Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ФОКУС бр. 28 / FOCUS No. 28

ФОКУС бр. 28 / FOCUS No. 28

Ratings: (0)|Views: 314 |Likes:

More info:

Published by: Youth Magazine FOKUS on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

 
ФОКУС
БРОЈ 2813 АПРИЛ 1970ЦЕНА 0,50 ДИН.
 
И ВАМУ
И
ТAМУ
И
НЕГДЕИ СЕГДЕ
ПОВТОРНОЗАОНИЕкоиЛОВАТВОМАТНО
He
е благодарна работа да се пишува пo вторпат за исти проблеми или настани, но ете,си дозволувам толку слобода да се вратамна еден необично важен проблем во нашиотанемичен, културен живот.Станува збор за неразумно високите цениво
поголем
број културни институции,
особе-
но
за оние кои и онака имаат малку публикаи кои се помалку популарни и интересни занашите секојдневни
луѓе.
He
мислам дека е демагошки воопшто да
се
зборува за секојдневниот човек; напротив,
мислам
дека на оваа пречка, се сопнуваат
многу
наши културни и јавни работници, коија креираат
нашата
културна политика, кои
се
повикани да се грижат да нашиот кул-
турен
стандард.
А,
токму тие секојдневни
луѓе,
оние кои
не
доаѓаат на театарските претстави или кон-церти со
големи
и убави
коли,
токму тие сежртви на несовесното определување на це-ните на влезниците за одредени претстави,иако се зборува и пишува — обично во ре-
золуции
или слични документи дека
култу-
рата
и уметноста припаѓаат на сите наши ра-
ботни
луѓе.
Тешко
ли е да се претпостави кој доаѓана театарските премиери? Зарем не е јасночека Жилбер Беко или Шарл Азнавур мо-жат да ги слушаат само оние кои не доаѓаат ешки о онцертната ала?
Ако
споменав многу познати имиња од у-метничкиот свет и ако заради тоа некој мо-же да смета дека наоѓам многу несигурни ар-
гументи,
да се вратам на она што е сепак
поблиско
до нас и до нашите секојдневни
проблеми.
He
така
одамна во Драмскиот театар бешепоставена многу интересната претстава
Пан
таглез", која ги раздвижи нашите млади со-граѓани, веројатно заради фактот што прет-
ставата
ја режираше еден млад човек, тален-тиран и многу перспективен.
Но,
колку млади
луѓе
можеа да ја следатпретставата? И, воопшто, на кои категорииприпаѓаат тие младинци што можеа да ја пла-тат несекодневно високата цена за претста-
вата?
Дванаесет нови динари — верувајте за
најголем
број млади
луѓе
од нашето поднебие
се
целиот џепарец" за една седмица...
Неколку
дена пред тоа, во Македонскиотнароден театар гостуваше еден италијанскиуметник во една многу позната оперска прет-става. Но, цените за влезниците беа такви
што
младите
луѓе
едноставно не можеа да си
дозволат
да го остават својот неделен џе-парец на театарската
каса.
И
така,
и оваа претстава помина без при-
суството
на младината, оние
луѓе
кои најне-
посредно
ја доживуваат уметноста, најискрено
и
спонтно.Сепак, имаше и млади на претставата, нонив можеше секој да ги препознае: по нив-
ната
гардероба изгледа дека живеат во некојаубава куќа и, веројатно, на претставата дошле
со
кола, за да не си ги извалкаат долгитефустани.
Но,
зарем тие ви личат на млади
луѓе?
Неколку
дена пред тоа гостување на ита-
лијанскиот
уметник, Драмскиот театар имаше
уште
една премиера. Откако со гласната ре-клама ги заинтригира граѓаните да дојдат напремиерата, ги пречека со несекојдневво ви-
соки
цени: повторно — дванаесет нови динариза една влезница.
И
сега. повторно да се вратам на основ-
вото
прашање: за кого се нашите театри? За
уметниците
кои меѓусебе добро се познаваат
и
можат да си ги водат своите разговори вофоајето на овој или оној театар, за
луѓето
со
богата
гардероба кои доаѓаат да си покажатедни на други како убаво се подготвиле запретставата или за секојдневните
луѓе,
замладината, за работниците ...
Тоа
сигурно го знаат оние кои ги одроду-
ваат
цените за влезниците за премиерните ипостпремиерните претстави!
Но
се грижат тие
луѓе
многу дали ќе имаатредовна публика или не: тие добиваат пари
од
општинските и републичките собранија,добиваат сретства за да ја „покријат" својатанеликвидност, а дека се неликвидни, тоа
е
очигледно.
Се
прашувам: зошто некои добиваат бес-
платни
карти за премиерните претстави, до-дека други остануваат пред влезот, зашто имнедостига „храброст" да го дадат својот не-
делен
џепарец за еден театарски билет?
Време
е, конечно, да се избистрат матнитеводи на нашите културни текови, зашто не-кои точно ловат во матното.
ФОКУС“
неделник
за младиИздавач Градска конференција на CMна Скопје
Весникот
го уредуваат: Спасе Јовковски, Вла-димир
Шопов, Љубомир
Вељковиќ,
Алексан-
дар Чомовски и
Аљоша
РусиТехничко
и ликовно обликување:
Ристо
Куфаловски
Лектор:
Јасмица Јанева
Дистрибуција:
Златко Пановски
и
Горазд РосоклијаРедакција и администрација — Градска
Барака
број 2
Телефони
32-170 и 32-010
Годишна
претплата 20 динари, полугодишна10 динари
Главен
и одговорен уредник:
Аљоша
Руси
Печатница
Нова
Македонија“
 
