Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penyelidikan Dalam Pendidikan

Penyelidikan Dalam Pendidikan

Ratings:
(0)
|Views: 192|Likes:
Published by mykrullz

More info:

Published by: mykrullz on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
 Bab 1: Apakah itu Penyelidikan dalam Pendidikan?
Diakhir Bab ini anda akan dapat:
 
y
 
memberi definisi penyelidikan
 
y
 
menerangkan langkah-langkah penyiasatan saintifik
 
y
 
menjelaskan ciri-ciri pernyataan masalah
y
 
menggubal soalan penyelidikan yang baik
 
D
efinisi Penyelidikan
 
Menurut, The Collins International
D
ictionary penyelidikan ialah suatu penyiasatansistematik untuk memperolehi fakta atau maklumat tentang sesuatu perkara. KamusWebster pula menyifatkan penyelidikan sebagai penyiasatan saintifik untuk membongkar fakta. Apakah yang dimaksudkan dengan penyiasatan saintifik?. Penyiasatan saintifikmerupakan kaedah dan cara berfikir sistematik, terkawal, dan empirikal yang bertujuanmengkaji hubung kaitan antara fenomena semulajadi yang boleh diperhatikan (Kerlinger,1973).Tiga perkataan penting dalam definisi ini ialah sistematik, terkawal dan empirikal.Penyelidikan saintifik yang sistematik dan terkawal dapat menghasilkan penemuan ataudapatan yang lebih meyakinkan. Penyiasatan saintifik empirikal bermakna kajian yangdirancangkan boleh diuji dalam makmal atau luar makmal dan terbuka untuk diteliti oranglain. Ahli falsafah pendidikan terkenal, John
D
ewey dalam bukunya How We Thinkmencadangkan pada tahun 1933 bahawa penyiasatan saintifk adalah suatu proses yangterdiri daripada langkah-langkah berikut::
Langkah-Langkah Penyiasatan Saintifik
 
1.
M
engenal pasti
M
asalah dan menggubal Soalan Kajian atau Hipotisis
 
2.
M
ereka Bentuk Kajian untuk menjawab soalan Kajian atau menguji hipotesis
 
3.
M
engumpul dan
M
enganalisis Data
 
4.
M
enjawab Soalan Kajian atau menerima/menolak hipotesis
 
 
CONTOH:
TIN
JAUA
N
L
ITER
A
T
U
R
 
T
ajuk Kajian:
Keberkesanan Penyoalan dalam Peningkatan Pencapaian dan Pemikiran Muriddalam Mata Pelajaran ___________________ 
 
Soalan Penyelidikan:
a)
Sej
auh
m
anakah
pe
nyoalan
d
ala
m bi
l
i
k
d
ar 
 j
ah
me
n
i
ngkatkan
 pe
nca
p
a
i
an
m
ur 
id d
ala
m m
ata
pe
la
 j
aran
__________?
 
b
)
Ad
akah
 
t
e
d
a
p
at
pe
bez
aan
d
ala
m pe
nca
p
a
i
an
m
ata
 pe
la
 j
aran
________ di
antara
m
ur 
id
yang
di
tanya
s
oalan
 
