Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
80Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
004-okkasaari-01-12

004-okkasaari-01-12

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 42,994|Likes:
Published by rbhairavi1984

More info:

Published by: rbhairavi1984 on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

 
okka sAri
 
- 01
 
by
Manmadha Murthy
manmadhamurthy@yahoo.com
ÁŸÁ úÁžÃ©Ê ¥ÁÅÏžÁÅ ŠÁ ¥Á Âý:þÊþÁÅ ‚ÏœÁÁÅ ¥ÁÅÏžÊ úÉ¡ÃåþÁýÅì ƒ ÁŸÁ ÄÏ §ÉÏ™ÁÅ üÏý¨Å œÁ¥Á ±Â§÷ þÁ§÷ð þÃ¥Á §ÁÅÖÍ©Á™ÁÏ. ‚ϙæÁ Â¨Í ‚ýÅ©ÁÏýà ÁŸÁ ü§ÁÅÁÅœÁÅÏžÍ ¨ÊžÍ ÂþÄ ÌþÃä ±ÂªÂÖœÁêžÊªÂ¨Íì ü§ÃÊÏžÁÅÁÅ €©ÁªÁÏ „ÏžÃ.ˆžÃ ˆ¥ËþÁ¡ÁåýÃÄ, ƒ ÁŸÁ Ê©Á¨Ï §ÁúÁ¦œÁ ²ÂÏý¬ÄþÊ ÂþÄ, þÃüÏ ü§ÃÃÏžÍ ¨ÊÁü§ÁÅÁÅœÁÅÏžÍ €þà ©ÁõÿÃÏúà §Â¬ÃϞà žÁÅ.ƒ ¬Á£ÉØ÷ ¥ÄÁÅ þÁúÁÖÁÅÏýÊ, ÁŸÁ úÁžÁ©ÌžÁÅâ €ÏœÊ ÂþÄ žÁ¦Áúʬà ƒ ÁŸÁ €þ÷ §Ã¦Á¨Ã¬ÃÛ÷ „ÏžÁþÍ ¨ÊžÂ ‚ÏÍýþÍ ¨Êþà ±Íþà ÁÏýÌë©Á§Äð ³ÂÛ§÷ úʬà §ÁúÁ¦œÁ ýËÏ, ¥ÃÁœÂ ÁÆë¡÷¥ÉÏ£§÷ð ýËÏ ©Ê¬÷ úɦÉÅêžÁâþà þ ¥ÁþÁ©Ã.‚Á ±ÍœÊ ¥Ä ³ÎÁ§ÁêÏ ̧ÁÁÅ ƒ ÁŸÁ ÁŧÃÏúà ¥ÄÁÅ ¥Á§Ã ÌþÃä ©Ã©Á§Â¨Å ‚úÃÖ ÁŸÁ³ÂÛ§÷ úʳÂàþÁÅ.Theme : ¤Â§Áê¨þà ¥Á §ÁÅÖÍ©Á™ÁÏ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ: ú¨ œÁÁÅÑ©Á, ŠÁ §ÉÁÛ§÷ ¥Á ÂœÁë¥Ê ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÃ.Lesbian & Threesum sceenes: possibleStory Length : 10 Parts¥ÄÁÅ ‚Ï ˆ¥ÁþÂä ¡ÁëªÁä¨Å „ÏýÊ, žÁ¦Áúʬà þÂÁÅ ¥É¦¨÷ ‚©ÁíÏ™Ãmanmadhamurthy@yahoo.com.ƒ ÁŸÁ ¥ÄÁÅ þÁúÁÅÖœÁÅÏžÁþà ªÃ¬ÁÆà..¥Ä¥ÁƧÃà
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
"‚ÏœÁÄ ¥Ä ²Â§Ãþ÷ ¢ÉëÏ™÷ð ƒ ©Â§Á¥Êþ ©ÁúÊÖžÃ?" €þÁä þ ¡ÁëªÁäÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.."©Â®ÁÅ
ò
²Â§Ãþ÷ ©Â®ÁÅ
ò
žÁÅ ¤Â£Ä, ‚ÁÑ™Ê ¡ÁôýÃÛ ¡É§Ãà ²Â§Ãþ÷ ©É®Ã