НЕДОС
ЛЕД
НА
ВЛА
ДА
Денот, воочи на претпоследното засе-дание на соборот на народите на Сојузнотособрание, во печатот се објави едно кусо со-општение на Сојузниот секретаријат за ин-формации за седницата на СИС, во кое по-
крај
другото е речено
дека
се утврдени пред-лог-смерниците за изработка на општестве-ниот план за развој на Југославија во пери-од од 1971 1975 год. Во соопштението, по-натаму, стоеше
дека
СИС дополнително ќе сеизјасни
околу
ставовите и предлозите на со-браниските одбори и совети.Ова соопштение беше повод во собраниетода се покрене дискусија: дали е правилна по-
стапката
на СИС да ги утврдува предлог-смерниците, пред да се пружи на пратени-ците
шанса
да се изјаснат за концепциите ифизиономијата на планот.Дебатата, започна оној момент кога прет-х:едателот на советот на народите МикаШпиљак, по опсежна дискусија за концеп-
цијата
и физиономијата на планот, пред-ложи закључоци кои беа едногласно
прифа-
тени. Во закључоците е речено
дека
Изврш-ниот совет ќе припреми предлог-смерници заизработка на општествениот план, земајќи гиво предвид ставовите и предлозите на собра-ниските одбори и пратеници. Меѓутоа,
ПРЕД-
ЛОГ—СМЕРНИЦИТЕ
БИЛЕ
УТВРДЕНИ
ДВА
ДЕНА
ПРЕД ТОА!
Во
дебатата е речено
дека
СИС донел до-кумент кој всушност треба да резултатира олдискусијата на собранието.Станува збор за недоследност и тоа недо-следност на вајвисоко ниво. Можеби е тоа
случајно,
но и
како таков
внесува сомнеж.Потсетува на она време кога политиката севодеше надвор од собранието, а тоа беше са-
мо
параван
за задоволување на демократски-те норми. Во најново време, политичкатавеан — собранието се повеќе се афирмиракако орган кој води политика.
Во
истовреме,горниот напис сеуште пос-тои (Некои политичари тешко се навикну-
ваат
на ново
настанатата
положба).
На релацијата СИС — Собрание, интере-сен е и еден друг момент — личната
одго-
ворност. СИС е извршен орган на собрани-
ето.
Тој треба да ја реализира политикатаформирана во собранието, и за нејзиното из-вршување тој е одговорен пред него. Но, далисамо за извршувањето на таа политика? Сепоставува прашањето за одговорноста за не-успехот на една политика? Кој при тоа сно-си одговорност? Собранието кое ја
креира,
илиИзвршниот орган кој треба да ја реализира?За успешноста, односно, неуспешноста, ни-кој не сноси лична одговорност, барем кај нас.Политика води собранието и ако е таа
поли-
тика
неуспешна, одговорно е собранието. Би-дејки собранието го претставува целото оп-штество, одговорни сме сите — односно, ни-кој не е одговорен!Лична одговорност не постои!Сметаме
дека
личната одговорност е нуж-на. Непостоењето на личната одговорност еголемаслабост на нашиот систем. Значи, не-опходное решение, кое ќе овозможи да сезнае кој за што е одговорен, односно, секојда ги сноси последиците на своето дејству-вање.Сметам.
дека
со самото тоа, што еден ор-ган
(СИС),
прифаќа
да изврши една полити-ка, автоматски ја сноси и одговорноста занејзината успешност. Ако таа политика не
е
во склад со мислењето на
луѓето
кои госочинуваат, треба да поднесат
оставка.
Акотоа не го сторат, се одговорни и за успеш-носта, на таа политика.
ПАНОВСКИ
Владимир

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->