Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Sky Fell (Father is Leaving)

The Sky Fell (Father is Leaving)

Ratings:
(0)
|Views: 32|Likes:
Published by Sera
For my father.
For my father.

More info:

Published by: Sera on Oct 21, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

 
 Waj Rdy Fjll!F`wajs Or Lj`voim/¯Cy Rjs`
 Waj nwajs g`y, waj rdy fjll) Waj cnwwnk gsnuujg nzw nf waj usjb`sonzrc`l`ibj wa`w ajlg ky lowwlj lofj wnmjwajs) O }`r rowwoim, sj`goim !`rzrz`l/ ni ky czid) @ig jvjsywaoim }`r somaw }owa waj }nslg) Waoimrk`gj ` rjkcl`ibj nf rjirj) O }`r msnzigjg, jvji uj`bjfzl) Waji O}`r b`lljg wn waj ‑czcclj)‟ Waj ‑czcclj‟ or ` foracn}l nf ` snnk }ajsjwaj mz`sgr `sj ) ) ) ns `sj
}j
oi waj foracn}l> In k`wwjs, O‟ll mjw oiwnwaj lnndoim ml`rr wa`w or ky lofj l`wjs)“] Mn wn waj Ba`ujl `w waj K`oi Usorni,‛ aj c`sdjg `w kj Fj`srwj`lwaoly bsjuw oiwn ky uzxxljg cs`oi) O lovj oi waj “@iijq,‛ ` u`swrju`s`wj fsnk waj “K`oi)‛ O‟vj ijvjs jvji rjji waj K`oi, `r or wszj nf knrw ujnulj }an gn wajos wokj `w waj @iijq) Wajy gni‟w koq wajb`kuzrjr ziljrr `crnlzwjly ijbjrr`sy) Rnkjwaoim }`r }snim) Kycnijr wnlg kj oi ` razggjsoim csj`wa, “Gj`wa a`r `ssovjg, foi`lly, wnwj`s ynz `u`sw, ky lnvj)‛ O cloidjg `w waj mz`sg, “]ay,‛ O }aorujsjg)Aj `vjswjg aor jyjr) “O gni‟w din}) Wajy b`lljg fns ynz)‛ Czw aj gogdin}, aj dij} cjb`zrj aj gogi‟w lnnd kj oi waj jyj) “@k O gsjrrjgnd>‛ b`kj ky sogobzlnzr ijqw pzjrwoni, ky ijqw `wwjkuw `w rw`lloim)Aj gogi‟w jvji `ir}js, hzrw }`vjg kj wn azssy zu `ig mn) O }jiw,wsjkcloim) Ky fosrw wanzmaw, “Na, gj`s Mng, gni‟w ljw ow cj ky G`g‛jbanjg }owa waj wszwa oi ky aj`sw)O rwnng `w waj fjibj wa`w rju`s`wjr waj K`oi fsnk waj @iijq, }`owoim oi` rw`wj wnsi cjw}jji wnj+w`uuoim oku`wojibj `ig waj u`iobdy,gjrujs`wj gjrosj wn usnbs`rwoi`wj) Waj gok+}owwjg, `bij+k`sdjg mz`sg}an }nsdjg waj m`wj ujjsjg gzlly `w kj, knvjg `mnioxoimly rln} wnuanij waj Ba`ujl `ig `uusnvj ky knvjkjiw `bsnrr) O us`yjgfjsvjiwly, “Inw ky G`g, `iynij czw ky G`g, ulj`rj Mng, inw aok,‛nvjs `ig nvjs) @iqonzrly O }`owjg, blzwbaoim waj fjibj, r}j`woimbnlgly, }aolj nwajs oik`wjr }an a`g blj`s`ibj wn u`rr wasnzma, }jiw`aj`g nf kj) “Bnkj ni‛ O wanzmaw, ky cs`oi `ig aj`sw bljibajg lodj` forw, “Azssy zu ynz gzkc raow G`kkow O fnsmnw ky bom`sjwwjr‛Fzbd O ijjg ` bom`sjwwj O‟vj ijvjs ijjgjg ` bom`sjwwj waor c`g) “Inwky G`g, inw ky G`g‛ Foi`lly, a`voim `i `gjpz`wj jqbzrj, O fnzig Obnzlg usnbs`rwoi`wj waj u`oi O dij}, O DIJ] }`r bnkoim) O wzsijg niky ajjl `ig s`i c`bd wn ky gnsk wn mjw ky rkndjr) O s`i c`bd nzw`ig low ` ra`doim bom`sjwwj) “]a`w gn wajy }`iw, gn ynz waoid> O gni‟wdin}) ]a`w bnzlg wajy }`iw,‛ O c`ccljg wn ky fsojig `ig rjvjs`l
 
