Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08. Atthakanipata Pa

08. Atthakanipata Pa

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by mykoolfren

More info:

Published by: mykoolfren on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
lj;o-;"rL
c
'
c
v
1
 
4-8
c
Ū
slgkftkfl
ń
M
39 a
Ķ
gdá t
Ƨ 
eujtá c/xtá ; 
ƙ 
 f; 
Ɨ 
 '
źƧĶ
 
c
ś
'
ų
/lgsŽoá
c
Ū
slgkftkfl
ń
 
1= k&dk
Ű
f;s+ 
1= d]
ų
fj±
Ʈ
ëf
1= d]
ų 
 f;'
ų 
 +
 
1
= Pj+d];'t+- Ps+þ;do+eujf ;fjl 
Ŵ 
o+ljx/lt h]tjg]cgfylkl 
ů
s
Ƨ 
cf/fd]. t
Ŷ
±vë f eujf le 
ŋ 
 "cfd 
ƃ 
  ]l; -æle 
ŋ 
jáÆlt. æeb 
ƃ 
  ]Ælt t]le 
ŋ 
 "eujtá k 
ŝƧ 
  á;' +. eujf Ptbjár -
û
æd]
ų 
 fo, le 
ŋ 
j], r]táljd'
ų 
of cf;]ljtfo efljtfo ax'nLstfo ofgLstfo j 
Ŵ 
 'stfo cg'
Ū
tfo kl/lrtfo ;';df/ 
ź 
 fo 
Ū
 flg;+;f kfl 
s
ř
 f. std]
ŪĠ
;'v+;'klt, ;'v+kl 
a'
Ţ 
lt, g kfks+þ;'lkg+
Ƨ 
lt, dg'
Ƨ 
 fg+lkoá xált, cdg'
Ƨ 
 fg+lkoá xált,b]jtf / 
ŋ 
ƃ 
, gf
Ƨ 
cl 
Ʈ 
jf lj;+jf ; 
Ŵ 
 +jf sdlt, p
ųƸ   
/ c 
ƍ 
lj 
Ţƃ 
  á
Ɣƪ 
nás"þk±uë f xált. d]
ų 
 fo, le 
ŋ 
j], r]táljd'
ų 
of cf;]ljtfo efljtfo ax'nLstfo ofgLstfo j 
Ŵ 
 'stfo cg'
Ū
tfo kl/lrtfo ;';df/ 
ź 
 fo Od]
Ū
 flg;+;f kfl 
s
ř
 fÆlt.æoá r d]
ų 
 +efjolt, c 
ƍ 
df)+kl 
Ƨ 
û
.tg";+oáhgf xál 
ƃ 
, k 
Ƨ 
tá pklw 
ŋ 
o+
Ķ
 æPsl 
ƕ 
r]kf)db'
Ū
lr 
ų 
  á,d]
ų 
 folt s'þ;nL t]g xált.
Ƒ
  ]r kf±)ëdg;fg's
ƕ 
 L,kx"tdl/oá ks/ált k'
ţ
 +
Ķ
 æo]
ų 
ů
 +ky 
Ƹ   
j ljh]
ŷ 
 f,/flh;oá ohdfgf cg'kl/ouf.
Ƨ 
d]w+k'l/;d]w+,
ƙ 
 fkf;+jfhk]
Ɯ 
 +lg/ 
Ʈń 
 +
Ķ
 æd]
ųƧ 
lr 
ųƧ 
;'efljt
Ƨ 
,snl 
ƕ 
t]gfg'ejl 
ƃ 
ńƸ   
;.
Ɔƍ 
ef tf/u)fj ; 
Ƒ
  ],oyf g c 
Ŕ 
ƃ 
snl 
ƕ 
ńƸ   
û
 
Ķ
 æoá g xl 
ƃ 
g #ft]lt, g lhgflt g hŽko].d]
ų 
 +;á ; 
Ƒ
e"tfg+, j]/+t
Ƨ 
g s]þgrLÆlt
Ķ
k&d+.
2= k 
ţ
 f;'
ų 
 +
 
