Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Persoalan syubhat

Persoalan syubhat

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by izharuddin

More info:

Published by: izharuddin on Jul 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2010

pdf

text

original

 
INTISARI KITABMau'izhatul Mu'minin min
"IHYA' ULUMIDDIN" 
==Hujjatul Islam Al Imam Al Ghazali==(Bimbingan Mu'min dari Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama)
Bismillah, Walhamdulillah Wassholatu Wassalamu`Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Washohbihie Waman Walaahamma ba'du...
KITAB HALAL DAN HARAM (4/5)
 
Peringkat-peringkat syubhat
 Bersabda Rasulullah s.a.w. “Sesungguhnya yang halal itu telah nyata, dan haram jugatelahnyata, dan di antara keduanya perkara-perkara yang masihdiragukan, yangkebanyakan orang ramai tiada mengetahui. Orang-orang yangmemelihara diridari perkara-perkara yang syubhat itu samalah seperti orang yangtelahmelindungi agamanya dan kehormatannya. Orang yang tergelincir ke dalamperkara-perkara yang syubhat itu akan tergelincir pula ke dalamperkarayang haram, laksana seorang pengembala yang sedangmenggembala di sekitar tempat larangan , akhirnya ia lalai memasuki tempat larangan itu.” Hadis tersebut merupakan suatu nas yang menunjukkan tigabahagian dari peringkat-peringkat hukum, iaitu: (1)
Perkara syubhat,
iaitu peringkat yang paling rumitsekali antara tiga bahagian itu. Perkara syubhat ini biasanya banyakorangramai tidak mengetahui, oleh itu haruslah ia diberikan peneranganseluas-luasnya, sebab perkara yang tiada diketahui pula orangsedikit, jadi patutlah ia dijelaskan kepada orang ramai.
 
(2)
Perkara halal mutlak,
atau halal yang sudah jelashukumnya iaitu perkara yang telah sunyi zatnya (bendanya) darisegalasifat yang menyebabkan pengharaman pada benda itu, dan iaterlepas darisebab-sebab yang menghukumkan pengharaman ataukemakhruhannya.(3)
Perkara haram mahadh,
atau haram yang sudah jelashukumnya; iaitu perkara yang ada padanya sifat yangmengharamkan yangsudah tidak payah diragukan lagi, seperti arak kerana terlalu beratpengaruhnya terhadap diri, atau air kencing kerana sudah terangkenajisannya. Ataupun yang diperolehi dengan cara-cara yangterlarang samasekali oleh agama, seperti penghasilan sesuatu dengan jalanpenganiayaanatau riba atau yang seumpamanya.Dua perkara yang halal dan yang haram itu telah jelas hukumnya.Kemudianakan dimasukkan ke dalam dua kategori ini mana yang telahternyataperkaranya, tetapi besar kemungkinan berubah keadaannya kelak,dankemungkinan perubahannya tidak ada sebab-sebab yang tertentuyang bolehmenunjukkan kepada perubahan itu. Kemungkinan yang tiada dapatdicarikandalilnya, sama seperti kemungkinan yang tiada pada bendanya.Ada pun perkara syubhat itu ialah segala sesuatu yang belum jelasnyaperkaranya, umpamanya dua keyakinan yang timbul dari dua sebabyangberkaitan dengan kedua-dua keyakinannya tadi. 
Dalam persoalan syubhat ini ada beberapa hal yang harusdiperhatikan
,iaitu:
 
 
Pertama:
 Adanya keraguan pada sebab-sebab yang menghalalkanatau yangmengharamkan. Kiranya kedua-dua kemungkinan halal danharamnya itu sama,maka hukumnya dikembalikan kepada hukum yang telah adasebelumnya, danhukum inilah yang harus dipegang, dan tidak boleh ditinggalkanperkaranyaterbiar di dalam keraguan terus-menerus. Kemudian andaikatasuatukemungkinan baru ditimbulkan, mengalahkan (mengatasi)kemungkinan yangtelah ada serta dibuktikan dengan dalil-dalil yang kuat dan mu’tabar (sah), maka hendaklah dihukumkan menurut kemungkinan yangbaru yang telahmengatasinya itu.Perkara-perkara serupa ini tidak akan jelas melainkan dengancontoh-contohdan dalil-dalil yang terang, maka oleh itu kami bahagikan kepadaempatbahagian:(1) Perkara yang telah nyata pengharamannya sebelum itu,kemudian timbullah keraguan dalam dalil atau hujah untukmenghalalkannya.Perkara serupa inilah yang dikatakan syubhat yang harus dijauhidandiharamkan memberanikan diri untuk menghalalkannya.(2) Perkara yang sudah diketahui penghalalannya lalutimbullah keraguan dalam dalil atau hujah untuk mengharamkannya.Makahukumnya yang diberatkan ialah halal dan harus dipegang denganhukum yangtersebut.(3) Perkara yang asalnya sudah jelas haram, akan tetapitimbullah sesuatu sebab yang mewajibkan perkara itu menjadi halaldengan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->