Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tara-de-sus-1-2-2006

Tara-de-sus-1-2-2006

Ratings:
(0)
|Views: 204|Likes:
Published by radu_botez

More info:

Published by: radu_botez on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
1
E
 ditarea primului numãr al revistei „Þara de Sus” constituie pentru  instituþia noastrã un eveniment cultural iar pentru judeþ, ºi nu  numai, o cunoaºtere a activitãþii unor specialiºti de renume în  conservarea ºi promovarea tradiþiilor populare din aceastã zonã a þãrii. Aceastã zonã etnofolcloricã a Þãrii de Sus a constituit întotdeauna un spaþiu  generos de studiu pentru mari etnologi ºi etnomuzicologi precum ºi pentru  scriitori, o sursã de inspiraþie ºi documentare pentru creaþiile lor. Dacã amintim  aici pe Constantin Brãiloiu, Emilia Comiºel, Pavel Delion, Dumitru Chiriac, Angela Paveliuc Olariu, I.H. Ciubotariu, Dumitru Lavric, Constantin Lupu ºi alþii, ne dãm  seama de valoarea inestimabilã a pãstrãrii ºi conservãrii de-a lungul anilor a tot  ce are mai frumos poporul român – folclorul.Prezenþa în cadrul instituþiei noastre a acestor specialiºti de certã valoare în  persoana doamnei dr. etnolog Angela Paveliuc Olariu, a etnomuzicologului Constantin Lupu, a poetului ºi scriitorului Gellu Dorian, precum ºi a coregrafului Vasile Andriescu care prin munca sa neobositã de peste 30 de ani a îndrumat  paºii dansului popular a numeroase formaþii, a constituit o garanþie a succesului  în activitatea de cercetare, conservare ºi promovare a tradiþiilor populare. De la început dorim ca programul publicaþiei noastre, care va avea o apariþie  bianualã, sã fie unul conturat pe cele patru compartimente ale Centrului Judeþean  pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Botoºani, ºi anume:  ETNOGRAFIE, MESTEªUGURI POPULARE, ARTE PLASTICE; LITERA- TURÃ-TEATRU; MUZICÃ ºi COREGRAFIE, care vor deveni ºi rubrici per-  manente ale revistei. În cadrul acestor rubrici, pe lângã specialiºtii instituþiei, vom  invita sã colaboreze nume de prestigiu ale cercetãrii etnofolclorice româneºti, mu-  zicologi, coregrafi, folcloriºti, scriitori de prestigiu, dar ºi creatori populari, menirea  publicaþiei fiind ºi aceea de a promova în spaþiul culturii naþionale valorile locale. La început de drum urãm succes colaboratorilor acestei reviste, care va prezenta  munca ºi studiile în domeniul folclorului de-a lungul anilor, de la început ºi pânã în  prezent.
 Dir 
 
 
 