2
= æcl 
Ū
d]le 
ŋ 
j], x]t"
Ū
ŝ
of cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
ƃ 
. std]
ŪĠ
Ow, le 
ŋ 
j], le 
ŋ 
 '
Ŵ 
 f/+pklg 
Ƨ 
 fo ljx/lt c 
ţ
t/+jf u? 
Ū
 flgo+
Ɣƪ 
rf
Ƹ   
/, o 
ŴƧ 
lt
Ƒ
 + lx/á
ųƍ 
 +
ŝ
 'kl 
Ū
t+xált k]
ť
uf/já r. co+le 
ŋ 
j], k&dá x]t'k&dá k 
ŝ
oá cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo,kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.2
 
æ;á t+
Ŵ 
 f/+pklg 
Ƨ 
 fo ljx/ 
ƃ 
  á c 
ţ
t/+jf u? 
Ū
 flgo+
Ɣƪ 
rf
Ƹ   
/, o 
ŴƧ 
lt
Ƒ
 +lx/á
ųƍ 
 +
ŝ
 'kl 
Ū
t+xált k]d+uf/já r, t]  sŽn]g sŽn+pk; 
Ř 
ld 
ŷ 
 f kl/k'
Ş 
lt kl/k 
Ť
lt - ‘Ob+,
ƃ 
  ], sy+Od 
Ƨ 
sŽ]
Ŵ 
  á’lt
Ġ
t
Ƨ 
t]cfo 
ƨƃ 
  á cljj 
ť
  ]j ljj/l 
ƃ 
,cg'
ų 
 fgLst
ť
p
ų 
 fgL s/ál 
ƃ 
, cg]sljlxt];'r s
ř
 f&flgo];'
ƙ 
  ];'s
ř
 +kl 
ljgáb]
ƃ 
. co+, le 
ŋ 
j], b'ltoá x]t'b'ltoá k 
ŝ
cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.æ;á t+
ƙ 
 +;'
ŷ 
 f
ƀ
o]g j"ksŽ;]g
ƕ 
 fb]lt - sŽoj"ksŽ;]g r lr 
ų 
j"ksŽ;]g r. co+, le 
ŋ 
j], tltoá x]t'tltoá k 
ŝ
cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.æ;Lnjf xált, kfltdá
ŋ 
;+j/;+j'tá ljx/lt cfrf/±uë fr/; 
ƕƉ 
  á c)'
ų 
  ];'
ş 
  ];'eob 
Ƨ 
 fjL, ;dfbfo l; 
ŋ 
lt l; 
ŋ 
 fkb];'.co+, le 
ŋ 
j], rt'
Ŵ 
  á x]t'rt'
Ŵ 
  á k 
ŝ
oá cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.æax'
Ƨ 
 'tá xált ;'tw/á ;'t;l 
Ɖ 
roá. o]t]
ƙ 
 f cflbs
Ơ 
 f)f d 
Ţ 
  ]s
Ơ 
 f)f kl/oá;fgs
Ơ 
 f)f ;f
Ŵ 
 +
Ɠŧ
g+ 
û
s]þjnkl/k'
Ű 
 + kl/;'
ź 
 + 
Ɣƪ 
rl/o+clejbl 
ƃ 
, tyf¿kf
Ƨ 
ƙ 
 f ax'
Ƨ 
 'tf xál 
ƃ 
wftf
û
jr;f kl/lrtf dg;fg'k]
ŋ 
tf lbl 
Ū
of ;'
ƍ 
lj 
ź 
 f. co+, le 
ŋ 
j],
ť
dá x]t'
ť
ŝ
oá cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of;+
ų 
lt.æcf/ 
ź 
jLl/oá ljx/lt cs'þ;nfg+
ƙ 
 fg+kxfgfo, s'þ;nfg+
ƙ 
 fg+pk; 
ƕ 
bfo, yfdjf b 
Ń
Ük/ 
Ŋ 
dá clgl 
ŋų 
w'/á s'þ;n];' 
ƙ 
  ];'. co+, le 
ŋ 
j], % 
Ū
  á x]t'
Ū
  á k 
ŝ
oá cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.æ; 
Ŝ
utá ±vë f kg cgfgfslysŽ]xált clt/ 
Ş 
 fgslysŽ]. ;fd+jf
ƙ 
 +ef;lt k/+jf
Ţ 
  ];lt cl/o+jf t'
Ų 
 Lefj+ gfltd 
ţ
lt. co+, le 
ŋ 
j], ; 
ų 
dá x]t'
ų 
dá k 
ŝ
oá cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.æk 
ť
;'±vë f kg pkfbfg 
ŋƈ
  ];'pbo 
Ƒ
ofg'
Ƨ 
 L ljx/lt - ‘Olt ¿k+, Olt ¿k 
Ƨ 
;d'boá, Olt ¿k 
Ƨ 
Ŵś
dᶠOlt j]bgf,Olt j]bgfo ;d'boá, Olt j]bgfo c 
Ŵś
dᶠOlt ; 
ţ
 f»k]
0
Olt ; 
ř
 f/f»k]
0
Olt lj 
ţ
 f)+, Olt lj 
ţ
 f) 
Ƨ 
;d'boá, Olt lj 
ţ
 f) 
Ƨ 
 
