Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Second Periodic Test Makabayan 3

Second Periodic Test Makabayan 3

Ratings: (0)|Views: 4,513 |Likes:
Published by Nick Bantolo

More info:

Published by: Nick Bantolo on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 
FIRST PERIODIC TEST
Grade ThreeGlendelie P. OjastroMT ± I
 
S
econd Periodic Test
MAKABAYAN
3
Pangalan ____________________________ Baitang ___________________________ Guro _______________________________ Paaralan ___________________________ Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong. Bilugan ang titik ng pinawastong sagot.1.
 
Alin sa mga sumusunod ang pangunahing mithiin ng mga Pilipino?a.
 
Libreng pabahay c. maunlad na pamumuhay b.
 
Maunlad na pamumuhay d. malawak na edukasyon2.
 
Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan?a.
 
Pagkain b. libingan c. mataas na edukasyon d. palamuti sa katawan3.
 
Kapag malaki ang populasyon, maaaring magkaroon ng suliranin saa.
 
Pagkain b. tirahan c. pananamit d. palamuti sa katawana.4.
 
Lumulubha ang kakulangan sa tubig dahil sa _____________.a.
 
Walang tigil na pagptol ng punong kahoy b.
 
Maraming gumagamit nito kung tag-arawc.
 
Kawalan ng mapag-iimbakan ng tubigd.
 
Madala na pagdidilig ng halaman5.
 
Hindi gaanong magkukulang ng tirahan sa lungsod kung.a.
 
Kung ikikilong ang mga eskwater c. ipagbabawal ang pandarayuhan dito b.
 
Mapaalis ang mga taga lalawigan d. maakit ang iba na manatili sa lalawigan6.
 
Ang pagdami ng mga pulubi ay nagpapahiwatig na hindi natutulugan ng sapat ang pangangailang sa ____________.a.
 
Pagkain b. hanapbuhay c. pananamit d. tubig7.
 
Marangal ang gawain kung ito ay _____________ a.
 
 Nangangailangan ng mataas na pinag-araalan b.
 
 Nagbibigay ng malaking kitac.
 
Walang nilalabag na batasd.
 
Ginaamitan ng talino8.
 
Upang matapos agad agn gawain, kailangan ang mga manggagawa ay ___________.a.
 
masikap c. may mataas na pamantayan sa paggawa b.
 
masipag d. may pagmamalaki sa dangal ng paggawa9.
 
Aling ahensya ng pamahalaan ang nagbibigay ng babala kapag may bulkang nagbabantangsumabog?a.
 
PAG-A
S
A b. PHIVOLC
S
c. NMYC d. UNICEF10.
 
Alin ang patunay na nagkakaloob ng paglilingkod sa pang-edukasyon ang pamahalaan?a.
 
S
apilitan at libreng pag-aaral sa elementary at skundarya b.
 
Pagbibigay ng iskolarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong batac.
 
Pagtatayo ng paaraland.
 
Lahat ng nabanggit11.
 
 Nagtatakda ng pamahalaan ng isang araw upang ang bawat batang may gulang na 0-7 aymabigyan ng bakuna. Anong paglilingkod ito?a.
 
Pang-edukasyon c. pangkalusugan b.
 
Pangkabuhayan d. panglipunan
 
12.
 
Ano ang tawag sa buwis na ibinabayad ng mamamayan ayon sa kanyang taunang kita?a.
 
Community Tax c. Income Tax b.
 
Real prorty Tax d. Value Added Tax13.
 
Malulugi ang pagawaan kung ang mga manggagawa ay ______.a.
 
Tamad c. nagmamadali sa paggawa b.
 
Palaasa sa kapwa d. ikinahihiya ang kanilag gawain14.
 
Magiging mabili ang produkto kung ang manggagawa ay ______.a.
 
Matiyaga c. masikap sa paggawa b.
 
Masipag d. may mataas na pamantayan sa paggawa15.
 
Alin sa mga sumusunod ang pangunahing tungkulin ng mamamayan upang matiyak angmapayapang pamumuhay?a.
 
Makiisa sa mga taong kalaban ng pamahalaan b.
 
S
undin ang mga batas at tuntuning ipinatutupad sa bansac.
 
Magdala ng sandata sa tuwina upang maipagtanggol ang sarilid.
 
Igalang ang mga alagad ng batas at opisyal ng bayan16.
 
Anong batas ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mayor at gobyernador nagampanan ang mga tungkuling datiy ginagampanan ng pamahalaang pambansa?a.
 
Batas republika bilang 6810 b.
 
Batas sa komprehensibong repormang pansakahanc.
 
Kodigo sa pamahalaang locald.
 
Kodigo sa kapakanan ng nga bata17.
 
Alin ang hindi pinag-uukulan ng buwis na ibinabayad ng mamamayan sa pamahalaan?a.
 
Pambayad sa pamasahe ng mga senador at kongresista ppatungo sa ibang bansa b.
 
Pagpagawa ng mga kalsada,tulay at makabagong sestema transportasyon atkomunikasyonc.
 
Pambayad sa sweldo ng mga guro, sundalo, pulis, at iba pang manggagawa ng pamahalaand.
 
Pagpapatayo ng mga paaralan, pagamutan at mga palaruang bayan18.
 
Kung may sakuna at kalamidad tulad ng pagbaha, aling ahensya ng pamahalaan angnagdadala ng tulong sa taong bayan?a.
 
Kagawaran ng edukasyon kultura at sports b.
 
Kagawaran ng kapakanang panlipunan at pag-unladc.
 
Kagawaran ng kalusugand.
 
Kagawaran ng paggawa at paghahanapbuhay19.
 
Alin ang pangunahing dahilan ng pagpapatibay ng batas na naglilipat ng kapangyarihan sa pamahalaang local ng pagganap ng mga tungkulin ng pinuno ng pambansa?a.
 
Mapabilis at mapalaki ang buwis na nakukulekta b.
 
Mabigyan ng pagkakataon ang mga taong bayan na makilahok sa Gawain ng pamahalaanc.
 
Mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng taong bayand.
 
Maragdagan ang manggagawa at opisyal ng mga pamahalaang local20.
 
Ang mga sumusunod ay paraang maitutulong ng mamamayan sa pamahalaan upang makamitang maunlad na pamumuhay sa bansa maliban sa isa. Alin ito?a.
 
Maagap at matapat na pagbabayad ng buwis b.
 
Makisama sa mga samahang kumakalaban sa pamahalaanc.
 
Magkaroon ng maayos at matatag na hanapbuhayd.
 
Makilahok sa mga programang pampupolsyon

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Justine Jandayan added this note
this test is good
cjpsyche liked this
Gemma Rivera liked this
Gemma Rivera liked this
Nora Perillo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->