Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RobertTemple-Tajna Zvezde Sirijus

RobertTemple-Tajna Zvezde Sirijus

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:
Published by rumenko51

More info:

Published by: rumenko51 on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
1
ROBERT K. G. TEMPLE
TAJNA ZVIJEZDE SIRIUS
Štampa »STVARNOST«Zagreb
SADRŽAJ
ZahvalaPiš
č
eva napomenaObra
ć
anje
č
itaocuU
č
emu se sastoji tajna?PRVI DIOPostavlja se pitanje o SiriusuPrvo poglavlje Dogonsko znanje Sudanski siriusov sustav M. Griaulea i G. DieterlenDRUGI DIOPITANJE O SIRIUSU POSTAVLJA SE DRUK 
Č
IJEUvodDrugo poglavlje BajkaTre
ć
e poglavlje Svetih pedeset
Č
etvrto poglavlje Psi podzemljaPeto poglavlje Proro
č
ka središtaŠesto poglavlje Dogonsko porijekloSedmo poglavlje Izlazak zmijskog zubaTRE
Ć
I DIOS ONE STRANE TAJNEOsmo poglavlje - BasnaDODACIPrvi dodatak Planetski sateliti, planete oko zvijezda te revolucija i rotacija svemirskih tijela — kako ih je prikazao novoplatoni
č
arski filozof ProkloDrugi dodatak Sa
č
uvani Berosovi odlomci u engleskom prijevoduTre
ć
i dodatak Zašto baš šezdesetih godina
 
2
Č
etvrti dodatak Zna
č
enje E u DelfimaPeti dodatak Zašto su Hetiti bili u Hebronu u Palestini?Šesti dodatak Dogonski stupnjevi upu
ć
ivanjaBibliografijaIndeksPri stvaranju ove knjige bili su puni razumijevanja i spremni na pomo
ć
i suradnju moja britanskaurednica, gospoda Jan Widdows, i ameri
č
ki urednik, Thomas Dunne. Kartograf Daniel Kitts veselo je pripremao zemljopisne karte i dijagrame, udovoljavaju
ć
i zahtjevima koji bi nekoga drugog
č
esto tjerali u
aj. Gospodica Mary Walsh je pokazala dosjetljivost pri traženju slika. Pomogao je i Stephen de Sautoy iispoljio bogatu maštu pri stvaranju zaštitnog omota za britansko izdanje knjige, dopustivši piscu da znatnosudjeluje u onome što mu je
č
esto zabranjeno.Posredno dugujem zahvalnost afri
č
kim sve
ć
enicima Mandi, Yebénéu i Ongnonlouu, te sve
ć
eniciInnekouzou, bez kojih ne bi, iskreno re
č
eno, bilo ni jasno izražene teme za ovu knjigu. Posebno trebaspomenuti dva rana pionira: pokojnog Sir Normana Lockyera, koji je uspio zajedno razmatrati astronomiju iarheologiju, neko
ć
odvojene nau
č
ne grane, i pokojnog Thomasa Taylora iz Londona, koji je svoj život posvetio prevodenju i tuma
č
enju zapisa što su preživjeli stolje
ć
a zlobe, zloupotreba, spaljivanja knjiga i pokolja što su kroz dva tisu
ć
lje
ć
a bili sudbina onih koji su prihva
ć
ali "veliku predaju" — a ni Taylor osobnonije, što se ti
č
e boli i patnji, izbjegao posljedice svog položaja. Zahvaljujem i filozofu Proklu što jeobjelodanio odre
đ
ene nagovještaje o tajnim predajama koje je mogao zatajiti.
R. K. G. T.
PIŠ
Č
EVA NAPOMENA
U drugom je dijelu nakon svakog poglavlja kratak pregled. S obzirom na opseg materijala kojiknjiga obra
đ
uje, preporu
č
uje se
č
itaocu da taj materijal sagleda cjelovito, tako što
ć
e pro
č
itati te kratke preglede koji mu mogu i osvježiti pam
ć
enje. Pisac nije mogao izbje
ć
i zamršenost materijala, ali može pružiti tu malu pomo
ć
da bi se knjiga lakše razumjela.
injeno je sve što se moglo kako bi se utvrdilo vlasništvo svih ilustracija što su reproducirane uovoj knjizi. Ako se negdje pogriješilo ili je netko izostavljen pri izražavanju zahvalnosti, pisac se ispri
č
ava iu budu
ć
a
ć
e izdanja unijeti potreban ispravak.
OBRA
Ć
ANJE
Č
lTAOCUU
č
emu se sastoji tajna?
Ova knjiga postavlja pitanje: jesu li Zemlju u prošlosti posjetila razumna bi
ć
a iz podru
č
 ja zvijezdeSirius?Kad sam 1967. po
č
eo pisati knjigu, cijelo se pitanje postavljalo u vezi s afri
č
kim plemenom Dogon,koje živi u Maliju, bivšem Francuskom Sudanu. Dogoni imaju tako nevjerojatne podatke o sustavu zvijezdeSirus da sam svakako htio istražiti taj materijal. Posljedica je toga da sam poslije sedam godina, 1974; uspiodokazati kako su podaci koje imaju Dogoni stari više od pet tisu
ć
a godina i kako su ih u doba prije dinastija, prije 3200. prije n, e,, imali drevni Egip
ć
ani, a od toga naroda, kao što dokazujem, potje
č
e djelomi
č
nodogonska kultura, a vjerojamo i Dogoni. Prema tome, ja sam prvobitno pitanje premjestio više od pet tisu
ć
agodina u prošlost, tako da je ono postalo još mu
č
nije. No, pošto sam to u
č
inio, teže je odgovoriti na nj.Dogoni su,
č
ini se, o
č
uvali predaju o dodiru s izvanzemaljskim bi
ć
ima. Dobro je, svakako, što se ne morakao pretpostavka uzeti besmislena pomisao da su se razumna bi
ć
a iz svemira iskrcala u Africi, saop
ć
ilaodre
đ
ene podatke jednom zapadnoafri
č
kom plemenu i vratila se u svemir, ostavivši na miru ostatak svijeta.Takva mi se teorija nikada nije
č
inila mogu
ć
om. No, u po
č
etku je morala poslužiti kao radna postavka.
 