}nkji O‟vj ijvjs rjji cjfnsj, uzffoim }olgly `w ky bom`sjwwj) Osjbjovjg r`g, rnssn}fzl jyjr `ig “Na, anijy ) ) ) gn ynz a`vj `iy robdf`koly kjkcjsr>‛ O s`bdjg ky cs`oi sjlojvjg wn foig, “In In robdf`koly ajsjKzrw cj ` korw`dj K`ycj wajy hzrw }`iw wn din} of O‟vjfnzig Hjrzr yjw, a` a`)‛]owanzw `inwajs csj`wa O s`i c`bd wn waj m`wj wn rjj of O bnzlg mnwasnzma yjw) Waj mz`sg wszgmjg, rlzku+ranzlgjsjg `ig ljw kjwasnzma) O `rdjg rjvjs`l mz`sgr }ajsj waj Ba`ujl }`r) O `iinzibjgwn wajk, “O‟vj cjji b`lljg wn waj Ba`ujl‛ wsyoim wn m`zmj wajossjrunirjr, waj lnnd oi wajos jyjr, wsyoim wn foig waj mlokkjs nf anujwa`w O }`r nvjssj`bwoim) O a`g fnsmnwwji wa`w waj mz`sgr `uu`sjiwlyzigjsmn rnkj rnsw nf ayuinror ws`oioim wn cj vnog nf jknwoni, v`mzjlyazk`iorwob) In ajlu wajsj) O `ssovjg `ig }`r csnzmaw wn ` lowwlj nffobj}ajsj ` }nk`i r`w, cjrujbdljg jyjr k`miofojg wn azmjijrr) Raj,an}jvjs, lnndjg `ll wnn azk`i, `ll wnn ryku`wajwob) O rzggjily lnimjgfns waj kjba`iob`l sncnwijrr nf waj mz`sgr) Wajy, `w lj`rw, ljw kjusjwjig omins`ibj) “Row gn}i, gj`s,‛ raj r`og rnfwly) “H`ij, ulj`rj wjllwaj Ba`ul`oi wn hnoi zr)‛ @ rnfw+lnndoim, rjsjij fjjloim }nk`i jiwjsjg)“An} gn ynz fjjl, Rjs`uaoij,‛ raj `rdjg> “Rb`sjg,‛ O `ir}jsjg)“]ay,‛ raj `rdjg) “Cjb`zrj O gni‟w din} }ay O‟k ajsj,‛ O r`og)“Cjb`zrj }j lnvj ynz,‛ b`kj ajs sjuly) “Na
raow,
O wanzmaw) “Wa`w
b`i‟w 
cj mnng‛ Incngy mnjr `snzig runzwoim usnfjrronir nf “lnvj‛ oiusorni) Ujnulj }an }nsd ajsj `sj u`og wn rjjk zib`soim) Of O jvjsaj`sg rw`ff ajsj r`y `iywaoim jvji sjrjkcloim waj }nsg ‑lnvj,‟ O‟gusnc`cly f`ll nff ky ba`os, raow w}obj `ig goj) Czw ajsj ow }`r, wajgj`wa rjiwjibj oi wasjj insk`lly cj`zwofzl }nsgr) O }`r pz`doim cyin}, ky jyjr g`swoim }olgly nvjs waj uojbj nf u`ujs oi fsniw nf waj}nkji }owa waj us`y k`iwor jyjr) O r`} waj }nsg ‑ollijrr‟ }owa ` ij`wbajbd k`sd oi waj cnq ijqw wn ow) “]an‟r robd>‛ Waj w}n }nkjilnndjg `w j`ba nwajs `ig waji `w kj) “_nzs f`wajs, Rjs`uaoij) Aj‟rinw mnw lnim wn lovj) Aj‟r vjsy oll)‛ @ gzll bs`bd oi ky koig, ` ra`sucsj`d oi ky aj`sw, `zgocly lnzg oi ky wasnccoim j`sr) “]a`w‟r }snim}owa ky G`g,‛ O pzjrwonijg oi ` lowwlj mosl vnobj) “Aj a`r b`ibjs) Aj‟roi anruobj)‛ O aj`sg kyrjlf }`ol, “Na ky Mng‛ `ig fjlw kyrjlf bszkulj oi ky ba`os, wj`sr fln}oim fsnk ` csndji g`k wa`w }nzlgi‟wkjig fns `i jwjsiowy) O waoid O `rdjg rnkj oibnajsjiw pzjrwonir, }nsgrrlouuoim nvjs j`ba nwajs, hzkcljg4 rnkjwaoim sjrjkcloim ‑an}>‟ ns“]a`w a`uujijg>‛ kzrw a`vj bnajsjg fsnk ky rjoxoim knzwa cjb`zrjwasnzma ky rncr, }sjibaoim, zmly cj`zwofzl rncr, O mlj`ijg wa`w aj a`gnily cjji go`minrjg w}n g`yr cjfnsj, wa`w in nij dij}) Aj orcjgsoggji, inw sjrunirovj)Ky knwajs }nzlg cj b`lloim oi ` bnzulj nf koizwjr wn wjll kjjvjsywaoim) O azibajg nvjs, bsyoim lnzgly, inw b`soim) Ranbd`wwjkuwjg owr bzraonioim nf waj u`oi) O rwjuujg oi `ig nzw nf kyrjlf,3
 
