Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc

Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by pham

More info:

Published by: pham on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2010

pdf

text

original

 
T
bao gi
và b
#
ng cách nào ng
$" 
i Nh
%
t thoát ra kh
&
i qu
'
 
()
ot
t
$* 
ng c
+
a Trung Qu
c?
Cao Huy Thu
 !
n
12/08/2010 02:49:07 PM
 Nh
!
t B
"
n
#
ã ch
$
u
"
nh h
%& 
ng c
'
a v
(
n hóa Trung Qu
)
c không thua gì Vi
*
t Nam. C
+
ng nh
%
 
ta,Kh
,
ng giáo
#
ã t
-
ng là khuôn vàng th
%. 
c ng
/
c chính th
)
ng trong t
%
t
%& 
ng c
'
a n
%. 
c
0
y. Nh
%
ngng
%1 
i Nh
!
t
#
ã s
m ra kh
2
i qu
3
 
#4
o t
%
t
%& 
ng c
'
a Trung Qu
)
c. H
/
b
5
t
#6
u gi
"
i phóng t
%
t
%& 
ng c
'
ah
/
t
-
bao gi
? B
7
ng cách nào? Do tr 
%1 
ng phái nào? B
7
ng l
8
lu
!
n gì?
9
ó là câu h
2
i mà tôi mongnhi
:
u b
4
n s
;
cùng
#<
t ra v
i tôi, và bài vi
=
t này ch
>
là m
?
t câu tr 
"
l
i r 
0
t khiêm t
)
n.Công vi
*
c c
'
a tôi, th
!
t v
!
y, r 
0
t khiêm t
)
n: tôi ch
>
 
#/
c m
?
t quy
@
n sách và trình bày l
!
 p lu
!
n c
'
a tácgi
"
. Quy
@
n sách là m
?
t tác ph
A
m có ti
=
ng và tác gi
"
là m
?
t giáo s
%
 
#4
i h
/
c l
-
ng danh,
Nh
!
t c
+
ngnh
%
trên qu
)
c t
=
. Xu
0
t b
"
n l
6
n
#6
u t
4
i Nh
!
t n
(
m 1952 và gây tranh lu
!
n sôi n
,
i sau
#
ó, quy
@
n sáchc
'
a Masao Maruyama, r 
0
t bác h
/
c và khó
#/
c,
#%B 
c d
$
ch ra ti
=
ng Anh n
(
m 1974, r 
C
i ti
=
ng Phápn
(
m 1996, khi ông m
0
t, d
%. 
i nhan
#:
:
"Essais sur l'histoire de la pensée politique au Japon" ("Lu
!
n v
#
ch s
%& 
ng chính tr 
#
'
i Nh
!
t")
. Gi
i h
/
c thu
!
t Pháp
#<
c bi
*
t chú
8
 
#=
n l
!
 p lu
!
n c
'
aMaruyama, m
?
t l
!
 p lu
!
n
#?
c
#
áo làm h
/
ng
4
c nhiên: ng
%1 
i Nh
!
t
#
ã thoát ra kh
2
i s
D
nô l
*
v
(
n hóa
#)
i v
i Trung Qu
)
c tr 
%. 
c khi ti
=
 p xúc v
i Tây ph
%E 
ng. H
/
 
