Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5433, 19.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5433, 19.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 769|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
LAKTA[I
Poginulibrat isestra
RK BOSNA
Arnaudovskidavio IrfanaSmajlagi}a
Tu`ila{tvo utvrdilo da nije po~injeno djelo ru{enja ustavnog poretka
Pravosudni organipo{tovali su zakon, a ne politi~ku volju vladaju}ih oligarhija
U pitanju je klasi~na monta`a
Krvavi epilog uvo|enja ste~ajnog upravnika
S
koro pola godine nakonvelikih protesta ispredFederalne vlade, kada jeaktuelna vlast poslala po-liciju na najve}e sinove na{e ze-mlje i njihove porodice, Kanto-nalno tu`ila{tvo u Sarajevuobustavilo je u petak, 15. okto-bra, istragu protiv ~elnika bo-ra~kih organizacija koji su biliosumnji~eni za navodni „napadna ustavno ustrojstvo FBiH“.Time je definitivno propaoprljavi plan predsjednika SDASulejmana Tihi}a.
 2. strana
SARAJEVO
Obustavljena istraga protiv bora~kih vo|a
Transplantacije:Djevojka otputovala u Be~
ALMA O^EKUJEPOVRATAK KU]IS NOVIM SRCEM
Sigurnost:Organizirani kriminal u usponu
U PORASTU BROJ
MALOLJETNIH @RTAVA
TRGOVINE LJUDIMA
   6   9 .  s   t  r .
15. str.14. str.
   6 .  s   t  r  a  n  a
10. strana
Povrije|eno 25 osoba
2412#16+*+'8
24.,#8+2.#0
 Jake policijske snage od ranih jutarnjih sati stajale su izme|u radnika i kapije „Granita“ 
(Foto: A. Du~i})
6. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 19. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5433
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Shematski prikaz izgleda Predstavni~kog doma Parlamenta BiH 
SBB tre}i po snazi
 Ja b lan ica
Izbori:Objavljeni rezultati glasanja
   4 .  -   5 .  s   t  r .
Saznajemo:Odzvonilo bjeguncima u susjednu zemlju
HRVATI POTVRDILI BH. PRESUDU,IVAN BENDER MORA U ZATVOR!
   9 .  s   t  r .   1   1 .  s   t  r  a  n  a
NESIGURNOST
Ponovopucnjavau Tuzli
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,19. oktobar/listopad 2010.
2
    w    w    w  .      d    n    e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Ho}e li tu`ilac Ha{kog tribu-nala Ser` Bramerc opet na- sjesti na podvale Beograda?
- Toliko „tra`e“ Mladi}a,najve}eg zlo~inca uz Karad`i}a i Milo{evi}a, a„mladi}a“ su pune BiH i Srbija. Krajnje je vrijemeda se pohvataju i neposredne ubice! Mladi}a krijuu Srbiji dobro, i la`u i sebe i ostale. To bi trebalore}i Bramercu - on je u Srbiji!
(Savatije Savovic)
PORTAL -komentar dana
SARAJEVO
Obustavljena istraga protiv vo|a bora~kih organizacija
Propao Tihi}ev prljavi plan
da herojima namontiraru{enje ustavnog poretka
Tu`ila{tvo utvrdilo da nije po~injeno djelo
Po{tovan zakon, a ne politi~ka voljavladaju}ih oligarhija, ka`e Ra|o
Gani}: Za sve su odgovorni Tihi}, Kebo i Mujezinovi}
Skoro pola godine na-kon velikih protesta ispredFederalne vlade, kada jeaktuelna vlast poslala poli-ciju na najve}e sinove na{ezemlje i njihove porodice,Kantonalno tu`ila{tvo u Sa-rajevu obustavilo je u petak,15. oktobra, istragu protiv~elnika bora~kih organiza-cija koji su bili osumnji~eniza navodni „napad na usta-vno ustrojstvo FBiH“.
