Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C. Dulcan Inteligenta Materiei 4-8

C. Dulcan Inteligenta Materiei 4-8

Ratings: (0)|Views: 829|Likes:
Published by Vlad

More info:

Published by: Vlad on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
Capitolul IV
I
NTELIGEN
Ţ
A
M
ATERIEI
 E
SEN
Ţ
A
V
IE
Ţ
II
 
Întreruperea t
ă
cerii minerale
Întrebarea întreb
ă
rilor pe care
ş
i-o pun ast
ă
zi oamenii de
ş
tiin
ţă
este aceea a esen
ţ
ei vie
ţ
ii, a acelui "ceva" care apare înmomentul trecerii materiei nevii la materia vie. Ce factor a permis primei celule vii s
ă
se desprind
ă
din t
ă
cerea mineral
ă
 
ş
i s
ă
anime dintr-o dat
ă
Universul? Prin ce miracol o structur 
ă
 vie, format
ă
din acela
ş
i "lut", din aceia
ş
i atomi ce compunîntregul Univers este capabil
ă
de o activitate inteligent
ă
, adic
ă
 s
ă
posede o func
ţ
ionalitate bine orientat
ă
spre îndeplinireaunei finalit
ăţ
i?Gândirea
ş
tiin
ţ
ific
ă
, în permanent dialog cu datele oferitede câmpul de cercetare, consider 
ă
c
ă
via
ţ
a î
ş
i are esen
ţ
a înmodul de organizare a materiei vii.
 Ar fi deci, dup
ă 
dateleactuale ale
 ş
tiin
 ţ 
ei, dependent 
ă 
de materie
 ş
i nu transcendent 
ă 
 ei.
Într-o anumit
ă
concep
ţ
ie, apreciat
ă
ca reduc
ţ
ionist
ă
, via
ţ
aa fost legat
ă
de structura macromolecular 
ă
a proteinelor carecompun materia vie. Dar via
ţ
a nu poate fi redus
ă
la substratuls
ă
u substan
ţ
ial, ci rezult
ă
din integralitatea sistemului în carese manifest
ă
, a conexiunilor complexe ce se stabilesc între p
ă
ţ
ile componente
ş
i probabil a înc
ă
"ceva" ce define
ş
te viul.E.Macovski (
1
979) contest
ă
reducerea proceselor biolo-gice la procese fizico-chimice
ş
i postuleaz
ă
ipoteza existen
ţ
ei
 
 
11
8
unei structuri specifice, dispus
ă
ierarhic în mai multe planuri,la care s-ar fi ajuns prin evolu
ţ
ia materiei în timp.Consider 
ă
m c
ă
în discu
ţ
ia asupra esen
ţ
ei vie
ţ
ii trebuie plecat de la ideea de sistem deschis pe care îl formeaz
ă
oricestructur 
ă
vie - celul
ă
, organism.
Esen
ţ
a viului - comunicare, inteligen
ţă
 
O analiz
ă
a particularit
ăţ
ilor vie
ţ
ii la diferite niveluri deorganizare ne-a condus la concluzia c
ă
elementul cel mai fra- pant, prezent în întreaga lume vie, indiferent de treapta deevolu
ţ
ie pe care se afl
ă
, este capacitatea de a comunica, de arealiza un contact "inteligent", de-a stabili rela
ţ
ii de tip infor-ma
ţ
ional, gra
ţ
ie posibilit
ăţ
ii de a prelucra informa
ţ
ie.Când spunem via
ţă
, spunem în mod implicit comunicare.Este o permanent
ă
circula
ţ
ie a informa
ţ
iei - atât în interiorulsistemului viu, cât
ş
i în afara sa. Comunic
ă
în permanen
ţă
 fiecare parte component
ă
a unei celule cu alta, comunic
ă
în permanen
ţă
celulele unui organism între ele, comunic
ă
între-gul ansamblu viu cu mediul. Emite în permanen
ţă
întreb
ă
rimediului
ş
i culege r 
ă
spunsuri. F
ă
ă
aceast
ă
activitate neînce-tat
ă
de prospectare
ş
i de integrare în mediu, via
ţ
a nu ar puteaexista. Când o celul
ă
sau un organism moare se rup mai întâifirele nev
ă
zute care îl legau cu sine
ş
i cu mediul. Într-un cu-vânt, dispare capacitatea sistemului de a stabili leg
ă
turi infor-ma
ţ
ionale biunivoce sau, mai exact, dispare inteligen
ţ
a cores- punz
ă
toare nivelului s
ă
u biologic.Existen
ţ
a tuturor fiin
ţ
elor vii este dependent
ă
de capaci-tatea acestora de a întreprinde ac
ţ
iuni coordonate, cu un de-mers ce are o finalitate logic
ă
- autoconservarea. Caracterullogic sau inteligent al func
ţ
ionalit
ăţ
ii viului, prezent de la protozoare
ş
i plante pân
ă
la om, este realizat printr-o comple-xitate de conexiuni inverse ce se stabilesc în organizarea
ş
ifunc
ţ
ionalitatea celulelor 
ş
i a organismelor vii. în virtutea lor,efectul exercit
ă
un permanent control asupra cauzei care l-agenerat, în a
ş
a fel încât rezultatul final poart
ă
amprenta uneiinteligen
ţ
e prin caracterul s
ă
u adecvat, orientat.
 
