Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ФОКУС бр. 44 / FOCUS No. 44

ФОКУС бр. 44 / FOCUS No. 44

Ratings: (0)|Views: 1,097 |Likes:

More info:

Published by: Youth Magazine FOKUS on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

 
БРОЈ
44
МАЈЦЕНА
1
ДИН.
 
ФОКУС"
весник ка младитеиздавач: Конференција иа СМ на Скопјевесникот го уредува редакциски колегиумглавен и одговорен уредник: СашоЧомовскиорганизатор: Златко Пановокиликовно обликување и илустратор: БлагојаСтојановлектор и коректор: Надица Петковскаредакција и администрација Градскабарака број 2телефони: 32-170 и 32-010печатница на „Нова Македонија" Скопје
 
ШАХ
ИГРА
Со зема очигледна е претпоставката дека на-шиот живот а можеби „смртта" зависи од тоадали ке изгубиме или добиеме една партијашах,Зарем не мислите дека во тој случај нашапрва должноет е да ги научиме барем имиња-та на сите фигури; да се потрудиме да го из-бегнеме барем првиот шах?Зарем не мислите дека ќе гледаме со презиркон таткото и државата кои дозволиле нив-ните синови и граѓани да израснат без да горазликуваат пешакот од коњот?Зарем не сфакате дека позицијата е прилич-но комплицирана? А сепак во основа е вис-тината дека животот, судбината или среќатана секој од нас зависи од познавање на некоиправила од една бескрајно тешка и многупосложена игра од шахот. Неа ја одигралебезброј пати.Неа ја играме сите.Во таква итра како „соиграчи" се појавуваатедна префригана жена и еден глас. Фигуритесе природна појава, а правилото на играта еона што ние го нарекуваме закон на поли-тиката. Играчот од другата страна е невидлив.знаеме само дека нејзината позиција е потеш-ка. И така се игра трпеливо и препредено,мирно и подмолно, и сепак, на крајот бе-скрупулозно.Знаеме исто така, за жал, дека тој мудро госледи секој наш погрешен потез, дека ништоне простува како невнимателност на аванту-рист и авангардист.Впрочем се игра допрено-мрднато.Оној кој губи и не знае да се вклопи, шахи-ран е без сожаление и брзање во тешкатапозициона игра.Нашата метафора ќе потсети некого од васна слика која го претставува ѓаволот какоигра шах со човек на кој душата ќе му бидеодземена. Заменете го тој подмолен ѓавол соснажен ангел кој игра од љубов и радосно биизгубил само за да се вклучи во сликата насреќниот човеков живот.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
miovska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->