 t 
 
 o 
 
 r,Pr 
 
 o 
 
 f. Io 
 
 n Ilie 
 
 La început de drum…
 
Calendar 
2
1. Zilele „Eminescu 2007“ Botoºani LansareaRegulamentului Festivalului Concurs Naþional de poeziesi interpretare critica „Porni Luceafãrul …“ cuparticiparea si înscrierea poeþilor din Glodeni (RepublicaMoldova) si Ucraina -15 ian. 20072. Sezãtorile iernii - Invitaþi scriitori si formatoriculturali din raionul Glodeni (Republica Moldova) -februarie 20073. Scriitori pe meleaguri natale - februarie 20074. Festivalul Concurs Naþional de muzica uºoararomaneasca ‘’ Voci de primãvarã“( „Martiºor“) cu invitaþiconcurenþi din Glodeni (Republica Moldova) si Ucraina –martie 20075. Apariþia Revistei C.J.C.P.C.T. Botoºani - martie 20076. Festivalul de interpretare si creaþie „Jurjac“ Invitaþidin judeþele þãrii, raionul Glodeni (rep. Moldova) siCernãuþi (Ucraina) - 1 - 3 mai 20077. Festivalul concurs interjudeþean al cânteculuipopular moldovenesc „Satule, mandra gradina“ cuparticiparea formaþiilor din Glodeni ( Rep. Moldova) - 19- 21 mai 200þ 8. Finalizarea Concursului interjudeþean de poeziepentru elevii de liceu „ Horaþiu Ioan Lascu“, 20-25 mai20079 Festivalul Folcloric „Aºa-i jocul neamului“ - 3 - 4iunie 200710. Festivalul, cântecului, dansului si portului popular„Moºtenite din bãtrâni“ - 10 - 11 iunie 200711. Festivalul Concurs naþional de poezie siinterpretare critica a operei eminesciene „PorniLuceafãrul...” 13 - 15 iunie 200712. Festivalul etniilor - 24 - 25 iunie 200713. Apariþia Revistei C.J.C.P.C.T. Botoºani - iunie 200714. Festivalul folcloric „Holda de aur“ - 29 iunie 200715. Spectacole cu Ansamblul folcloric „Datina“ pePietonalul Unirii in cadrul Festivalului internaþional almuzicii moldoveneºti, participã formaþii din Rep.Moldova, Ucraina, Franþa - 1 - 15 iulie 200716. Festivalul folcloric „Sãrbãtoarea holdei“ cuparticiparea Formaþiilor din Glodeni ( Rep. Moldova) –23 iulie 200717. Festivalul fanfarelor - 14-08-200718. Festivalul folcloric „Cant si joc pe Valea Prutului“ -15-08-200719. Participarea Ansamblului „Datina“ (taraf sidansatori) la turnee in tara si peste hotare – anual20. Sesiune ºtiinþificã pe tema „Rolul etnografiei inidentitatea unei naþiuni“ Expoziþii, participareameºterilor din judeþ, Rep. Moldova si Ucraina - august 200721. Festivalul folcloric „Serbãrile Pãdurii“ - 8septembrie 200722. Concursul Naþional de Poezie „Corneliu Popel „ -septembrie 200723. Apariþia Revistei C.J.C.P.C.T. Botoºani- septembrie200724. Festivalul interjudeþean al datinilor si obiceiurilorde iarna „Din strãbuni … din oameni buni“ Participaformaþii din Rep. Moldova si Ucraina - decembrie 200725. „La hotarul dintre ani „ - Festivalul datinilor siobiceiurilor de iarnã - decembrie 200726. Apariþia Revistei C.J.C.P.C.T. Botoºani - decembrie200727. Întâlnirea anuala a creatorilor de literatura dinjudeþul Botoºani - decembrie 200728. Deplasarea formaþiilor de datini si obiceiuri deiarna la festivalurile de gen din tara - decembrie 2007
Manifestãri culturale programate a sedesfãºura în anul 2007 în cadrul CentruluiJudeþean pentru Conservarea ºiPromovarea Culturii Tradiþionale Botoºani
 
 Etnografie, meºteºuguri populare 
3
C
eramica þãrãneascã din zona Botoºanilorconstituie un element de bazã al culturiipopulare în spaþiul dintre Siret ºi Prut, avândo strãveche tradiþie. Condiþionatã ºi favorizatã depermanenþa vieþii omeneºti de-a lungul istoriei înþinutul amintit, ceramica popularã de azi însumeazãelemente de tradiþie, marcate de adaptãri ºitransformãri impuse de nevoile de viaþã ºi gustuloamenilor pentru frumos. Modul de producere alceramicii þãrãneºti în zonã a pãstrat elementecaracteristice, arhaice cum ar fi de pildã persistenþatipurilor de cuptoare pentru ars vasele sau procedeulde obþinere al ceramicii negre.In privinþa formelor se evidenþiazã o marediversitate în care se recunosc tipurile ce-ºi auoriginea în vechea olãrie romanã împrospãtatã princontactele repetate cu Imperiul Bizantin.Ornamentica sobrã reþinutã caracterizatã printr-odozare riguroasã a motivelor ºi coloritul redus lacâteva nuanþe de cafeniu, verde, galben ºi mai raralbastru dau o notã specificã oarecum ceramicii deaici, diferenþiind-o de cea a altor zone: Oltenia, Banat.Cu toate particularitãþile fireºti impuse derealitãþile social – istorice ºi economice existente,ceramica popularã din zona Botoºanilor se încadreazã în marea familie a ceramicii româneºtiatât prin tipologie cât ºi prin aspectele de ordintehnic. In 1980 în zona Botoºanilor existau 8 centrede ceramicã: Botoºani, Mihãileni, Frumuºica, Fundu-Herþii, Hudeºti, Stefãneºti, Liºna, Suliþa – centre încare se producea o ceramicã valoroasã, cu o tipologiebogatã ºi o ornamenticã caracteristicã ce eracunoscutã în restul þãrii.Din pãcate, astãzi în zonã nu mai existã decât douãcentre: Dorohoi ºi Botoºani (Cãtãmãrãºti). Situaþiaacestor centre este diferitã. Cel de la Dorohoi este viu,produce ceramicã tip Cucuteni ºi ceramicãtradiþionalã apreciate la târguri ºi expoziþii. Dinpãcate, situaþia centrului de la Cãtãmãrãºti, centruunde lucreazã Sonia Iacinschi ºi Eusebiu Iacinschieste la ora actualã intr-o situaþie extrem de grea, fiindin imposibilitatea de a mai continua producerea de
 Angela Paveliuc Olariu
CERAMICAPOPULADIN ZONABOTOªANILOR 
Canã pentru apã, ulcior ºi vazã pentru floriCanã pentru vin ºi cãniþe

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Pantea Calin liked this
sherryka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->