Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5438, 24.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5438, 24.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 550|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
Na antidepresive potro{eno 8,7 miliona KM, a 8,4 miliona maraka na antipsihotike, dok gra|ani BiH za hipnotikei sedative godi{nje izdvajaju 1,3 miliona
Osim depresije, naj~e{}i nervni poreme}aji su anksioznost i stres
Umro otac Lepe Brene
 Iz porodi~nog albuma: Abid Jahi} sa suprugom Ifetom
B
osanci i Hercegovci izgodine u godinu tro{esve vi{e antidepresiva ilijekova za smirenje. Topotvr|uju i podaci Agencije za li-jekove i medicinska sredstvaBiH, prema kojima je na antide-presive, antipsihotike, hipnotikei sedative potro{eno ~ak 18,4 mi-liona KM.Na{a dr`ava lani je na sve lije-kove potro{ila 467 miliona KM,od ~ega je 109 miliona KM datona one koji se koriste za lije~enjekardiovaskularnih bolesti.
 3. str.
ZDRAVSTVO
Postajemo li mentalno bolesna nacija
Zloupotrebe:Nezakonita naknada
SLAVKU MARINUMJESE^NO PLA]ANSTAN OD 800 KM
Kontrole:Analize zabrinule i bh. gra|ane
U SALAMAMANAJMANJEIMA MESA!
In ter v ju
6. str.
   2 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .
NA LIJEKOVE ZA SMIRENJE
TRO[IMO 20 MILIONA KM
 Manojlovi}: Moje veze sa Sarajevom ni za vrijeme rata nisu se prekidale
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 24. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5438
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16. GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Br~ko:Nakon saobra}ajne nesre}e
PREMIJER LIGA
Kome }epripasti96. derbi?
DOGOVOR DODIKA I ^OVI]A
[piri}ministarfinansija?
   4 .  s   t  r .   5   0 .   i   5   1 .  s   t  r .
BANJA LUKA
Maskiranirazbojnicioteli novac
Miki Manojlovi}, glavni glumac u filmu „Cirkus Columbia“
Nije mi mjesto u Holivudu!
 Panorama
   1   3 .  s   t  r .
 
   w   w   w .    d   n   e   v   n    i   a   v   a   z .    b   a
 „Avaz“ saznaje: SDA i SDP dogovorili koaliciju sa HDZ-om 1990 i HSP-om?
- SDA ho}e samo da se domo-gne {to vi{e mjesta u dr`avnimfirmama i kojekakvim ministar-stvima i izmi{ljenim radnimmjestima, pa da nastavi kra|u!E, zato njima treba koalicija saSDP-om, da bi mogli nesmetanoda kradu i opstruiraju SDP, kako bi na narednim izborima go-vorili da koalicioni partneri nisu ni{ta uradili i da zato glasa-mo za SDA.
(zero cool)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,24. oktobar/listopad 2010.
2
ZLOUPOTREBE
Nezakonita naknada pomo}niku ministra
Slavku Marinu mjese~nopla}an stan od 800 KM
Dozvoljeni iznos za smje{taj zvani~nika 498 maraka
U Ministarstvu priznali propust 
Zamjeniku ministra za lju-dska prava i izbjeglice BiH Sla-vku Marinu proteklu godinu ne-zakonito je ispla}ivana znatnovi{a naknada za stanovanje u Sar-ajevu od one na koju ima pravoprema va`e}im propisima.
Priznanje propusta
Tako je umjesto 498 KM, ko-liko po zakonu iznosi maksima-lna naknada, Marinu za smje{taju glavnom gradu BiH pla}ano800 maraka.Ovo je za „Dnevni avaz“ po-tvrdio i generalni dr`avni revizorMilenko [ego, nakon {to je Uredna ~ijem je ~elu tokom revizije zapro{lu godinu uo~io brojne nepr-avilnosti u vezi sa smje{tajemdu`nosnika u BiH.- Odmah nakon {to su dobilina{ izvje{taj, iz Ministarstva zaljudska prava i izbjeglice obavije-stili su nas da }e naknade zasmje{taj zamjenika ministra injegovog savjetnika uskladiti sva`e}im propisima. Prema tome,i oni priznaju da to nije bilo uskladu sa zakonom. Kada bude-mo radili novu reviziju, uvjerit}emo se jesu li ispravili te nepra-vilnosti - ka`e [ego.Upitan ho}e li neko odgovara-ti zbog kr{enja zakona, [ego ka`eda su na potezu institucije - Par-lament BiH, Vije}e ministara,inspekcija i nadle`na tu`ila{tva -„koje trebaju raditi svoj posao“.