#
ã gi
"
i phóng t
%
t
%& 
ng c
'
a h
/
t
D
bêntrong, ch
F
không ph
"
i d
%. 
i áp l
D
c c
'
a bên ngoài. Hi
*
n
#4
i hóa trong t
%
t
%& 
ng c
'
a ng
%1 
i Nh
!
t
#
ãdi
G
n ra trong m
?
t quá trình tranh lu
!
n gi
H
a các tín
#C
Kh
,
ng giáo v
i nhau, ch
F
không ph
"
i gi
H
ah
/
v
i "ánh sáng m
i"
#=
n t
-
Tây ph
%E 
ng. Nói khác, hi
*
n
#4
i hóa trong t
%
t
%& 
ng c
'
a ng
%1 
i Nh
!
t
#
ã x
"
y ra tr 
%. 
c khi Minh Tr 
$
hi
*
n
#4
i hóa n
%. 
c Nh
!
t
#@
b
5
t k 
$
 p Tây ph
%E 
ng. Gi
"
i phóng t
%
t
%& 
ng
#
i tr 
%. 
c gi
"
i phóng chính tr 
$
.
9
ó là
#
i
@
m
#<
c bi
*
t mà ít ng
%1 
i nói
#=
n, nh
0
t là
ph
%E 
ng Tây. Tây ph
%E 
ng
%
a làm ng
%1 
i ta ngh
 I 
7
ng ngu
C
n g
)
c hi
*
n
#4
i là
#=
n t
-
h
/
.
9
ó c
+
ng là
#
i
@
m
#<
c bi
*
t mà chúng ta, ng
%1 
i Vi
*
t Nam, nênchú
8
. Vì hai l
;
. M
?
t là:
trong cùng m
(
t h
)
th
ng t 
%& 
ng 
+, 
n t 
Trung Qu
c, t 
'
i sao h
.
bi
+/ 
'
i v
n
+" 
 
+1 
ph
2
 
+#
nh,
+1 
hi
)
n
+'
i hóa, còn ta thì không?
Hai là:
'
i sao ta v
n l 
 y t 
%& 
ng Trung Qu
c làm t 
%& 
ng c
2
a ta?
N
=
u ta không thi
=
u nh
H
ng cái
#6
u
#@
suy ngh
 I 
thì cái gì
#
ã không cho phép ta làm cái vi
*
c mà Nh
!
t
#
ã làm h
C
i th
=
J
17-18, t
F
c là phê phán t
%
t
%& 
ng chính th
)
ng t
D
trong lòng t
%
t
%& 
ng
0
y, b
i nh
H
ng tín
#C
c
'
a t
%
t
%& 
ng
0
y? Ng
%1 
i Nh
!
t không h
n gì ta
#
âu v
:
ph
%E 
ng di
*
n tri
=
t l
8
: h
/
c
+
ng không có nh
H
ng l
8
thuy
=
t giaxu
0
t s
5
c. V
!
y mà h
/
#%B 
c nh
H
ng tr 
%1 
ng phái, nh
H
ng tranh lu
!
n
#%
a d
6
n
#=
n s
D
thành hình m
?
tt
%
t
%& 
ng chính tr 
$
mang s
5
c thái
#<
c tr 
%
ng c
'
a Nh
!
t. Quy
@
n sách c
'
a Masao Maruyama nghiên c
F
us
D
thành hình
#
ó. Ông
#%
a ra hai nhân v
!
t tiêu bi
@
u: Ogyù Sorai và Motoori Norinaga. Sorai(1666-1728) là k 
=
t t
K
c
'
a m
?
t quá trình
#
ánh giá l
4
i Kh
,
ng giáo, hay nói cho chính xác h
n làT
)
ng Nho. Norinaga
#
i xa h
n,
#"
kích T
)
ng Nho, xây d
D
ng c
"
m
?
t tr 
%1 
ng phái
#:
cao qu
)
c h
/
c.Trong ph
4
m vi nh
2
bé c
'
a bài này, tôi ch
>
có th
@
gi
i h
4
n vào hai tác gi
"
 
#
ó mà thôi, nh
0
t là Sorai.
!"
i t
#$ 
ng xét l
%
i c
&
a Sorai: T
"
ng Nho
Kh
,
ng giáo du nh
!
 p vào
#0
t Nh
!
t r 
0
t s
m, cu
)
i th
=
J
th
F
4 sau Tây l
$
ch, và
#<
c bi
*
t
#%B 
c tôn qu
8
nh
0
t d
%. 
i th
i Tokugawa, ngh
 I 
a là t
-
 
#6
u th
=
J
17
#=
n khi Minh Tr 
$
thi
=
t l
!
 p l
4
i uy quy
:
n c
'
a Vuan
(
m 1868. S
L
Nh
!
t xem kho
"
ng th
i gian
#
ó nh
%
là th
i hoàng kim c
'
a Kh
,
ng giáo. C
+
ng l
4
,
#
ó làkho
"
ng th
i gian mà ng
%1 
i Nh
!
t g
/
i là c
!
n
#4
i (kindai). H
/
d
$
ch "modernisation" là c
!
n
#4
i hóa.Th
i hoàng kim c
'
a Kh
,
ng giáo
Nh
!
t là th
i c
!
n
#4
i! Nh
%
ng t
4
i sao l
4
i hoàng kim?L
8
do th
F
nh
0
t là c
0
u trúc xã h
?
i và chính tr 
$
 