ara
s
kogn
i
t
if 
e
n
d
ah
d
an
m
ur 
id
yang
di
a
 j
ar 
de
ngan
pe
nyoalan
 
ara
s
kogn
i
t
if 
t
i
ngg
i?
Bab 2:
T
injauan Literatur 
 
2.1 Pengenalan
 
Penyoalan merupakan satu teknik yang digunakan dengan meluas oleh guru dalamusaha menyampaikan fakta, konsep dan prinsip sesuatu bidang ilmu serta meningkatkanpemikiran murid. Sejak beribu-ribu tahun guru telah menggunakan teknik penyoalan untukmenyampaikan pelbagai ilmu sama ada di peringkat pra sekolah, sekolah rendah, sekolahmenengah, mahu pun di universiti.
D
alam satu kajian awal oleh Stevens (1912), didapatiguru memperuntukkan 80% masa di sekolah menyoal murid. Kajian yang dijalanakan olehLeven dan Long (1981) mendapati guru bertanya 300 hingga 400 soalan sehari.Apakah tujuan penyoalan? Menurut Morgan dan Saxton (1991) guru menyoal untukmelibatkan murid supaya lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran sambilmenilai pembelajaran dan membuka peluang untuk murid memberi pendapat dan buahfikiran mereka. Soalan memainkan peranan penting dalam bilik darjah untuk memberimurid peluang membina ilmu atau pengetahuan melalui asimilasi dan integrasi konsep-konsep baru (Hauser, 1990). Untuk mempertingkatkan kefahaman, murid tidak bolehdibiarkan pasif dalam bilik darjah dan perlu digalakkan lebih aktif dalam proses pengajarandan pembelajaran (
D
avis dab Murrell, 1994)
 
 
2.2 Guru Menunggu Jawapan Murid
 
D
alam kajian yang dijalankan oleh
To
bin (1987), didapati guru tidak sabar menunggu jawapan yang diberi
o
leh murid lebih daripada 1.5 saat setelah bertanya sesuatu s
o
alan.
o
rnea (1982) melap
o
rkan bahawa dengan memanjangkan masa guru menunggu jawapandaripada murid, penglibatan murid dalam kelas telah bertambah. Kadangkala tidak sedar betapa penting menunggu sebelum meminta murid lain menjawab atau guru sendiri yangmemberi jawapan.
 
Wilen (2000) dalam satu kajian yang melibatkan 100 murid sek
o
lah rendah melap
o
rkanbahawa guru yang menunggu kira-kira 3 saat setelah s
o
alan dikemukakan, jawapan yangdiberi
o
leh murid lebih lengkap dan tepat. Murid lemah yang biasanya menjawab 'tidak tahu'telah mencuba memberi jawapan, walau kadang kala jawapan berkenaan tidak begitu tepat.Galakkan untuk menjawab adalah kerana masa yang diberikan
o
leh guru untuk menjawabsesuatu s
o
alan.
 
2.2 Aras K
o
gnitif S
o
alan
 
Jenis s
o
alan yang ditanya memainkan peranan penting dalam perkembanganpemikiran murid. Adalah diuatarakan bahawa guru yang tanya lebih banyak s
o
alan arask
o
gnitif tinggi akan dapat memperbaiki pencapaian serta pr 
o
ses pemikiran murid. S
o
alanaras rendah hanya meminta murid mengingat kembali fakta manakala s
o
alan aras k
o
gnitif tinggi menggalakan murid mengaplikasi k
o
nsep, membuat analisis serta sintesis.Kajian yang dijalankan
o
leh Hunkins (1969) dapati bahawa kumpulan murid yang managuru menggunakan banyak s
o
alan aras k
o
gnitif tinggi berjaya mendapat markah yang lebihtinggi berbanding dengan kumpulan murid yang didedahkan kepada s
o
alan aras k
o
gnitif rendah. Kajian ini telah dijalankan di kalangan 50 murid sek
o
lah rendah yang mempelajarikajian s
o
sial. Kleinman (1965) menjalankan kajian di kalangan 80 murid sek
o
lah rendahyang mempelajari sains.
D
apatan menunjukkan bahawa guru yang menggunakan s
o
alanaras k
o
gnitif tinggi; markah murid dalam mata pelajaran sains telah meningkat berbandingdengan murid yang dis
o
al menggunakan s
o
alan aras k
o
gnitif rendah.Mahli
o
s dan
D
'Angel
o
(1990) mengkaji kesan aras k
o
gnitif s
o
alan dalam pengajaranpendidikan m
o
ral dapati bahawa prestasi murid telah bertambah baik apabila didedahkan

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tavamani Muniandy liked this
auni8179 liked this
Nawa Zainon liked this
ha_ash2575284 liked this
lei84 liked this
Nor Najiyah Ummu Luqman liked this
norsmsd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->