Prikupljeni dokazi
Time je definitivno pro-pao prljavi plan predsjedni-ka SDA Sulejmana Tihi}ada sa svojim juri{nicimapoput federalnogpremijera Mu-stafe Mujezi-novi}a vo|amaboraca namo-ntira te{ke op-tu`be i poku{aih upla{iti kakonikada vi{e ne bi potra`ilisvoja prava u dr`avi za kojusu se herojski borili.Kako je potvrdila portpa-rol Kantonalnog tu`ila{tva Jasmina Omi}evi}, istraga jeobustavljena protiv predsje-dnika Saveza dobitnika na-jvi{ih ratnih priznanja D`e-vada Ra|e, zamjenika pre-dsjednika Saveza ratnih vo-jnih invalida Huse Tucaka,predsjednika Skup{tine Sa-veza demobilisanih boracaMunira Kari}a, predsjedni-ka Organizacije porodica{ehida i poginulih boracaIzeta Gani}a, predsjednikaSkup{tine Saveza dobitnikanajvi{ih ratn-ih priznanjaFBiH [e-rifa Patkov-i}a te Fahr-udina Hasa-novi}a Belog, predsjednikaSaveza RVI Tuzlanskog ka-ntona.- U~injene radnje za ko-je se terete osumnji~eni nepredstavljaju krivi~no djelo- navela je Omi}evi}.Izra`avaju}i zadovo-ljstvo zbog odluke Tu-`ila{tva, Ra|o je za„Avaz“ kazao da jeu pitanju bio po-liti~ki proces.- ^elnik SDASulejman Tihi}i njegova stra-nka osmislili sui kreirali taj sr-amni montira-ni proces. Neo-bi~no mi je dra-go {to je to sadapotvr|eno. Dra-go mi je i {to supravosudni orga-ni pokazali svoju snagu imo} i potvrdili da su neovi-sni. Oni su po{tovali zakon,a ne politi~ku volju vladaju-}ih oligarhija - kazao je Ra|oza „Avaz“.
Odgovornost SDA
Dodao je da je Savez zabolju budu}nost (SBB)BiH bio jedina stranka kojaje od po~etka stala uz borcei sna`no se borila da za{titinjihove interese.Izet Gani} rekao je damu je drago {to su ljudi uKantonalnom tu`ila{tvubili razumni i obustavili is-tragu.- Ja sam se borio za ovuzemlju, moj sin poginuo jebrane}i je, pa je apsurd tere-titi me za napad na ustavniporedak! U poodmaklimsam godinama i nikada ni-sam imao problema s polici-jom i sudom. Za sve to suodgovorni Sulejman Tihi},kao predsjednik SDA, pod~ijim je patronatom bora~kiresor, potpredsjednik FBiHMirsad Krebo i federalnipremijer Mustafa Mujezi-novi} - kazao je Gani} za„Avaz“.
 F. VELE
Reisu-l-ulema Islamskezajednice (IZ) u BiH Musta-fa Ceri} primio je ju~er gru-pu ameri~kih studenata kojitradicionalno, svake godine,borave na studijskom puto-vanju u na{oj zemlji.Reisu-l-ulema ~estitao jeAmerikancima koji podr`-avaju izgradnju islamskogcentra u Njujorku, na-gla{avaju}i da to pokazujeda Amerika jo{ vjeruje u sa-mu sebe i slobodu „koja je uposljednje vrijeme sve upi-tnija u mnogim zemljama“.Reis Ceri} izrazio je`aljenje i zabrinutost, nezbog islama i muslimana uEvropi, ve} zbog same Evr-ope, javila je Mina.- Ovo je vrijeme u koj-em muslimani morajupro}i kroz sve ono kroz {tasu svojevremeno morali pr-o}i i Jevreji i crnci i svi onikojima su osporavani pravoi sloboda da budu ono {tojesu i {to ho}e da budu - ka-zao je Ceri}.