Nh
!
t d
%. 
i ch
=
 
#?
phong ki
=
n Tokugawa có th
@
sosánh v
i c
0
u trúc
Trung Qu
)
c h
C
i Kh
,
ng giáo b
5
t
#6
u phát tri
@
n:
#0
t gi
)
ng nhau, mùa màng t
%E 
it
)
t nh
%
nhau. Nông dân th
i Tokugawa không
#%B 
c phép mang ki
=
m bên mình, ch
>
 
#%B 
c s
)
ng v
i
#0
t, tách bi
*
t r 
4
ch ròi v
i giai c
0
 p võ s
 I 
. Giai c
0
 p võ s
 I 
l
4
i tách bi
*
t r 
4
ch ròi v
i
#0
t
#
ai, t
-
giã
#0
t,
T
!
bao gi
"
và b
#
ng cách nào ng
$"
i Nh
%
t thoát ra kh
&
i qu
'
 
()
o t...http://chungta.com/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F6...1 sur 1420/10/10 21:54
 
kéo nhau lên
#
ô th
$
làm gia nhân cho các lãnh chúa. Gi
H
a h
/
v
i nhau, võ s
 I 
l
4
i tách bi
*
t r 
4
ch ròithành
#M
ng c
0
 p, tôn ty trên d
%. 
i phân minh. C
+
ng s
 I 
nông công th
%E 
ng nh
%
 
ta, nh
%
ng "s
 I 
" (võ s
 I 
)tách bi
*
t v
i ba giai c
0
 p kia và tách bi
*
t gi
H
a nhau, phân chia trên d
%. 
i ch
<
t ch
;
, d
%. 
i ph
"
i tuântrên. T
-
trên cùng là
94
i T
%. 
ng Quân (Shogun) v
i các t
%. 
ng quân ch
%
h
6
u chung quanh, cho
#=
ncác samourai th
0
 p kém nh
0
t
d
%. 
i, giai c
0
 p võ s
 I 
th
)
ng tr 
$
tuy
*
t
#)
i trên ba giai c
0
 p khác. Tôn tytr 
!
t t
D
 
0
y tìm
#%B 
c n
i
#4
o l
8
Kh
,
ng giáo
8
th
F
c h
*
tuy
*
t h
"
o
#@
làm c
s
l
8
thuy
=
t.
N
th
F
c h
*
 
0
yth
0
m nhu
6
n kh
5
 p xã h
?
i, vì các giai c
0
 p
d
%. 
i có khuynh h
%. 
ng b
5
t ch
%. 
c
#4
o l
8
s
)
ng c
'
a giaic
0
 p trên
#6
u.L
8
do th
F
hai là Kh
,
ng giáo khoác b
?
áo m
i d
%. 
i th
i T
)
ng nh
tài ba sáng tác c
'
a Chu Hy, vàT
)
ng Nho
#%B 
c v
$
Shogun
#6
u tiên c
'
a th
i Tokugawa là Ieyasu (1542-1616)
#<
c bi
*
t s
'
ng ái.Tr 
%. 
c
#
ó, Kh
,
ng giáo ch
>
 
#%B 
c qu
"
ng bá
ch
)
n cung
#
ình, bây gi
T
)
ng Nho
#%B 
c ph
,
bi
=
n r 
?
ngrãi trong dân gian qua các th
6
y
#C
m
l
 p d
4
y h
/
c trong qu
6
n chúng. Ch
M
ng ph
"
i ông
94
i T
%. 
ngQuân này sính gì
#4
o l
8
, v
(
n ch
%E 
ng. Ông bi
=
t ông
#
ã ng
C
i trên l
%
ng ng
D
a
#@
 
