Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22927, 24.10.2010]

Oslobođenje [broj 22927, 24.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 335 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Uskoro odluka o po~iteljskom mos tu
CIKBiH unio no vu sumnju
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 24. 10. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.927Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Rezul ta ti pro vjera naredne sedmice
2. strana
Dogo vorskupine G20
Ja~i utjecaj Kine,
Rusi je i Indi je u MMF-u
15. strana
Reuters
Tajni dokumen ti o Iraku
Amerikanci su dopu{tali mu~enjeza tvorenika
15. strana
Naj vi{e{ansi imasje verna vari jan ta?
7. strana
 Seri japono}nih napada u Sara je vu
Esplodirala ka{ikara ispred stana licas po tjernice
11. strana
Nakon odlaska pje{adinaca u Afganis tan
Kr~e put u NATO
3. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 24. oktobar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Dragan^ovi} o ure|enju BiH
Hrvatska federalna  jedinica, ali ne na {te tu RS-a?!
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan^ovi} tvrdi da je BiH, kako je trenutnoure|ena, ne- odr`iva, te da hrvatskinarodtreba da ostva- ripotpunuusta vnura vnopra vnost sa druga dva naroda, {to podrazumi je vahrvatsku federalnujedinicu u BiH. a jedinica, ka`e, trebala bi imatisvo juzakonoda vnu, iz vr{nu i sudskuvlast, te da budemultietni~ka sa hrvatskomve}inom, {to je, na vodi, i dogo-  voreno u okviruprudskogpocesa, ko ji je po- drazumi je vao~etiriteritori jalnejedinice u BiH.^ovi} je preksino} za Radio-tele vizi ju RS- a oci jenio i da bi takavstavpodr`ale i sve os- talestranke sa hrvatskimpredznakom. On je dodao da se hrvatskajedinica ne smi-  jestvarati na {tetugranica RS-a i o njimatre- ba da odlu~ujeisklju~ivosrpskinarod i ru- ko vodstvoovogentiteta, s tim da }e HDZ svakinjenstav o tom pitanjumorati da uva`i. Pono vio je tvrdnje da posto je}estanjeone- mogu}avaHrvatima da izaberusvo jepred- sta vnike na ni vou BiH. Izbor@eljkaKom{i}a za ~lanaPredsje- dni{tva BiH ve}inskimbo{nja~kimglaso vi- ma je udar na Hrvate. o je isto vremenopo- rukasrpskomnarodu, jer je bilopoku{a ja da se srpski~lanPredsjedni{tvaizaberegla- so vimaBo{njaka, ut vrdio je lider HDZ-a. Jo{ jednom je tako|erpono vio da mjes- topredsjeda va ju}egVi je}aministaratreba da pripadneHrvatu, odnosnopredsta vni- ku HDZ-a, kao trenutnonaj ja~ojhrvatskoj politi~kojopci ji u BiH, {to je rezultatkon- tinuitetanacionalnerotaci je na ovojfunkci-  ji, “ko ji je ovihdanalider SDP-a ZlatkoLa- gumd`ijapoku{ao da prekine“. Nezamisli vo je da se na ni vou BiH for- miravlast bez predsta vnikastranakako je su osvo jilenaj ve}ibrojsrpskih i hrvatskih glaso va, {to je i stavSNSD-a, kazao je ^ovi}.
CIKBiHuniono vusumnju
Rezul ta ti pro vjera naredne sedmice
O~eki valo se da CIK doneseodluku i o pono vnombro janju i pro vjerina voda SDP-a i SDA o kra|iglaso va u utrci za PSBiH iz RS-a,no ~lano vi su i u ovomslu~ajupodbacili
Iako se o~eki valo da Centralna izbornakomisi ja BiH ju~ersaop}ire- zultatepono vnogbro janjane-  va`e}ihglasa~kihlisti}a za srpskog~lanaPredsjedni{tva BiH, nakon njiho vepro vjere do togani jedo{lo. Kako je saop}ilaglasnogo vornica CIK-a MaksidaPiri}, nakonju~era{- njesjednice ta dr`a vnainstituci ja}e iz vje{ta je iz Gla vnogcentra za bro-  janje o obav ljenompono vnompre- bro ja vanjurazmatratipo~etkom idu}esedmice.