 Rijaset IZBiH: Reis Ceri} s gostimaS aprilskih protesta: Poslali policiju na najve}e sinove BiH  Izetbegovi}: Bio na ~elu otpora agresiji 
Sje}anje na prvog predsjednika
Sedam godina odsmrti Alije Izetbegovi}a
Povukao se iz politike 2001. godine
Bioizlo`en progonima komunisti~kog re`ima
Prije sedam godina, 19.oktobra 2003., Alija Izetbe-govi}, prvi predsjednik Pre-dsjedni{tva RBiH, preselioje na ahiret. Izetbegovi} jeumro u Sarajevu u svojoj 78.godini, nakon {to se dvijegodine ranije povukao izpoliti~kog `ivota. Na d`ena-zi koja je obavljena u gla-vnom gradu okupilo se vi{eod 100.000 ljudi. Izetbego-vi} je ro|en je 8. avgusta1925. u Bosanskom [amcu.Njegova politi~ka karije-ra obilje`ila je dvije decenije`ivota BiH, a posebno peri-od stjecanja nezavisnosti iodbrambenog rata. Po~et-kom devedesetih Izetbegov-i} je, zajedno sa {irim kru-gom bo{nja~kih intelektua-laca, osnovao Stranku demo-kratske akcije (SDA), na ~ij-em je ~elu bio sve do 2001.Nakon prvih vi{eparti-jskih izbora u BiH 1990. go-dine izabran je za predsje-dnika Predsjedni{tva RBiH.No, Izetbegovi} je, kaodiplomirani pravnik, cijeli`ivot bio politi~ki aktivan.Bio je `rtva komuni-sti~kih progona u vi{e na-vrata, a u poznatom monti-ranom politi~kom procesu1983., zajedno sa jo{ 12bo{nja~kih-muslimanskihintelektualaca osu|en je na14 godina robije. Nakonpoliti~kih promjena u Ju-goslaviji, izlazi na slobodu1988., nakon {to je pet go-dina proveo u zatvoru. Ize-tbegovi} je cijeli rat bio vr-hovni komandant ArmijeRBiH i bio je na ~elu otpo-ra protiv agresije.Kao predsjednik Predsje-dni{tva BiH krajem 1995.potpisao je Dejtonski miro-vni sporazum, nakon dugo-trajnih i te{kih pregovora saSlobodanom Milo{evi}em iFranjom Tu|manom.Nekoliko godina kasnijenapustio je politiku, s gor-kim okusom sporog napre-tka dr`ave koja je o~uvanate{kom borbom. [irom svi-jeta priznat je kao bosansko-hercegova~ki lider, ali i mi-slilac i borac za pravdu i svo-ju dr`avu. Dobitnik je velik-og broja me|unarodnih pri-znanja.
 F. KARALI]
U na~elima HDZ-a BiHo promjenama Ustava nave-deno je da BiH treba biti de-centralizirana dr`ava sasta-vljena od ~etiri teritorijalnejedinice sa sjedi{tima u Mo-staru, Banjoj Luci, Tuzli iSarajevu, a jedna od njih bi-la bi s hrvatskom ve}inom,rekao je portparol HDZ-aBiH Mi{o Relota reagiraju}ina izjavu novoizabranog bo-{nja~kog ~lana Predsjedni-{tva BiH Bakira Izetbego-vi}a u „Politici“ da je pri~a otre}em entitetu utopija.
Gani}: Apsurdnaoptu`ba Ra|o: Montirani  proces
Reagiranje na izjavu Bakira Izetbegovi}a
HDZ BiH za ~etiriteritorijalne jedinice
- Ispalo je da smo mi nanekakvim poligonimaimali tajnu obuku, pa kaogrom iz vedra neba udarilina dr`avu. Mi smo odr`alimnogo sastanaka s premi-jerom i drugim zvani~nici-ma, imali dogovore iobe}anja da }e se rije{i na{problem. Upozorio sampremijera Mujezinovi}a dane do|e do protesta, jer komo`e kontrolirati 10.000ili 15.000 ljudi - isti~e Ga-ni}.
