Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
borang pelaburan kwsp

borang pelaburan kwsp

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 479|Likes:
Published by lochoe

More info:

Published by: lochoe on Jul 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

 
K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A
PERMOHONAN PENGELUARAN PELABURAN AHLI
KWSP9N (AHL)PERCUMA
(A) JENIS PENGELUARAN13. NomborAkaunIPDL2. AmaunPelaburan4. NamaIPDL Yang Dipilih1. KodIPDLSayadenganinimengesahkanmaklumatpemohondiatasTandatanganNamaPegawaiIPDL Cop RasmiDan TarikhRM(B) MAKLUMAT PELABURAN IPDL
Silahubungi03 -8922-6000 untuksebarangpertanyaanberkaitanpermohonanini.
4. Nama5. AlamatSuratMenyurat1. NomborAhliPoskodRumahBandar3. NomborPolisTentera/ Pasport-Negeri---6. NomborUntukDihubungi7. E-melPejabatFaksimiliTelefonBimbit2. NomborKadPengenalan
UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA
Cop TarikhTerima(C) PENGESAHAN PEMOHON
1.SAYA DENGAN INI MEMOHON UNTUK MENGELUARKAN KREDIT SAYA DI KWSPDAN MEMATUHI KEHENDAK PERUNTUKAN AKTA KWSP 1991.2.SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANGDIBERIKAN DI DALAM PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR.3.SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANGPERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRIDAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA.
CAP IBU JARIKIRICAP IBU JARIKANAN
TarikhPermohonanTandatanganPemohon
 
K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A
PANDUAN MENGISI BORANG BAGI PERMOHONANPENGELUARANPELABURAN AHLI
BORANG INI HENDAKLAH DILENGKAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN
PEN DAKWAT HITAM
DAN DITULIS MENGGUNAKAN
HURUFBESAR
. PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANGPERMOHONAN DI ATAS.KWSP9N (AHL)PERCUMA
(A) MAKLUMAT PEMOHON
SilalengkapkanBahagian(A) denganmaklumatpengenalandiripemohonsepertitercatatdalamKadPengenalanDiri:
1. NomborAhli
NomborAhliKWSP
2. NomborKadPengenalan
IsinomborKadPengenalan12 Digit sepertiterdapatdalamKadPengenalanDiripemohon.
3. NomborPolis / Tentera/ Pasport
IsinomborKadPengenalanPolis atauTenteraatauPasportpemohon.
4. Nama
IsinamasebagaimanatercatatdalamKadPengenalan.
5. AlamatPemohon
Isialamatsurat-menyuratterkinibesertaPoskod, Bandar danNegeri denganlengkap.
6. NomborUntukDihubungi
Isi nomborRumah, Pejabat, FaksimilidanTelefonBimbituntukdihubungidenganlengkap. Silakosongkankotakpertamasekiranyatidakberkenaan.
7. E-mel
IsialamatE-melpemohon.
(B) MAKLUMAT PELABURAN IPDL
Hanyaitem no. 2 perludiisiolehpemohon, manakalaitem lain perludiisiolehInstitusiPengurusanDana Luaran.
1. KodIPDL
Isikankodyang telahdiperuntukkanolehKWSP kepadaInstitusiPengurusanDana Luaran(IPDL) kepadapemohon.SilarujukkepadapegawaikaunterKWSP dimana-manacawanganuntukmemperolehikodIPDL berkenaan.
2. AmaunPelaburan
Isikansatudigit disetiapruangdengandidahuluiolehdigit ‘0jikaperlu.
3.NomborAkaunIPDL
Tuliskannomborakaun/ nomborrujukanyang diperuntukkanolehInstitusiPengurusanDana Luaran(IPDL) kepadapemohon.
4. NamaIPDL Yang Dipilih
NyatakannamaInstitusiPengurusanDana Luaran(IPDL) yang dipiliholehpemohondidalamruanganyang disediakan.
Silahubungi03 -8922-6000 untuksebarangpertanyaanberkaitanpermohonanini.
(C) PENGESAHAN PEMOHON
Silaturunkantandatangan, tarikhpermohonansertacap ibujarikanandankiripemohon. Cap ibujarimestilahditurunkandenganterangdanjelasdenganmenggunakanPad Cap IbuJariberwarnahitamdidalamruanganyang disediakansepertipanduandibawah.
PERINGATAN
Pemohon
PERLU
menyertakansatusalinanKadPengenalanDiriatauPasport/ Polis / Tentera/ SuratBeranak/ SijilWarganegara(bagiyang tidakmempunyaiKadPengenalanDiri) semasamenghantarborangdiatas.Penghantaranborangmelaluimelperludialamatkankepada:
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Beg BerkunciNo. 220,JalanSultan, 46720 PetalingJaya, SELANGOR DARUL EHSAN
CAP IBU JARIKANAN
CAP IBU JARIKANAN
CAP IBU JARIKANAN
CAP IBU JARIKANAN
BETULSALAHSALAHSALAH

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aziz Aljaffari liked this
Nordi Yna liked this
Kie Classic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->