Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1987-063

Svoboda-1987-063

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by SVOBODA
SVOBODA - the Ukrainian newspaper since 1893. See complete archive at www.svoboda-news.com
SVOBODA - the Ukrainian newspaper since 1893. See complete archive at www.svoboda-news.com

More info:

Published by: SVOBODA on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2010

pdf

text

original

ВО Б
Ç
а:·жІ З
іÐ
СÚ
Z `Ž.íÐ '
.О 25( J
L3ÎН
D
¿ ¢ Z
О'jjо
íП
££г -
03a :S J 2 :
`-^^
5 ^2С П
Оí--і ^
ÒÄ
Л
У К Р А ЇН С Ь К И Й
ЩÒÀЕ НН И К
SV0B0DA
ÜURAÌNIAÑ
ÐAILS
П а м 'я т а й т е
п р о
У к р а їн у !
Р І.Х
Д Ж Е Р З І С И Т І іН Ю Й О Р Ќ . П 'Я Т Н И Ц Я ,3 - г о К В ІТ Н Я1 9 8 7
Ц Е Н Т ІÐ·25 CENTS
JERSEY CITYand NEW YORK, FRIDAY, APRIL3, 1987
No.63.
VOL XCIV.
ÇТ ÇÄУП Р О Г О Л О С И В „Р ІК
Ж Е Р Т В Ч О Р Н О Б И Л Я '`
Т о р о н т о К В У ).-
У
п 'я т н и ц юі с у б о т у , 20-г оі 21
г о л ю т о г о її.p.,т у т в іл б у л о -
ся чергове зùсідання П рези-
д ії С е к 'р е т а р ія т у С К В У .Н а
засідання прибули М итро-
иодит М аксим Гсрманюкі
М итрополит ВасилÌìі з В ін
нÌìіèѓý, президент П етро
С `àиàр іш , п р е д с т а в н и к и
двох гром адських централь
із ЗÇА , г о л о в и р а ді к о м іс ійз
Ќ а п ад и іЗÇА та п р сд став -
ники преси.
П іс л я о ф ііüй н о г о в ід к р и т
ѓя. наради почалися м олит-
вою .я к уп е р е в ів -М и т р о п о -
лиг Гермаìію к.Н а вступі
п р е з и д е н т ін а р и н п р и в і¯
тав присутніхі представив
д¯ра Дми гра Ш инñника,но-
`вого президента Ц ентралі
К У К .Я К ИÌÌ ік ·рìи нÌі р а з б р а в
участьв нарадах С К В У .
П іс л я п р иÌÌІіЯÎ ì`я п р о хòќ о д у
з попереднього засідання,
ніìѓували члени Президії.
Ф і н а н с о в и й з в і тз а 1986 р ік
подав Леонід Ф іль. Запля-
н о в а н и іі б ю д ж е ту с у м і 200.
000 д о л я р ів п е р е в и щ е н он а
6.000д о л я р ів . Д е я к і к р а їн и
таòрѓанÌзàììіîщ е покищ он е
виконали своїх фінансових
ÌÐÕÒIÌ'Mì a m , .
За праню канцелярії з в і-
гував генеральний секретар
М п р о н Б а р а б а н і. З в ітФ уи-
д а н іî С К В У п о д а в л -р Ф р а н
кþ М артиню к.Ф інанси ф ун-
дації поправляю ться,а л е
П о т р іб н оìц е б іл ь ш о ї с у м и
щ о бз в ід с о т к ів д о п о в н и т и
ф інàнçÒëі п о т р е б и С К В У .
П .Ç àварті звітувавп р о
свою всебічну працю ,корес
îìо н л е н и ію
тап о їз д к и д о
Дìтройтуі Чикаго. П ісля
д іл о в о ї д и с к у с ії, д о п о в нèи -
пяìа вияснень звіти членів
П р ези д ії п р и й н ятот а о д о б -
р сп о
: Т·
V·"¿ti·-j
Н а Ѓìб іл ь ш п о т р я с а ю ч о ю
подієюв минулому році
була трагедіяв Ч орнобилі,
а ж ахливіїї наслідки бý¿ѓуть
в У країніìц е довгі роки.
Тому П резидія ріш ила,щ о
гаслом С К В Ун а 1987 р ік
с : .J987Р ік ж е р т в Ч о р н о -
б и л я ". Р іш е н о в и д р у к у в а т и
сн ен іял ьн і аф іш іт а р о зісл а-
ІИд о в с іх г р о м а д .
Д оволі багато часу прис-
вячено підготовÌV Ќ ош ре-
су. який відбудеться в лие-
г о н а л і 1988 р о к у в Т о р о н т о .
Opt.тіìàнüÌììа комісіяп ід
пропиломß . Кììрìùю кавж е
л іс .ас ѓа ѓý го в а є ук ін ц е в ій
фазі свого оформлення.
П р о г р а м о вîі к о м іс іям ас
певні проблем и,ідуть пере-
ìо п о р иі ( п о зн ак и ,щ о вж е
незабаром івона пічне свою
д ія л ь н іс т ь .
З в іт и г о л ів р а дт а к о м іс ій
б у л и д у ж е д о б р ÿімт а п о з и -
ìінш им доповненням нарад
В ичерпний звіті плян даль-
ш ої прані Н аукової Ради
подав нроф.Лю бомир В и-
н ар . Запдяповапо видати
науковнй збірникі 10томів
„Іс т о р ії У к р а їн и -Р у с и "М .
Г руш евського в англійській
м о в і, як теж п ід го то в и ти
ряд наукових конф еренційз
н а г о д и 1000-л іт т я Х р и с т и я н
ствав У ќраîні.
З а К о м іс ію С К В О Рз в і-
тував д -р Роман Д раж ньов-
с ь к и й . К о м іс ія п ід г о т о в и л а
д о д р у к у Х р есто м атіїö1000
·л іт т я Х р и щ е н н я У к р а їн и
для ш кільної молоді.Х рес-
то м а тія м ас уж е п о яв и ти ся
весноюц .р . П ідготовляю ть
теж серії ирозірок.я кì пред
ставлятим уть розвитокк н я
ж ого К'иç`па,з відповідними
п о ясн ен н ям и .З а К о м ісію
П рав Л ю дини звітувавЯ ро
слав Б ілаќ. Й ого звіт
ц е
доповнення друкованих зві-
т ів ч л е н ів к о м іс іїз В ід е н -
с ь к о ї к ·о н ф с р е и п ії.З а Р а д у
К ультури звітував д -р Б о г -
дан С тебельський. В ін з а п -
ропонував відзначитин а д -
х о д я ч е ІО О -р іч ч яз дня на-
р о д ж ен и я м и стпì в О л ек сà и -
дра А рхипенкат а Л еся К ур-
б а с а . З в іт К о м іс ії д е к о л о н і-
зації С С С Р, прочитавд -р
П е т р о Г л іб о в н ч .ßіл л ю в л е -
на комісія заììляпувалаб а -
гатограциу працю . За К о-
опсра пінну Раду звітувавР .
Б іг у нз Ч и к а г о .З а К о м іс ію
між народного трибуналу
зв іту в ав· Ì пì атБÌЛ ИÌÌСÌ·К ИÌÌ.
З а и ід г о т о я у ^.сìг я т к у в а н ь
1000-л іт т я Х р и щ е н н я У к р а -
їн ип ід ч а с V К о н г р е с ув
Торонто,звітував Ярослав
С о к о л и к .В ін т е ж п о вì л о -
м и вÌÌЦ І ..Н ю з л е т е р ". ж у р -
нал С КВУ друкований ан -
ìЛ ÌÌІС Ì·К О Ю
М ОВОЮ ,п р и с в я ·
ЧÇÌÌИÜВ ідèììçì·ќÌÌÌ к о и ф е р с н -
ніîƒуже вийш ов друком.З а
Çýс п Ìл і·н у С л у ж б у т о ч и й
з в іт п р а ц іт а ф інÀìіçòвòî
допомоги наш им¾оселен-
ІІЯ М
п о д а в 3tl Д у . а за
п р а ц ю ` к о м іс ії ч о рìîòб и л ь
зв іту в ав д -р Л и х а ч .
Митрополит Гсрманюк
звернув увагу,и ю нього
р о к у п р и н а д аç950 р о к ів
коли князь Я рослав М уд-
р и іі в ід 'ìа в у к р а їн с ь к уд е р -
ж а в у п ід н о ќ р о в Бòѓ о р о дìùìі.
М итрополит закликавщ об
р іч н и ц ю ту по зм о зі від зн а-
ч и л а ц іл а д ія с н о р а .
В И С Т А В К АГ . Ц ІС А Р У К -
К О Н О П А Д ИУ
ФÍ Л Я Д Е Л Ь Ф ІÏ
Ф іл я д е л ь ф ія .- Т ут в У к-
р а їн с ь к о м у О с в іт н ь о -К у л ь -
турному Центрі відбудеть-
сяв ід ІО -год о І2-го квітня
ц .р . м а л я р с ь к а в и с т а в к аЃ а¯
л и н и Ц іс а р у к -К о н о п а д и .
Ц е в п е р ш еу Ф іл я д е л ь ф ії
українська мисткиня з Д іт -
ройту виставить своїм исте-
цьќі твори.
М алярську виставкуГ .
Ц іс а р у к -К о н о п а д в ід к р и є
миçтець Степан Рожоќу
П 'я т н и ц ю ,1 0 - г о к в іт н я ,о
го д .8 - і йв е ч о р а .
В ід б у д у т ь с я
19-т ік рàü о в і
ќрýѓольні змагання
У И С о ю зу
Д е р р і.П а.