 Spornislu~aje vi
- ek nakontogaimat}emono ve informaci je za ja vnost, naglasila je Piri}.Ovimpostupkomodugo vla~enja ci jelogprocesaCIKBiH je jo{ je- dnom dao priliku za (oprav danu) su- mnju da je postupakizborasrpskog ~lanaPredsjedni{tva BiH bio krajnje upitan. Razlikaizme|ukandidata SNSD-a Neboj{eRadmano vi}a i Koalici jeZa jedno za SrpskuMlade- naIvani} je samo9.697 glaso va ili 1,61 posto. Isto vremeno, brojne-  va`e}ihglasa~kihlisti}a za srpskog~lanaPredsjedni{tva BiH je ~ak  66.138 ili ne vjero vatnih10,94 posto. O~eki valo se da CIKBiHdonese odluku i o pristupanjupono vnom prebro ja vanju i pro vjerina voda SDP-a i SDA o kra|iglaso va u utrciza Parlamentarnuskup{tinu BiH iz RS-a, no ~lano vi su i u ovomslu~ajupodbacili. - Dobili smo zahtje ve SDP-a i SDA za pono vnobro janjeglaso va, ali nismosigurni da ima sasvimdo vo- ljnoelemenata da se tu ne{touradi, oci jenio je ju~erVedranHad`ovi}, ~lan CIK-a BiH.Kako je Oslobo|enje u vi{ena vra- taobja vilo, posto jekrajnjenelo- gi~nosti u tome da je SDPBiH uutrci za Narodnuskup{tinu RS-a pre{aoizborniprag od tri posto, odnosno ima 3,05 postoosvo jenih glaso va, a da je iz istogentiteta (ukupnizbirglaso va) osvo jiomanje, odnosno2,96 posto i takoostao ispodcrte za raspodjelukompenza- cijskihmandata. Ina~e, SDP-u ne- dosta jesamo230 glaso va da bi pre- {aoizborniprag. Sli~nasituaci ja je i kada je u pitanju SDA, ko ja je ta- ko|erosvo jilavi{eglaso va za NSRS nego iz RS-a za PSBiH, {to je krajnjenelogi~nasituaci ja.
No veodluke
Isto vremeno, po slu`benoj du`nosti, CIKBiH je na ju~era{njoj sjednicidonioodluku i narediopo- no vnobro janjeglasa~kihlisti}a za Parti judemokratskogprogresa na re- do vnombira~kommjestu034B081 (BanjaLuka) za izborneni voe- Predsjedni{tvo BiH iNarodnaskup- {tina RS-a. CIK je usvo jio i zahtjev  PDP-a i narediopono vnobro janje glasa~kihlisti}a za Parti judemokrat- skogprogresa na redo vnimbira~kim mjestima034B082 i 034B083(Banja Luka) za izborneni voe- Predsje- dni{tvo BiH i Narodnaskup{tina RS-a.Djelomi~no je usvo jenzahtjev  Hrvatskestrankepra va,pa je na- re|enopono vnobro janjeglasa~kih listi}a i ut vr|ivanjeizbornihrezul- tata za AntuBili}a i Berisla vaEleza, kandidatahrvatskekoalici je HDZ 1990 - HSP, unutarstrana~keliste na redo vnimbira~kimmjestima u osno vnimizbornimjedinicamaFoj- nica i Vitez za Skup{tinuSrednjobo- sanskogkantona. Usvo jeni su zah- tje viakredito vanihposmatra~aSte-  vanaSandi}a, Mir jane\okano vi}, Ne|eDa vido vi}a, Ignjati jaMitro vi}a i Milo{aIgnji}a za pono vnobro janje glasa~kihlisti}a i nare|eno je da se to u~ini za kandidataGoranaMitro-  vi}ana kandidatskojlistiSNSD-a, pod rednimbro jem 12 za NSRS naredo vnimbira~kimmjestima, 054B004 Dom kulture(Lopare), 023B001Osno vna{kolaDonji@abar (Ora{je/Donji@abar), 054B010BPriboj(Lopare) i 023B003Osno-  vna{kolaLon~ari(Ora{je/Donji @abar) u izbornojjedinici4. Pono-  vnabro janjapo~et}e danasu 10 sa- ti u Gla vnomcentru za bro janje.
