит
да сс
укине. Искуството
по-
кажува дека поголем
дел од
учениците
се
определуваат
за
второто.ДУШКОВ ДУШКО, ПРОФЕСОР
ВО
ГИМНА-ЗИЈАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО
Сум размислувалповеке
за
матурскиотиспит
и
мислам декапромената
на
испитот
на
зрелоста треба
да се
разгледувапокомплексно,заедно
со
реформата
на
целотошколсвто.ПОПОВИЌ ЛАДИСЛАВА, УЧЕНИК
Ние младите
сме
секогаш
за
промени.
Пи-
шувањето теми
на
досегашниот начип
е зас-
тарено.
Јас сум за
припремање
на
матурскитруд
и
:
тоа од
повеќе ученици.
По
завршува-њето
на
работата учениците
би го-
бранелесвојот труд пред класот
или
поширокаудиториум.ВИТАНОВА БОСИЛКА, ПРОФЕСОР
ВОГИ-
МНАЗИЈАТА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Сметам дека наместо матурска тема
по-
добро
би
било ученикот
да се
припрема
за
одреденаобласт
ина
училиште
да
работиеден
вид
писменаработа која
би
траела околучетири часа.
Со тоа би се
избегнало „купува-ње
или
позајмување
на
теми“
и би се
добилапореалнаслика
за
познавање
на
кандидатот."ДИМЧЕ ЈАКИМОВСКИ, ДИРЕКТОР
НА ГИ-
МНАЗИЈАТА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
,.Во принцип
сум за
укинување
на
матурскиот испит.
Во
колку
би
останал, потребна
е
модификација
со тоа што
наместо матурскатема
би се
полагале
2-3
предмета
по
избор.Ако
се
нзвршат измени
не
треба
да
цретста-вуваат некакво чистилиште,бидејки самотопонатамошношколување
ке
извршиселек-ција.ТРИФУНОВСКИ ЦВЕТКО, УЧЕНИК
„И
сегашниот начин
на
полагање
има
своидобри страни,
но не
секогаш можат
да се ис-
полнат желбите
на
кандидидатите, бидејќипостојат некоипреоптоварени предмети
па
ученикот
е
приморан
да
работи тема
од
пред-меткој.не
му
одговара.ЈБУБЕ АНДРЕЕВ,ПРОФЕСОР
ВО
ГИМНА-ЗИЈАТА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
3а
дасе
зголемиинтересот
за
предметитекако
што се
мајчинјазик, странски јазици
и
математика,
сметам
дека треба
да се
изврши
извесна
стилизација, односно
дасе
нсфрлатнепотребните. области
од
пообемнитепред-мети.МилошевскиПетари Крцкоски Тихомир

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->