Ŵś
dá’lt. co+, le 
ŋ 
j], c 
Ū
dá x]t'
Ū
dá k 
ŝ
oá cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ų 
lt.ætd]g+
Ɣƪ 
rf/L Pj+
Ƙ 
 fj]
ƃ 
- ‘co+±vë f cfo 
ƨ 
 f ; 
Ŵ 
 f/+pklg 
Ƨ 
 fo ljx/lt c 
ţ
t/+jf u? 
Ū
 flgo+
Ɣƪ 
rf
Ƹ   
/, o 
ŴƧ 
lt
Ƒ
 + lx/á
ųƍ 
 +
ŝ
 'kl 
Ū
t+xált k]
ť
uf/já r. c 
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt k 
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo 
û
efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘t+±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f
Ŵ 
 f/+pklg 
Ƨ 
 fo ljx/ 
ƃ 
  á c 
ţ
t/+jf u? 
Ū
 flgo+
Ɣƪ 
rf
Ƹ   
/,
ŴƧ 
lt
Ƒ
 +lx/á
ųƍ 
 +
ŝ
 'kl 
Ū
t+xáltk]
ť
uf/já r, t]sŽn]g sŽn+pk; 
Ř 
ld 
ŷ 
 f kl/k'
Ş 
lt kl/k 
Ť
lt - Ob+,
ƃ 
  ], sy+Od 
Ƨ 
sŽ]
Ŵ 
  ált
Ġ
t
Ƨ 
t]cfo 
ƨƃ 
  á cljj 
ť
  ]ljj/l 
ƃ 
, cg'
ų 
 fgLst
ť
p
ų 
 fgL s/ál 
ƃ 
, cg]sljlxt];'r s
ř
 f&flgo];'
ƙ 
  ];'s
ř
 +kl 
ljgáb]
ƃ 
.
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt k 
Ƨ 
 + 
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘t+±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f w 
ƙ 
 +;'
ŷ 
 f
ƀ
o]g j"ksŽ;]g ; 
ƕ 
 fb]lt - sŽoj"ksŽ;]g r lr 
ų 
j"ksŽ;]g r. c 
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘;Lnjf ±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f kfltdá
ŋ 
;+j/;+j'tá ljx/lt cfrf/±uë fr/; 
ƕƉ 
  á c)'
ų 
  ];'
ş 
  ];'eob 
Ƨ 
 fjL, ;dfbfo l; 
ŋ 
ltl; 
ŋ 
 fkb];'. c 
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt k 
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘ax'
Ƨ 
 'tá ±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f ;'tw/á ;'t;l 
Ɖ 
roá. o]t]
ƙ 
 f cflbs
Ơ 
 f)f d 
Ţ 
  ]s
Ơ 
 f)f kl/oá;fgs
Ơ 
 f)f ;f
Ŵ 
 +
Ɠŧ
g+ s]þjnkl/k'
Ű 
 +kl/;'
ź 
 + 
Ɣƪ 
rl/o+clejbl 
ƃ 
, tyf¿kf
Ƨ 
ƙ 
 f ax'
Ƨ 
 'tf xál 
ƃ 
wftf jr;f kl/lrtf dg;fg'k]
ŋ 
tf lbl 
Ū
of ;'
ƍ 
lj 
ź 
 f.
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt k 
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘cf/ 
ź 
jLl/oá ±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f ljx/lt cs'þ;nfg+
ƙ 
 fg+kxfgfo, s'þ;nfg+
ƙ 
 fg+pk; 
ƕ 
bfo, yfdjf b 
Ń
Ük/ 
Ŋ 
clgl 
ŋų 
w'/á s'þ;n];'
ƙ 
  ];'.
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt k 
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘; 
Ŝ
utá ±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f cgfgfslysŽ]xált clt/ 
Ş 
 fgslysŽ]. ;fd+jf w 
ƙ 
 +ef;lt k/+jf c 
Ţ 
  ];lt cl/o+jf t'
Ų 
 Lefj+ gfltd 
ţ
lt. c 
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+hŽgflt k 
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æ‘k 
ť
;'±vë f kgfodfo 
ƨ 
 f pkfbfg 
ŋƈ
  ];'pbo 
Ƒ
ofg'
Ƨ 
 L ljx/lt - Olt ¿k+, Olt ¿k 
Ƨ 
;d'boá, Olt ¿k 
Ƨ 
Ŵś
dᶠOltj]bgf»k]
0
Olt ; 
ţ
 f»k]
0
Olt ; 
ř
 f/f»k]
0
Olt lj 
ţ
 f)+, Olt lj 
ţ
 f) 
Ƨ 
;d'boá, Olt lj 
ţ
 f) 
Ƨ 
Ŵś
dált. c 
ź 
 f codfo 
ƨ 
 f hŽg+ hŽgflt k 
Ƨ 
 +
Ƨ 
tL’lt¹ col 
ƕ 
ƙ 
  á lko 
ų 
 fo u? 
ų 
 fo efjgfo ;fd 
ţ
 fo PsLefjfo ;+
ų 
lt.æOd]±vë f, le 
ŋ 
j],
Ū
x]t"
Ū
ŝ
of cflb 
Ɣƪ 
rl/losŽo k 
ţ
 fo c 
ƍ 
ź 
 fo kl 
nfefo, kl 
ź 
 fo le 
Ɯ 
  áefjfo j]k'
Ɵ 
 fo efjgfo kfl/k"l/of ;+
ųƃ 
 LÆlt. b'lto+.
3= k&dcl 
ƍ 
o;'
ų 
 +
 