Ispalo je da smo imali tajnu obuku
Reis Ceri} primio ameri~ke studente
Zahvalnost za podr{ku SAD izgradnji islamskog centra
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,19. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Almedin [I[I]
Crni ’ekspert’Trifunovi}
Uskoro mo`emo o~ekivati da se s novim„ekspertizama“ o terorizmu u BiH odnekud uka`ei maglajski antiteroristi~ki guru D`evad Galija{evi}
U danima kada na{a dr`ava vodi `estoku politi~ku bitku sBriselom za liberalizaciju viznog re`ima, dokazani neprijateljiBiH i nedokazani „stru~njaci za antiterorizam“ ponovo suuba~eni u igru ne bi li se me|unarodnoj zajednici poru~ilo daBiH, a preko nje posredno i Evropa i SAD, imaju mnogo ve}ihproblema od „tamo nekog ukidanja viza gra|anima“.S „antiteroristi~ke me|unarodne konferencije“, odr`ane uIzrealu, plasirana je teza s kojom se ve} neko vrijeme opasnoelaborira u islamofobi~nim krugovima me|unarodne zajedni-ce. „BiH je epicentar bijele El-Kaide!“, zabrinuto je zaklju~iosamozvani ekspert za terorizam iz Beograda Darko Trifunovi},{to su br`e-bolje, dok se izjava nije „ohladila“, prenijeli mnogivode}i mediji i agencije u RS.Iako ovaj i drugi sli~ni zaklju~ci konferencije ne bi trebalinanijeti ve}u {tetu BiH, patriotski blok u dr`avi morat }e bitispreman na politi~ku borbu i na ovoj fronti. Jer, uop}e nemadvojbe da {to BiH bude bli`e svom strate{kom cilju - ~lanstvu uNATO-u i EU, sve }e vi{e biti ovakvih i sli~nih ataka na dr`avui njene institucije te poku{aja diskreditiranja bo{nja~kih poli-ti~kih prvaka.Osim Trifunovi}a, uskoro mo`emo o~ekivati da se s novim„ekspertizama“ o terorizmu u BiH odnekud uka`e i maglajskiantiteroristi~ki guru - D`evad Galija{evi}, koji udara po dr`avii Bo{njacima gdje god stigne, a ako bude potrebno, Dodik }eisturiti jo{ „eksperata“ s platne liste Vlade RS.Tako su se Dodik i entitetski establi{ment, samo {to su ugle-dali le|a ameri~koj dr`avnoj tajnici Hilari Klinton (HillaryClinton), koja im je jasno poru~ila da u BiH ne mogu provestisecesionisti~ki scenarij, vratili oprobanom metodu nasrtaja nadr`avu - isturaju}i svoje pla}enike i medijske megafone.Stoga je iznimno bitno i da gra|ani manjeg bh. entitetashvate kako vlasti RS na ovaj na~in najvi{e rade protiv njihsamih.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 166.515 posjetilaca.
 Pitanje:
Treba li dozvoliti snimanje filma An|eline \olina prostoru BiH bez obzira na to kakav jenjegov scenarij?
A) DA 56,38%B) NE 37,91%C) Ne znam 5,71%
Treba dozvoliti snimanjefilma An|eline \olina prostoru BiH
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CA
Glavni tu`ilac Ha{kog tri-bunala Ser` Bramerc (SergeBrammertz) poru~io je ju~er uSarajevu da je klju~ni cilj ha-p{enje dva preostala bjegunca,Ratka Mladi}a i Gorana Ha-d`i}a.
Su{tinski zna~aj
U obra}anju novinarima na-kon sastanka s visokim predsta-vnikom u BiH Valentinom Inck-om (Inzko) Bramerc je potcrtaoda je Mladi}evo i Had`i}evo ha-p{enje od su{tinskog zna~aja pri-je zatvaranja Tribunala. On je do-dao da njihovo hap{enje postajeimperativ, naro~ito zbog {tetnihposljedica koje odga|anje ima na`rtve.- Neuspjeh u njihovom ha-p{enju prolongira pomirenje uregionu te nanosi {tetu kredibili-tetu me|unarodnog pravnog si-stema. Stoga, jo{ jednom pozi-vam dr`ave u regionu, ali i me-|unarodnu zajednicu, da u~inesve {to je u njihovoj mo}i kako biosigurali da ove osobe buduuhap{ene {to je prije mogu}e, jervremena nam ve} ponestaje - po-ru~io je Bramerc.Incko je naglasio da je regio-nalna saradnja i dalje pitanje odklju~nog zna~aja.
