Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
37Activity

Table Of Contents

1.Đối tượng của bệnh cây học
2.Tác hại của bệnh cây
3.Định nghĩa bệnh cây
4.Các nhóm (loại) bệnh cây
5.Phân loại bệnh cây theo tác nhân gây bệnh
6.Các nhóm tác nhân (sinh vật) chính gây bệnh cây
6.1.Nấm và vi sinh vật giống nấm
6.2.Vi khuẩn gây bệnh cây
6.3.Virus gây bệnh cây
6.4.Mollicutes (Phytoplasma và Spiroplasma)
6.6.Tuyến trùng hại thực vật
7.Một số khái niệm về khả năng gây bệnh của vi sinh vật gây bệnh
7.1.Phân loại tác nhân gây bệnh theo tính ký sinh
7.2.Phân loại tác nhân gây bệnh theo phương thức sử dụng nguồn dinh dưỡng
7.3.Tính gây bệnh và tính độc của vi sinh vật gây bệnh
7.4.Tính chuyên hóa của vi sinh vật gây bệnh
Chương 2. Ảnh hưởng của bệnh đến các chức năng sinh lý của cây
1.Ảnh hưởng của bệnh đến các chức năng sinh lý của cây
1.1.Biến đổi chức năng quang hợp
1.2.Biến đổi chức năng hô hấp
1.3.Biến đổi tính thấm của màng tế bào
1.4.Biến đổi sự thoát hơi nước qua bề mặt lá
1.5.Biến đổi vận chuyển nước
1.6.Biến đổi vận chuyển các sản phẩm đồng hóa
1.7.Biến đổi sự chuyển hóa đạm, gluxit
1.8.Biến đổi cân bằng chất điều hòa sinh trưởng trong cây
2.Triệu chứng bệnh cây
2.1.Định nghĩa
2.2.Các loại triệu chứng
3.Dấu hiệu bệnh
3.1.Định nghĩa
3.2.Các loại dấu hiệu
1.Định nghĩa
2.Qui tắc Koch
3.Các phương pháp chẩn đoán
3.1.Chẩn đoán dựa trên triệu chứng bệnh
3.2.Chẩn đoán dựa trên dấu hiệu bệnh (= kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trên cây)
3.3.Chẩn đoán dựa trên phân ly nuôi cấy tác nhân gây bệnh (phương pháp sinh học)
3.4.Chẩn đoán dựa trên huyết thanh học
3.5.Chẩn đoán dựa trên các kỹ thuật sinh học phân tử
1.Khái niệm và thuật ngữ
1.1.Dịch bệnh
1.2.Nguồn bệnh (inoculum)
1.3.Nguồn bệnh sơ cấp và thứ cấp (primary/secondary inoculum)
1.4.Tam giác bệnh (disease triangular)
1.5.Tứ diện bệnh (disease pyramid)
1.6.Chu kỳ bệnh (disease cycle)
2.Phân loại dịch bệnh
2.1.Tính chu kỳ của dịch bệnh
2.4.Dịch bệnh hỗn hợp
2.5.Dịch bệnh đa vụ (polyetic epidemic)
3.Thành phần của dịch bệnh
3.1.2Mức độ đồng nhất di truyền
3.1.3Loại cây trồng
3.1.4Tuổi cây
3.3.2Độ ẩm (moisture)
1.Các nguyên lý quản lý bệnh hiện đại
2.Một số biện pháp cụ thể
2.1.Biện pháp sử dụng giống chống bệnh và giống sạch bệnh
2.2.Biện pháp canh tác
2.3.Biện pháp sinh học
2.4.Biện pháp cơ lý học
2.5.Biện pháp kiểm dịch thực vật
2.6.2Ưu điểm (3 ưu điểm chính)
2.6.3Nhược điểm
2.6.4Các khái niệm về chất độc
2.6.5Phân loại thuốc trừ bệnh
2.6.7Các dạng chế phẩm thường dùng :
2.6.8Phương pháp sử dụng thuốc:
2.6.10Thuốc trừ bệnh (nấm và vi khuẩn)
1.Đặc điểm chung
2.Biến thái của nấm
3.Sinh sản của nấm
3.1.Sinh sản từ cơ quan sinh trưởng
3.2.Sinh sản vô tính
3.3.Sinh sản hữu tính của nấm:
3.3.1Sinh sản hữu tính đẳng giao
3.4.Vai trò của sinh sản vô tính và hữu tính của nấm
4.Chu kỳ phát triển của nấm
5.Dinh dưỡng gây bệnh
5.1.Quá trình xâm nhiễm của nấm và vai trò của ngoại cảnh
5.2.Dinh dưỡng ký sinh của nấm
6.Phân loại nấm gây bệnh cây (tham khảo)
A. VI SINH VẬT GIỒNG NẤM
B. NẦM THẬT
7.Một số ví dụ nấm và bệnh nấm hại rau – hoa – quả
7.1.Phytophthora infestans (bệnh mốc sương cà chua, khoai tây)
7.1.1Triệu chứng/dấu hiệu
7.1.2Nguyên nhân gây bệnh
7.1.3Đặc điểm phát sinh phát triển
7.1.4Biện pháp phòng trừ
7.2.Sclerotium rolfsii (bệnh héo rũ gốc mốc trắng)
7.2.1Triệu chứng /dấu hiệu
7.2.2Nguyên nhân gây bệnh
7.2.3Đặc điểm phát sinh phát triển
7.3.Rhizoctonia solani (bệnh lở cổ rễ)
7.3.1Triệu chứng
7.3.3Đặc điểm phát sinh phát triển