3Uostalom, nisam slutio da su Dogoni sa
č
uvali u svojoj kulturi drevne egip
ć
anske vjerske tajne. Isto takonisam slutio da su drevni Egip
ć
ani znali bilo što o Siriusu. Bio sam neznalica kao i mnogi koji o staromEgiptu znaju samo to da su Egip
ć
ani sagradili piramide, ostavili mumije, imali faraona Tutankhamona i pisali hijeroglifima. Dok sam studirao, bavio sam se Orijentom, ali nikada nisam dotaknuo Egipat osim uvezi s islamskim razdobljem poslije 600. n. e. Nisam znao gotovo ništa o drevnom Egiptu. Da jesam, možda bih uštedio sebi mnogo vremena.Bili su potrebni mjeseci i mjeseci da bi mi se napokon dva-tri sitna, ali važna podatka vrzla dovoljnodugo po glavi i prisilila me da prou
č
avam stari Egipat i cijeli niz tema koje nisam prije toga ni dodirnuo.Sumnjam da bih
č
ak i tada pristao da trošim znatne svote novca, kao što je pedeset funti za prijeko potrebani rasprodan »Rje
č
nik egipatskih hijeroglifa Wallisa Budgea, koji ima 1356 stranica i ne može ga podi
ć
i sastola ni desetogodišnje dijete. Me
đ
utim, sudbina je htjela da dobijem jedan od tih golemih rje
č
nika, a imnoge druge važne knjige o temama kojima je trebalo da se bavim. Tako sam lakše savladao svoju uro
đ
enunesklonost prema pomisli da bih morao postaviti poljski krevet u neku školsku knjižnicu i useliti se u nju nanekoliko godina. Dakle, treba da zahvalim svojoj dragoj prijateljici, pokojnoj gospodici Mary BrendiHotham-Francklyn, što mi je u svojoj devedeset
č
etvrtoj godini poklonila prili
č
no veliku zbirku knjiga, kojesu tako zanimljive da ih nisam mogao zanemariti — i posljedica je sada pred nama.Cijela ova Siriusova tajna prvi put mi je privukla pozornost oko 1965. Bavio sam se nekimfilozofskim i nau
č
nim problemima, sura
đ
uju
ć
i s Arthurom M. Youngom iz Philadelphije, izumiteljemhelikoptera »Bell« i u novije vrijeme (1972) jednim od urednika i tvoraca knjige »Svijest i stvarnostt. Arthur mi je sam samcat dao, istodobno s mojim službenim studiranjem od 1961—1967, više znanja nego što bi gamogao pružiti cijeli jedan fakultet. Dok sam kr 
č
io sebi put kroz jezik sanskrt i druge teške teme na službenojsveu
č
ilišnoj razini, stjecao sam od Arthura znatnu znanstvenu izobrazbu u društvu nekoliko prijatelja sasveu
č
ilišta, s kojima sam godinama sudjelovao u nizu izvanredno poticajnih seminara i istraživa
č
kih projekata kojima je rukovodio Arthur Young i koji su povremeno bili povezani s dobrotvornom ustanovomšto ju je on utemeljio: Ustanovom za prou
č
avanje svijesti.Arthur Young je naro
č
ito rado
č
itao o mitologijama iz cijelog svijeta, uklju
č
ivši i mitologiju malo poznatih plemena. Jednog mi je dana pokazao knjigu »Afri
č
ki svjetovi», koja ima nekoliko poglavlja, asvako prikazuje po jedno pleme, njegove poglede na život, njegove obi
č
