Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ФОКУС бр. 37 / FOCUS No. 37

ФОКУС бр. 37 / FOCUS No. 37

Ratings: (0)|Views: 994|Likes:

More info:

Published by: Youth Magazine FOKUS on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

 
БРОЈ
37
ЦЕНА
1 ДИН.
весник
на
младите
20 XII 70
 
СЛЕДНИОТ
БРОЈ
НА
ФОКУС
ЌЕ
ИЗЛЕЗЕ ПО НОВА ГОДИНА
"
ПО 
ФОКУС"
Списание за младиИздава: Конференција на СМСкопјеИзлегува два пати
месечно
Уредува редакциски колегиум во состав:Александар Димитров(заменик на главниот и одговорен уредник),
Исо
Руси, Владимир Шопов, Александар Чо-мовски и Спасе ЈовковскиГлавен и одговорен уредник:
Аљоша
РусиЛектура и коректура: Јасминка ЈаневаКорица: Славољуб ИгњатовиќЛиковно обликување: Исо КрасникиПечатница: Нова Македонија" Скопје
 
ДАЛИ
НЕМА КРИВИЧНОДЕЛО БЕ3 ЗАКОН
Принципите на законитост, независност и објек-тинност врз кри се засновува судската функција (иако одмошне стар датум, што зборува на
еден
континуитет во про-цесуалната традиција), не така ретко во историјата се претво-рале во својата опротивност..
Светлите
традиции втемелени во Атина во V-от век
уште
на самиот старт ги воспоставија принципите на независ-ноет, објективност и законитост на судењето, елиминирајќи гиарбитрерноста, самоволието и подредувањето на таа функцијана некои наводно повисоки цели и потреби на ошптеството и
државата.
Тоа, погодувате, беше златното доба на атинскатадемократија која во полн
обем
се рефлектираше и врз сфе-
рата
на судењето. Но,
тука
мора. ца се апострофира апсолут-но подредената положба на робовите кои врз
себе
не ги чув-
ствуваа
плодовите на „златното доба". Тие беа
оние
кои гидаваа а не уживаа никакви права, ниту основното — правотона живот.Нонатамошниот развиток на судската функција не прет-
ставува
и развиток во логичното значење на зборот. Феуда-лизмот ги подели луѓето на привилегирани и омаловажени
што,
природно, се одрази и на процесуалната функција.
Судотстанува
арбитререн и необјективен што е консеквентна после-дица на неговата тесна поврзаноет со световната и црковнатахиерархија. Жртви на ваквото извитоперување на судскатафункција станаа Јеролим Прашки, Џордано Бруно. Јан Хуси друти помалку или повеќе познати. Но обидот да се запре
тркалото
на иеторијата во судските двори не успеа.
Со
газење на законитоста, независноста и објективностана судот се продолжува и во капитализмот. Зад фиктивнатапарола што ја исфрли француската буржоаска револуција заслобода, еднаквост и братство. што ја прифати целото буржо-аско револуционерно движење, се прикрива фактичкото огра-ничување на слободата и нееднаквоста на граѓаните.
Судската
функција се става во служба на владеечќата буржоазија иакоофицијалните прокламации говорат за „фактичка независностна судот" од државната
структура.
Црното доба на злогласниот
Макарти
во Америка овозможи газење на законските нормии претворање на судот во лакеј на владеечката идеологија.Пред II светска војна во советската правна мисла беше иско-ван институтот „загрозување на општествениот интерес". Сонего на судот му е доделена почесната" улога на чувар насоцијалистичката изградба. ЗА
ДЕЛА
ШТО ВО
ЗАКОН
НЕБЕА
КВАЛИФИКУВАНИКАКО
КРИВИЧНИ,
РАЗГЛЕДУ-ВАНИ
НИЗ
ПРИЗМАТА
НА
ИНСТИТУТОТ „ЗАГРОЗУВАЊЕ
НА
ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНТЕРЕС",
СЕ
ИЗРЕКУВАА
СУРО-
ВИ
КАЗНИ.
Така,
СО
ЕДЕНЛАКОНСКИ ПОТЕГЗАКОНИ-
ТОСТА
ОТИДЕ
ВО АУТ. Општо признатиот принциПп nulumcrimen-
ѕinelege
(нема кривично дело без закон) прифатен одсите цивилизирани народи беше елиминиран од советското
право.Најголемата
вредност на социјализмот — човекот, беше оста-вен на милост и немилост на субјективизмот и арбитрерностана судиите. И не е ни чудо, тоа е времето на големите мос-
