P. 1
3709622 Vetrinichayam Part 2

3709622 Vetrinichayam Part 2

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by kumaravelkkv

More info:

Published by: kumaravelkkv on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
ùYt± ¨fNVm:
 
Ñ¡.£Ym
 
1. úLs®Lú[ Nô®Ls!
 
rdûL GuTÕ JÚ ãRôhPm Guú\ TXo LÚÕ¡\ôoLs. CRuùYt±, úRôp®Ls A§ÚxPj§u êXUôLúY ¨oQ«dLlTÓ¡u\]Gußm ¨û\V úTo ¨û]d¡\ôoLs. YôrdûL«u ùYt±, úRôp®LsúRoRp Ø¥ÜLs úTôp ÏZlTUô]ûY ApX. úRo®u Ø¥ÜúTôp¾odLUô]ûY.YôrdûL«p ùYt±ùT\ ¨û]lTYoLÞdÏ Gu SpYôrjÕLs.EeLÞdÏ SuûU EiPôLhÓm. EeL[ôp ÅÓm SôÓm ®¬kR EXLØmSuûU ùT\hÓm. ùYt±dÏ Y¯ Gu]? ùYt± EX¡u ùUô¯ Gu]?ùNôp¡ú\u.Gu²Pj§p ER®Ls úLhÓf £X Cû[OoLs YÚYÕiÓ. A§pA§LUô] úTo úYûX Yôe¡j RÚmT¥jRôu úLhTôoLs. ""Gu]úYûX?'' Gu\ôp, ""HRôYÕ úYûX'' GuTôoLs. YÚjRlTPô¾oLs.CYoLs ùYt± ùTßYÕ L¥]m. Gu] úYûX Gu¡\ ùR°ÜCpXôUp HRôYÕ JÚ úYûX Gu\ôp Sôu AYÚdÏ GkR úYûXdÏØVt£ ùNnYÕ? GuàûPV úYûXûVjRôu AYÚdÏj RWØ¥Ùm!CÕ ªL Ød¡VUô] ®`Vm. GûR AûPV úYiÓm Gu¡\ ùR°ÜEeLÞdÏ CÚkRôpRôu AûR ¿eLs AûPV Ø¥Ùm. AûPVúYi¥VÕ GÕ Gu¡\ Ø¥úY CpûX Gu\ôp GûR AûPV Ø¥Ùm?SUdÏ GÕ úYiÓm Gu¡\ ùR°Ü CÚkRôpRôu AÕ ¡ûPdÏm.¡ûPjRôÛm Ú£dÏm. CpûXùVu\ôp ¡ûPdLôÕ. ¡ûPjRôÛmÚ£dLôÕ. LôWQm, ¡ûPjRúR ùR¬VôÕ.úaôhP#páP TX úTo Gu] Nôl©ÓYÕ Gu\ ùR°úY«u±ùUàLôoûP, ThNQl Th¥VûX ùY±jÕ ùY±jÕl TôolTôoLs.GûRÙm Ø¥Ü ùNnVUôhPôoLs. CkRd ÏZlTYô§Ls Øû\VôLùYt±d L²ûVl T±lTÕ L¥]m. G]úY, YôrdûL«p EeLÞdÏGu] úYiÓm Gu¡\ ùR°Ü Li¥lTôL CÚdL úYiÓm.
 
