Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Li Thuyet & Bai Tap Dien Phan (Chuyen De Boi Duong)

Li Thuyet & Bai Tap Dien Phan (Chuyen De Boi Duong)

Ratings: (0)|Views: 1,622 |Likes:
Published by clayqn88
FILE .DOC (http://letitbit.net/download/79193.75500ce637f7ca64def9e0477a88/Li_Thuyet_Bai_Tap_Dien_Phan.zip.html)

(http://www.fileserve.com/file/Vy7bBCH)

MỤC LỤC


A. LÍ THUYẾT ĐIỆN PHÂN 2

I. THẾ PHÂN GIẢI VÀ QUÁ THẾ 2

II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SẢN PHẨM KHI ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH 4

III. ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐIỆN PHÂN 6

B. BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN 8

I. BÀI TẬP LÍ THUYẾT 8

1. Dạng 1: Bài tập viết phương trình phản ứng xảy ra ở các điện cực, thứ tự các ion bị điện phân ở từng điện cực và phương trình phản ứng chung khi điện phân

(phương trình điện phân)… .....................................................................................
8
1.1. Điện phân nóng chảy ....................................................................................
8
1.2. Điện phân dung dịch muối tan trong nước ...................................................
9

2. Dạng 2: Bài tập giải thích hiện tượng (sự biến đổi pH, sự thay đổi màu của quỳ

tím…).....................................................................................................................
17
II. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG............................................................................. 22
DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN KHÔNG CHO GIẢ THIẾT CƯỜNG ĐỘ

DÒNG ĐIỆN I VÀ THỜI GIAN ĐIỆN PHÂN t ..................................................
22
DẠNG 2: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH CHỈ CÓ H2O ĐIỆN PHÂN

Ở HAI ĐIỆN CỰC ................................................................................................
23
DẠNG 3: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN CÓ CHO GIẢ THIẾT CƯỜNG ĐỘ I, THỜI

GIAN t ...................................................................................................................
23
DẠNG 4: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH CHỨA NHIỀU CHẤT ĐIỆN PHÂN .....
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trang 1

2009
A. LÍ THUYẾT ĐIỆN PHÂN

Năm 1800, Đavy (1778 - 1829), nhà vật lý và hóa học Anh, lần đầu tiên dùng dòng điện của pin Volta để điện phân nước và đã khẳng định giả thuyết của A. Lavoisier (1743 - 1794) là nước gồm có oxi và hiđro. Bằng cách điện phân, Đavy đã điều chế được những kim loại như Na, K, Mg, Ca và Ba. Nghiên cứu hiện tượng điện phân, năm 1834 M. Faraday (1791 - 1867), học trò của Đavy, đã phát minh các quy luật về điện phân mà nay được gọi là định luật Faraday.
I. THẾ PHÂN GIẢI VÀ QUÁ THẾ

Điện phân là sự phân hủy chất nhờ tác dụng của dòng điện một chiều. Khi nối nguồn điện một chiều với hai điện cực nhúng trong chất điện ly nóng chảy hay dung dịch chất điện ly ở các điện cực của bình điện phân xảy ra các quá trình oxi hóa và khử làm cho chất bị phân hủy. Như vậy quá trình diễn ra ở đây ngược lại ở trong pin điện: dòng điện ở pin là do phản ứng oxi hóa khử sinh ra. Phản ứng trong pin tự phát xảy ra

còn phản ứng điện phân chỉ xảy ra khi có dòng điện.

Khi nối điện cực kẽm Zn2+ Zn với điện cực clo Cl2 2Cl-  ở điều kiện chuẩn, pin kẽm – clo có suất điện động E0 = 2,12V. Ngược lại nếu dùng dòng điện một chiều có thế hiệu 2,12V nối với hai điện cực trơ (bằng platin hoặc than chì) nhúng trong

dung dịch ZnCl2 sẽ thấy kẽm kim loại bám vào điện cực nối với cực âm của nguồn

điện và khí clo xuất hiện ở điện cực nối với cực dương của nguồn điện, nghĩa là ở các

điện cực đó đã xảy ra hai nửa phản ứng:

Ở điện cực âm (catot): Zn2+ + 2e  Zn
Ở điện cực dương (anot): 2Cl-  Cl2 + 2e
Phản ứng chung xảy ra là:
2+  Doøng ñieän
Zn + 2Cl  Zn + Clvà2 ở thế hiệu là 2,12V

Tương tự như vậy, phản ứng điện phân:

Cu2+ + 2Cl-  Cu + Cl2 xảy ra ở thế hiệu là 1,02V

Phản ứng điện phân :

Trang 2

2009
2H+ + 2Cl-  H2 + Cl2 xảy ra ở thế hiệu là 1,36V.