ковски
процеси и бескрупулозните сталински чистки. Во име-то на одбрана на социјалистичкиот општествен интерес, летаа
главите
на невини граѓани.Правните прописи на
ФНРЈ
по Револуцијата, правени подвлијание на советското право не можеа целосно да ги одбег-нат неговите аномалии. И затоа не треба да зачудува штопомеѓу неколкуте илјади граѓани кои во 1948-та Беа ставениод онаа страна на бравата. имаше и такви чија одговорност
.
се одмеруваше врз
база
на принципот „загрозување на оп-штествениот интерес". Некој од нив дури и не видоа какоизгледа внатрешноста на
еден
суд.Воведувањето на самоуправувањето и проширувањето на
демократијата
се почувствува и во делувањето на судовите.Законитоста стана фактички оснрвен принцип на кој се засно-
вува
судската функција.
Меѓутоа
во последно време сведоци сме на чудни судски игри.По контрадикторниот процес на Тантуровски кој повеќе прет-
ставуваше
задоволување на страстите на незадоволните маси,
случајот
на Мијановиќ покажа до која степен
еден
суд можеда ги игнориоа законитоста и логичкиот метод на согледувања|на нештата што се од пресудно значење за квалификувањена
одредено
дејствие како кривично дело.
Судот
го супсумира;однесувањето на Мијановиќ под чл. 118 од Кривичниот закон
непријателска пропаганда, земајќи го за основ на својатапресуда летокот на
ФОСС
на Филозофскиот факултет во коисе бара: Запирање на увозот на американскиот капитал. за-пирање на
извозот
на југословенска работна снага" со пре-дупредување. дека ако не бидат остварени сите барања на
оние
кои не ги поддржале ќе падне тешка одговорност дека вопресудните моменти на светската историја биле помагачи наамериканскиот фашизам",
Сметам
дека не е потребно да се објаснуваат функциите настранскиот капитал во една релативно неразвиена земја како
што
е нашава ниту пак тоа дека ставовите
изнесени
во овојлеток се автентични сс поставките на политичката економијаи со ставовите на нашата официјална политика. И покрај тоа
што
може да им се забележи. ако воопшто може да им се
забележи
тоа што тие се искажанидециднои аподиктички.
Флагрантно
кршење на законитоста претставува квалифика-
цијата
дека летокот кој дошол само во рацете на
едно
лице(службеник на СДБ). бил растурен. Во објаснувањата на нашиот Кривичен закон гочно стои што се подразбира под поимот растурање повторување
одредено
дејствие повеќепати.
Таму
исто така стои дека не е сторено кривично дело од чл
118
ако не е извршено дејствието растурање т.е. ако непријателската продошла до
оние
на кои им е упатена. Понатаму, во врска софамозниот фронтенстерион" чие „објавување" судот исто такаго квалификува како кривично дело до чл. 118 од Кривич-ниот закон. Апсурдот е очигледен бидејќи овој лист не отидеподалеку од печатарските хали.
Да
не одам подалеку во набројувањето на грешките што су-дот ги направи во овој
случај,
ако тоа воотпто се само
грешки.
Дали овој суд не јаизневерисвојата функција и дали пресу-
дата
не претставува атак врз слободата на совеста, мислата,говорот и подмолен напад врз здравата ошптествена критика?Дали судот бил само во заблуда ставајќи го Мијановиќ наобвинителната клупа и колку во овој случај ја зачувал сво-
јата
институционална независност?Дали арбитрерноста можеби не е продолжена последица нанекои влијанија на политичките структури?За жал ова не е единствен случај во нашата судска практика,арбитрерноста на судот да испрати зад решетки невини гра-ѓани и покрај тоа што нивните дејствија не можеле да бидатопфатени од кој и да било член на нашиот Кривичен зако-ник.Владимир Шопов

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->