aje i mitologiju. Jedno se poglavlje bavi Dogonima, prevedeno s francuskog na engleski, a autori su Marcel Griaule i Germaina Dieterlen,slavni antropolozi.
1
Arthur mi je svratio pozornost na jedan odlomak koji je upravo pro
č
itao u tom poglavlju, a u kojem tiantropolozi opisuju dogonske kozmološke postavke. Navest
ć
u retke koje sam tada pro
č
itao i koji su mi prvi put skrenuli pažnju na cijelo to izvanredno pitanje, tako da
ć
e
č
italac, baš kao i ja, na
č
eti tu temu ovimkratkim odlomkom:»Po
č
etna to
č
ka stvaranja jest zvijezda koja kruži oko Siriusa i zove se 'zvijezda Digitaria', Dogoni jesmatraju najmanjom i najtežom od svih; zvijezda; ona sadrži klice svega. Njeno okretanje oko vlastite osi ikruženje oko Siriusa potpomažu sve stvaranje u svemiru. Vidjet
ć
emo da njena putanja odre
đ
uie kalendar«.To je bilo sve. Antropolozi nisu spomenuli da zaista postoji takva zvijezda koja se okre
ć
e oko Siriusa.Me
đ
utim, Arthur Young i ja znali smo za bijelu patuljastu zvijezdu Sirius B koja doista kruži oko Siriusa.Znali smo da je "najmanja i najteža" vrsta zvijezde dotada poznata. (O neutronskim zvijezdama i "crnimrupama" nije se još mnogo raspravljalo, a pulsari još nisu ni bili otkriveni.) Obojica smo se, dabome, složilida je vrlo
č
udno što takva nagovijest stiže iz navodno primitivna plemena. Kako da se to objasni? Zbogdrugih djelatnosti i briga u to vrijeme morao sam napustiti tu temu.Oko dvije godine poslije toga, u Londonu, iznenada me obuzela neodoljiva želja da ispitam taj problem. Na takvu me odluku potaknulo
č
itanje uzbudljivih futuristi
č
kih eseja Arthura C. Clarkea, kojegasam ve
ć
upoznao. U to se vrijeme nisam više mogao sjetiti ni kako se zove afri
č
ko pleme, pa sam pisaoArthuru Youngu i zamolio ga da mi javi taj podatak. On mi je odgovorio i ljubazno mi poslao fotostatcijelog poglavlja koje sam vidio u »Afri
č
kim svjetovima«. Tako sam, oboružan spoznajom da se pleme kojeme zanima zove Dogon, hrabro krenuo u Kraljevski antropološki institut kako bih ustanovio što mogudoznati o tom neobi
č
nom plemenu.Knjižni
č
ar je sa mnom pregledao katalog, ali sam naišao na jednu poteš-ko
ć
u: sve je bilo nafrancuskom jeziku, a ja nisam znao francuski. Ipak, ustrajao sam i našao na popisu jedan
č
lanak koji je usvom naslovu imao rije
č
»Sirius«. Probudio je u meni nade (dok druga djela nisu ništa obe
ć
avala). Zatražiosam fotostat. Kad sam ga uzeo za tjedan-dva (po
č
etkom studenog 1967), nisam mogao, naravno, ništarazumjeti. Stoga sam napokon potražio nekoga tko
ć
e mi za pla
ć
u prevesti
č
lanak. Kad sam dobio materijalna en-gleskom, shvatio sam da je onakav kakav sam samo poželjeti mogao.
2
Jer, taj se
č
lanak isklju
č
ivo bavio najtajnijom dogonskom predajom koju su antropolozi Griaule i Dieterlenova, godinama živjevši u tom

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->