Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JA05_07

JA05_07

Ratings:
(0)
|Views: 273|Likes:
Published by Ronny Vandecasteele

More info:

Published by: Ronny Vandecasteele on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

text

original

 
Voorheen Belgisch Israëlitisch Weekblad 
Niws, diding & ahrgrond i binnn & binand
 
Jni
2007 - Sivan 5767
 
J
OODS
A
ctueel
   n   r .    5  •
       e
     4 ,    6    0  •   v   e   r   s   c    h    i    j   n   t   m   a   a   n    d   e    l    i    j    k   s  •    A    f   g    i    f   t   e    k   a   n   t   o   o   r    A   n   t   w   e   r   p   e   n    1
•FuteprrtetenvndeVRTneuwsdenst•Jeruze,40jrherend•Srkzy,deneuweNpen?
Exclusie verslag:Israëlische premièresop het 60
 
 ste
flmestival van Cannes
Wn2tcets
nrWenen,PrBedpestetSyEurpe
ToERiSmEBiJlagE
Jdserezenenvknteisrë
 
J
OODS
 
A
ctueel
N
og nk dagn n h is zovr, dan kn u w sm ibrngn voor ddra vrkizingn. D kandidan don r as aan om w aandah rkkn. Joods zrs – n zij di d joods gmnshap n warm harodragn – boordn kandidan vaak op spik riria. Voora bangrijk is h sandpn van n parij o kandidaa ovr d r aspn n d vaak nik bhon van d Joods gmnshap. Ik dnk bijvoorbd aan d xraviighidsmaargn di soms nodig zijn, h rh op vrij mningsiing zoas h dragn van n kppj op opnbar paasn n d rknning van honrh da Jodn wrd aangdaan, md door ambnarn van d saa, ijdnsWOII.Bij binnnands aanggnhdn zoas voorgnomd, sn w vas da dsandpnn ssn d parijn vaak shs in kin nans vrshin. Waar dmningn w vrdr i kaar iggn is h binands bid n dan voora naanzin van h MiddnOosn. en van d groos rgrnissn ondr d dnvan d joods gmnshap is h i da Isra a  vaak n n onrh bshdigd word. H gijksn van giim vrddigingsais (dnk aan hviighidshk) m onsiv rrrais van Hamas (zoas h opbazn vanbssn) is r voor vn v aan. Parijn n poiii di zih hiraan bzondignzn d joods sm onhrropijk rgns andrs naaro zin gaan.en andr asp zijn h kin aana joods kandidan di op d kisijsnsaan zoas Vivian tibam n Jaqs Brohi in Brss n cad Marinowr in Vaandrn. Saisish gzin zo d joods gmnshap van Bgi 1,14vrgnwoordigr mogn hbbn in h parmn. Maar d wrkijkhid vogni sds d saisikn waardoor w w ns zondr joods vrgnwoordiging in h parmn knnn ikomn. Da zo zond zijn, aan  ds d kzom hir is aan  don.In d VS zin w n omgkrd rnd. In h Amrikaans congrs zn drinvrig jodn, o is mr dan ah pron van d vrkoznn. en da rwij jodn shs w pron imakn van d Amrikaans bvoking. laa  inidr gva idn door w hood n w har. en moh  oh d o kz makn, dan kn  h binnn vir jaar nog ns probrn.Andr ondrwrpn di w in dz dii bihn zijn joods orism n riznnaar Isra. Isra is n anasish risbsmming voor jong n od. Voor rigiz jodn is h voora n pspn da kosjr n ovra bshikbaar is n da n rim aana kosjr rsarans voorhandn is.Isra bid voor k wa wis, van spor, z n srand o kns,r n wandingn in d prahig nar. Van d gronGoanhoog o d prah van d dorr Ngv wosijn, hdi kin andj, h wa  bidn. D vakanipriod kom rbinnn nk wkn aan, hopijk za onz bijag  op nkk idn brngn. Vrg voora ni m  don aan onznik wdsrijd waarbij 2 vigigiks  winnn zijn vanSkyerop.Avas v sgnoMiha Zvi FriihHoodrdar
cOlOFON
Joods A brng niws,diding n ahrgrond i binnnn binand.
adres:
lang lmsraa 174, 2018Anwrpn, Bgi.toon : +32 3 233 70 94Fax :+32 3 230 80 64emai :rdai@joodsa.bInrn:www.joodsa.bBtW nmmr:Be 0885 218 733Bankrkning Foris001507683023
aeeenDrecteur:
trry Davids
Hdredcteur
:Miha Zvi Friih
Erevrtter:
lois Davids 
adnstrte:
Sigrid Smdrs
medewerers:
Rabbijn Dr. R. evrs, Dr. Rdi Roh,Dr. Hnri Jakbowiz, Max Shik,Gido Joris, Frans van dn Brand,Aaron Mainksy, Héèn Mair,Jrmi Riknr, Vivi Saamon,Yvs van d Sn, Roand lipshis,Jossi Parnas n mdwrkrs ind VS, canada, Isra, Rsand nh VK.
Ft’s:
Jonahan Riknr, Sansky, GPO,Bga, IDF, BaBa, cIA Imags.
HdPubctet:
trry DavidsIsra pbiii: Ronn taib
abnneent:
Bgi: 44 ro pr jaareropa: 60 ro pr jaarRs van d wrd:80 ro pr jaaren pbiai van Aaia bvba.Vrshijn maandijks bhav inAgss.
VerntwrdejeUtever:
thérès Davids.
© Nis i dz pbiai mag wordnovrgnomn zondr shriijk oaingvan d rdai
VOORWOORD
 