#%B 
c thiên h
4
, nh
%
ngông c
+
ng bi
=
t m
0
t thiên h
4
nh
%
ch
i n
=
u ch
>
cai tr 
$
v
i cái l
%
ng ng
D
a. T
)
ng Nho giúp ông chính
#
áng hóa quy
:
n hành. C
"
m
?
t h
/
c phái Nh
!
t qu
"
ng bá t
%
t
%& 
ng Chu Hy
#%B 
c ông tích c
D
c nâng
#O 
. Nh
%
ng T
)
ng Nho là gì? Tr 
%. 
c h
=
t, d
%. 
i m
5
t Sorai,
#
ó là m
?
t s
D
tr 
v
:
ngu
C
n, l
0
y g
%E 
ng sáng c
'
an
(
m ông vua truy
:
n thuy
=
t th
i th
%B 
ng c
,
(Nghiêu, Thu
0
n, Thang, V
+
, Chu Công) h
 p v
i Kh
,
ng,M
4
nh, làm kim ch
>
nam,
#<
t tr 
/
ng tâm trên T
F
Th
%
(
94
i h
/
c, Lu
!
n ng
H
, Trung dung, M
4
nh T
L
)thay vì Ng
+
Kinh (Thi, Th
%
, L
G
, D
$
ch, Xuân Thu). Th
F
hai,
#
ó là m
?
t siêu hình h
/
c v
-
a
#%B 
c sángch
=
, k 
=
t n
)
i con ng
%1 
i v
i v
+
tr 
K
, l
0
 p
#
i m
?
t l
P
tr 
)
ng l
n trong t
%
t
%& 
ng c
'
a Kh
,
ng giáo, quá thiênv
:
m
<
t hình nhi h
4
. Toàn b
?
là m
?
t h
*
th
)
ng tri
=
t l
8
ch
<
t ch
;
bao g
C
m c
"
 
#4
o
#F
c h
7
ng ngày c
'
acon ng
%1 
i l
Q
n quan ni
*
m v
:
b
"
n th
@
c
'
a v
+
tr 
K
.Tôi kh
2
i ph
"
i dông dài v
:
siêu hình h
/
c c
'
a Chu Hy, v
:
thái c
D
c, âm d
%E 
ng, ng
+
hành… Ch
>
nói
7
ng Chu Hy phát tri
@
n h
/
c thuy
=
t Lí và Khí c
'
a hai anh em h
/
Trình, Trình H
4
o và Trình Di, lí là ph
6
n siêu hình, khí là ph
6
n v
!
t ch
0
t, hai ph
6
n
0
y không tách r 
i nhau, h
G
có khí thì có lí, nh
%
ng lícó tr 
%. 
c, khí có sau, lí có tr 
%. 
c c
"
khi có Tr 
i
90
t, ngh
 I 
a là siêu vi
*
t v
+
tr 
K
và muôn loài. M
/
i v
!
ttrong v
+
tr 
K
 