У країнсь-
кий Н ародний С ою зùÌãill¯
т о в у с 19-т і к р а й о в і к р у г о л ь -
ні зм аган н я ,я к і в ід б у д у ться
в суботу.2 3 - Іö і неділю .24-
го травня н .р .. в Д еррі.П а.
Нагороди будуть такі:д л я
м у ж ч и н
п е р ш е м ·е н е7 5 0
д о л ..2-г е м іс ц е500 д о л .. а
л д я ж ін о к
І·нìе м іс ц е 500
д о л .. 2-г о м іс ц е
250 д о л .
Всі змаѓýниі зм аѓýнќи
м усять бути членам и Ў пÇо
юзу.Д о турніру запрош у-
сться усіх членів У Н С ою зу
вЗÇ А і Канаді. Реченець
зѓо лòù іè н н ян а зм аган н яд о
1-г о т р а в н я с л і д с л а т ин а
а д р е с у : Hillview BowlingL a -
ncs.827 E. Pgh. St.Gr e e n -
burg.Pà., tcl.: (412)834-8222.
Змагання індивідуальніі
у парах відбуватимутьсяв
с у б о т у , 23-г о т р а в н я ,а дру-
ж и н о в ів н е д іл ю . 24-г о т р а в -
н яи .р . А п л ік а ц ії м о ж н а
дістатив ід усіх секретарів
У Н С ою зу.
В с у б о т у ,ýв е ч о р і. 23-г о
травня,відбудеться товари-
ська вечірка, вступ на яку
б у д е5 д о л . У н е д іл ю . 24-г о
тр ав н я , о г о д . 7:30 веч о р а
б у д е б ен к етв У к р аїн ськ о м у
Ќ л ю б ів Д е р р і.п р и 315Д о-
роті стріт. п ід ч а с якого
буде роздача нагород.Н а
обід,перекускиі забаву слід
зголош уватисьçвòçчасно.
З а д а л ь ш и м и ін ф о р м а н ія м и
мож на звертатисяд о таких
о с іб : Carol Kozenchak.3 2 6
RidgeA v e . , Derry,P a .
15627.t c l .( 4 1 2 ) 6 9 4 - 2 0 6 7
а б од о У Н С о ю з у . P.O.Box
I7A,3 0 MontgomeryS i r .
Jerscv City.N. J. 07302.t c l .
(201)'451-2200.
В И С Т А В К АП И С А Н О К
В ГАЛЕРÏÏ ОМ ЎА
Н ю Й орќ.-
В ід к р и ття
виставки писанок роботи
М арусі Г ой, яка вклю чає
понад1 5 0 писанок різних
сти л ів , вір у ван ьІ ñçл и ч и н и .
відбудетьсяв неділю ,12-г о
к в іт н яц .р ., о ѓ о д . 1-ій п о
п о л у д н іт а тр и в ати м е д о 8-
о їго д . в еч о р а тут в гал ер іî
О М Ў А , п р и 136 Д ругаа в е -
ню . Відтак виставка буде
в ід к р и т ав п 'я т н и ц ю ,17-г о
к в іт н я ц .р ., в ід г о д .1 -о ї д о 7-
оî,і у н е д іл ю ,18-г о к в іт н я
в ід г о д . 11 -о ї д о 5-о ї.
У
Н ІМ К А Н ІК О Л ИН Е Б А Ч И Л А В И К А З Ќ И
І. Д Е М 'Я Н Ю К А ,А Н !Ï Й П О Д ІБ Н О Г О Д О К У М Е Н Т У
В Е Р Х О В Н И ЙС УД ІЗ Р А ЇЛ Я В ІД К И Н У В В ІД К Л И К О Б О Р О Н И
Єрусалим, Ізраїль (А Н -
Ч Е Й Н . т е л .).-
Г е л ь ѓè
Ґр аб іц . п р ави й ќз Н ім еч ч и -
н и .я к а в ж е 21 р ікп р а ц юç
над питанням злочинів п ід
час Д ругої світової війни,
ствердила,щ о вона ніколи
не бачила подібногодо ви-
казки Івана Д ем'яню кад о -
кум енту анії ї співпрацівни¯
ки ньогон е бачили. Вона
ск азал ац е п ід ч а с ц іл о д ен -
ного перепитування адвока-
т о м -о б о р о н ц е м
М арком
О о н н о р о му сер ед у ,1-г о
к вітн яц .р . п ід ч а с я к о гон а
зал ін е б у л оІ . Д ем н ю к аз
увагин а атаку гемороїдів.
ін с и д іву з а к р и т ій к ім н а т і
в будівлі процесуі пригля-
дався перепитуванням на те-
левізії.З увагин а його тим -
часове захворіння. початок
процесу спізниñсян а понад
го д и н у .
Як повідомили пресові
агентства. Верховнийс у л
Ізраїля відкинув,я к мож на
було сподіватись, відклик
о б о р о н ц ів щ о д о „с т о р о н -
н и ч о стиі в о р о ж о сти " тр ьо х
с у д д івн а п р о ц е с і.
Під ч а с п е р е п и т у в а н н яМ .
О оннор старався вказати
н а р о л ю н ім ц іву в и н и щ у -
ванні сперш у нім ців, відìàќ
ж и д ів , п о л я к ів , б а л т ій ц ів .
у к р а їн ц іві ін ш и х р а с о в о
небаж аних елементів.`
М . О о н н о р . я к и йм ав
труднощ ізі свідкомз уваги
н аї ї н е х іт ь в ід п о в ід а т ин а
його питання, кілька разів
апелю вавд о суддів, щ об
вони допомогли йомуд¾би-
т и с ь в ід п о в ід е йв ід Г . Ґ р а -
б іц .С у д д і,я к і в ід м и н у л о г о
п о н е д іл к а ц іл к о в и т о з м ін и -
ли свою настановуд о о б о -
р о н и , п ід т р и м а л ив к іл ь к о х
в и п а д к а х О о н н о рà, а тоЙ
сам суддяД ов Л євíн поста-
вив запит свідкові.
М . О о н н о рçк о н ц е н т р у
вався сперш у ѓѓа т.зв.опера-
ц ії „е в т а н а з ія ",я к у в и к о н у -
в а л а г р у п а н ім ц ів Т -4 (н а з в а
від вулиці Тìргартенч .4 у ,:
Б е р л ін і,д е м іс т и л и с ь б ю р а
групиЌ „вичитую чи"слер-
ш у німецьку расув ід „гни-
л о г о е л е м е н т у ", т о б т ов ід
у м о в о х в о р и х , ін в а л ід ів ,в с -
нерично зараж ених осіб,
гом осексуалістів тощ о.Г р а -
б іц с п е р ш ун е х о т іл а в ід п о -
відатин а запити О 'Конно-
р а,але на зар яд ж ен н яс у д -
д ів так и п о д ал а д еяк і ін ф о р -
м а ц ії. В о н а н а з в а л а к іл ь к а
п р із в и щ ч л е н ів г р у п и Т -4 —
всі німці Тіркер, Бляй.
О бергавзен,Ф ранц,а також
О тто Горн,якийщ е живев
З а х ід н ій Н ім е ч ч и н іі я к и й
м ас свідчитив користь про-
куратури. Виявилось,щ о
члени групи Т -4 перебували
в Т р ав н ік ах ,а л е Ґ р а б іц за я -
вила,щ о вонин е виш колю -
вали вартовихз групи „Г і-
в і"ÌÌÍ"swungè). Ч о м у в о н и
там були- Ґрабіцн е знас,
а л е їм д а л и у н іф о р м ив Т р а в -
н ік а х . Ч о м у ? „Щ о б в о н и
п о м и л к о вон е п о п ал ид е
газових кам ер",· - іронічно
заявила Ґрабіц.
До гострої виміни дійш -
л о , коли Ґрабіцн е хотіла
подати 'національноçти сто-
рож а Ганçа С відерского,
якого судилив Н імеччинііN
який відтакб у в свідкомн а
процесі К арля Ш трайбеля.
Вона сказала, щ о не знас
його національноçти,х о ч
була прокуратором на про-
цесі Ш трайбеля.а л е ствер-
д и л а , щ о він був „ф о л ь к с -
д о й ч е ". Т а к о ж в и я в и л а ,щ о
одині з трьох опитуваних
н е ю в Л е н і н г р а д ів 1975 р о ц і
с в ід к івб у в „ф о л ь к с д о и ч е "·.
а саме Енгельгардт. П ро
двох других - не знає.
Г. Ґрабіц підтвердила,
щ ов с я д о к у м ен тац ія,я к а
п р и й ш л ад о Н ім е ч ч и н из
С С С Р - це б у л и к о п ії. Н а-
віть записані російською
мòàою свідчення сторожів
Е н гел ьгар д тà, О р л о в ськ о го
і В р о д ж ен а во н а о тр и м ал ав
Л е н ін г р а д і щ о й н о „д в а -т р и
д н і,п із іш е ". Г р а б іù т а к о ж
сказала,щ о вона співпра-
ц ю в а л аз О С І п ід ч а с п ід г о -
тови процесів Ф .Ф едорçиќà
іІ . Д ем 'яню ка.а такожз
Ізр аїл ем , у сп р аві р о л і „в ах -
м а н ів "в а к ц ія хв ж и д ів с ь -
ких гетто. П р о І. Д ем 'ян ю -
ка і про виказќуз С С С Р
довідалась щ ойноп ід ч а с
п р о ц е с ув К л ів л е н д і. П о д іб -
ного документу ніколин е
б ач и л а. Ч и їй в ід о м о ,щ о
совсти ніколин е пов'язува-
л и Д е м 'я н ю к аз Т р е б л ін -
кою , ·- п р о ц е н ез н а л а . Н а
ц ьо м у п ер еп и ту ван н я О о н -
нора закінчилось,а наступ-
н о го дня мав щ е к о р о тк о
опитувати Ґрабіц адв.И о-
рам Ш еф тель.