J
OODS
A
ctueel
 
VOORWOORD 3
BiNNENlaND
NIeuWSBeRIcHteN 4-7BeZOeK RABBIJNeN 8eRKeNtelIJKHeIDceReMONIeRecHtVAARDIGeN 9HeRDeNKING SlAcHtOFFeRS HOlOcAuSt 10cultuRele AGeNDA 12FAMIlIeBeRIcHteN 12-13OVeRPeINZINGeN 13GeWIllIG BelGIë 14PROF. KleNeR BeNOeMD tOt BARON 15MeDIA ONDeR De lOeP 16-18INteRVIeW MARINOWeR 18 
BUiTENlaND
SARKOZY, De NIeuWe NAPOleON 20-21NIeuWSBeRIcHteN 22
iSRaEl
NIeuWSBeRIcHteN 24-25JeRuZAleM 40 JAAR HeReNIGD 26-27
ToERiSmEBiJlagE
tOeRISMe ISRAël eN WeRelD 29-42
CUlTUURENREligiE
VeRSlAG FIlMFeStIVAl cANNeS 43leVeNSGeVAAR IN De JOODSe Wet 44-45BOeKBeSPReKINGeN 46-47
aNDERE
GeZONDHeID eN KOOKRuBRIeK 48POStNAtAle DePReSSIe 49SPORt ISRAël eN MAccABI BRIDGe 50
inhod
????
J
OODS
 
A
ctueel
 
STEUNJooDSaCTUEEl!!
Abonnr  n n krijg h magazink maand in d bs
ENBESPaaR10%oPDEWiNkElPRiJS
conar d rdai op 03 233 70 94o rdai@joodsa.b
Vrijwiig Joods Bijzirs
BINNeNlAND
en handvo orhodox jodn hzih vrijwiig gmd om as bijzir ngrn voor d naiona vrkizingn ar dz maand. Z ddnda om aan  onn da d Joodsgmnshap r is d i  maknvan onz dmoraish saa.Pinkhas Kornd, bhrdr van d Israiish gmn Mahsik Hadas,is n van d vrijwiigrs di op zondag 10 jni in zijn okaa smkanoord prodr as bijzir za vogn.
“We tonen zo aan dat de orthodoxe joodse gemeenschap niet wenst te ver- zaken aan de elementaire communau-taire principes en democratische waar-den” 
vrkaard Kornd aan JoodsA. H iniiai kom r nada bijd oka vrkizingn van vorig jaard Orhodox jodn mosn smmn m n vomah omda n opdi dag h loohns vi. Ook kondn zij ni as bijzir ngrnomda d joods w op di dag hgbrik van omprs n shrijgri ni oaa.
n
Aansag vrijdd gn joodsshoo in 2004
en aansag gn n bangrijk joods shoo in Anwrpn doormosimrrorisn wrd op h aasnipprj vrmdn in apri 2004. Diniws raak pas dz maand bkndna d pbiai van n rappor ovrmosimxrmism in ons and doorh comié I. D poii n andrsadsdinsn vondn h opporndi d h ijd ghim  hodn omgn panik  an ibrkn bij d joods bvoking van Anwrpn. D joods bwakingsdins Shmira hidon ook doorgdrvn 24r parois in naw samnwrking md poii. D aansag zo naar vrid vrijdd zijn gws nada nvan d ivordrs zijn mond voorbij praa, waardoor d inormaivia via o bij d Shmira graak did viighidsdinsn inormrd.Da d spanningn hoog opipn wasook didijk on n maand ar nvrdah pakj in d lamorinirsraain Anwrpn ondk wrd, op dsop voor n joods shoo. Om vij r ’s ohnds wrd aan hondrdnbwonrs gvraagd hn hizn  vran n kwam d onmijningsdinsvan h gr r paas. Di bis hpakj op, da nk wa kopjs, gaznn kin romm bva, nis dakon xpodrn. In d jarn ahigwarn r vrshind rrorisishaansagn in Anwrpn gn o.a. n joods shoo, n synagog n h diamankwarir. Daarbij vin n ina gwondn n ook n aana dodn.Andr onsis van h rappor vanh comié I is da d inihingndinsn in ons and nog aijd gn kwaniaiv anays gmaak hbbn vand isamisish radiaisring in onsand: z wn ds ni ho groo diis n knnn d oorzakn n d voi rvan ni. D viighidsdinsnhbbn r gn ijd n prson voor.N daarom bij d Shmira in Anwrpn ai m haar bwakings, bviigings n snsibiisringsampagns.Vrdr sha d saasviighid haana mosimxrmisn op hoogi2% (8.000 prsonn) van d mosimbvoking (403.000 prsonn). exrmisn zijn mnsn di n xrm gdahngod vogn. Z zijn ds ni vrwarrn m rrorisn di ai aansagn pannn.
n
MeDeDelING
In h kadr van d projn “G z n gzih” n “transpor XX” zok hJoods Msm van Dporai n Vrz a mogijk inormai ovr: MAN Froïm, gborn op 23/03/1906 in Pradzn MOND Aron, gborn op 01/10/1892 in Zoynia.Dz w prsonn wrdn gdporrd. H zo knnn da zij hn dporai ovrd hbbn o van d rin gsprongn zijn.Zih wndn o: larn Shram – 015/290660 o arn.shram@ib.b

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->