Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zastita povrca

Zastita povrca

Ratings:
(0)
|Views: 1,599|Likes:
Published by Dragan Vitas

More info:

Published by: Dragan Vitas on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
Sadræaj
2
Uvod
3
BOLESTI I ZA©TITA POVRΔA
4
Plodovito povrÊe (rajËica, paprika, patlidæan)
4PlamenjaËa rajËice (krumpira),
Phytophthora infestans 
6Crna lisna pjegavost rajËice,
 Alternaria solani 
8Okruglasta lisna pjegavost rajËice,
Septoria lycopersici 
10PlamenjaËa paprike,
Phytophthora capsici 
12Siva plijesan,
Botrytis cinerea 
14
TikvenjaËe (krastavci, dinje, lubenice, tikve)
14PlamenjaËa krastavaca,
Pseudoperonospora cubensis 
15Pepelnica krastavaca,
Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca 
16
KupusnjaËe (kupus, kelj, kelj pupËar, cvjetaËa)
16Suha truleæ kupusa,
Phoma lingam 
17Crna lisna pjegavost kupusnjaËa,
 Alternaria brassicae 
17PlamenjaËa kupusa,
Peronospora parasitica 
18
LukoviËasto povrÊe (luk, Ëeπnjak, poriluk)
18PlamenjaËa luka,
Peronospora destructor 
19Siva plijesan lukova liπÊa,
Botrytis squamosa 
20
Korjenasto povrÊe (mrkva, perπin, celer)
20Paleæ liπÊa mrkve,
 Alternaria dauci 
21Pepelnica mrkve,
Erysiphe heraclei 
22
LepirnjaËe (grah, mahune)
22Bijela truleæ,
Sclerotinia sclerotiorum 
24Grahova hra,
Uromyces appendiculatus 
25
Lisnato povrÊe (salata)
25PlamenjaËa salate,
Bremia lactucae 
26
©TETNICI I ZA©TITA POVRΔA
27
ResiËari - tripsi
27
Cvjetni resiËar,
Frankliniella occidentalis 
27
Duhanov resiËar,
Thrips tabaci 
29
Cvjetni πtitasti moljac,
Trialeurodes vaporariorum 
31
ObiËni crveni pauk,
Tetranychus urticae 
33
Lisne uπi;
Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Brevicoryne brassicae . . .
35
Lisni mineri,
Liriomyza spp.
36
Kupusni buhaËi
(Halticinae 
:
Phyllotreta nemorum, Ph. atra, Ph. nigripes, Ph. undulata) 
37
©tetni leptiri
37
Kukuruzni moljac,
Ostrinia nubilalis 
39
Kupusni bijelac,
Pieris brassicae 
40
Lisne sovice,
Mamestra spp., Autographa gamma 
41
OPIS PRIPRAVAKA ZA BILJNUZA©TITU
63
PROGRAMI BILJNE ZA©TITE
70
MOJA PRAVILA ZA ZA©TITU VODA
vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 1
 
3
Uvod
Proizvodnja povrÊa vaæna je poljoprivrednagrana koja i u Hrvatskoj ima dugu tradiciju.Posebice se razvijala uz veÊe gradove jer jeblizina træiπta osiguravala dobru prodaju, ali iotkup za potrebe preraivaËke industrije.PovrÊe u ljudskoj prehrani dobiva sve veÊuvaænost zbog dobro uravnoteæenog sastavahranjivih, zaπtitnih i dijetoprofilaktiËnih tvari,pa tako postaje istoznaËnica za zdravlje,dugovjeËnost i kvalitetu æivota.Zbog usitnjenosti hrvatskih obiteljskih gospo-darstava, a time i teπkoÊa oko postizanjaekonomiËnosti, u posljednje se vrijeme sve viπeobiteljskih gospodarstava usmjeruje naintenzivnu proizvodnju povrÊa.Usprkos prijeko potrebnim mjerama zaosiguranje uroda, proizvoaËe Ëesto iznenadineoËekivana pojava bolesti ili πtetnika.VeÊinu tako nastalih πteta moguÊe je izbjeÊipoznavanjem bolesti, πtetnika i uzgajanihkultura, te pravilno usmjerenim preventivnimprogramima prskanja.Namjena je ove knjiæice pobliæe predstavitigospodarski vaæne πtetoËinje te poljodjelcimapribliæiti πiroku ponudu naπih sredstava zabiljnu zaπtitu. Tijekom dugogodiπnjeg djelo-vanja Syngenta je stekla bogato znanje ouporabi sredstava za biljnu zaπtitu kako bi senjihova svojstva πto bolje iskoristila. Stoga vas,cijenjeni proizvoaËi povrÊa, pozivamo danam se obratite sa svim vaπim pitanjima, a miÊemo vas sa zadovoljstvom posavjetovati. Zakvalitetne savjete glede proizvodnje povrÊamoæete se obratiti i æupanijskim centrimai ispostavama Poljoprivredno-savjetodavnesluæbe.
2
vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 2
 
PlamenjaËa rajËiceodnosno krumpiraPlamenjaËa rajËiceodnosno krumpiraPlamenjaËa rajËiceodnosno krumpira
vlaænog i toplog vremena.Temperatura u tom razdoblju treba biti 20
0
Cili viπa, a liπÊe ili plodovi moraju biti 6 do 12sati mokri. Za vrijeme jakih rosa ili oborina odpoËetka lipnja gotovo je uvijek dovoljnotopline i vlage da bolest moæe uniπtiti veÊi dionasada.
 Zaπtita:
VeÊ prije presaivanja potrebno je poprskati  presadnice preparatom
Daconilom 720
. Pri  presaivanju biljke treba zaliti otopinom preparatana osnovi propamokarba. Nakon presaivanjaobavljaju se prskanja prema preventivnom programu. ZapoËinje se s kontaktnim fungicidom
Daconilom 720
u vrijeme bujnog rasta, cvatnje i  zametanja plodova (najdalje do vremena kada biljkedosegnu konaËnu veliËinu), nastavlja se prskanje
Ridomilom Gold MZ 
ili 
Revusom
(do 3 puta). U vri- jeme dozrijevanja i berbe mogu se primijeniti  preparati 
Quadris
Daconil 
izmjeniËno ili, ako suuvjeti za razvoj bolesti povoljni, kombinacija tih preparata. Razmake izmeu prskanja treba prilagodi-ti rastu biljaka i uvjetima za razvoj bolesti ( od 7 do10 dana).
PlamenjaËa rajËiceodnosno krumpira 
Phytophthora infestans 
PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira Ëesta jebolest koja uzrokuje propadanje liπÊa,smeenje te gnjiloÊu plodova. Zbog obiljavlage pri tlu najprije se zaraze donji listovi.U poËetku se obiËno pojave sivozelene pjegena rubovima listova koji na donjoj stranidobiju snjeænobijelu pljesnivu prevlaku. Zavlaæna vremena gljiva moæe zaraziti plodoveveliËine oraha, pa i veÊ pocrvenjele plodoverajËice. Na plodu, koji se obiËno zarazi prekopeteljke, zaraza se oËituje uleknutim pjegamabronËane boje. Zaraza stabljike obiËno sepojavi u blizini lisnih pazuπaca, jer se tunajdulje zadræava vlaga.Izvor primarnih zaraza na rajËici obiËno jezaraæeni krumpir. Da bi se raπirila po nasadu,gljivi plamenjaËe rajËice potrebno je razdoblje
4 5
BOLESTIPLODOVITOGPOVRΔA 
vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 4

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
looptidoo liked this
mikiksenija liked this
urbanlegende liked this
JELA022 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
Taicibonci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->