A. TERZI]
Glavnicen ar za bro anjeglasova: Otezanjaizaziva unepovje enje i stranaka i javnos i
Fo o: D. ]UMUROVI]
RatkoMladi}, ko jegsadaskri-  va{a~icalo jalnihsuradnika, “zreo“ je da budeuhva}en, aliubla`avanjesta vo vavi{eevrop- skihdr`ava, ko jesadana vode da njego vohap{enje ne treba bitipredu vjet za pri jemSrbi je u Evropskuuni ju, name}epitanje da li }e se on i kadasuo~iti sprav dom, pi{e Te New Yorki- mes. List utek stu pod naslo vom “Za{titnici u Srbi jiblokira jupo- tragu za osumnji~enim za ratne zlo~ine“ pi{e da je Mladi}to- komgodina- kako se evropski pritisak za hap{enjeintenzi vi- rao, a zatimsmanji vao- dobi-  vao“klju~nu i malopoznatupo- mo}srpskevojske i nekoliko biv {ihvlada“.
Jezi~akvage
“Po svimocjenama, jedna od najdjelotvorni jihta~akapritis- kabilo je odbi janjerazmatranje ~lanstvaSrbi je u EU dok neizru~iMladi}a. Ali, dok se Evro-pabori s tom dilemom, vri jeme  je izgledau~inilosvo je. @ivo- tnostu`asaratnihzlo~inasma-njena je van Balkana. Mladi} je sve stari ji i, premaizja vama mnogih, sve bolesni ji i izolira- ni ji, vjero jatno se kre}u}i od  jednog do drugogjednoli~nog stana na No vomBeogradu.” U tek stu se isti~e da je proza- padnavladapredsjednikaSrbi-  jeBorisaadi}aobe}alaha- p{enjeMladi}a.“Uzev {i u obzir sve to, posto-  jesna`ninago vje{ta ji da bi se kada se {efo vidiplomaci ja EU u ponedjeljaksastanu u Luksem- burgu, jezi~akvagemogaouda- ljiti od zahtje va za hitnohap{e- nje, odnosnomogao bi po~etiprocespristupanja EU, za ko ji}e bitipotrebnegodine“, pi{e NY. Listpodsje}a na neda vne izja venaj vi{ihdu`nosnika evropskihdr`ava, kao i dr`a vnetajnice SAD-a HillaryClinton,u ko jima se ohrabru jeevropska budu}nostSrbi je. Na vode se najno vi jeizja vegla vnogtu`ite- ljaHa{kogtribunalaSergea Brammertza da hap{enjemo- rabitiprviprioritet i primje}uje da je Berammertzposljednjih dana - na u`asa vanjenekih evropskihdu`nosnika- tra`io  jo{ “agresi vni ji“ pristupprema Srbi ji.
 Skep ticizam
NY podsje}a na adi}everi-  je~i da VladaSrbi je~iniapsolu- tno sve {to je u njezinojmo}i dalocira i uhvatiMladi}a, ali doda-  je da “s obzirom na pro{lost, mnogianaliti~ari u Srbi ji i {ire osta juskepti~ni“. Nju jor{kidne vnikna vodi da istra`itelji i pri jateljiMladi}a ka`u da je sadamre`anjego vih pomaga~apala na jednu do dvi jeosobe - na dubokolo jalne suradnike, vjero jatno s vezama iz biv {e JNA.