[ef institucije
- Prema Zakonu o reviziji, mine pokre}emo pitanje odgovor-nosti. Institucija u kojoj je ra|enarevizija treba pokrenuti internudisciplinsku odgovornost i pri to-me izre}i kaznu i obezbijeditivra}anje novca. U ovom i svimdrugim slu~ajevima to trebau~initi {ef institucije, u konkre-tnoj situaciji ministar (Safet Ha-lilovi}, op. a.). On treba utvrditiza{to je kr{en zakon - zaklju~io je[ego.Lani je na naknade za odvoje-ni `ivot u Ministarstvu za ljudskaprava i izbjeglice BiH potro{eno21.905 maraka.
S. RO@AJAC
Podaci Federalnog ministarstva trgovine
Cijene u BiH i dalje vi{e nego u regionu
Jedan do na~ina da snizimo cijene namirnica i pove}amo standardgra|ana je razvijanje doma}e proizvodnje, ka`e Daniel Mali}
Prema septembarskim podacimaFederalnog ministarstva trgovine,cijene osnovnih namirnica u BiH, uodnosu na `ivotni standard bh.gra|ana, i dalje su najvi{e u regionu.U Udru`enju gra|ana za za{titu po-tro{a~a „Plava sfera“ iz Banje Lukesmatraju da je takav omjer o~ekivan,s obzirom na to da Hrvatska i Srbijaimaju ekonomski ve}a tr`i{ta.- Oni imaju vi{e firmi koje se ba-ve proizvodnjom i preradom hrane,ali imaju i razvijeno osnovno potro-{a~ko pravo - pravo na izbor. Sa-mim time dr`avi je lak{e napunitibud`et jer iz vi{e razli~itih izvora fi-nansiraju privredni razvoj. Osim to-ga, treba uzeti u obzir da hrvatskaindustrija nije bila izlo`ena ratnimdejstvima {to im je pomoglo da je st-alno unapre|uju - kazao je za „Avaz“Daniel Mali}, izvr{ni direktor „Pl-ave sfere“.Dodaje da je Srbija donedavnobila iza BiH po pitanju tr`i{nogure|enja, ali da su sada, u tome kaoi mnogim drugim segmentima,ispred nas.- Mnogo je lak{e napredovati namilionskom tr`i{tu. BiH je, na`alost,previ{e orijentirana na uvoz, nema-mo stabilnu doma}u privredu, a sa-mim time ni stabilno punjenjebud`eta. Jedan od na~ina da snizimocijene namirnica i pove}amo standa-rd gra|ana je razvijanje doma}e pro-izvodnje i prepoznatljivosti na{ih pr-oizvoda -zaklju~uje Mali}.
 M. A.
 Zavod na Sokocu: U toku montiranje opreme
Ustanova za smje{taj psihi~kih bolesnika
Na Sokocu prvi zatvorenicitek po~etkom idu}e godine
Na smje{taj u Zavodu na Sokocu ~eka 50du{evno oboljelih zatvorenika iz FBiH
Mada je bilo brojnih negodo-vanja, vi{estruki ubica TomislavPetrovi} smje{ten je u Kazneno-popravni zavod u Zenici iako taustanova nema uvjete za smje{tajpsihi~kih bolesnika koji supo~inili te{ka krivi~na djela.
Izgradnja kasni
Petrovi} i njemu sli~ni trebalibi biti smje{teni u Zavod za fore-nzi~ku psihijatriju u sklopu Psi-hijatrijske klinike na Sokocu.Izgradnja Zavoda po~ela je u apr-ilu, a objekt je trebao po~eti s ra-dom u oktobru.Koordinator jedinice za imple-mentaciju projekta sanacije Psihi-jatrijske klinike Podromanija So-kolac Slobodan E}imovi} isti~e daotvorenje kasni zbog smanjenjaintenziteta radova tokom ljeta i br-ojnih specifi~nosti samog objekta.- Gra|evinski radovi su zavr{eni, utoku je montiranja opreme, a otvo-renje je planirano po~etkom idu}egodine. Iako je u pitanju obnovapostoje}eg objekta, dosta stvari semoralo raditi ispo~etka - krov, ko-tlovnica, restoran, videonadzor teprilazni put - ka`e E}imovi}.
Dan boravka 72 KM
Na smje{taj u Zavodu na So-kocu ~eka 50 du{evno oboljelihzatvorenika iz FBiH. Prema spo-razumu o smje{taju tih osu|eni-ka, koji su potpisali Vije}e mini-stara BiH, entitetske vlade i vladaBr~ko Distrikta, dan boravka je-dnog zatvorenika ko{tat }e 72marke.- Zavod }e biti 70 posto zdra-vstvena, a 30 posto zatvorska usta-nova. Korisnici }e biti tretirani uskladu s te`inom svoje bolesti i po~-injenog krivi~nog djela, pa }e diobiti smje{ten u potpuno zatvoren-om, a dio u poluotvorenom dijelu -navodi E}imovi}.