#:
u
#%B 
c t
4
o thành do s
D
h
 p nh
0
t c
'
a lí và khí; lí là b
"
n ch
0
t c
'
a m
/
i v
!
t, khí là hìnhth
@
c
'
a m
P
i v
!
t. B
"
n ch
0
t c
'
a m
/
i v
!
t là gi
)
ng nhau vì cùng do lí mà ra, nh
%
ng d
%. 
i ho
4
t
#?
ng c
'
akhí, m
P
i v
!
t
#:
u d
$
bi
*
t. Con ng
%1 
i khác con v
!
t là vì v
!
y: b
"
n ch
0
t lí gi
)
ng nhau nh
%
ng nh
!
n khíkhác nhau, nên ng
%1 
i làm ch
'
v
4
n v
!
t. C
+
ng v
!
y, gi
H
a ng
%1 
i v
i ng
%1 
i c
+
ng khác nhau, vì tuy bình
#M
ng v
:
b
"
n ch
0
t, v
:
lí, ng
%1 
i này v
i ng
%1 
i kia khác nhau v
:
khí, v
:
trình
#?
. Cho nên phàmthánh khác nhau, thánh hi
:
n b
A
m th
K
khí trong, phàm phu b
A
m th
K
khí
#K
c. V
+
tr 
K
quan c
'
a ChuHy kéo dài
#@
tr 
thành l
8
thuy
=
t v
:
b
"
n ch
0
t c
'
a con ng
%1 
i. N
i m
P
i ng
%1 
i v
-
a có "b
"
n ch
0
tnguyên th
'
y" (lí) v
-
a có "b
"
n ch
0
t riêng"(khí). N
i thánh hi
:
n, "b
"
n ch
0
t riêng" trong su
)
t, hi
@
n l
?
 b
"
n ch
0
t trong su
)
t nguyên th
'
y. N
i phàm phu, b
"
n ch
0
t riêng v
A
n
#K
c vì ham mu
)
n che l
0
 p b
"
nch
0
t nguyên th
'
y. Cho nên "nhân d
K
c"
#)
i l
!
 p v
i "thiên lí". T
-
ch
P
v
A
n
#K
c
0
y, tính ác sinh ra.Th
=
nh
%
ng… nhân chi s
tính b
"
n thi
*
n, tánh thi
*
n
A
n sâu trong b
"
n tính c
'
a con ng
%1 
i h
n tánhác, vì tánh thi
*
n là do lí mà ra, tánh ác là do khí mà
#=
n. Làm s
4
ch
#%B 
c nh
H
ng y
=
u t
)
c
'
a b
"
n ch
0
triêng thì ph
K
c h
C
i l
4
i
#%B 
c b
"
n ch
0
t nguyên th
'
y. Vì v
!
y, v
0
n
#:
là làm sao làm t
)
t h
n lên cái khíriêng c
'
a mình: t
0
t c
"
luân l
8
c
'
a T
)
ng Nho n
7
m trên
#
ó.Làm sao? M
?
t là ph
"
i giáo d
K
c luân l
8
. Lí h
/
c thánh hóa
#4
o
#F
c c
'
a Kh
,
ng h
/
c,
#%
a Kh
,
ng h
/
clên thành tôn giáo. Hai là ph
"
i dùi mài trí tu
*
: cách v
!
t trí tri. Tu thân là b
%. 
c
#6
u tiên ph
"
i th
D
chi
*
n tr 
%. 
c khi t
:
gia, tr 
$
qu
)
c, bình thiên h
4
.Tu t
:
tr 
$
bình, ta
#
ã t
-
ng h
/
c thu
?
c nh
%
cháo. Nh
5
c l
4
i là c
)
t
#@
nói: t
0
t c
"
 
#:
u l
*
thu
?
c vào luân l
8
,
T
!
bao gi
"
và b
#
ng cách nào ng
$"
i Nh
%
t thoát ra kh
&
i qu
'
 
()
o t...http://chungta.com/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F6...2 sur 1420/10/10 21:54
 
t
-
v
+
tr 
K
, thiên nhiên,
#=
n v
(
n hóa, l
$
ch s
L
. L
$
ch s
L
không có gì khác h
n là bài h
/
c v
:
luân l
8
, làt
0
m g
%E 
ng sáng v
:
luân l
8
. V
+
tr 
K
không có gì khác h
n là ph
"
n ánh b
"
n tính c
'
a con ng
%1 
i và b
"
ntính
#
ó là thi
*
n vì lí là tuy
*
t
#)
i chân và thi
*
n. T
-
m
?
t quan ni
*
m siêu hình l
4
c quan v
:
b
"
n tínhc
'
a con ng
%1 
i, T
)
ng Nho
#
i
#=
n m
?
t k 
=
t lu
!
n v
:
luân l
8
c
D
c k 
R
khe kh
5
t, t
0
t c
"
 
#:
u là luân l
8
, t
0
tc
"
 
%. 
c mu
)
n c
'
a con ng
%1 
i
#:
u b
$
 
#<
t d
%. 
i tòa án c
'
a phán quan luân l
8
. N
=
u
#
ây là l
 I 
nh v
D
c c
'
acá nhân thì ch
M
ng sao c
"
; v
0
n
#:
 