lorwjioim wn kyrjlf k`dj waj rnzigr nf aj`sw`baj, fjjloim `r of wasnzmal`yjsr `ig l`yjsr nf }nnl, jku`way fsnk waj }nkji, }an O rzggjilya`wjg fns gjv`rw`woim ky }nslg) Waj Ba`ul`oi rw`swjg r`yoim an} rajlnvjg Ij} Kjqobn `ig wasnzma ky izkc, jkuwy j`sr `ig lnzgaobbzuuoim rncr, O aj`sg ajs kjiwoni L`} Vjm`r, Ij} Kjqobn) “Wa`w‟r}ajsj ky G`g lovjg }aji aj knvjg wn waj Rw`wj‛ O oiwjsszuwjg,rzsusorjg) L`r Vjm`r, Ij} Kjqobn or ` woiy wn}i ijrwljg rnkj}ajsjwa`w in nij inwobjr, incngy kjiwonir `ig ky G`g lnvjg) Knrw ujnuljgni‟w din} ow jqorwr) “An} }josg,‛ O wanzmaw, ` roimlj blj`s wanzmaw oiwaj `cyrr nf vonljiw bnifzroni) Waj uanij s`im) O hzkujg) Inw kyknk, f`lrj `l`sk) “Gnjr ynzs f`wajs din} waj Lnsg>‛ waj Ba`ul`oi`rdjg rnfwly, szccoim ky c`bd) “O gni‟w din},‛ O `ir}jsjg bandoim `iganijrwly) Rzggjily gjfjirovj, O `ggjg, “Aj‟r vjsy ruosowz`l) Aj us`yrwn Nzs L`gy nf Mz`g`lzuj4 Ij} Kjqob`ir `sj vjsy oiwn r`oiwr,‛ Ogjbl`sjg, ml`soim `w ajs, g`soim ` sjusn`ba) “@ig ynz>‛ raj `rdjg)“O‟k mnng }owa Mng,‛ O rw`wjg cszrpzjly) Ow‟r wajsj, O `k oi ` mnngsjl`woniraou }owa waj ziovjsrj ns Mng, ns }a`wjvjs czcclj wowlj zrjg wnjqul`oi wa`w }aoba or cjynig `ig msj`wjs wa`i zr) @ig O }`r vjsyms`wjfzl fns wa`w oi wa`w knkjiw ns O waoid waj }anlj rowz`woni }nzlga`vj mnij ` lnw knsj c`gly) O gogi‟w usjrr waj orrzj, }aoba }`r mnng,fns O }`r oi in knng wn gjc`wj ky zi+Basorwo`ijrr }owa `iynij `w wa`wu`swobzl`s rjbnig) @iy}`y, O }`r ru`sjg fzswajs cnsi+`m`oigorbzrronir cy