 M. AVDI]
Delegacija BiH na konferenciji u Japanu
Delegacija BiH, predvo|ena federalnim ministrom okoli{a i tu-rizma Nevenkom Hercegom, boravit }e narednih dana u slu`be-noj posjeti Japanu, gdje }e u~estvovati na 10. konferenciji stranakaKonvencije o biolo{koj raznolikosti (CBD/COP 10). Konferencijase odr`ava u Nagoji od 18. do 29. oktobra, saop}eno je iz uredaministra okoli{a i turizma Federacije BiH, prenosi Onasa.Cilj ove konfrencije je posti}i novi globalni dogovor o klimatskimpromjenama, ~ime bi se osigurao nastavak Protokola iz Kjota, kojiprestaje va`iti 2012. godine.E}imovi} dodaje da je vrije-dnost radova 2,3 miliona mara-ka, a ve}i dio tog novca je {vic-arska donacija. Obja{njava da}e Zavod imati dvjestotinjakle`ajeva, {to bi trebalo zadovo-ljiti sada{nje potrebe BiH. Kor-isnici }e imati medicinsku nje-gu i lije~enje.
Dvjestotinjakle`ajeva
 Marin: Prekora~io limit[ego: Ispraviti nepravilnostTrgovina: U BiH vi{e cijene osnovnih namirnica
Bra{noMlijekoUljeMaslacFBiH0,971,402,543,72RS1,301,452,603,80Srbija0,851,292,265,25Hrvatska 1,871,473,483,48
*Cijene su izra`ene u KM
Cijene u septembru
FBiH806,37RS 785Srbija 626,36Hrvatska 1.419,27
Prosje~ne pla}e u KM
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,24. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic
@
 avaz.ba)
Ala volimovaj re`im!
Da ne bi d`aba ni{ta ne radili, jer vi{e ne}ezasjedati, federalni poslanici dogovorili se da }epored osnovnih pla}a primati i sve ostale naknade
Federalnim parlamentarcima treba ~estitati. Od svog ~etvero-godi{njeg mandata oprostili su se - „u stilu“. Posljednja odluka ko-ju su donijeli bila je da ne}e zasjedati do konstituiranja nove vlasti.No, da ne bi d`aba ni{ta ne radili, dogovorili su se da }e za to vrije-me uz osnovne pla}e primati i sve ostale naknade.Ako ni{ta drugo, mogu}e ih je pohvaliti da su i posljednje daneu poslani~kim klupama ostali dosljedni sebi i poznatoj devizi svihneradnika svijeta „Ala volim ovaj re`im, plata ide, a ja le`im“. Ka-ko su radili tokom mandata, tako su i zavr{ili. Nema odstupanja.Do kraja su ostali sami sebi svrha.Po ~emu }e ostati upam}eni? Sigurno ne po onome {to su uradi-li za dr`avu i ovaj narod. Zakoni koje su usvojili mogu se nabrojatina prste. Poslanici koji su predlagali i u~estvovali u raspravama, ta-ko|er.Ipak, nije da nisu ba{ ni{ta radili. Te{ko je re}i koliko je potre-bno ruku da bi se nabrojalo koliko su puta sebi pove}avali pla}e inaknade. Jo{ te`e je izra~unati koliko su potro{ili na kojekakve ko-misije, dnevnice, slu`bena putovanja, „skupe ru~kove u jeftinimrestoranima“, naknade za odvojeni `ivot i smje{taj...Na koji su na~in raspolagali narodnim parama, najbolje oslika-va vic koji odavno prepri~avaju: „Pita jedan parlamentarac drugo-ga: Koji autobomobil najbolje vozi po makadamu? Ovaj mu odgo-vara: Pa, slu`beni, brate, koji }e drugi!“Ko nas je vodio posljednje ~etiri godine, dobro smo ikako `ivi.Nasre}u, dio njih ne}emo gledati u narednom periodu. Ostaje daim po`elimo da uspiju u nekom privatnom poslu, ili negdje dru-gdje. Da nam se, napokon, skinu s grba~e.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
ZDRAVSTVO
Postajemo li mentalno bolesna nacija
Na lijekove za smirenjetro{imo 20 miliona KM
Na antidepresive potro{eno 8,7 miliona KM, a 8,4 miliona maraka na antipsihotike,dok gra|ani BiH za hipnotike i sedative godi{nje izdvajaju 1,3 miliona
Bosanci i Hercegovci iz godineu godinu tro{e sve vi{e antidepre-siva i lijekova za smirenje. To po-tvr|uju i podaci Agencije za lije-kove i medicinska sredstva BiH,prema kojima je na antidepresive,antipsihotike, hipnotike i sedativepotro{eno ~ak 18,4 miliona KM.Na{a dr`ava lani je na sve lije-kove potro{ila 467 miliona KM,od ~ega je 109 miliona KM datona one koji se koriste za lije~enjekardiovaskularnih bolesti.