#<
t ra là khi Nhà n
%. 
c phóng tay lãnh
#4
o luân l
8
.L
8
thuy
=
t siêu hình l
4
c quan
0
y r 
0
t h
 p v
i m
?
t xã h
?
i
,
n
#$
nh nh
%
xã h
?
i Nh
!
t d
%. 
i th
iTokugawa, t
F
c là th
i k 
R
ti
=
 p theo sau m
?
t kho
"
ng th
i gian
#4
i lo
4
n kéo dài t
-
th
=
J
15
#=
n th
=
J
17. L
8
thuy
=
t
#
ó
#
em l
4
i quân bình trong dân chúng và
#C
ng thu
!
n trong xã h
?
i. Nh
%
ng xã h
?
i
#
âu có
#F
ng yên mãi m
?
t ch
P
,
,
n
#$
nh
#
âu có b
0
t bi
=
n, tính l
4
c quan kh
i
#6
u th
i
#4
i Tokugawa
#
âu có mãi mãi b
:
n v
H
ng? C
"
m
?
t lo
4
t câu h
2
i b
5
t
#6
u
#%B 
c
#<
t ra, kh
i
#?
ng phong trào
#<
t l
4
iv
0
n
#:
. Lí có th
!
t là b
"
n tính nguyên th
'
y c
'
a con ng
%1 
i? Con ng
%1 
i có th
@
t
D
mình d
S
 p b
2
 
#%B 
c"nhân d
K
c" hay b
5
t bu
?
c ph
"
i d
S
 p b
2
? Lí có ph
"
i là toàn n
(
ng
#=
n m
F
c cai tr 
$
t
0
t c
"
? Tu t
:
có th
!
ts
;
 
#%
a
#=
n tr 
$
bình? Nghi ng
này ti
=
 p theo nghi ng
khác, r 
)
t cu
?
c t
0
t c
"
h
*
th
)
ng d
6
n d
6
n tan rãd
%. 
i cách
#<
t l
4
i v
0
n
#:
c
'
a Sokô (1622-1685), Jinsai (1627-1705), r 
C
i Ekiken (1630-1714) nh
%
nh
H
ng nhà
#4
i Nho tiêu bi
@
u. H
/
v
Q
n
trong h
*
t
%
t
%& 
ng c
'
a T
)
ng Nho, nh
%
ng h
/
nghi ng
. M
?
tcâu nói c
'
a
#C
 
#*
Ekiken bi
@
u tr 
%
ng tình tr 
4
ng
#
ó: "Th
6
y tôi càng tin mãnh li
*
t ch
-
ng nào vào t
%
t
%& 
ng c
'
a Chu Trình thì càng nghi ng
m
4
nh m
;
ch
-
ng
0
y". Quá trình
#<
t l
4
i v
0
n
#:
=
t thúc v
iSorai. Sorai là m
 
#6
u c
'
a
#
o
4
n tuy
*
t. Th
=
gi
i trí th
F
c Nh
!
t bàng hoàng v
i nh
H
ng l
!
 p lu
!
n m
ic
'
a ông, nh
%
ng r 
0
t nhanh b
$
ông thu hút.
Sorai xét l
%
i
9
âu là m
i trong l
!
 p lu
!
n c
'
a Sorai? Quan tr 
/
ng nh
0
t là ph
%E 
ng pháp nhìn và phân tích v
0
n
#:
c
'
aông. V
i ph
%E 
ng pháp
#
ó, ông v
Q
n
#F
ng trong h
*
t
%
t
%& 
ng c
'
a T
)
ng Nho, nh
%
ng ông
#
ã suy ngh
 I 
v
i m
?
t cái
#6
u khác. Thú th
!
t, tôi không b
$
h
0
 p d
Q
n vì n
?
i dung trong t
%
t
%& 
ng c
'
a Sorai b
7
ng ph
%E 
ng pháp ông
#
ã dùng trong th
i
#4
i c
'
a ông. Hai tr 
%1 
ng h
 p c
K
th
@
sau
#
ây cho th
0
y cái nhìnm
i c
'
a ông khi ông m
i b
5
t
#6
u hành trình xét l
4
i.Tr 
%1 
ng h
 p th
F
nh
0
t x
"
y ra n
(
m 1696 khi Sorai giúp vi
*
c cho m
?
t quan ch
F
c l
n. M
?
t anh nôngdân cùng kh
,
b
2
nhà, b
2
v
, c
4
o
#6
u làm th
6
y tu d
%. 
i tên Dônyû, d
Q
n m
S
 