NEW YORKTIMES:Mladi}“zreo“za hap{enje
“U Beogradu ga {ti ti
{a~ica srpskih vojnika
Timesna vodikako je Tadi}raspolo`en da ratnogzlo~incauhapsi pod pritiskomZapada, o ~emu}e se go voritisutra u Luksemburgu
Bje`i iz stana u stan: R. Mladi}
Rasim Lja ji}: Znamo gdje se kre}e
“Znamodalekovi{e o kretanjuRatkaMladi}anego do pri-  jenekolikomjesecikada smo imalipodatke o njego vomkre- tanju do decembra2005. i kada nam se trag o njemugubio zaklju~no sa februarom2006. godine“, kazao je za srbi jan- skiBlicministarRasimLja ji}, predsjednikNacionalnogsa-  vjeta za saradnju s Ha{kimtribunalom. Zboguspjehapo- trageLja ji} je odbiodativi{einformaci ja o kretanjuMladi}a, ali je odbio i komentarisatina vedelista New Yorkimes da  je jedanistra`iteljmotrio na ha{kogbjeguncako ji se krio u stanu na No vomBeogradutokom2008. godine.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 24. oktobar 2010. godine
3
 SulejmanTihi} Neboj{aRadmano vi} DanisTano vi}  Samit u Mon treauxu
Idu}e sedmice saDodikom i ^ovi}em
PredsjednikStrankedemokratskeakci-  jeSulejmanTihi}izja viojedamjestopred- sjeda va ju}egVije}aministaraBiHtrebada pripadnenekomeizSoci jaldemokratske parti jeBiH, jerje, kakoka`e, tastrankaosvo-  jilanaj vi{eglaso vanaproteklimop{timizbo- rima.OnjenapomenuodabiSDPBiHka- dajeri je~otojpozici ji, ipaktrebalodavo- dira~unaioetni~komelementu. Tihi}jere- kaodapra viprego vorioormiranjuvlastitek  predsto jeidajo{ ni{tani jedogo vorenosve dokne~ujesta vo velideraovedvi jestran- keMiloradaDodikaiDragana^ovi}a, sako-  jima}esesastatinarednesedmice.
Razgo vori sa  SDP-om BiH
PredsjednikIz vr{nogodboraSa veza neza visnihsoci jaldemokrataNeboj{a Radmano vi}izja vio je da }e SNSDrazgo-  varati sa Soci jaldemokratskomparti jom BiH ZlatkaLagumd`ije o ormiranju  vlasti u za jedni~kiminstituci jama. “Na ni-  vou BiH bi}eormiranamatemati~ka koalici ja, pa je realno da razgo vore o or- ganizaci jivlasti u za jedni~kimorganima  vodeSNSD i SDPBiH. StavSNSD-a jesteda su SDP i Lagumd`ijaneprihvatlji vi, ali  je realnosttakva da mi moramo da raz- go varamo da ne bismoizigralivoljubi- ra~a“, rekao je Radmano vi}.
Kus turica zahvalji vao JNA!
U inter vjuu za zagreba~kuNo vu TV (In magazin)na{ oskaro vacDanisTano vi} je na pitanje:Da li bi Kusturicatrebaoosu- ditizlo~inepo~injene nad muslimanima u Bosni, odgo vorio: “Ja sam to rekaooda vno. 1995. godi- ne kad je po~eogenocid u Srebrenici, on  je istegodinedobio za svojilmZlatnu palmu, na tom ilmupi{e da zahvalju-  je JNA, istoj toj armi jiko ja je po~inilage- nocid nad Bo{njacima. Meni se tu za-  vr{a vasvakapri~a. Nemam{to da ka`em na to.“
BiH u organizaci ji frankofoni je
BiH je ju~er na SamituMe|unarodne organizaci jerankooni je(OIF), ko ji se odr`ava u {vicarskomMontreauxu, pri- mljena u Me|unarodnuorganizaci ju rankooni je u svojstvuposmatra~a. Ministarvanjskihposlo va BiH Sven  Alkalajnaglasio je da je na{ojzemlji ukazanovelikopo vjerenje. Istakao je da statusposmatra~azna~ipridru`iva- njeporodicidr`avako jedi jelejedna- kevri jednosti i sara|uju u domenu politike i ekonomi je, isto vremeno{ire}i kulturnu i lingvisti~kurazno vrsnost u svi jetu.