УС В ІТ І
М АРКСИСТСЬКІ ПАРТИЗАНИ
в ЕльС альвадорі
значно пош кодили військову базу біля місцевостиЕ ль
П арàîçо,вбили4 3 вояків,одного ам ериканського військо¯
в о г о д о р а д н и к ат а п о р а н и л и п о н а д 100 о с іб , в ій с ь к о в и к іві
допом іж ного персоналу.П о стороніпартизанів було вісім
вбитих і 34 поранених, більш істьз яких попалив полон
урядового війська. Ш еф ш табу сальвадорської арміїге н .
А дольфоО . Бляндон заповів,щ о армія незабаром
розпічнс головну весняну оф снзиву проти лівихі ком уніс-
тичних партизанів,я к і з і собою тісно співпрацю ю ть,
отрим ую ть зброюз С С С Р убиі Н ікарагуаі користàќѓѓь-^
с я с о в є т с ь к н м н ін с т р у к т о р а "м иі д о р а д н и к а м и . К о м у н іс т и ""
в и к о р и с т а л и , щ о на б а з і з а л и ш и л о с я п р и б л и з н о т і л ь к и 250
вояківз усіх1,000 і тоді підготовили напад.
ГОЛОВНЕ КОМ АНДУВАННЯ урядових військв Чаді
намагаçться тепер зробити підрахунки здобутківі з
з а л и ш е н о ї л ів ій ц я м ин а т р ь о х б а з а х , з б р о ї, а м у н іц ії,
військового виряду, харчових продуктів тощ о. Загально
припускаю ть,щ о залиш ена зброя вартуç понад півбільйо-
на долярів,н е враховую чи воєнних літаків, танків,
панцерних возів,дж іпів,гарм ат тощ о. П ерш у базу чадські
війська здобулиу завзятому бою :дві інш і бази лівійці
опустили сам іб е з одного пострілу.Згідноз інф орманіями
головного командування,Лівія втратилау перш ому
кварталі цього року3 ,6 0 3 вояків забитим и,Í,1б5захопле-
ним ив полон,не згадую чи поранених,частину яких лівійці
за б р а л из і с о б о юп р и в ід сту п і. Ч ад за в д я ч уç с в о ю
перем огу над лівійським и військам и Ф ранції,я к а остаточ-
но ріш илась продати Чадові модерну зброю ,я к а перері-
ш и л а в ій н ув к о р и с т ь у р я д о в и х в ій с ь к .
О Ф ІЦ ІЙ Н И Й П Р Е Д С Т А В Н И К західньонім ецького уряду
заявив кореспондентові А ссош ієйтед П ресе,щ о невідом о
щ е,щ остан еть ся зливанським терористом М охам м едом
А л і Г ам ад і, ви д ач і як о го в и м агає А д м ін істр ац ія п р ези д ен -
та Роналда Регена.У понеділок, 30-го березня ц .р .,
речники Д ерж авного департаменту заявляли,щ о Боннс
схильний звільнити літàнçьќого терористав надії,щ о
п р о ір а н с ь к а г р у п а м у с у л м а н ів -ш іîт ів з в іл ь н и х їх н іх д в о х
бизнесменів, захопленихв полон зараз після ареш ту
Гам аді. Ганс-Герм ан Екерт, речник прокуратуриу
Ф ранкфурті заявив,щ о урядн е може нічого ріш итин а
свою руку. Гамаді доконав злочині згідноз німецьким
кримінальним правом повинен відповісти за це перед
судом.ЗÇА також хотілиб поставити Гамаді передсудз а
схоплення американського пасаж ирського літакаі за
вбивство молодого морякан а бейрутському летовищ ів
1985 р о ц і .
:,ІЦ 0!
Н Е З В А Ж А Ю Ч ИН А Т Е Ц О м а й ж е у с і т е р о р и с т иу с в іт і
користую ться совстською зброçю ,а деякі навіть перехо-
д я т ь в и ш к ілв с а т е л іт н и х к р а їн а х ,а б о в С и р ії п ід н а г л я д о м
К ҐБ .М осква несподівано для всіх запропонувала Заходо-
ві співпрацюу поборюванні міжнародного тероризму,
щ о булов демократичних країнах прийнятоз великим
скептицизмом. Треба сподіватися,- каж уть політичні
сп о стер ігач і,-
щ о за ціçю пропозиціçю кремлівських
диктаторів криçться якась прихована справа,а б о черго-
в и й о б м а н „м и р о л ю б ц я " М іх а їл а Г о р б а ч о в а .
П Р Е М 'Є Р -М ІН ІС ТÈР італійського уряду Беттіно К раќсі
в ід к р и в о с о б и с т оу в ів т о р о к , З І -г о б е р е з н я ц .р ., з 'їз д с в оçї
С о ц ія л іс т и ч н о ї п а р т ії, я к и й в ід б у в аçт ь с яв Р ім ін ќі
триватиме цілий тиж день. З'їзд відбуваєтьсяв атмосф ері
урядової кризи коли п'ять урядових партій нам агаю ться` .
перегрупувати свої силиі створити новий коаліційний
у р я д . К р а ќ с і,я к в ід о м о , п о д а в с яд о д и м іс іїі п о п р о с и в
президента Італії назначити інш у особуд л я створенняі і
очолення уряду.Д о того часув ін виконує владу прем 'єр-·
міністра. С оціялісти натом ість роблять тискн а К раќсі..
щ обв ін залиш ивсян а своєм у постід о чергових парлям ен--
тарних виборів,я к і малиб відбутисяв ж овтнінаступного.
року.Н е треба виклю чати,щ о Соціялістична партіяд ос
то го ч асу м о ж е зд о б у ти н о ві у сп іх ин а від ти н к у ек о н о м ік иіі
це збільш итьї ї престижв очах виборців.
П Р Е М 'Є Р -М ІН ІС ТÈРВ еликобританії М аргарет Т ачср'
заявила під час бенкетув п честьв М оскві,щ о генеральнийí.
секретарЦ К К П С С М іхаїл Г орбачові совстські лідериі
з д о б у л иб с к о р іш е д о в ір 'яд о їх н ь о ї п р о г р а м и , я к щ обð
постаралися закінчити війнув А фганістаніі відтягнутиі
çв ід т и с в о ї в ій с ь к а .М . Г о р б а ч о в в ід п о в ів ч е м н о ,а л е
ріш учо,щ о уряд С С С Р намагається знайти політичну-
розв'язку аф ганської проблем иі є готовий прийм ати всякіі
корисні пропозиціїв тій справі.
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н И Й С У Д П ІД Т В Е Р Д И В
В И Д А Н Н Я Л ІН Н А С А
Н ю Й орќ.-
Ф едераль-
н и й а п е л я ц ій н и й с у д п о в ід о -
м и в,щ о в інв ід к и н у в п р о -
хання оборонців К арла Л ін
н асà, яком у закидаю ть воєн
ні зл о ч и н иу н ім ец ь к о м у
концентраційному таборі
на території Е стоніїу Д ру-
г ій с в іт о в ій в ій н і, н е в и д а в а -
тн йогод о С С С Р .
Т р и ч л е н н и й ф е д е р `а л ь н и й
с у д р іш и в ,щ о К . Л ін н а с ,67-
літній естонець,щ о ж ивев
Ґрінловн,Л онг А йленд,м о
ж е б у т и „в и д в о р е н и й "д о
С С С Р .Т ам в ін б у в з а с у д ж е -
н и йв н еп р и су тн о стін а к ар у
çм е р т из а „в и м о р д у в а н н я "
п.
12,000 ж и д іві к о м у н іс т івв
концентраційному таборі,
як о го в ін б у в к о м ен д ан то м .
К о а л іц іяз а к о н с т и т у ц ій -
4ty с п р а в е д л и в і с т ь ѓ б е з п е к у ,
у зв'язку з цим ріш енням
д у м ає зл о ж и ти заж ал ен н яв
ім е н і ч л е н ів б а л т и ц ь к и хн а-
р о д івт а у к р а їн ц ів , щ о час-
Т И Н аУ Р Я Д О В И Х Ш Ш І В -ДÙ4
ЗÇАý с в о їх д о х о д ж е н н я ху
в ід н о ш е н н ід о ч л е н івц и х
груп відносно денатураліза-
ц іїі в и д а л е н н я к е р у є т ь с я
д и с к р и м ін а ц іє ю
іб р ак о м
довір'я. С карга буде внесе-
н ау зв 'язк уі з сп р ав о юçп р о
б и в и д а л е н н яК . Л ін іїàçà.
В
А М Е Р И Ц І
П Р Е З И Д Е Н Т Р О Н А Л Д Р Е Ґ Е Н п р и й н я в п р е м р -м іи ісì
р а Ф р а н ц ії Ж а`ќ а Ш ір а к а . Д ва л ід е р и в іл ь н о ю с в іт у
говорилип р о т е . щ о їх країниП О В НÌ ИÌÌ діяти спільнов
м ай б у тн ьо м у ,я к сп івп р ац ю вал ив м и н у л о м у
в іл г о ю
часу,я к французький маркіз Ляфагт прибувв А мерику.
щ об допомогти генералові Дж ордж ові Вàìиìнітонові.
..С ь о г о д н і.
п ід к р е с л и вP .Pe r è u .