Izdavanje na recept
- Na antidepresive je po-tro{eno 8,7 miliona KM, a 8,4 mi-liona KM na antipsihotike, dokgra|ani BiH za hipnotike i seda-tive godi{nje izdvajaju 1,3 milio-na KM - podaci su Agencije.Prema informaciji iz Fonda zdr-avstvenog osiguranja RS, u prvih{est mjeseci ove godine za lijekoveza smirenje i antidepresive izdvoje-no je oko 1,3 miliona maraka. Uku-pan godi{nji iznos koji Fond izdva-ja za ove namjene konstantno se po-ve}ava te je tako lani tro{ak iznosiooko 2,7 miliona maraka, godinu ra-nije 2,2 miliona, dok je 2007. izdvo-jeno oko 1,5 miliona KM.U Fondu ka`u da se lijekovikoji djeluju na nervni sistem, a ukoje spadaju i antidepresivi i lije-kovi za smirenje, naj~e{}e propi-suju na recept.
Uzro~nici bolesti
- Depresija je veliki problem, aistra`ivanja koja smo mi radili pri-je tri godine i koja su se uglavnomodnosila na bora~ku populacijupokazala su da oko 93 posto ispita-nika ima neki oblik depresije. Akouzmemo da je ova populacija pri-sutna u skoro svim doma}instvi-ma, onda mo`emo re}i da od ta-kvog problema pati najve}i diostanovni{tva - ka`e dr. Milan Lati-novi}, pomo}nik ministra zdravljai socijalne za{tite RS.Osim depresije, naj~e{}i ner-vni poreme}aji su anksioznost,poreme}aji uzrokovani stresom, aprema Latinovi}evom mi{ljenju,s ovim su povezani i razli~iti obli-ci ovisnosti, me|u kojima je naji-zra`eniji alkoholizam. Stru~njacinagla{avaju da su mentalnim por-eme}ajima najpodlo`nija djeca imladi ljudi, kao i starije osobe.Najva`nije je rano otkrivanjebolesti i blagovremena interve-ncija za uspje{no lije~enje. Psiho-lozi poja{njavaju da su te{ka eko-nomska i socijalna situacija u ve-likoj mjeri uzro~nici mentalnihbolesti.
 B. S. - E. Ha
.
 Antidepresivi: Pove}ana potro{nja
U nekoliko apoteka re~enonam je da gra|ani najvi{e tra`e„bensedin“, „leksilijum“, „apau-rin“ i druge lijekove.Ove lijekove poku{avajuuzeti na svoju ruku, bez pre-thodne konsultacije s ljekar-om.
[ta se najvi{e tra`i
 Latinovi}: Veliki problem
Akcija ispred Katedrale u Sarajevu
Za dva sata potpisano 300 donorskih kartica
Akcija organizirana radi podizanja svijesti o zna~aju doniranja organa nakon smrti
Ispred Katedrale u Sarajevu ju~er je za dva sata oko300 gra|ana potpisalo donorske kartice. Donorskamre`a Kantona Sarajevo i Udru`enje hroni~nih bu-bre`nih bolesnika s Ministarstvom zdravstva i Kli-ni~kim centrom organizirali su ovu akciju radi podi-zanja svijesti o zna~aju doniranja organa nakon smrti.- Kada je mozak nepovratno o{te}en, pacijent jemo`dano mrtav. Ali, njegovi organi mogu i dalje osta-ti u funkciji te biti presa|eni drugom ~ovjeku - kazalaje Halima Resi}, predsjednica Donorske mre`e KS.Resi} je istakla da donorska kartica nije zako-nska obaveza, ali kada osoba odlu~i darovati organenakon svoje smrti, po`eljno je da to potvrdi pisanimputem. Tu odluku treba prenijeti rodbini, jer }e onabiti prva kojoj }e ljekari saop}iti konstatiranumo`danu smrt.- Nisam bila upu}ena u donorske kartice, sadaznam {ta i koliko zna~e. Potpisala sam u nadi da }unakon svoje smrti pomo}i spa{avanju ne~ijeg `ivota- rekla nam je jedna Sarajka.
 Ad. K.
Gra|ani pisano potvrdili odluku

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bahrudin Ibreljic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->