 
11
9
Putem spune a
ş
adar c
ă
 
esen
 ţ 
a vie
 ţ 
ii const 
ă 
în inteligen
 ţ 
a
 sa,
exprimat
ă
prin capacitatea de a discerne, de a prelucra in-forma
ţ
ie. Prin inteligen
ţă
nu trebuie s
ă
în
ţ
elegem neap
ă
rat un psihism de complexitatea cunoscut
ă
la om. Privit astfel, ter-menul poate s
ă
deruteze. Prin termenul de inteligen
ţă
noi nuam avea în vedere decât acte sau conduite adecvate, indispen-sabile vie
ţ
ii. Totu
ş
i, dac
ă
exist
ă
o integralitate a sistemului-organism, trebuie s
ă
existe o integralitate
ş
i a sistemului-ce-lul
ă
, de vreme ce aceasta poate exista independent, cum estecazul protozoarelor. De
ş
i defini
ţ
ia sistemului ne oblig
ă
s
ă
nuconsider 
ă
m integralitatea ca sum
ă
a elementelor componente,nu se poate spune c
ă
celulele nu-
ş
i au o via
ţă
a lor, uneorichiar când sunt desprinse de leg
ă
turile structurale ale orga-nismului
ş
i p
ă
streaz
ă
numai leg
ă
turi func
ţ
ionale, a
ş
a cum seîntâmpl
ă
cu leucocitele
ş
i celelalte celule sanguine.În toate procesele biologice nu observ
ă
m decât fenomenece par a fi "gândite", opera unui creator inteligent.
Inteligen
ţ
a materiei
Dac
ă
abord
ă
m frontal realitatea
ş
i facem o analiz
ă
a im- presiei de armonie a Universului; nu putem s
ă
nu remarc
ă
m c
ă
 întregul ansamblu cosmic este un tot coerent, cu rela
ţ
ii de re-zonan
ţă
, de strict
ă
dependen
ţă
între elementele sale compo-nente. Exist
ă
o evolu
ţ
ie a tuturor astrelor, circumscris
ă
întimp, prin legi pe care abia începem s
ă
le cunoa
ş
tem, exist
ă
o permanent
ă
desf 
ăş
urare de procese care între
ţ
in un echilibruenergetic în Univers
ş
i dau noi forme materiei. Nici nu se poate concepe cum ar fi putut s
ă
existe un Univers haotic, f 
ă
ă
 nici o lege în organizarea sa. Existen
ţ
a acestor legi manifes-tate în mi
ş
carea materiei sugereaz
ă
prezen
ţ
a unei
inteligen
 ţ 
e
care-i dicteaz
ă
sensul evolu
ţ
iei. De aici aparen
ţ
a de ordine
ş
iarmonie, de aici impresia de în
ţ
elepciune care ar marca re-sorturile noastre ascunse. Coeren
ţ
a ce transpare din organiza-rea Universului apare ca o consecin
ţă
a procesului evolutiv almateriei. Promovând concep
ţ
ia unui astfel de Univers avem înacela
ş
i timp convingerea c
ă
nu sunt cunoscute toate posibili-

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
luteris liked this
daniela120 liked this
Burcan Adrian liked this
bamse liked this
Andrei Nicusor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->