ми с л и н і, ш об
гарантувати більùì безпечììнÌісвіті розквіту майбутньо-
м у .і щ о б н а ш і к р а їн ит а ін ш і н а р о д и м о г л и ж и т и в у м о в а х
м и р у ". Ф р а н ц у з ь к и й п р е м 'є р у с л о в і-в ід и о в іл і с к а з а в : „М и
проÌO ÌÌÀH M Òн і примчиàіи ідеали свободиіС ИÌ Л ЬН О
боротися протиB O ÌT ÌH ÒÎ загрози, тероризму, хвороб,
наркотиків.М и будемо боротисяз цими противниками
рукао б руку. Я к ів м и н у л о м у , м и б у д ем о си івн р ап ю ваìїї в
д у с і д о в ір 'я ". П ід ч а с з у с т р іч і д в о х л ід е р ів б у л о о б г о в о р е н о
ш ироке коло справі в перìиý чергу безпека Західні.оî
Е вр о и и .
Я К П И Ш Е Г А З Е Т А „Н Ю Й О Р Ќ Т А Й М Ѓ ',п р оììòр уìììс і.-
ня правил безпекив американськіїÌ амбасадіу М оскві
неодноразово згадували автори звідомлеиьі нього
приводу,однак Д ерж авний департамент майж ен е реаìу-
вав н а їх зауваж ення. У 1985 роціц ю проблему вивчала
спеціальна комісіяп ід керівництвом колиш ньою заступ-
н и к а д и р е к т о р а С і-А й -Е й а д м ір а л а Ін м аìТ а . В о н а з н а й ш л а
підслухові пристроїв автах ам басади.а такожС ІІЄ ІІІЯ .ІЬ Н І
передавачі,я к і совгтська розвідка вçѓàповилав друкарсь-
кнх маш инкахі завдяки якимК Ґ Б м іг дізнаватисяп р о
зміст тексту,щ о друкувався на них. „П ротягом багатьох
років совсти читали деякіз наш ихììàÌÌбілìлìі секретних
дипломатичних депеш , висновки економічнихі політич-
н и х д о с л ід ж е н ьт а ін ш і д о ќýм еìñìЃ `.
ск азан оу зв ід о м -
л ен н і сен атськ о ї к о м ісії. О д н ак всіп і п р о б л ем и б л ід н у ѓьн а
фоні ш коди,я к у нанесли зàарèìиѓòваніììèдаЂно морські
піхотинціз охорони американськоїàмóàçали.
У Ч И К А Г ОВ К ІН Ц І травня виступить балетнаі руна
Л енінградського театру оперìіі балетуі м
К ір о в а .
Гастролі совстських артистів почнуться1 9 - юìравняу
Т о р о н т о . К а н а д а , а від 27-г о д о 31-і о т р а в н я в о н и
висѓýìіàтимутьу Чикаго.Я к повідомляє газета ..Н ю Йорќ
Тайме"`,в трупу К іровськоìо театр% входять3 9 осіб.
Ж И Д ІВ С Ь К І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇв Ѓ слììаних С ѓèÌÌтах А м ери -
кин е задоволені,щ о Ізраїль намагатѓься вилинутнн а
Уряд ЗÇА .щ об він не надавав совітським жидам статусу
втікачів. П резидент крайової конф еренціїн а захист
Совстських жидів М орріс Бйбрам заявив,щ о якщ о
совстські ж нди почнутьîхатив Ізраїль через Рум унію ,т о
американська еміграційна процедура щ одон и х повинна
бути змінена таким чином,щ об вони могли приїж дж атив
З'єднані С тсйтиз Ізраїля на тих ж е підставах,н а яких
приїж дж алив А мерикуї х попередники,ш лях яких леж ав
ч е р е з В і д е н ь .М . Е н б р а м з а у в а ж и в ,т о я к щ о С С
розширить еміграцію,то він іì í o r ò колеги почнуть
добиватися відкликання поправки Дж ексона-Ваніка.я к а
Ставитьв залежністьв ід еміграціїз ССС`Р надання
Сов(ìськоÑп Союзові сìагуç) фаворìіì ònanòì держаніїн
торгівліз іЗ 'Í дììаììймиÇтентами. П оправкац я була
П рийнята ч 1974 ропін а пропòùійììò сенатора Д ж ексонаі
кòìììрèе м е н аìîàп ік а
У Р Я ДЗÇА Б О ЇТ Ь С Я П ІД С Л У Х ІВ
В АМБАСАДІВ МОСКВІ
В аìнÌìнìо н .
А д м ін іс т -
ранія президента Роналда
Р еì ен а.у зв 'язк уз р о зк р и т-
тям новоїш пигунськоїафс-
рну М осквіу яку були зам і-
нìаиі вояки м орської піхо-
ти .я к і о х о р о н я ю т ь п р и м і-
ìп еììн яа ìб àçал и ,щ о аген ти
КҐБ підслухуватимутьу с і
розмови ведені державним
секретарем ДжордЖ омШ у
лц ом `з ам б асад о р о мі й о го
н ай б л и ж ч и м иçì ì ì upoñì î ì -
к ам иі тел еф о н іч н із п р ези -
д с н т о м Рèѓèиòмч и в ід п о в і-
дальними працівникамиу
Державному департаменті
уВ аììììì пìò н і.
А мериканська Ц ентраль-
н а р о з в ід ч а с л у ж б а і-А й -
Ей) перестерегла А дмініст-
ранію перед такою можли-
вістю кажучи,щ о будинок
ам басади ЗÇ`Ав М осквін а-
сичений иідслуховимиа п а -
р атам и .щ о їх там в м о н ту -
вали працівникиК Г Б .які
..г о с п о д а р ю в а л и " т а м н о ч а -
м ип ід ч а с то го як два ам с-
риканські вояки. ..закохав-
ш н с ь "у п ід іс л а н у К ГБ ира-
півниню амбасади.совєтсь-
ку гром адянку,розкрилин е
тільки свої душ і, але також
строю засекречені сейфий
ін ш і а р х ів н і м а т с р ія л из
яких агенти К ҐБ поробили
к о п ії. Ц с н т р а л я С і-А й -Е й
заявляє,щ о ќàригідна повс-
дінка американських м ор-
ських піхотинців зневТра-
лізувалан а роки сітку спів-
робітників американської
р о зв ід к ив Çò в ѓѓсь ќ о м у С о -
ю зі.акрім того розкрила
багато дипломатичнихт а -
гм н и ц ь.я к і м о ж у ть н еко р и с-
и о`п и ли н а іин а х ідп о д ій і
сп івп р ац ю
м іж
о б и д во м а
пà л иò тý ѓам и .
Я к відомо, держ авний
с е к р е т а р ЗÇА Дж. Ш у л ії
вибираєтьсяд о М оскви1 3 -
г о к в іт н я н .р ..н а р о з м о в из
ìàм òи ìн ім м ін іс т р о м з а к о р -
лонних спав ЕдуардомА .
Ш еварднадзеі мож ливоз
ген ер ал ьн и м
сек р етар ем
Ц К К П С С М іхà"ùìомГ о р -
бачовимт а інш им и совстсь-
кими лідерами. Головними
тем ам и розм ов м алиб бути
справи відтягненняз і С хід-
иьої Ц ентральноїі Захід-
ньої Гнрони ракет ееред-
нього засяìуз атомовими
го л о вк ам иі м о ж л и вість ч ер -
гової зустрічін а верш инах
м іжì ì р ези д ен то мР . Р егс-
н о мі М . Г о р б ач о в и м .У
Ваппìп іоні застановляю ть-
ся чи не слід вислати перед
поїздкоюД ж . Пìулìùі групу
ÇÌÌС ÌÌÌИ Л ÌÇІП І Д О М ОСКВИ,я к а
б перевірилау с і ирнмітсп-
пя ам басади.а головнот а к
з в а н і ..б с з з в у ч н і,`. с и л ь н о
ізольовані конф еренцÌÌÌіїÌ
кім натиу якихв більш ості
відбуваю ться розмовиІ д е
прим іщ ена апаратура зв'яз-
ку м іж М осквоюі Ваììнні-
тоном.В кожному разіу с і
кодові м аш иниз ам басади
б у д у т ьÌÌÒÇП ÌÌÌІП Ù п ерè иè ІЄ Н І
д оB àìuìmт іñ і ììçpèñipeììì
американськими спеніяліс·
т а м ит аììр аììÌн нìіќàм иС `і-
А й -Е й . П іс л я п е р е в ір к и К ра
йова Рала Безпеки мусить
д ати щ е свю зго д ун а в ж и т-
тя перевірених маш ин.
Р о б е р тЕ . Л е м б . к е р ів н и к
гр у ш і в Д ер ж ав н о м у д сн ар -
та м е н ті.я к аH ì ònüà t з а
безпеку амóасал заявив,щ о
ЗÇА вживатимуть макси-
мальної безпекиі обереж -
н о стиÌÌÛІч а с п о б у туД ж .
їїЌ л іìав Мòе ќ н і.
БЮ КЕНЕН ЗНОВУ ВИСТУПИВВ
`"¿^О Б О Р -QHI1 Д Є К А 'Ю Н Ю
Н ю „Й о р ќ .
Щ оденник
..Н ю Й о р ќ Г а іім с " п о м іс -
ти ву ч и сл і і 31-г о б ер езн я
н .р . ч ·`ѓ а їп о П а ѓ р н ќ аД ж .
Бìоќèнììèна, відомоюс н п -
л п к о в а п оì оК О ЛÌ О МÌÌÌÇÌ а.
колиш ньоїò днректораін -
ф о р м а п іїв Б іл о м у Д о м і,
прихильника поневолених
М осквою паролів,в оборо-
нìІìна Д ем `ю ню ка. якого
с у д я п , ѓèп е рв С `р у с а л и м іìа
м ним і воєнні злочини.
О ч е в и д н о , п ід с у д н и й
І.