#
i lang thang ki
=
m
(
n.D
/
c
#%1 
ng, bà m
S
b
$
 
#
au, anh chàng g
L
i m
S
t
4
i ch
P
, tìm
#%1 
ng lên kinh
#
ô. M
<
c dù bà m
S
 
#%B 
c c
%
dân
 
#0
y ch
(
m nom và g
L
i tr 
"
v
:
nguyên quán, anh chàng v
Q
n b
$
b
5
t v
i t
?
i ph
4
m "t
-
b
2
cha m
S
".Ông quan h
2
i
8
ki
=
n các nhà Nho c
)
v
0
n: tr 
$
t
?
i v
i hình ph
4
t gì? Lu
!
t nhà Minh không có ch
P
nàonói v
:
m
K
c này, lu
!
t l
*
b
"
n x
F
c
+
ng không có, các Nho gia
#:
ngh
$
xem tr 
%1 
ng h
 p Dônyû nh
%
ch
>
là tr 
%1 
ng h
 p ng
%1 
i
#
i
(
n xin;
9
i
(
n xin thì
#
âu có ph
"
i t
-
b
2
cha m
S
? Hu
)
ng h
C
anh chàng
#
ã b
2
v
tr 
%. 
c
#
ó m
0
y ngày mà v
Q
n cung d
%O 
ng m
S
già dù ph
"
i
#
i
(
n xin - m
?
t thái
#?
 
#
áng khen, nh
0
t
#)
i v
i m
?
t ng
%1 
i cùng kh
,
. V
thì b
2
, mà m
S
thì v
Q
n c
%
u mang: v
!
y thì anh chàng có
8
 
#$
nh b
2
m
S
 
#
âu?
9
ó là l
)
i l
8
lu
!
n h
 p v
i tinh th
6
n T
)
ng Nho, cái gì c
+
ng d
D
a vào lí, lí
#
ó luôn luôn hi
*
ndi
*
n trong
#6
u con ng
%1 
i và hi
@
n l
?
qua
8
 
#$
nh
#%
a
#=
n hành
#?
ng.Viên quan không b
7
ng lòng v
i l
!
 p lu
!
n
#
ó. D
%. 
i m
5
t ông, b
2
cha m
S
là t
?
i không tha th
F
 
#%B 
c, dùcon
#
i
(
n xin. Ông h
2
i
8
ki
=
n Sorai.
9
ây là l
6
n
#6
u trong
#1 
i, ông l
!
 p thuy
=
t công khai: "N
=
u cóm
?
t n
4
n
#
ói x
"
y ra n
i nào
#
ó, ch
5
c ch
5
n n
i khác c
+
ng có nhi
:
u ng
%1 
i
#
ói nh
%
v
!
y. B
2
cha m
S
#
i
:
u không t
%& 
ng t
%B 
ng
#%B 
c. N
=
u ta xét hành
#?
ng c
'
a Dônyû là nh
%
v
!
y và ph
4
t t
?
i, ta s
;
t
4
o ram
?
t ti
:
n l
*
mà tòa án các n
i khác s
;
x
L
theo. Nh
%
ng tôi ngh
 I 
7
ng trách nhi
*
m d
C
n m
?
t ng
%1 
i
#=
ncái m
F
c tàn t
*
nh
%
Dônyû tr 
%. 
c h
=
t ph
"
i quy cho các quan
#$
a ph
%E 
ng t
-
c
0
 p th
0
 p
#=
n c
0
 p cao r 
C
ilên cao h
n và ngay c
"
lên cao h
n n
H
a. B
i v
!
y, t
?
i c
'
a Dônyû, n
=
u
#
em ra so sánh, là không
#
áng k 
@
".
T
!
bao gi
"
và b
#
ng cách nào ng
$"
i Nh
%
t thoát ra kh
&
i qu
'
 
()
o t...http://chungta.com/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F6...3 sur 1420/10/10 21:54

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->