ò
þÁ ¥Á  úÃþÁä þÂýìÊäÿÃœÁŨÅ" €þÂä™ÁÅ ¬Á¨ÄÏ."
©Á§Í ŠÁ§ÁÅ ¨Ê©Á¦Á Âê.. ‚ÏœÁÁÆ ©Â®ÁÅ
ò
©ÁúÊ֞à ƒ ©Â§ÁÏ ¨ÍþÊþÂ?" €þÂäþÁÅ ¥Á®Ä
ò
."€©ÁôþÁÅ žÄžÄ, ƒ ªÁþé§ÁÏ „žÁ¦ÁÏ ©ÁúÃÖ ¥ÁÏÁ®Á©Â§ÁÏ ©Á§ÁÁÆ ¥Á ÂœÁë¥Ê „Ïý§ÁÅ"€ÏýÆ ¡ÁÁÑþÊ „þÁä ¥ÉÂþ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ‚úÃÖÏžÃ."¥Ê™÷ ¢Á§÷ ƒú÷ €žÁ§÷" €þÁä ©Â
Ž
ÂêþÃä ¬Á¨ÄÏ, ¥ÉÂþ¨ ¨ÂÏýà üÏý¨þà úÁÆ¬Ê ÁþáÉýÃÛ„Ïý§ÁÅ. ¥Á  ©Â§ÁÅ ¡ÁþÃúÊ¬Ê £ÂÏÁŨÍþÊ ŠÁ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ÃëœÁÏ Â
«
æÁ§÷  úʧ™ÁŬÁ¨ÄÏ. ¨ÊüÄ¨Í ™ÃÄë úéÁ§Ã ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ¨Í „Ï™ÁÂþÊ ÂÏ¡ÃýÊýé÷
ÂØϬ÷ §Â¬Ã ™ÃÄë¡Áõ§Ãà €¦  €©ÁÂþÊ £ÂÏ÷ ¨Í ü£÷ œÉúÁÅÖÁÅþÂä™ÁÅ œÁþÁÅ. „žÍêÁÏ¨Í úʧÃþÁ þ¨ÅÁÅþɨ¨Ê œÁþÁ úÃþÁä þÂýà þʬÁàÏ, Âì¬÷ ¥Êý÷, ¨©Á§÷ €¦þÁ ¥ÉÂþÂþà ¡É®Ã
ò
úʬÁÅÁÅþáÁô§ÁÏ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.œÁþÁÅ £ÂÏÁÅ¨Í úʧÃþÁ ÌœÁà¨Íì
ÁÑ™ÁþÂä €žÉâÁÅ ‚¨Åì „ÏýÉ úÉ¡Áå¥Áþà €žÊ £ÂÏÁŨÍ¢Ä¬Á§ÁÅ ¡Áþà úʬÁÅàþÁä ¥Á  ¦ÁþÁþà €™Ã™Áý. €¨Â ¡Á§ÃúÁ¦Á¥ËþÁ ©Â®Ã
ò
žÁâ§ÁÆ ¥ÁÏúìÊäÿÃœÁŨÅ ¥Á §§ÁÅ. œÁþÁÅ £Âúè§÷  „þÁä §ÍüŨÍì ¥Á  ©Â§ÃœÍ Á¨¬Ã€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ¤ÍüþÂþÃà ¥Á  ‚ÏýÃà ©ÁúÊÖ ©Â™ÁÅ. žÂþÃœÍ þ žÁÁ
Ó
§Á Áƙ œÁþÁÁÅ£Â úÁþÁÅ©Áô ¡É§ÃÃÏžÃ.©Á¦Á¬ÁÅ¨Í þÂÁÏýÊ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å úÃþÁä ©Â™Ê €¦þ þÁþÁÅä ¤Â£Ä €ÏýÆ¥Á  ©Â§Ãþà ¤Á¦Á Âê €ÏýÆ ¥Á ÂœÍ £Â Á¨¬Ã±Í¦Á ™ÁÅ. ¥ÉÂþÂ, ¬Á¨ÄÏ ¨ ¡É®Ã
ò
ü§ÃéÁúÊÖ þɨà ŠÁ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ¡Áõ§Ãà €©ÁôœÁÅÏžÃ. œÁþÁ ¡É®Á
ò
¡Áôå™ÁÅ €¦œÊ ¥Á  ©Â§ÁÅþ¨ÅÁÅ §ÍüŨŠªÉ¨©Áô ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅ
é
™Ã ¡É®Ã
ò
¨Â žÁÁ
Ó
§ÁÅϙà  ¡ÁþÁÅ¨Æ ƒ¡ÁþÁÅ¨Æ úʬà ©Â®Á