Д ем'яию к заперечуѓу с і з а -
кнли ізраїльської ирокура-
ìу р иі к а ж е ,щ о в ін н ік о л ин е
б у ву Т р еб л ін ц іі н е зай м ав
ся масовими вбивствами
ж и д ів
вгазових камерах,
то йому приписую ть деякі
ìа çòби ма çìíв òîін ф о р м а ц ії,
користую ч'ись ж идівськими
і совітським ив більшòçìі
д ж ер ел ам и ,б о ін ш и х , п р ав-
лонодібио. вонин е м аю ѓì..
Не м а ( їх також нрокурагу-
рав С р у сал и м і.я к а п р о ц ес
н а дІ . Д е м 'и н ю к о м н а мàìа -
гться м аксим ально викори-
с т а т ид л я р о зі` ò лòì иè п н я
жидівського ѓòлòќоçтуп ід
час Д ругоїçвіѓòвòÏВÌÌÌÌÌ И .
про якììі молоде жидівське
ПÒЌ О ЛÌÌÌÌÌЯììо ч ìн ìàії п о м а л у
ìàб у в àпі. М ож е,якщ о гово-
рш и
іперсиçк гиви часу,
çìàп о ìїн н іçі ìр а îл ììçьќ òìо с ч -
ìììп ìн и ìкаі о п р àи ìàн и м ,б о
немад е правди діти, жиди
потерпіли величезні вìраѓй.
а;ìе судити треба дійсних
воєннх злочинців,а не нсви-
ìід н и х М о с к в і п о л іт и ч н и х
емÌіраììтів, кажуть деякі
розсудливі політичні спос-
тер ігач іі к о м е нìà го р н ,д о
яких належ ить також П .Б ю
к ен ен .
··Ч о м у д е к іл ь к аз нас ду-
м а ю т ь . щ о І. Д е м `я н ю кі
нèììììììììійÌ,а б о с т а в ж е р т -
в о ю ч у ж о г о р е ж и м у ",
запитуѓ Бìоќèнèні відпові-
лаг. тому,щ о єдиний .л о -
к у м с н г ".Я КÌÌÌÍ г о в о р и т ьп р о
зл о ч и нІ . Д ем и ю кàі н ази -
ваì його ..Іваном Грозним`'
п о х о д и т ьі з С о в с т с ь к о го
С `о ю з у , з г л я д иòв ід й о г о
держ авних органів безпеки
К ҐБ .іто вн ьо м у незгад у -
гться про І р еóл ін ќ у ,а про
ін ш и й к о н ц т а б ір н а ц и с т іву
Т р ав н ік ах .
В інш ом у виììàдќÑ· усіçв ід
ки .я к і досі виступали н а
п р о ц есах в ЗÇАìі Ізр аїл і
проти ньогоі показували
п ал ьц ем `на І. Д ем н ю к а.
я кн а ..І в а н а Г р о з н о г о ",
сам і себ еì а п ер еч у в ал и ,х о ч
складали зізнання під прися
гою .„Н а в іп . р о с ія н и ,
к а ж е дàіл і БЮ КÇÌÌСÌІ.
ік р -
иìі о б іпìн у в а ч іІ . Д е м 'я н ю к а
V B O ÝìíÌìììXЗ Л О Ч И НÌІX. іìÇ П (Ь
и `я з у ю п . іîòѓòз к о п ш а б о -
р о муІ р е б л іп ц і 1ЯК НÌІ
м о жèì еÌÌÒЯ С Н ÌЃ ІЙ свід ч ен н я
ÌÌЇХосіб,я к і каж уі ь.ftíò
нони особиçìò бачилиб р у -
ìа л ь н у п о в е д ін к у ..І в а н а "%
Ір с б л іп п і'ГІ з п 'я т ь о х с н ід -
к ів .п с р е ж п л ь н ів І р е б л ін к н .
які впевняю ть,и юìпаюì 1.1
Д е м `я н ю кñі
Ір еб л іп к и .
о д и н . Е лìяì'ý Р о з с п Г н ·рì
склавìàприсяжèне зізнання
в1 9 4 7 р о п і.ìп о ..Ів а н "б у в
ìа б ìììи ìÌН `ЯÌН Я МÌÌ ЛÌІД
ч а с
н о в еіàп н я її 194? р о п і,
к а ж е Бìо ќ с нèіїі сìв е р д ж х ч .
щ од о ѓñк о ю р о л аçв ід ќììì
ÌЇÌХ Ì`Òн еможе маìнстовід-
С О ІК О В О ІОд о в ір .У з а и и с -
сан о м уìÌìììàнìì іÌÌÌÌН О ТОçв ід
ќа П інкàçаì ì ì i àÌ ì ì ì àн зи -
галін е надуçться ..Івана"і
І р е б л ін к н .
П осìагìспер ѓпììаììняч и
ÌО ДÌÌÌÌ Н ÌÌІ22-р іч н и й .аìс п е р
66 р іч іѓùñІ Д е м 'я н ю к ,р о б
бìі ник ф ордівських ф абрик
в ЗÇА МÌІ бумі злочинцем
ìàкого типу, ч и в ін став
ж ерìвою .я кі перлиìь сам .
б о л ьш ев п ц ьк оìо р еж и м у .
К р імсì ам іП . Б ю к к сн е-
па.іаìс т а .М ю И оркT aíîxiÇ"
в в а ж а л аз а в ід п о в ід н е к о м іç
тиìпв ньому сам ом у числі
статтю жидівського адво-
ката М еиахемаX . Розен-
за фì ап ід заго л о в к о м :..Д е -
и о р т у ііт е К а р л а Л ін иàçàд о
Çòв ìѓ с ь ќ о г о С `о ю з у ".А в-
ю р.як цечом усь практику-
çñ·ся теперу жидівських
колах, безпідставно нàììа·
л а гн а в и х ід ц іві з С х ідÌìќ Оî
Европн.а зокрема Балти-
н ь к и х к р а їні У к р а їн и , я к і.
м о в л я в . ..д о п о м а г а л иГ іг-
лерові знаходити 'ос гаїоч-
ну розв'язку' жидівського
п и т а н н я ``.
„В ІД Е Н С Ь К И Й В А Л Ь "
ВН Ю
Й О РЌ У
Н ю Й орќ.
П л е м 'я ,.П е -
р ш і С `т е жÌ"в Ню
Й орќу
в л а ш т о в у є .,В ід е н с ь к и й
Балі."п р и звуках камерно-
го ансамблю який відбу-
д е т ь с яу с у б о т у . 25-г о к в іг -
н ян .р .. о г о д . 8:30 веч о р а
тутв Українському Інстн¯
тугіА м ерики,при 2С хід79-
тав у л . В ступ
25 д о л ;д л я
сту д ен тівҐ5д о л . В есьп р н -
х ід п р н з н а ч е н н іін а ф о н д
1исячоліття Християнства
в У к р а їн і.
С В О Б О Д А . П ·Я Т Н И ІЗñѓ¾-го К В ІТ Н Я 1987
ÇВО Б О Д А AfrSVOBODA
OS
OS
OS
-;у
OS
Qg
FOUNDED1 8 S 3
O¿voboda UŠPS (50-420 ISSN 0274-6964)is published daily except Sun-
C¢ays Mondays,a nd holidaysby the Ukrainian National Association,
OS. Inç at 30 Montgomery Street. Jersey City.N, J. 07302
CS,
Tel (201)451- 2200
ùSubscription 1 year- S40.00.6 months- S22 00,3 months- $12.00.
¿}UNA members1 year- S15.00. Changeof address- $LOO. Make
checkor money order payableto "Svoboda".
Second Class Postage paidat Jersey City.N. J
OS.
OS
С таттіідописи підписаніавторами,не мусять відповідати погпя-
а м Р е д а к ц ії Р е д а к ц ія з а с т е р іг а є с о б і п р а в о в п о т р е бí в и п р а в л я т и
Qjс ко р о ч у в а ти н а д ·çñа н і м а те рì я п и . Н е за м о в л е н і м а те р ш п и п о в е р -
т а є т ь с я т іл ь к ит о д і, к о п и а в т о р с о б іùе в и р а з н о з а с т е р іг , д о п у ч и в -
Іш и з а а д р е с о в а н у к о в е р т уз в ід п о в ід н о ю п о ш т о в о ю о п л а т о ю
-
З а з м іс т о г о л о ш е н ь Р е д а к ц іян е в ід п о в ід а є .
Postmaster: Send address changest o :
^Svobod·".3 0 Montgomery Street. Jersey City. N . J .0 7 3 0 2
Tel.:(201) 434-0237. (201) 434-0807.' (201) 434-3036
Box3 4 6
Jersey City. N.J. 07303
гг.
·:· „.
М арґарет Тачеру М оскві
Єí
І!