3
= æc 
Ū
lx le 
ŋ 
j],
ƙ 
  ]lx ;d 
Ɖ 
 futá le 
ŋ 
 '
Ɣƪ 
rf/Lg+cl 
ƍ 
oá r xált cdgfká r cu? r cefjgLoá r. std]lx
Ū
lx
Ġ
Ow, le 
ŋ 
j], le 
ŋ 
 'cl 
ƍ 
ok;+;L r xált, lkou/xL r, nfesŽdá r, ; 
Ŋ 
 Ž/sŽdá r, clxl/sŽ]r, cgá
ųƍ 
 L r, kflk 
Ş 
  á r,ld 
Ş 
 flbl 
Ū
r. Od]lx ±vë f, le 
ŋ 
j], c 
Ū
lx w 
ƙ 
  ]lx ;d 
Ɖ 
 futá le 
ŋ 
 '
Ɣƪ 
rf/Lg+cl 
ƍ 
oá r xált cdgfká r cu? r cefjgLoá r.æc 
Ū
lx, le 
ŋ 
j],
ƙ 
  ]lx ;d 
Ɖ 
 futá le 
ŋ 
 '
Ɣƪ 
rf/Lg+lkoá r xált dgfká r u? r efjgLoá r. std]lx
Ū
lx
Ġ
Ow 3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->