waj uanij soimoim `m`oi) Ow }`r ky knk waor wokj `ig O}`r wn ruj`d wn ajs ni ruj`djs+uanij, ` bnifjsjibj b`ll `cnzw wajknrw anssoclj waoim O‟vj mnij wasnzma roibj O }`r : yj`sr nlg `ig `vobwok nf oibjrw)Ky knk‟r vnobj wsjkcljg, raj }`r gjjuly zurjw, bsyoim, lodj kj) Ofnzig waj gjuwa nf ajs rnssn} ` cow rzsusoroim) O fnsmjw wa`w wajy }jsjk`ssojg nibj zuni ` wokj4 wa`w wajy‟g a`g lovjg wnmjwajs, l`zmajgwnmjwajs, ul`yjg bajrr, g`ibjg `ig bsj`wjg ` lofj wnmjwajs) Raj }`rrzggjily wji wokjr knsj azk`i wn kj) O }`r rn ms`wjfzl fns ajsjknwoni, O sjkjkcjs) Rn okusjrrjg) Rn lnvjg) Waj ij}r }`r c`g) Wzknsr oi aor lovjs, kjrw`rwoboxjg, rusj`g wn aor lzimr, sjfzroim `iydoig nf bajkn ns s`go`woni) Inw jqujbwjg wn rzsvovj waj iomaw) O‟g cj`clj wn b`ll aok in} `ig r`y ky mnngcyjr) O }`r `}`ra }owa u`oi,ranbd, korjsy) Jvjsywaoim }`r rln}, bnkoim wasnzma }`wjs) Bnifzrjg)O blj`sly sjkjkcjs `rdoim nily “Or waor waj l`rw wokj O‟k mnoim wn w`ld wnky G`g, knk>‛ O }`r gjrujs`wj, ulj`goim fns ` mlokkjs nf anuj) “Owaoid rn, r}jjwaj`sw,‛ b`kj waj sjuly) O bnll`urjg `m`oi, rknwajsjg oiwj`sr) O gni‟w sjkjkcjs vjsy vovogly an} ow `ll a`uujijg fsnk wajsj)Ranbd k`djr jvjsywaoim }josg, kzggljg, rln}, waji f`rw) O sjkjkcjsr`yoim, “O‟k inw sj`gy)‛ O r`og wa`w ` lnw nvjs waj ijqw fj} g`yr)O b`lljg `ig w`ldjg wn ky rorwjs fosrw }an u`wojiwly jqul`oijg wajgjw`olr, waj anssoclj gjw`olr) O aj`sg `ig gog inw }`iw wn aj`s) Aj b`i‟w2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->