М а р ґ а р е т Т а ч е р п е р е й д е д о іс т о р ії, я к о д н а з
÷ж ін о к , я к а с в о їм ін т е л е к т о м , с в о їм д е р ж а в н и ц ь ¯
ѓ к и м х и с т о м і д и п л о м а т и ч н о ю з р у ч н іс т ю д о р ів -
н ю в а л а н а й б іл ь ш и м у в с е с в іт н ій іс т о р ії д е р ж а в -
.н и м м у ж а м . В о н а м а є , я к п р е м 'є р В е л и к о б р и т а -
Xн іí,щ е т у п е р е в а г у н а д ін ш и м и д е р ж а в н и м и
-ÿм у ж а м и , щ о вона вродлива, елегантна, завжди
`с п о к ій н а , н ік о л и н е п ід н о с и т ь г о л о с у і д іє н а
¯О т о ч е н н я о д н а к о в о с в о їм в и с о к и м с т а н о в и щ е м
;т а д е р ж а в н о -п о л іт и ч н и м р о з у м о м , я к і ж ін о ч и м
ром . Т о м у м о ж н а її п о р ів н ю в а т и ізЌò р е з о н
Àк ін о , я к а , я к п р е з и д е н т Ф іл іп п ін , ім п о н у є с в о їм
д е р ж а в н о -п о л іт и ч н и м х и с т о м , з р ів н о в а ж е н н я м і
^в ід в а г о ю , а л е д іє н а о т о ч е н н я , я к в р о д л и в а
3ж ін к а . М арґарет Тачер здобула собі величезну
^р о п у п я р н іс т ь у В е л и к о б р и т а н ії, д е з о в у т ь її
',,з а л із н о ю л е й д і". З а в д я к и ц ій п о п у л я р н о с т і
:в о н а з б е р іг а є с в о ю п о в а г у у б р и т а н с ь к о м у п а р -
`.л я м е н т і,н е в в а ж а ю ч и і н а п о в а ж н і н е в д а ч і, щ о
^с т а л и с я з а її у р я д у в а н н я : т е р о р и с т и ч н а а к ц ія
.п ів д е н н о -ір л я н д с ь к о г о р е в о л ю ц ій н о г о п ід п іл л я
п е р е н е с е н а н а а н г л ій с ь к и й т е р е н , - з р іс т б е з р о -
;`б іт т я у з в 'я з к у з ін ф л я ц іє ю , - х р о н іч н а , в с е щ е н е
` лòñа д н а н а п р о б л е м а П ів н іч н о ї ір л я н д ії, я к а н е
^'п о к р а щ а л а в н а с л ід о к д о г о в о р у у р я д у М а р ґ а р е т
ІТ а ч е р зІР Л А Н Д С Ь К О Ю Р е с п у б л ік о ю .
М арґарет Тачер особливо високо ш анована
г З 'є д н а н и х С т е й т а х А м е р и к и . В о н а є о д н о ю з
¿·н а й п о в а ж н іш и х
і н а й л ь о я л ь н іш и х с о ю з н и к ів¯
^п р и я т е л іàп р е з и д е н т а Р р 'н а л д а Р е ґ е н а ,з ; Ч£ММ
г )ìу ч и т ь їх с п іл ь н и й к о н с е р в а т и в н и й с в іт о г л я д1 т а
г
'с п іл ь н іс т ь
д іїý "вÏи н і В е л и к о б р и т а н ії зÀр ґ е н т и -
;ною за Фалькляндськіострови.
. Т а ч е р н е з а б у л а , щ о т о д і А м е р и к а п о с т а ч а л а
р и т а н іїýçÌ п о д р о б и ц і п р о А р ге н т и н уÌ Ï ÏВ ІЙ С Ь К О ,
" я к і з д о б у в а л а а м е р и к а н с ь к а р о з в ід к а . М а р ґ а р е т
Т а ч е р н е з а б у л а т е ж , щ о с в о їм б л и с к а в и ч н о
óп е р е в е д е н и м д е с а н т о м у Ґ р е н а д і т а л ік в ід а ц іє ю
òт а м о ш н ь о г о к о м у н іс т и ч н о г о п е р е в о р о т у Àм ери-
ºка врятувала британського губернатора, який
£¾у ìу с ів с к р и в а т и с я у п р и в а т н о м у п о м е ш к а н н і , щ о б
òр я т у в а т и ж и т т я , І т о м у п ід ч а с н а й б іл ь ш о г о
òга л а с у в А м е р и ц і з п р и в о д у , п р о д а ж у Ір а н о в і
òзброї - М арґарет Тачер заявила,щ о вона має
òѓ д о в ір 'я д о п р а в д о м о в н о с т и і ч е с н о çти Роналда
'ì)Р е ґ 'е н а і є п е р е к о н а н а , щ о п р е з и д е н т Р е ґ е н з 'я с у є
,'с в о ю в с ю с п р а в у т а п е р е б о р е к р и з у .
or . Т о м у н е м а є н а й м е н ш о г о с у м н ів у , щ о п о к и
òѓ М а р ґ а р е т Т а ч е р п о л е т іл а д о М о с к в и в м и н у л о м у
òѓ т и ж н і н а п 'я т и д е н н і в ід в ід и н и , т о в о н а п о р о з у м і-
£'л àе я з Р е ґ е н о м т а щ о в о н и с п іл ь н о у с т ій н и л и
^ т а к т и к у М а р ґ а р е т .. Т а ч е р у М о с к в і. С о в є т с ь к і
п р а в и т е л і п р и в іт а л и М а р ґ а р е т Т а ч е р з н а й б іл ь -
'ш ими почестями і гостю вали н, як не можна
к р а щ е . М іх аîñ Г о р б а ч о в п а м 'я т а є , щ о к о л и в ін
çѓ у п е р ш е в и їх а в з а к о р д о н щ е п е р е д т и м , я к с т а в
к р е м л ів с ь к и м в о ж д е м і в ід в ід а в Л о н д о н , М а р ґ а -
рет Тачер висповипася про нього дуж е позитив-
гн о ,як про прагм атиста,з яким „м ож на робити
о г д іп о ". Ц іє ї с а м о ї д у м к и в о н а й т е п е р . А л е Ґ о р б а -
чов грубо помилився, коли думав, що можна
'"б у д е
ñòч е р е з ж ін о ч о г о п р е м 'є р а В е л и к о б р и т а -
ØJHÌÎ вплинути на американськото Президента у
с п р а в і р о з м іщ е н н я в Е в р о п і р а к е т т и п у П е р ш ій ґ а
ùт а у с п р а в і а м е р и к а н с ь к о -с о в є т с ь к и х п е р е го в о ¯
о г р ів п р о п р и п и н е н н я п е р е г о н ів у з б р оèй н і. Б р и т а -
гн іîз а л е ж и т ь н а т и х а м е р и к а н с ь к о -с о в є т с ь к и х
п е р е г о в о р а х , їй з а л е ж и т ь н а н о в ій „к о н ф е р е н ц ії
^;н а в е р ш и н а х і н а с к а с у в а н н і р а к е т н а т е р и т о р ії
;:;Éв р о п и .Але вона знає, щ о СССР розñòряджає
¾^т а к о ю м о г у т н ь о ю з б р о й н о ю с и п о ю , щ о в ін і б е з
с·т и х р а к е т є з а г р о з о ю д л я в іл ь н о г о с в іт у . І т о м у
-в о н а м у д р о з а я в и л а у М о с к в і, щ о з а м а л о г о в о р и -
о и п р о р е д у к ц ію з б р о ї. Т р е б а д о в е с т и д о д о в ір 'я
іж с т о р о н а м и , щ о п е р е г о в о р ю ю т ь , а в о н а м о ж е
1 н а с т а т и т іп ь к ит о д і, к о л и в С С С Р б у д у т ь п е р е в е -
Д д е н і з а п о в ід ж е н і Г о р б а ч о в и м р е ф о р м и н е т іл ь к и
,.Jy р е т о р и ц і, а й у д ій с н о с т і. І т р е б а в и в е с т и
'с о в є т с ь к і в ій с ь к а з А ф г а н іс т а н у , д е т р и м іл ь й о н и
ýл ю д е й в т е к л и д о с у с ід н ь о г о П а к ìе т àну, щ об
ѓ р я т у в а т и с я в ід ж о р с т о к о ї п о в е д ін к и с о в є т с ь к о г о
о ·агресора. Ітреба завести в С С С Р права лю дини,
о -я к і н е о б м е ж у в а л и с ь б и т іл ь к и д о з б іл ь ш е н о г о
`ч и с л а в із н а в и їз д д о Із р а їл я .
М арґарет Тачер поводилася в М оскві так
г ід н о , м у д р о і в ід в а ж м о , я н е м о ж н а б у л о к р а щ е
; Д о м у м о ж н а з д о г а д у в а т и с я , щ о її п о п у л я р н іс т ь
^ з р о с тè у В е л и к о б р и т а н іїÌ п о г л и б и т ь с я и с о ю з н и -
ц ь к и й з в 'я з о к з А м е р и к о ю .
Г о р б а ч о в п о го д и в с я н а п е р е го в о р и п р о гр о -
а д с ь к і п р а в а , б о н а п е в н е го в о р и т и м е п р о
^„п е р е с л ід у в а н н я " ч о р н и х в ЗÇА . А л е М а р ґа р е т
Т а ч е р з в и р а з н о ю д е м о н с т р а ц іє ю п р о т и м е т о д
òѓ с о в є т с ь к о г о К Ґ Б в ід в ід а н а н е д а в н о з в іл ь н е н о г о
'-ф із и к а А . С а х а р о в а , я к о м у , п р о т е , н е д о з в о л я -
º-гю т ь в и їх а т и б у д ь -к у д и з а к о р д о н , б о „з а б а г а т о
знає"про нукпеарнì сипи С С С Р.
Які в попередніх роках,
такі цього рокув У країні
ш е в ч е н к ів с ь к е с в я т о в ід б у¯
л о с ьп ід га с л о м. . В сім `î
в о л ь н ій , н о в ій ". Ш е в ч е н к о
останніми роками зааван-
сував. С перш ув ін б у в тіль-
ки українським пророком,
щ о¼п о в ів постання Совє¯
тського С ою зу
я кн о в у
с ім В ІЛ Ь Н И ХІ щ а с л и ь и х
н ар о д ів ,в то м уі у к р аїн сь-
к о го .Т еп ер уж е н ац іо н ал ь-
ні характеристики Ш евчсн-
ка починаю тьìникати.Н а
їхнє м ісце Ш евченко посту-
п о в о с т аç çòв е `ѓ с ь ќòќ ) лю -
д и н о юі п а т р іо т о м ім п е р ії.І
цс все завдяки Тичинам.Б а-
ж а н а мт а ін ш и м л ю д я мз і
С п іл к и П и с ь м е н н и к ів У к р а -
îн и . Ц ік а в о ,ч и р о с ія н а м
вдалосяб заставити поляків
до того,щ об вонит с саме
зр о б и л и , н ап р и к л ад ,з А да-
мом М іцкевичем?
