Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiet Ke Nguon on AP Xung

Thiet Ke Nguon on AP Xung

Ratings:
(0)
|Views: 196|Likes:
Published by cinematic3006

More info:

Categories:Types, Research
Published by: cinematic3006 on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt nguån æn ¸p d¶i réngkiÓu xung
Ph
n I: Truy
n hình m
à
uCh
ươ
ng I: S
ơ
l
ượ
c qua v
truy
n hình
đ
entr
ngCh
ươ
ng II: Gi
i thi
u t
ng quát v
truy
n hìnhm
à
u1. Gi
i thi
u2. ánh sáng v
à
m
à
u s
cCh
ươ
ng III: Nguyên lý truy
n hình m
à
u.1. Nguyên t
c truy
n 3 m
à
u chính2. S
tái t
o m
à
u3. Mã hoá v
à
gi
i mã (Coder & Decoder)4. Kh
o sát tín hi
u chói EY 5. Tín hi
u chói c
a b
n chu
n s
c m
à
u6. To
 
độ
m
à
u v
à
s
trung th
c m
à
uCh
ươ
ng IV: S
ơ
 
đồ
kh
i máy thu hình m
à
u1. Ph
n cao t
n - trung t
n - tách sóng2. Ph
n
đườ
ng ti
ế
ng3. Ph
n
đườ
ng hình4. Ph
n
đồ
ng b
v
à
t
o xung quét5. Ph
n x
đ
i
u khi
n6. Ph
n ngu
nCh
ươ
ng V: H
m
à
u1. H
NTSC2. H
PAL
NguyÔn Ngäc KhoaLíp: §iÖn tö - ViÔn Th«ng
1
 
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt nguån æn ¸p d¶i réngkiÓu xung
3. H
SECAMChương VI: Quét ngang (horixontal)1. Sò công su
t ngang v
à
ch
n l
nh ngang2. Sóng quét ngang (t
dao
độ
ng ngang ra)3. S
t
o th
à
nh HV (High Voltage)4.T
 
đ
i
n v
à
diode
đệ
m5. Lái tia ngang6. Cu
n Flyback (FBT): Ngu
n bi
ế
n ápCH
ươ
ng VII: Quét d
c (vertical)Ch
ươ
ng VIII: Tách sóng hình, trung t
n hình.b
kênh v
à
anten (video det, video if, tuner v
à
anten)1. Khu
ế
ch
đạ
i trung t
n hình.2. B
ch
n kênhCh
ươ
ng X: khu
ế
ch
đạ
i hình v
à
 
đ
èn hình (videoamp - crt) 47Ph
n II: Tìm hi 
u - Thi 
ế
t k 
ế
b
ngu
n
N áp. 49Ch
ươ
ng I: Ngu
n
đ
i
n ti vi 501. S
ơ
 
đồ
kh
i
đặ
c
đ
i
m c
a m
ch ngu
n
đ
i
n. 502. B
ngu
n
áp (Voltage regulator) 513. M
ch ngu
n
n áp ki
u bù dùng transitorcông su
t m
c n
i ti
ế
p trên
đườ
ng c
p
đ
i
n t
ngu
n
đế
n t
i
đ
óng vai trò
đ
i
n tr
 
đ
i
u ch
nh
để
 
n áp. 53
NguyÔn Ngäc KhoaLíp: §iÖn tö - ViÔn Th«ng
2
 
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt nguån æn ¸p d¶i réngkiÓu xung
4. Ngu
n ng
t m
(Switching power supply)565. Ngu
n
n áp d
i r
ng (80V - 260V) ki
uxung ng
t m
, có cách ly gi
a ngu
n v
à
t
i. 57Ch
ươ
ng II: Thi
ế
t k 
ế
ngu
n
n áp d
i r
ng.. 60I. S
ơ
 
đồ
thi
ế
t k 
ế
. 60II. Ch
tiêu b
ngu
n. 61III. Tính các giá tr
ch
tiêu c
ơ
b
n c
a b
ngu
n. 61IV. Tính toán m
ch ch
nh l
ư
u v
à
m
ch l
c. 62V. Ch
n Transistor v
à
bi
ế
n áp xung. 631. Ch
n Transistor T1 632. Tính bi
ế
n áp xung. 64VI. Tính ph
n m
ch t
o
đ
i
n áp chu
n. 66VII. Tính toán Transistor T2 và T3. 67
ế
t lu
n 72Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay kü thuËt ph¸t thanh truyÒn h×nh ®· trë thµnhph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë mçiquèc gia. V« tuyÕn truyÒn h×nh lµ bé phËn ®ãng vai trßquan träng trong ®êi sèng mäi c¸ nh©n trªn thÕ giíi. TruyÒnh×nh ®· vµ ®ang ®¸p øng ®îc rÊt nhiÒu nhu cÇu cÇn thiÕtNguyÔn Ngäc KhoaLíp: §iÖn tö - ViÔn Th«ng
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
trinhdieuhvktqs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->