U @I@I
OdlukaPredsjedni{tva BiH da dozvolianga`ovanjepje{adijskejedinice u sasta vudanskog kontingenta, kao i da se uni{tevi{ko vinaoru`anja i munici je, blagonaklono je do~ekana u Sje vernoatlantskomsa vezu• ^eka se knji`enjevojneimo vine
Daniel OMERAGI]
Slanjemprverotaci jepje{adij- skejediniceOru`anihsnagaBo- sne i Hercego vine u misi juISAF (InternationalSecurityAssistan- ceForce), na{azemlja je napra vi- lajedan od najzna~ajni jihkoraka na putuprema~lanstvu u NATO- u. I komandantPetepje{adijske brigadeOSBiH, brigadnigeneral SenadMa{o vi}, skrenuoje pa`nju na ovu ~injenicu, poru~iv {ivojni- cimakako od njiho~eku je da su- djelo vanjem u najzahtje vni jojmi- si ji na svi jetu, u sasta vukoalicijskih snagaNATO-a, kr~e put BiH kaSje vernoatlantskomsa ve zu. ^etrdeset pet pripadnikaPete pje{adijskebrigadeOSBiH, me|u ko jima je i jedna`ena, ve}su sti- gliu IslamskuRepublikuA ganis- tan. Tamo}e pro vestinarednih {estmjeseci u sasta vudanske borbenegrupe i sudjelo va}e u unutra{njemosiguranjudvi jeba- zekoalicionihsnaga u pro vinci ji Helmand,na juguzemlje.
Preos taliuslov
OvoproljetnaodlukaPredsje- dni{tva BiH da dozvolianga`ova- njepje{adijskejedinice u sasta vu danskogkontingenta, kao i da se uni{tevi{ko vinaoru`anja i muni- ci je, blagonaklono je do~ekana u Sje vernoatlantskomsa vezu. O to- me se vodilora~una i na neormal- nomsastankuministaravanjskih poslo vazemalja~lanicaNATO-a u aprilu u Tallinnu(Estoni ja), ka- da je Bosna i Hercego vinauslo vno primljena u Akcioniplan za ~lan- stvo (MAP), {to je za vr{nastepe- nica na tom putu.Na`alost, do septembrana{a zemljani jeuspjelauknji`iti69 lokaci ja sa perspekti vnomvoj- nomimo vinom na Ministarstvo odbrane BiH, {to je bio uslov da utom mjesecupo~nemogodi{njici- klus iz MAP-a. Predsjednicakoor- dinacionogtimaNATO-a pri Vi-  je}uministara BiH i zamjenicami- nistravanjskihposlo va Ana Tri{i} - Babi}predala je predsta vnicima Sje vernoatlantskogsa veza na vri-  jeme na{ Godi{njinacionalniplan (ANP). No, s obzirom na to da suu Bosni i Hercego vini i dalje opre~nami{ljenja oko rje{a vanja pitanjavojneimo vine, mora}emo sa~ekatiseptembarnarednegodi- nekakobismoeventualnotada krenulisa MAP-om. Kamenspo- ticanja je u tome{to vlasti u Repu- bliciSrpskojnude da Ministarstvu odbrane BiH ustupe na kori{tenje lokaci je u tom entitetu, dok u Fe- deraci ji BiH smatra ju da bi vojna imo vinatrebalabitiupi sana kao  vlasni{tvo MO.Zamjenicaministraodbrane BiH MarinaPende{podsjetilaje na taj uslov, nakon{to se sredinom oktobra - na ispra}ajuprire|enom u VojnojbaziDubra ve kod Tuzle - pozdra vila sa pripadnicimapje- {adijskejedinice i za`eljela im da se `ivi i zdra vi na prolje}evrate u domo vinu. Pende{vjeru je da }e  vojnaimo vinabitiuknji`ena na dr`avuodmah po ormiranjuno-  vogsazi vaVi je}aministara BiH. Do tada}e BiH ve} prikupiti zna~ajnoiskustvo u A ganistanu. Na~elnikZa jedni~kog{taba Oru`anihsnaga BiH, general-pu- ko vnikMiladinMiloj~i}, ka`e da se u~e{}em u ovoj i sli~nimmisi- jamapot vr|ujespremnostOSBiH da ra vnopra vnosudjelu je sa sa ve- znicima i partnerima u iz vr{a va- njuslo`enih i odgo vornihzadata- ka na izgradnjikolekti vnebez- bjednosti.