Та виходить,щ о росіяни
в їх н ій н а ц іо н а л ь н ій п о л іт и¯
ці перетягнули струну.В и-
х о д и т ь . щ о о п ір п р о т и р у с и -`
ф ікàц ії п о ч а в р о с т ид о т іçї
міри,щ о К ҐБ почало толе-
рувати виступи верхівки
С ЃÌУв о б о р о н і у к р аїн ськ о ї
м о в и . Ц е не зн ач и ть,щ о
українськілітератори поча-
лиц е р о б и тиз п р и х о д о м
Г о р б ач о вад о вл ад и .П о¯
о л и н о к і в ід в а ж н і л ю д ип р о -
тесту в ал иі п ер едти м . та
проц е н е м ож на було звіту¯
ватив засобах інформації.
Тепер м ож ем о прот і висту-
М . М ельннк
Иmíl
с
J
С2
t
^ІЌ Р АÏН С Ь К АM ¢B À
ÄЯ
'С іЎ ,
п и ч и т а т ив ..Л іт е р а т у р н ій .
Ў к р а їн Ѓ .
В и п и х а н н я у к р а їн с ь к о ї`
м овиз і ш кіл, урядів, теат¯
р іві ф іл ь м іву „С ім `î в о л ь¯
н ій ,н о в ій "н е б у л од л я н а с
ніякою таємницею .Т а доз¯
в іл г о в о р и т и п у б л іч н он а
п ют е м ус ц ік а в и й .Д о т о г о !
на останньому засіданні
п р е и д ії п р а в л ін н я С ЃÎ У ·
ви сту п ив о б о р о н і у к р аî й сь-
коîмови були досить „м а -
сові". В иступами тим и вар¯
то читачеві познайом итись.
М иї х цитуєм ов таком у
порядку,я к вони були пода¯
н ів „Л іт е р а т у р н ій У к р а їн і".
!. Д р а ч : „О т о ж н а ш ч а с
цеч а с прискореного зрос-
т а н н я н а ц іо н а л ь н о їçв ідò¯
м остиі поглиблення проце-
с ів ін т е р н а ц іо н а л із а цìії. У в а -
гад о т о го ,щ о в ід б у в ається
в деяких наш их ш колах,д е
українська м оваі літерату-
ра стала таким собіпредме¯
т о мд л я гл у зу в ан ьі к л и н ів,
коли розñàнош ене міщ ан-
с т в оз ш о в ін іс т и ч н и му х н -
лом , ховаю чисьз а щ итом
псевдо інтернаціоналізм у.
глумиться часто над тим
коренем, звідки ВОНО ПÌÙÙÌО.
А звідсиі все похідне.Ч ому
î¾Г
) ,-4 ІД ен е б а ч и в к н и ж к и у к р а¯
їн с ь к о ю ' м о в о ю , а там ж е
'-r¯ jQìѓссуть служ бу ю накиз різ ¯
,-JMн и хобластей наш ої респуб-
,3 С ІМ 'ÏВ р Л Ь НÎ Й Н О В ІЙ ^.в ій с ь к о в о -х у д о ж н ь о ї л іт е -
(ч.р ату р и м аєпродум ати ќон¯
д^'кретні ф орм и своєї участі
щ одо поповнення армійсь-
.ких бібліотек творам и укра-
їн с ь к и х п и с ь м е н н и к івм о-
в о ю о р и г ін а л у ".
О . Л е в а д а :ч ..Н а с н е п о к о -
ѓгь, наприклад, така обста-
вина: керівники деякихт е¯
атрів,забуваю ть про те. щ о
те а трд л я гл яд ач ає та к о ю
своєрідною академієюр ід -
н о ї м о в и . О со б л и в о н су важ -
не ставленняд о цього скла-
л о сяв л ял ьк о в и хі театр ах
ю ного глядачат ай в деяких
обласних драматичнихт е -
атрах.П означається цей н а
відчутному зменш енніп и -
том ої ваги п'єс українських
д р ам ату р гіву р еп ер ту ар і
театрів республіки. Д обре
п а м т а ю ,щ ов п 'ятд есяти х
роках, коди ш ироко обго-
ворю валися тезип р о перс-
будову народної освіти.
М аксим Рильськийі М ико-
ла Баж анв газеті П равда`
писали,щ о „єдино правиль¯
ним розв'язанням питання
про вивчення м ов у серед-
н ій ш к о л іє р іш е н н я(...) п р о
о б о в 'я з кòиèі р ів н о п р а в н е
в и в ч ен н яі у к р а їн с ь к оî,і
р о с ій с ь к о ї м ов у в с іх ш ко-
л а х У Р С Р ".
З а к ін ч е н н я б у д е .
Св сі гострі проблеми доби
tоеребудовн наші колегив і'
ìМ осквіч и М інську ставлять
ìв ід в е р т іш е ,
с м іл и в іш е ,
і п р и н ц и п о в н іш е ?"Ó . К о л о ^'
і м іс ц ь : „А л ез у с ь о г о в и д н о ,
òщ от у т м а л ощ о п о л іп ш у е -
оìься. С тає відомо про не-
·
.·н о р м а л ь н і я в и щ ав іüü с и р а -
í`ñі, коли м алон е голоçýвàи·
(ÖЯ М в и р і ш у є т ь с я п и т а н н я :
(вивчати чи не внвчати укра-
ІÎН ську м ову. У се це не м ож е
ін етурбувати наш у гром ад-
·
:¢ь к іс т ь ."
іЌ 'Д .П а в л и ч к о : „В ід п о в ід а -
ільністьз а вивчення рідної
Імови повинна леж ати не на
батьках,а ти м більш ене на
учнях,а на держ аві наш ій.
І,н аустрем лінні наш ого с у с -
пìл ьствад о сп р авед л и во стій
т в о р ч о г о ж и т т я ".
Оксанаìванèнќо: П риб·
лизнод в а роки тому,н а
·прохання письменників,я к і
пиш уть для дітей,я намàѓà-
лàея зустрітисяз м іністром
освіти республіки,щ об по-
го в о р н ти про ці в аж л и в і
справи,а л е а ж аль, цього
зр о б и ти так іне в д ал о сь".
Ю .Б е д з и к : „З а в ж д и ц іќà-
в и м о с ьі ф о н д а м и б іб л іо т е к
у військових частинах.І
Істо р ія
к о н к у р е н ц ії
змаганняд о кращ ого дуж е
давня. П очатќіà треба ш у-
катиу сивій давнині серед
древніх племен, народіві
д ер ж ав . К о л ої ї д іян н я б у л о
сперш у обм ежèиèло певних
завдань. Щ ойнов новіш их
ч асах ,а
о с о б л и в о п іс л я
П ерш оїі Д ругої світових
воєн, вона набрала велико¯
го між народного значення
та ш ирокого кола діяннян е
лиш ев економ іî, але і в
свободі народів, обороні
держ ав, зброєнні, лолітич-
нìй стабільності,розголосіі
пропаганді. Конкуренцію
д у ж е п ід с и л ю є п р и в а т н а ін і-
ц ія т и в а в л а с н іс т ьі в іл ь¯
ний ринок.В економ іцівона
підносить стандарт ж иття,
який вимагає більш ої про¯
дуктивности. С ама продук-
тнвність заторќàе багато
аспектів економіки: адмі-
Н іс т р а ц ії,èдýќ а н ії, в и н а хò-
д ів ,автоматизації, техно-
логії, робітничого сектора,
народного віднош енняі по¯
л іт и к и у р я д у .
П родуктивність ЗÇА ос-
таннім и часам и підупала.В
р о к а х1947 - 73 р іч н и й р іс т
п р о д у к ти вн о сти був 3 в ідç,
у1973 - 80 р о к а х з н и з и в с яд о
0.5 в і дç, а в ід 1980- 85 р о к ів
був зріст д о 1.4 відç річно
іт о
в
м ан у ф ак ту р н о м у
секторі кош том обслуги,
яка становить6 0 відçп р и -
ватного бìізнесу. Збільш ен¯
н я затр у д н ен ь ч ер ез о б сл у гу
не дуж е корисне для еконо¯
міки. Вправді воно збіль-
ш ує консум пш ю , попитн а
продукти товари, яких
мож е забракнути —у вислі-
ді чого зростаю ть ціни
збільш ується інф ляція.Еко¯
н о м ії п о т р іб н о з б іл ь ш е н н я
індустрійної продуктивнос-
т и — р о б іт н и к а . Р іч о ч с в и д -
на зміну продуктивности
зразу тяжко перевести.В
останніх двох роках м и бу-
л и св ід к ам и , як у д еяк и х сек-
А н д р ій Б ук
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИКВ ЕКОНОМІЦІ
-
торах ам ериканськоì єќòнò¯
м іќ й (а в т о м о б іл ь н а , л е т у н -
ськ а) зв іл ьн ен ов ід 10д о 30
в ідç.
ад м ін істр ати в н о го
складу обслуги,деякізлучи-
лися тільки том у,щ об збі-
л ь ш и тиі н д у стр ій н у п р оку к-
ц ію .