ò
ÁÅ ¬Á
ö
Á¦Á ¡Á™Â
Ý
§ÁÅ.ŠÁ ³Â§Ã úÁƬÊà ¥Á®Ä
ò
¥Á®Ä
ò
úÁƙ¨à €þáÃÏúÊ ¡Á§Áðþ¨ÃýÄ ¬Á¨ÄÏ žÃ. ‚ÏúÁÅ ¥ÃÏúÁÅ §ÁÅ€™ÁÅÁŨ
œÁÅà,
œÁÅàÁÅ œÁÁ
Ó
¨Â©Áô, ¥Á§Ä ¬ÁþÁäÏ ÂÁÅϙ ¥Á§Ä ¨Â©Áô ÂÁÅÏ™ÂúÁÆ™Á™ÂþÃÃ
ö
ÁÏ™ÁðÏ  ÁþáóÂà™ÁÅ. œÉ¨ìþà ú¦ÁœÍ, ¥Ä³Â¨Å ¨ÊÁÅϙ ¡Ëà žÁÅ©ÃíþÁÿɦ§÷ ¬ËÛ¨÷ œÍ ÿÃÏžÄ ¬ÃþÃ¥Á  ÿħͨ „Ïý™ÁÅ.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
‚Á œÁþÁÁÅ ¬Á§ÃÂ
Ó
¬Á§Ã±Í¦Ê ü͙à ¥ÉÂþ™Ã. ©Â®Ã
ò
žÁâ§Ãþà Á¨¬Ã úÁÆ™ÁÂþÊ
©Á§Ëþ ¬Á§Ê"úÁÆ™Á úÁÁÑþà üÏý" €þÁÁ ¥Á ÂþÁ§ÁÅ. ¥ÉÂþÂþà úÁƬÊà ¥ÁþÄ
´
 ̦§Â¨Âþà úÁƬÃþÁýÊì„ÏýÅÏžÃ. ¡Ë ¡ÉžÁ©Ã ¥ÄžÁ ¡ÁôýÅÛ ¥ÁúÁÖœÌ ¬Á
ö
Á. ‚Á œÁþÁÅ Áƙ ‚ÏúÁÅ ¥ÃÏúÁÅ €¦žÁÅþÁä§Á€™ÁÅÁŨŠ„ÏýÅÏžÃ.
œÁÅàÁÅ œÁÁ
Ó
©É¦ý÷ œÍ „Ï™Ê œÁþÁ ªÁ§Ä§ÁϨÍ
œÁÅà ¡Á¨Âì¨Å
ÁљéÁÁÑ™Á ̨ìà ¡ÉýÃÛþÁýÅìÏý¦.
¨ÂÁÆ ¡Á§ÃúÁ¦Á ¨Š¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ ÁþÁÅÁ ¥Á  ÁŧÃÏúà Áƙ ¬Áà úɣŜÂþÁÅ. þ¡ʧÁÅ ¡ÁžÃ
é
þÃ. ¥Á  ©Â§ÁÅ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÁžÁÆâ €þÍ ¨ÊžÂ ¥ÃþÄä €þ͡èÅÖÁÅÏýÅÏý§ÁÅ. ‚Á þ ©Á¦Á¬ÁÅ €Ïý§Â, §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨ ÃëœÁ¥Ê
24
©Á ¡ÁôýÃÛþÁ§ÍüÅúʬÁÅÁÅþÂäþÁÅ. þÂÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§÷ œÍ.. €ÏýÊ ¥Á  ©Â§ÃœÍ ¡É®Ã
ò
€¦ê §ÉÏ™ÁÅþÁä§Á¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å žÂýÃÏžÃ. ‚Ï ¡Ã¨ì¨Å ¨Ê§ÁÅ. ¥ÁÆ™ÁÅ ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å £ÂÂ
Ïü¦÷ úʬÃþÁœÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¡Ã¨ì¨þà ÁϞ¥Áþà ¥Á  ¡É®Ã
ò
§ÍüÅ §ÂœÊë ¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ Á¨¬Ã œÄ¬ÁÅÁÅþÁäþçÁ
ß
¦ÁÏ. ‚ÏÍ þ¨ÅÁÅ þɨ¨Íì  ¥ÁÆ™ÁÅ ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Æ ¡Áõ§Ãà €©ÁôœÂ¦.‚Á þÊþÁÅ ¥ÉÂþ €ÏœÁ €ÏžÁÁœÉàþà ÂÁÅþÂ.. þ ¨ÊüÄ §ÍüŨÍì ©ÁúÃÖþÁ ¡Êë¥Á ¨Ê
