Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Top Firme Iasi

Top Firme Iasi

Ratings: (0)|Views: 3,789|Likes:
Published by orizontul pascani

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: orizontul pascani on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
 
TTOOPPUULLFFIIRRMMEELLOORR IIEEŞŞEENNEE 
 
AANNUULLFFIINNAANNCCIIAARR22000099 
- MATERIAL DE PRESĂ -
 
2
 
3
 
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAADDEERREEAALLIIZZAARREEAACCLLAASSAAMMEENNTTUULLUUII
AXVII-aEdi
ţ
ieaTopuluiFirmelorIe
ş
ene
esteorganizat
ă
deCameradeComer
ţ
ş
iIndustrieIa
ş
i,pebazauneimetodologii
ş
iaunorcriteriideierarhizareunitarelanivelulSistemuluiCamerelordeComer
ţ
ş
iIndustriedinRomânia,realizatesubcoordonareaCamereideComer
ţ
ş
iIndustrieaRomâniei,înscopulpromov
ă
riifirmelorcurezultatefinanciareremarcabileînanul2009,înconformitatecuprevederileart.4,lit.m)dinLegeanr.335/2007,legeacamerelordecomer
ţ
ş
iindustriedinRomânia.
Evaluareaniveluluideperforman
ţă
ş
istabilireaclasamentelorpedomenii,grupedeactivitate
ş
igrupedem
ă
rimeafirmelor,serealizeaz
ă
pentru
anulfinanciar2009
,prinprelucrareelectronicaadatelordebilan
ţ
,înbazaprezenteimetodologii.
Sursededate
utilizate:-informa
ţ
iidinsitua
ţ
iilefinanciarealesociet
ăţ
ilorcomercialepentruanul2009,conformecuDirectiveleEuropene,puseladispozi
ţ
iedeOficiulNa
ţ
ionalalRegistruluiComer
ţ
ului
ş
iMinisterulFinan
ţ
elorPublice;-informa
ţ
iidesprefirmelelegalînregistrateînRomânia,puseladispozi
ţ
iedeOficiulNa
ţ
ionalalRegistruluiComer
ţ
ului.
Condi
ţ
ii
ş
icriteriideparticipare
afirmelorlarealizareaclasamentului:-suntadmises
ă
participelatopentit
ăţ
ilecaresuntcomercian
ţ
i,conformlegii,
ş
icarepotrivitdatelordebilan
ţ
aurealizatprofitdinexploatare,auînregistratocifr
ă
deafaceridepeste100.000leipentrumicroîntreprinderi
ş
idepeste250.000leipentrucelelaltefirme,auraportatunnum
ă
rmediuscripticdesalaria
ţ
ideminim2
ş
ivalorileindicatorilorcalcula
ţ
isuntpozitive;-suntexclusegrupuriledeintereseconomic(GIE).
Structurareafirmelorpe
domenii,grupedeactivitatesiclasedemarime
:PentrurealizareaTopuluiFirmelorIesene,editiaaXVI-a,suntprevazute6domeniideactivitate:-Cercetare-Dezvoltare
ş
iHigh-Tech-Construc
ţ
ii-Industrie-Servicii-Agricultur
ă
,Pescuit,Piscicultur
ă
-Comer
ţ
,TurismÎmp
ă
r
ţ
ireadomeniilorpegrupedeactivitateserealizeaz
ă
înbazacoduluiCAENRev.2(publicatînMonitorulOficialnr.293/03.05.2007)alobiectuluideactivitate,declaratpepropriar
ă
spundereafirmelorînsitua
ţ
iilefinanciarepentruanul2009.
Clasificareaîntreprinderilorpe
clasedem
ă
rime
serealizeaz
ă
înconformitatecuprevederileLegiinr.346/2004privindstimulareaînfiin
ţă
rii
ş
idezvolt
ă
riiîntreprinderilormici
ş
imijlocii,cucomplet
ă
rile
ş
imodific
ă
rileulterioare,carestabile
ş
te
ş
icriteriiledeîncadrareafirmelorînacestecategorii:
-microîntreprinderi:aupân
ă
la9salaria
ţ
i
ş
irealizeaz
ă
ocifr
ă
deafacerianual
ă
net
ă
saude
ţ
inactivetotaledepân
ă
la2milioaneeuro,echivalentînlei;-întreprinderimici:auîntre10
ş
i49desalaria
ţ
i
ş
irealizeaz
ă
ocifr
ă
deafacerianual
ă
net
ă
saude
ţ
inactivetotaledepân
ă
la10milioaneeuro,echivalentînlei;-întreprinderimijlocii:auîntre50
ş
i249desalaria
ţ
i
ş
irealizeaz
ă
ocifr
ă
deafacerianual
ă
net
ă
depân
ă
la50milioaneeuro,echivalentînlei,saude
ţ
inactivetotalecarenudep
ăş
escechivalentulînleia43milioaneeuro;-întreprinderimari:între250
ş
i999salaria
ţ
i;-întreprinderifoartemari:peste1.000desalaria
ţ
i.
PentruIMM(firmelecupân
ă
la249salaria
ţ
i),dep
ăş
ireaunuiadintrecriteriiledeîncadraredetermin
ă
trecereafirmeiînclasaurm
ă
toaredeclasificare.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefan Cuculeac liked this
catalinpascariu liked this
Alina Sirghie liked this
Ionutz Andrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->