Друга світова війна знн-
щ илан а деякийчас нан-
більш е потенційних ќòм ер¯
ùÌüн и х с у п е р н и к ів : Я п о н ію ,
З а х ід нìо Н ім е ч ч и н уі Ф р а н -
и ію В ід б у д о в а з н и щ е н оî
Е в р о п иі Я п о н ії (к о ш т о м
г р у б и х б іл ь й о н івд о л .) т а
постійне втрим ування вели-
ких контингентів
в ій с ь к
ЗÇА наїх територіяхі базах
вільного світу перед кому-
ністичною інвазією приспа¯
л и к о н к у р е н ц іют а п р ю р и¯
тет ам ер и к ан ськ о ї то р гів л іі
т е х н о л о г ії. Е к о н о м іч н и й
р істС П О В ІЛ Ь Н И ÖС Я ,а ч ер ез
економічні недотягнений
останніми роками збіль¯
ш и вся д ер ж ав н и й д еф іц и ті
торговельний дефіцитовий
балянс,якому останніми
роками дещ о допомагає
зменш ена вартість доляра
(поверх4 0 відç). П огляд,
щ о високий дефіцитовий
балянс спричиняє занепад у
к о н к у р е н ц ії- п о м и л к о в и й .
М і ж 1980-85 р о к а м и ,îг о л и
торговельний деф іцит зрос-
тав американська продук-
ти в н істьі м ан у ф ак ту р а зр о -
стали.З деяких індýстрій-
н и х к р а їн л и ш е Я п о н ія ,В е-
л и к о б р и тан ія
і
Ф р а н ц ія
п р о д у к у в а л и б іл ь ш е в ід ЗÇА .
Д о к азо м ,щ о ам ер и к ан -
ська економіка сильна
є з а к о р д о н н і ін в е с т и ц ії,
г о л о в н о Я п о н іїі З а х ід н ь о ї
Н ім еччини,я к і вкладаю ть
б іл ьй о н ид о л . в ам ер и к ан -
ськ і б о н д иі вар тісн і п ап ер и
1985¯ 86 р о к а х б іл ь й о н ів
д о л .),т о м ущ о м а ю т ь д о в і-
?
д о е к о н о м ії ЗÇА , и ста-
ільности.н е зваж аю чин а
.великий держ авний дефіцит
'чи торговельний деф іцито-
в и й б а л я н сУ в ід б у д о в а н ій
Я п о н іїі З а х ід н ій Е в р о п іт а к
сильно збільш илася конку-
ренція, модернізація, тех¯
нологія,а головно едукація,
щ о тяж коз ними конкуру-
вати. Е дукація відіграє го -
ловну велику ролюв робіт-
н и ч о м у сек то р і,- й о го п р о -
д у к ц ії, я к о с т ні к іл ь кòçѓ и .
Рівень знання американсь-
кого студента (головнов
стислих науках: математи-
ка, ф ізикѓ')н е
д о р ів н ю є
японському.П равдою є,щ о
сЗÇА видаю ть багатон а ос¯
Ѓ ѓèÌту,а л е го л о в н о ю їх по¯ ·
(м и л к о ює н а д м ір н і в и т р а т и
ìна так зв. високу освіту.
В ід к р и то ко л ед ж і¯ у н івер сн¯
тети для всіх ветеранів воєн,
ібагато учнів вписалося,діс-
тало держ авні низькі в ід -
соткові позички (бàѓатане,
сплатило)і протягом чоти-
îр ь о х м а й ж е р о к ів п о л о в и н а
студій не скінчило. В идатки
н а к о л е д ж і в и д 1959-84 р о к ів
зросли двічібільш е,як зага-
льна народна продукція,
так,щ о висока едукація
сьо го д н і зу ж и в ає2ƒ5 в и д ат-
к ів з а г а л ь н о ї е д у к а ц ії.У
висліді- єдýќàùÌина сиçте-
ма підупала. Багато коле-
д ж ів ЗÇ А б іл я 2,000 к о л е¯
Д Ж ІБіу н ів е р с и т е т ів ) ·м а л о
освіти¯знання. Крім того
о п л атив у н ів ер си тетахв ід
1970 р о к ів з р о с л и , п е р е с іч н о
н а3 5 0 в ідç, а за о стан н іх
п 'я т ь р о к ів д о 10.6 в ідç,в
^той час як медичні зросли
д о8 . 5 в ідç,н а д о м и6 в ідç,
х ар ч і4 в ідç,а ен ер гії0 . 4
відç У ам ериканських висо¯
`к и х ш к о л а х б а г а т о в т р а т :
ф ін а н с о в и хі о с в іт н іх .
П отрібна негайна реф ор-
ма системи навчання,квалі-
ф ікáц іî у ч и т е л ів¯ п р о ф е с о -
р ів , добре платних,щ обв о -
ни солідно виконували своє
зав д ан н я.В Я п о н ії у ч и тел ь--
проф есор є 40 відç кращ е
п л атн и йв ід ам ер и к ан ськ о -
гов п о р івн ян н ід о д ер ж ав -
н и х д о х о д ів .
П івденна Корея останні-
ми рокам и доказала єќòнò¯
м ічного чуда через посиле-
н у к о н к у р е н ц іюі н а д м ір н у
п р ац ьо в и тість(с ім д н івн а
т и ж д е н ь ),, в е л и к уñр о д у ќ -
ти в нì стьт а ви со к уèд у к а·
ц ію( 6 0 в ідç м о л о д ізýн і¯
верситетським образуван-
ням ) конкурує ниніз цілим
с в іт о мі н іх т о їй н е м о ж е
дорівняти. Тому президент
Р . Р е г е н 17-г о л ю т о г о с к л и -
кавд о Білого Д ому понад
200 п р е д с т а в н и к ів в е л и к и х
б и з нèçі ві н а ^к о н ф е р е н ц ії'з
ним и поруш ив справи:к о н -
к у р е н ц ії, к р а щ о ї о с в іт и ,п е-
р е в и ш к о л у м о л о д і-р о б іт н и -
ка, нових ідейі технологÌч-
них винаходів,щ об збіль-
ш ити продукцію ,яка остан-
н ім и р о к а м и с п о в іл ь н и л а с я
через суперництво інш их
ін д у с т р ій н и х к р а їн , г о л о в н о
ч е р е з о с в іт у . К іл ь к а д н ів
пізніш е, виступаю чиз про¯
м о в о юн а тел еб ач ен н і, П р е-
зидент закликавàм ерикан-
ський народі К онгрес,щ об
через конкуренцію ізмагай¯
няд о кращ ого посилити
сповільнений останньо ріст
ек о н о м ік и , б и зн есуі затр у д -
нення. Запропонував один
б іл ь й о нд о л . н а п р е в и ш к іл
м о л о д і , 700,000д о л . р іч н о ї
допомоги робітникамп р и
переходін а кращ у працю ,
800 м іл ь й о н ів д о л . д л я п ід -
с н л е н н я р ів н я о с в іт ит а з б і-
л ь ш и вд о 3.2 б іл ь й о н ад о л .
бю дж ет К райової наукової
ф ундаціїдля посилення тех-
нологічнихта інтелектуаль-
н и х в и н а х о д ів .
і
НА М ИСТЕЦЬКІ ТЕМ И
Т е о д о р Т е р е н -Ю с ь к ів
å,
î
rf
ђ й Ѓ
. л
П оявад
а
л
ь
ш
и
хд во х п
л
а
т
і
в
о
к
концерт ів Б орт нянського
а д¿"
Як знаємо, товариство
„М у з ік у с Б о р т н я н с ь к и й "в
Т о р о н то ,ñi¿f к ер івн и ц тво м
д и р и г е н т а М і{рòн а М а к с н -
мовича,ñò'взяло щ асливуі
ц ін н у ід е ю н а с п ів а т и м іш а -
н и м х о р о мН а п 'я т ь п л а т і-
во ку с і 35 Ч о ти р и го лòçо ві,
б езсм ер тн і, д у х о вн і к о н ц ер -
ти наш ого генія Дмитра
Б о р т н я н с ь к о г о (1751-1825).
П ро перш у платівку,щ о
появилася торік, м и вж е
похвально звітували.Тепер
із в е л и к о ю п р и є м н іс т юго -
диться написатиі про два
нові, дальш і награння.я к і
п о яви л и ся уж е в р о зп р о д а-
ж і. Щ едвіостанні платівки
будуть наспіваніт е ж унсза-
барі. Звичайно.багацько
зал еж ати м е в іл ш ви д к о стì іі
кількости розпродажу вж е
наспіваних платівок.Б о ж
ф ін ан со ві сп р о м о ж н о сті в і-
діграю тьт у т преваж ливу
ролю .А дж е кош ти видання
п л а т ів о к в е л и к і.
Н а с п ів а и н я п л а т ів о к у с іх
35-т и к о н ц е р т ів Б о р т н я н с ь -
кого здійсню ється оце впср-
ш св істо р ії н аш о ї м у зи ч н оî
к у л ьту р и . Ц ей д у ж е вà ж л и ·
ви йі п о тр іб н и йч и н п р н свя-
ч е н о Ю в іл е є в і 1000-р іч ч я
Х р и п іèн н я Р у с и -У к р а їн и .
О ці концерти
ц со л н о р а-
зовіі неповторні композн-
ц іїн е т іл ь к ив у к р а їн с ь к ій ,
алейý всесвітній літсрату-
рі церковної музики.
їх -
ньою красою зразу захоп-
лю валисян е тільки звнчаіí-
н і л ю д и ,а л е і вели кі к о м п о -
зи то р и .як ось хоч би ф р ан -
ц у зьки йГ . Б ер л іо з. ..С п р ав-
ліким .я к ким .але Бортнян-
ським можемо пишатися.
Д о¯н ьо го д а є в ін н а м п о вн е
п р а в о ".
писав Лю лкевнч
у своєму безцінному рефе-
р а т ів 100-р іч ч яçм е р т и
Б о р тн я н ськ о го1 9 2 5 рокуу
Л ь в о в і.