Ž
¨¨ÉÁÑ úÁƬÊà þÊþÁÅ Áƙ €ÏžÁÁœÉà ÃÏžÊ ¨ÉÁÑ. ¡É®Ã
ò
€¦þÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þ €ÏžÁÏ¥Á§ÃÏœÁ
ÁÅÑ©Á €¦ÏžÁÏýÅþÂä§ÁÅ ¥Á  ©Â§ÁÅ. ¥Á§Ã þÃü¥É ¨ÊÁ þÁþÁÅä ¥É¡ÃåÏúÊ žÂþÃÃúÉ£ÅœÂ§Í þÂËœÊ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.±ÍœÊ ¬ÁÅŸÂÁ§Ãä þÁþÁÆä ¡É®Ã
ò
¡Äý¨ ¥ÄžÁ úÁƬà €ÏžÁ§ÁÆ ¥ÁÏúà ü͙à €þÁÅÁÅþÂä§ÁþéÃþÂäþÁÅ. ŠÁ ©ÌŸÁÏ þ ÁÏýÊ Áƙ ¬ÁÅŸÂÁ§Ê £ÂÁÅÏý§Áþà þ €¤Ã±Âë¦ÁÏ. ú¨¥ÁϞà ¦Á ©Á§Êü÷ ¥ÁÁ©Â®Á
ò
ÁþÂä
ÏœÍ €ÏžÁÏ „Ïý§ÁÅ œÁþÁÅ. ¥ÁþÃ
«
à ÌÏúÉÏ ¬ÁþÁä„þÂä ¥ÁÏúà ÿËýÅœÍ, §ÃÏÁŨŠœÃ§ÃÃþÁ üÅœÁÅàœÍ, ©ÁœËàþÁ ¥Ä¬ÁÁýÅÛœÍ þ Á®Á
ò
ÁÅÿħͨÂþÊ ÁþáóÂà§ÁÅ. ¥Á  ¡É®Ã
ò
€¦þÁ ŠÁ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÂþÃà €þÁÅÁÅÏýÂþÁÅ œÁþÁÁÅÁ®Á
ò
üÍ™ÁÅ Áƙ ©ÁúÃÖÏžÃ. œÁþÁÅ Á®Á
ò
üÍ™ÁÅ ¡ÉýÅÛÍ©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛÁ œÁþÁ¨ÍÿÁÅϞœÁþÁÏ ©ÁúÃÖ þ Á®Á
ò
ÁÅ ¥Á§ÃÏœÁ €ÏžÁÏ ÁþÁ¡Á™Á ³Â§ÁÅ."ˆÏýà žÄžÄ, ˆžÍ ¨ÍúÁþÁ¨Íì ¡Á™Ã±Í¦Á §ÁÅ" €þÁä ¥ÉÂþ ¥Á Âý¨ÁÅ ƒ ¨ÍÁϨÍéÁúÂÖþÁÅ."€¦ÉÂê.. ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ" €ÏýÆ þÁ©ÂíþÁÅ."‚Á ¥Ê¥ÁÅ £¦Á¨ÅžÊ§ÁŜ¥ÁÅ £Â¤Ä. £Â ¨Êý÷ €¦±Í¦ÏžÃ" €ÏýÆ ¨Êúà þèÅÖþÂä™ÁŬÁ¨ÄÏ. œÁþÁœÍ ±ÂýÊ ¥ÉÂþ Áƙ ¨Ê©Á™ÁÏœÍ þÊþÁÅ, ¥Á  ©Â§ÁÅ ‚žÁ§ÁÏ Áƙ ¨ÊúÃ
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

Activity (80)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tanu Mohan reviewed this
Rated 5/5
Thanks
dnarayanarao48 liked this
uma maheswar liked this
Gangadri524 liked this
Nidumolu Kanthrao added this note
bagunadhi
brsalo liked this
himakarnani liked this
muralibava liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->