7.3.4Biện pháp phòng trừ
7.4.Fusarium oxysporum f sp. lycopersici (héo Fusarium cà chua)
7.4.1Triệu chứng /dấu hiệu
7.4.2Nguyên nhân gây bệnh
7.4.3Đặc điểm phát sinh phát triển
7.4.4Biện pháp phòng trừ
7.5.Uromyces appendiculatus = U. phaseoli (gỉ sắt đậu đỗ)
7.5.1Triệu chứng /dấu hiệu
7.5.2Nguyên nhân
7.5.3Phát sinh phát triển
7.5.4Phòng trừ
7.6.Colletotrichum gloeosporioides (bệnh thán thư xoài và nhiều cây khác)
7.6.1Triệu chứng /dấu hiệu
7.6.2Nguyên nhân gây bệnh
1.Giới thiệu
2.Định nghĩa virus
2.2.Hai quan điểm về bản chất sống của virus
3.Hình thái virus
4.Cấu tạo virus
5.Sinh sản (tái sinh) của virus
6.Cơ chế gây bệnh
7.Xâm nhiễm và truyền lan của virus
8.Phân loại virus
8.1.Cách viết tên virus và tên loài virus
8.2.Cơ sở phân loại
8.3.Hệ thống phân loại
9.Triệu chứng bệnh virus
9.1.Các hiện tượng biến màu và chết hoại
9.2.Các hiện tượng biến dạng
10. Một số ví dụ bệnh virus hại rau hoa quả
10.1.Các begomovirus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua
10.1.1Triệu chứng bệnh
10.1.2Nguyên nhân gây bệnh
10.1.3Phát sinh phát triển
10.1.4Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá
10.2.Tobacco mosaic virus (TMV)
10.2.1Triệu chứng
10.2.2Nguyên nhân
10.2.4Biện pháp phòng trừ
10.3.Papaya ringspot virus (PRSV)
10.3.1Triệu chứng
10.3.2Nguyên nhân
10.3.3Phát sinh phát triển
10.3.4Phòng chống
2.Đặc điểm hình thái, cấu tạo của vi khuẩn (bacteria)
3.Đặc điểm sinh sản, gây bệnh của vi khuẩn
3.2.Dinh dưỡng gây bệnh
3.3.Xâm nhiễm, truyền lan
3.4.Triệu chứng bệnh vi khuẩn
4.Phân loại (tham khảo)
5.Các ví dụ vi khuẩn và bệnh vi khuẩn hại rau – hoa – quả
5.1.Ralstonia solanacearum (Bệnh héo xanh vi khuẩn)
5.1.1Triệu chứng/dấu hiệu
5.1.2Nguyên nhân
5.1.3P hát sinh và phát triển
5.2.Xanthomonas citri (Bệnh loét cam)
5.2.1Triệu chứng
5.2.2Nguyên nhân gây bệnh
5.2.4Biện pháp phòng trừ
5.3.Bệnh vàng lá cam (= bệnh huanglongbing (HLB) = greening)
5.3.1Triệu chứng
5.3.2Tác nhân gây bệnh
5.3.4Biện pháp phòng trừ
1.Khái niệm chung về tuyến trùng thực vật
1.1.Đặc điểm chung
1.1.2Cấu tạo
1.3.Triệu chứng gây hại
1.4.Hệ thống phân loại tuyến trùng
2.Ví dụ bệnh do tuyến trùng
2.1. Bệnh tuyến trùng nốt sưng rễ (Meloidogyne spp.)
2.1.1Triệu chứng /dấu hiệu
2.1.2Nguyên nhân gây bệnh
1.Thực hành trên lớp (5 bài)
2.Bài tập: Điều tra và phòng trừ bệnh hại Rau – Hoa – Quả
2.1.3Tham khảo các tài liệu cần thiết về đối tượng nghiên cứu trên internet
2.1.4Viết một tiểu luận cá nhân về bệnh
1.Giới thiệu về bệnh (~ 1/5 trang)
2.Triệu chứng/dấu hiệu (~1/3 – 1/2 trang)
3.Tác nhân gây bệnh (~1/3 – 1/2 trang)
4.Phát sinh phát triển bệnh (~1/2 trang)
5.Phòng trừ (~1/2 trang)
6.Kết quả điều tra bệnh (~1/2 trang)
7.Xây dưng chu kỳ bệnh (~ 1 trang riêng)
8.Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bệnh cây nông nghiệp- Rau-Hoa-Qua-3

Bệnh cây nông nghiệp- Rau-Hoa-Qua-3

Ratings: (0)|Views: 6,040|Likes:
Published by map52

More info:

Published by: map52 on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 33 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 37 to 42 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 46 to 120 are not shown in this preview.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quách Huyền Trang added this note
sao không down được về vậy ta?
Mai liked this
Cao Vinhthong liked this
Thanh Huong liked this
Nhàn Đặng liked this
Dien Dinh liked this
toanthangcs37 liked this
Sinh Badfish liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->