Những thế hiệu 2,12V; 1,02V và 1,36V được gọi là thế phân giải của ZnCl2 ,

CuCl2 và HCl tương ứng ở trong dung dịch 1M. Vậy thế hiệu tối thiểu của dòng điện một chiều cần đặt vào các điện cực trơ để gây nên sự điện phân chất gọi là thế phân giải (kí hiệu là U). Những thế phân giải của các chất trên đây đúng bằng sức điện độn
FILE .DOC (http://letitbit.net/download/79193.75500ce637f7ca64def9e0477a88/Li_Thuyet_Bai_Tap_Dien_Phan.zip.html)

(http://www.fileserve.com/file/Vy7bBCH)

MỤC LỤC


A. LÍ THUYẾT ĐIỆN PHÂN 2

I. THẾ PHÂN GIẢI VÀ QUÁ THẾ 2

II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SẢN PHẨM KHI ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH 4

III. ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐIỆN PHÂN 6

B. BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN 8

I. BÀI TẬP LÍ THUYẾT 8

1. Dạng 1: Bài tập viết phương trình phản ứng xảy ra ở các điện cực, thứ tự các ion bị điện phân ở từng điện cực và phương trình phản ứng chung khi điện phân

(phương trình điện phân)… .....................................................................................
8
1.1. Điện phân nóng chảy ....................................................................................
8
1.2. Điện phân dung dịch muối tan trong nước ...................................................
9

2. Dạng 2: Bài tập giải thích hiện tượng (sự biến đổi pH, sự thay đổi màu của quỳ

tím…).....................................................................................................................
17
II. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG............................................................................. 22
DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN KHÔNG CHO GIẢ THIẾT CƯỜNG ĐỘ

DÒNG ĐIỆN I VÀ THỜI GIAN ĐIỆN PHÂN t ..................................................
22
DẠNG 2: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH CHỈ CÓ H2O ĐIỆN PHÂN

Ở HAI ĐIỆN CỰC ................................................................................................
23
DẠNG 3: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN CÓ CHO GIẢ THIẾT CƯỜNG ĐỘ I, THỜI

GIAN t ...................................................................................................................
23
DẠNG 4: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH CHỨA NHIỀU CHẤT ĐIỆN PHÂN .....
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trang 1

2009
A. LÍ THUYẾT ĐIỆN PHÂN

Năm 1800, Đavy (1778 - 1829), nhà vật lý và hóa học Anh, lần đầu tiên dùng dòng điện của pin Volta để điện phân nước và đã khẳng định giả thuyết của A. Lavoisier (1743 - 1794) là nước gồm có oxi và hiđro. Bằng cách điện phân, Đavy đã điều chế được những kim loại như Na, K, Mg, Ca và Ba. Nghiên cứu hiện tượng điện phân, năm 1834 M. Faraday (1791 - 1867), học trò của Đavy, đã phát minh các quy luật về điện phân mà nay được gọi là định luật Faraday.
I. THẾ PHÂN GIẢI VÀ QUÁ THẾ

Điện phân là sự phân hủy chất nhờ tác dụng của dòng điện một chiều. Khi nối nguồn điện một chiều với hai điện cực nhúng trong chất điện ly nóng chảy hay dung dịch chất điện ly ở các điện cực của bình điện phân xảy ra các quá trình oxi hóa và khử làm cho chất bị phân hủy. Như vậy quá trình diễn ra ở đây ngược lại ở trong pin điện: dòng điện ở pin là do phản ứng oxi hóa khử sinh ra. Phản ứng trong pin tự phát xảy ra

còn phản ứng điện phân chỉ xảy ra khi có dòng điện.

Khi nối điện cực kẽm Zn2+ Zn với điện cực clo Cl2 2Cl-  ở điều kiện chuẩn, pin kẽm – clo có suất điện động E0 = 2,12V. Ngược lại nếu dùng dòng điện một chiều có thế hiệu 2,12V nối với hai điện cực trơ (bằng platin hoặc than chì) nhúng trong

dung dịch ZnCl2 sẽ thấy kẽm kim loại bám vào điện cực nối với cực âm của nguồn

điện và khí clo xuất hiện ở điện cực nối với cực dương của nguồn điện, nghĩa là ở các

điện cực đó đã xảy ra hai nửa phản ứng:

Ở điện cực âm (catot): Zn2+ + 2e  Zn
Ở điện cực dương (anot): 2Cl-  Cl2 + 2e
Phản ứng chung xảy ra là:
2+  Doøng ñieän
Zn + 2Cl  Zn + Clvà2 ở thế hiệu là 2,12V

Tương tự như vậy, phản ứng điện phân:

Cu2+ + 2Cl-  Cu + Cl2 xảy ra ở thế hiệu là 1,02V

Phản ứng điện phân :

Trang 2

2009
2H+ + 2Cl-  H2 + Cl2 xảy ra ở thế hiệu là 1,36V.

Những thế hiệu 2,12V; 1,02V và 1,36V được gọi là thế phân giải của ZnCl2 ,

CuCl2 và HCl tương ứng ở trong dung dịch 1M. Vậy thế hiệu tối thiểu của dòng điện một chiều cần đặt vào các điện cực trơ để gây nên sự điện phân chất gọi là thế phân giải (kí hiệu là U). Những thế phân giải của các chất trên đây đúng bằng sức điện độn

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 44 are not shown in this preview.

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Mango Ju liked this
Iamglcf Van Hoa liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
ninjajietmuon liked this
dayhoahoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->