Zadovoljenje pravde
- Glavni tu`ilac i ja zabri-nuti smo zbog ~injenice da jeBiH ostvarila vrlo malo napr-etka u provedbi nacionalneStrategije za procesuiranje pr-edmeta ratnih zlo~ina. U tomsmislu, jo{ ima mnogo neri-je{enih predmeta i oni morajubiti procesuirani uregentno -kazao je visoki predstavnik,dodaju}i da pravda mora bitizadovoljena.Bramerc je i tokom susretas predsjedavaju}im Predsje-dni{tva BiH Harisom Sila-jd`i}em i ~lanom Predsjedni-{tva BiH Neboj{om Radmano-vi}em naglasio da me|unaro-dna zajednica i zemlje regijemoraju vi{e uraditi na hap{en-ju Mladi}a i Had`i}a.
 B. TURKOVI]
SARAJEVO
Ser` Bramerc nakon sastanka s Valentinom Inckom
Ponestaje vremenaza hap{enje Mladi}a
BiH ostvarila malo napretka u provedbi Strategije zaprocesuiranje predmeta ratnih zlo~ina
Bramerc }e tokom boravka uSarajevu odr`ati i niz sastanaka spredstavnicima pravosudnih in-stitucija, me|unarodne zajedni-ce, porodica `rtava. Naredne se-dmice posjetit }e Zagreb, a po-~etkom novembra i Beograd.Kako je kazao ju~er, cilj nje-gove posjete regionu je finalizir-anje izvje{taja za Vije}e sigurno-sti UN-a. Izvje{taj }e sredinomnovembra biti poslan u Njujork,a Vije}u }e biti prezentiran po-~etkom decembra.
Finaliziranje izvje{taja
 Incko i Bramerc: Pitanje pomirenja u regionu
(Foto: J. Brutus)
Zemlje zapadnog Balkana jo{mnogo toga moraju uraditi. Nijevrijeme za uspavljivanje na evro-pskom putu, izjavio je predsje-dnik Vije}a Evropske unije Her-man van Rompej (Rompuy) predsutra{nji po~etak turneje u kojoj}e posjetiti BiH, Crnu Goru iAlbaniju.
Vladavina zakona
- Priprema za evropsku bu-du}nost je zahtjevan zadatak. Potr-ebne su intenzivnije reforme u po-gledu demokratije, dobrog vlada-nja, ljudskih prava i vladavine za-kona. Korupcija i organizirani kri-minal su prijetnja stabilnosti i eko-nomskom razvoju. Borba protiv to-ga mora biti beskompromisna i efi-kasna - naveo je Van Rompej.Najvi{i zvani~nik Evropskeunije ve~eras }e sti}i u prvu zva-ni~nu posjetu Sarajevu, a sutra }ese susresti sa ~lanovima Predsje-dni{tva BiH i predstavnicimame|unarodne zajednice. Pred do-lazak Van Rompej je u videoporu-ci koju su objavile institucije EUnaveo da cijeli region ima evro-psku perspektivu.- Uvjeren sam da u evropskojku}i ima mjesta za zapadni Ba-lkan. Nazovimo to evropskom su-dbinom. Siguran sam da }e tu su-dbinu jednom do~ekati sve dr-`ave. Ja }u pozvati Vije}e EU dase time bavi u predstoje}em peri-odu - rekao je Van Rompej.
Te{ke reforme
On je istakao da su sve dr`avepostigle mnogo toga, a da EU sasvoje strane pru`a podr{ku.- Prije 15 godina razvili su cje-lovitu strategiju. Tehni~ka i fina-nsijska pomo} za region iznosidvije milijarde eura od 2010. do2012. godine. Ponudili smo i vi-znu liberalizaciju i to je znak dacijenimo reforme - naveo je VanRompej.
T. LAZOVI]
Predsjednik Vije}a EU Herman van Rompej pred dolazak u BiH
Obra~un s korupcijom mora biti efikasan
Najvi{i zvani~nik Evropske unije dolazi ve~eras u Sarajevo
Van Rompej: U evropskoj ku}i ima mjesta za Balkan

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->