Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAT TRACH MINH CANH ( Xem Tuoi Cat Nha Va Huong Nha) - Khong Dung Ve Huong

BAT TRACH MINH CANH ( Xem Tuoi Cat Nha Va Huong Nha) - Khong Dung Ve Huong

Ratings:
(0)
|Views: 57|Likes:
Published by tthphuc

More info:

Published by: tthphuc on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

text

original

XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ
(Baûng naøy xem cho nam sinh
1Hoï teân:
Tống Hoàng Phúc
2Sinh naêm:
1979
KYÛ MUØI
3Maïng:
THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ
Khaéc:SA TRUNG KIM
4Cung:
CHAÁN
5Naêm nay:
32 Tuoåi AÂL
Baøn tay hoan oác:Nguõ thoï töû
Baøn tay kim laâu:
Kim laâu suùc
6Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung:
Khoân
Döông moäc
Ñoâng
Hoaï haïi
Höôùng daån söû duïng:
Ñoâng namNguõ quyû
Nam
Luïc saùt
Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi h
Taây nam
Phuïc vì
Höôùng haïp tuoåi
Taây
Thieân y
Höôùng haïp tuoåi
Taây baéc
Dieân nieân
#N/A
Baéc
Tuyeät maïng
Ñoâng baécSanh khí
Höôùng haïp tuoåi
7Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim
8Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim
9Ngöôøi naøy naêm nay:
Khoâng laøm nhaø ñöôïc
10Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå
Neáu höôùng cöûa chính cuûa nh
Hoaï haïiuyeät maïn guõ quyûLuïc saùt
Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng:
Phuïc vòThieân y Sanh khíieân nieân
11YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng:
Luïc saùt:
Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy, thöôøng boá trí WC.
Nguõ quyû:Nôi boá trí baøn thôø toå tieân, thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo anh gia ñình
Tuyeät maïng:Nôi laøm choå caát ñoà.
Dieân nieân:Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.
Hoaï haïi:
Nôi daønh cho löu tröû, keä saùch….. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém, nhaø veä sinh, hoaëc
Sinh khí:
Nôi boá trí phoøng laøm vieäc, thö phoøng, phoøng sinh hoaït chung, phoøng karaoke….
Thieân y:
Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh, phoøng keá toaùn, quaøy thu tieàn….
Löu yù: ( Caùc höôùng toát laø caùc höôùng haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6)
(Baïn muoán xem tuoåi cho nöû haûy click chuoät va
Nhöõng oâ chöû maøuxanh ngöôøi söû duïng phaûi
Ví duï taïi haøng soá 4 laøKhoân thì taïi haøng soá
(Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh)
öø 1904 đến 1997)
øng soá 4
haéc cheá)
phoøng nguû treû em
nhaäp vaøo
6 phaûi nhaäpkhoân

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->