- Prate}iNATO-ove i svjetske standarde, Oru`anesnage BiH nastav lja jusna`no i odlu~noko- ra~ati na putureorme u ostvari-  vanjucilja- modernih i dobro uvje`banihOSBiH, ko je}e biti spremne da u svakomtrenutku efkasnoodgo vore na postav ljene zadatke, kazao je Miloj~i}. Njih u A ganistanu~ekaopasan posao. U pro vinci jiHelmand je, kakoka`eministarodbrane BiH SelmoCikoti}, “veomavru}e“. Olak{a va ju}aokolnost je {to }e pripadniciOSBiHbitianga`ova- niunutarbaza i ne}eodlaziti na borbenemisi jeizvannjiho vog kruga, gdje se doga|anaj ve}ibroj napada na koalicionesnage.
Ljudske`rtve
Danas u ISAF-u, pod zasta vom NATO-a i komandomameri~kog generalaDa vidaPetraeusa, sudje- lu jegoto vo150.000 vojnika, od ko-  jih su dvi jetre}ine iz SAD-a. Pro-cjenju je se da je tokomde vetogo- di{njemisi je u A ganistanupogi- nulovi{e od dvi jehiljadestranih  vojnika (od ko jihje 60 postoAme- rikanaca), a ranjeno 15.000. U prvih{estmjeseci, premapodaci- ma UN-a, `ivot je u toj azijskojze-mljiizgubilo i 1.200 ci vila. Njih su, u ve}inislu~aje va, ubilitalibani, a neki su nastradali u udarimaavi-  jaci jeNATO-a.  Anga`ovanjume|unarodnih snaga u A ganistanuprethodio je teroristi~kinapad11. septembra 2001. na SjedinjeneDr`ave. Misi-  jaISAF je odobrenaRezoluci jom 1386 Vi je}asigurnosti, a cilj joj je pomo}ivladiA ganistana u bor- biprotivtalibana i doprini jetina- porimame|unarodne u stvaranju sigurnihuslo va za obno vuze- mlje. NATO je preuzeokomando-  vanje i koordinaci juISAF-a 11. augusta2003. kao prvemisi je izvansvogeuroatlantskogpo- dru~ja.
Nakonodlaskapje{adinacau Afganis tan
 
Kr~e put premaNATO-u
SenadMa{ovi}: Spremni za zada ak
Hrvatska i CrnaGora dio ISAF-a
U misi jiISAFsudjelu ju i oru`anesnageHrvatske iCrneGore. Hrvatska ima vojnike u A ganistanu jo{ od 2003, a Sabor RH je uaprilu ove godinedonio odluku o sudjelo vanjujo{ 320 pripadnikaOSRH u misi jiISAF2010i 2011.Iz kasarne u Danilov gra- du u martu je u A ganistan oti{loi 25 crnogorskihpje- {adinaca. Pje{adijski vod  VojskeCrneGore je u sas- ta vuma|arske~ete i podnjema~komkomandom, a ima zada}u da osigura va bazuPanoni jau gradu Pol e Komri. CrnaGora je ovogseptembrapo~elaispunja-  vatizada}e iz svogprvoggodi{njegnacionalnogpla- na MAP-a.
Ispra}eni na najzah jevni umisi u na svi e u
Fo o: A. KAJMOVI]

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->