ClúTôÕ Sôm CÚdÏm ¨ûX Gu]? C² AûPV úYi¥V ¨ûXGu]? ARtÏ Sôm ùNnV úYi¥V ØVt£Ls GûY? GûY Gu¡\®¯l× SmØs úRôu±®hPôp SUdÏ ùYt± ¨fNVm. GeúLCÚd¡ú\ôm? GeúL úTôLúYiÓm? GlT¥l úTôLl úTô¡ú\ôm Gu¡\ùR°Ü ©\kÕ®hPôp ùYt± ¨fNVm.AùU¬dL _]ô§T§VôLl ×LÝPu ®[e¡VYo _ôu G@l. ùLu]¥.AYo ùYsû[ Uô°ûL«p RmûUd LôQ Yk§ÚdÏmTôoûYVô[oLÞPu SôsúRôßm £X ¨ªPeLs ùNX®ÓYôo. RmûUlTôodL Yk§ÚkR Cû[OoLs, Ts° UôQYoLÞPu £±Õ úSWmúTÑYôo. TôoûYVô[oL°p T°fùNu\ ×u]ûLÙPu CÚkR UôQYuLu]jûRj Rh¥, ""Eu G§oLôX Xh£Vm Gu]?'' Gu\ôo ùLu]¥.TÇùWuß T§p ùNôu]ôu AkR UôQYu. ""Cuß ¿eLs CÚdÏmCPj§p Sôû[ Sôu CÚdL úYiÓm. CÕRôu Gu Xh£Vm'' Gu\ôu.®¯Lû[ EVoj§®hÓ, ""Ïh'' Guß Yôrj§®hÓ ùLu]¥ SLokRôo.AùU¬dL _]ô§T§VôL BYÕRôu Xh£Vm Gu\ AkRf £ßYu©tLôXj§p AlT¥úV B]ôu. AYu úYß VôÚUpX... ×Lr ùTt\©p ¡°iPu. AYo GiQm ùYßm BûNúVô, LtTû]úVô ApX.¾odLUô] ¾oUô]m. AR]ôp AÕ SPkÕ®hPÕ. GpúXôÚdÏm ClT¥SPdÏUô? ClT¥ SPd¡\Rô Guß Guû] H[]UôLl TôodÏmêPoLÞdÏ Juß ùNôp¡ú\u. Sm©dûLLs SPdLôUp úTôÏmTh¥V#p Sm ùTVo Hu CÚdLúYiÓm? T#jRYo Th¥V#p SmùTVo CÚdL úYiÓm Guß ¨û]dLd áPôRô? U]m CÚkRôpUôodLm EiÓ.CkR Cû[Oû]l Tt±f ùNôuú]u. Sôu Nk§jR úYß JÚCû[Oû]l Tt±f ùNôpXYô? ùN¯lTôL ®û[k§ÚkRôu AkRCû[Ou. JÚ áhPj§p Gu²Pj§p NmTkRªpXôUp ATjRUôLdúLs®Ls úLhPôu. ùTôßûUVôL, ""Rm©... Gu] TiÈeL?''GußSôu úLhúPu. ""AlTôÜdÏ ER® JjRôûNVôL CÚd¡ú\u'' Gu\ôu.CkR èt\ôi¥p ClT¥ Ko Cû[O]ô Gu\ CuT A§of£ÙPu,""AlTô Gu] Ti\ôo?'' Guú\u. ""ÑmUô ÅhX CÚdLôo'' Guß
 
ùY¥ÏiÓ Å£]ôu AkR Cû[Ou. Rôu LôXjûR ÅQôdÏ¡ú\ômGu\ Ït\ EQoúY CpXôR CYu GlT¥ Øuú]\ Ø¥Ùm?ClúTôÕ Sôm CÚdÏm ¨ûX Gu]? Sm ÏÓmTj§u ¨ûX Gu]?Sôm Y[W, Øuú]\ Gu] ùNnVXôm Gu¡\ £u]f £u]d úLs®LsEeLÞdÏs ©\kÕ®hPôp ùLôgNm ùLôgNUôL ®ûPLs ¡ûPdLjùRôPeÏm. Juû\ U\kÕ®Pô¾oLs. GqY[Ü ùT¬V LRÜdÏmRôrlTôs £u]ÕRôu. éhúPô AûR ®Pf £u]Õ. Nô®úVô... éhûP®Pf £u]Õ. £u]f Nô®Vôp éhûPj §\dLXôm. éhûPj §\kRôpRôrlTôû[j §\dLXôm. RôrlTôû[j §\kRôp ùT¬V ùT¬VLRÜLû[úV ÑXTUôLj §\dLXôm. G]úY £u]f £u]d úLs®Ls,ùT¬V ùT¬V úLôhûP Yô«pLû[j §\dLl úTôÏm Nô®Ls. CûR¿eLs EQokRôp ùYt± ¨fNVm
 
2. HrûU ùYhLj§tϬVÕ ApX!
 
C
k§Vô ØÝYÕm ClúTôÕ _Lwú_ô§Vôn SPlTÕ Lp® ®VôTôWm.R²Vôo ÑV ¨§d Lpí¬Ls YkR ©u UÚjÕYm, ùTô±«VpT¥lTYoLs Gi¦dûL TX UPeLôL B¡®hPÕ. C§p T«ÛmGpúXôÚúU Lp® úSôdúLôÓ T¥l©p A§L AdLû\ÙPuT¥lTYoL[ô GuTÕ NkúRLm.Sôû[ LpVôQf NkûR«p Ru ULû[ SpX ®ûXdÏ ®tL ®Úm×múTWôûNdLôLl ùTtú\ôoLs, TQjÕdÏl TgNªpXôR TQdLôWlùTtú\ôoLs LhPôVlTÓj§j ReLs ©sû[Lû[d ùLôiÓ YkÕ CkRjùRôÝYj§p Lh¥ ®Ó¡\ôoLs.Øu× AW£]o Utßm R²Vôo ùRô¯tLpí¬Ls SôuûLkÕ UhÓúUCÚkRúTôÕ T¥lTôoYm ªdL UôQYoLs UhÓúU UÚjÕYm,ùTô±«Vp úNW Ø¥kRÕ. ClúTôÕ AlT¥ CpûX.TPôRTôÓThÓl TQm LhÓm HûZ, SÓjRWd ÏÓmTjÕl ©sû[LÞdÏCeúL JÚ ×§V £dLp Lôj§Úd¡\Õ. TQdLôW ÅhÓl ©sû[LÞm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->