Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5439, 25.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5439, 25.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 499|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
U slu~aju neva`e}ih glasa~kih listi}a, nije bilo povrede Izbornog zakona BiH, tvrdi Radoje[upeta
Treba sve izbrojati kako bi se do{lo do istine, ka`e Branislav Borenovi} iz PDP-a
Dvojica mladi}a nastradala u Kalesiji
P
onovno brojanje neva`e-}ih glasa~kih listi}a za sr-pskog ~lana Predsjedni{t-va BiH zavr{eno je u Gla-vnom centru za brojanje glasova.Kako je novinarima kazaodirektor Glavnog centra Radoje[upeta, rezultati su uglavnom ugranicama onoga {to je stiglo sredovnih bira~kih mjesta.[upeta je rekao da }e Centra-lna izborna komisija (CIK) BiHdanas zvani~no dati svoj stav otome i da }e saop}iti rezultateponovnog prebrojavanja.
4. str.
PROVJERA IZBORA
CIK tvrdi da su rezultati uredu
 .  st  r  a  n  a
Terencem se zabili ubetonski stub i poginuli
$14'018+$41,#.+
575#/14#&+4'&#
Gornje Petrovice kod Kalesije:
Od siline udara polomljeni stub i ograda
(Foto: S. Sinanovi})
15. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 25. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5439
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Latin: Vrhunski televizijski novinar i urednik 
Latin nije direktor!
Nesre}a
   2 .  s   t  r  a  n  a
’Al-Jazeera’:Izbor ~elnika za BalkanDerbi Premijer lige
MR[AVI REMI@ELJEZNI^ARAI SARAJEVA
   6   5 .  s   t  r .
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Kako bi SNSD i HDZ BiH raspodi- jelili dr`avne fotelje: Nikolu [piri}a za ministra finansija?
- Pa, jesu li ovi normalni?! A za{tonikada Bo{njak ne mo`e biti imenovanza ministra trezora i finansija? Ako sesvugdje dr`e reda u imenovanju, za{to iu trezoru ne do|e red na Bo{njaka???Kako su samo digli galamu {to se Hrva-tu uzima red za premijera... Ne smije sedozvoliti da se prepu{ta ono {to pripadaBo{njacima, jer tako uskoro ne}e biti ni dr`ave!
(saray)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,25. oktobar/listopad 2010.
2
Radionica o smanjenju zaga|enja
Dvodnevna radionica o smanjenju zaga|enja iz elektroenerge-tskog sektora u jugoisto~noj Evropi zapo~inje danas u Sarajevu uzajedni~koj organizaciji sekretarijata Energetske zajednice (EnC) iVije}a za regionalnu saradnju (RCC), prenosi Onasa.Na radionici }e se govoriti o napretku koji su zemlje potpisniceSporazuma o Energetskoj zajednici ostvarile u provo|enju oko-li{nih zahtjeva tog sporazuma, saop}io je RCC.
 Ra|o: Nepo{tivanje rokova
D`evad Ra|o, predsjednik Saveza
Vlada kr{i zakone o„zlatnim ljiljanima“
Obustavljanje naknada i dono{enje negativnihrje{enja je protuzakonito
Obustavljanje naknada dobitni-cima „Zlatnog ljiljana“ i „Zlatnepolicijske zna~ke“ i sporo do-no{enje novih rje{enja predstavlja-ju diskriminaciju ove populacije,zaklju~io je Upravni odbor Savezadobitnika najvi{ih ratnih priznanjaFBiH.- Analizirali smo do sadaura|ena rje{enja za naknade i ko-nstatirali da je obustavljanjem na-knada porodicama poginulih pre-kr{en zakona koji jasno ka`e da bezobzira na vrijeme smrti, njegovaporodica ima pravo na naknadu -kazao nam je D`evad Ra|o, pre-dsjednik Saveza.Ra|o dodaje da je prekr{en iZakon o upravnom postupkuFBiH, jer je nadle`nima prioritetbilo oduzmanje prava bez obzira nato ima li se upori{ta u zakonu.- Na vrijeme smo podnosili za-htjeve za nastavak primanja nakna-da. No, oni koji su ta rje{enja ovje-ravali, umjesto u zakonskom rokuod 60 dana, posljednju grupu, ugla-vnom negativnih rje{enja, poslalisu prije 15 dana. Nove odbijenice idalje pristi`u, uz obrazlo`enje dasmo zakasnili s podno{enjem za-htjeva, {to je la` - obja{njava Ra|o.Navodi da, ~ak da su i zakasni-li, dobitnici priznanja u tomslu~aju su mogli izgubiti pravo nanaknadu samo za jedan mjesec, anikako trajno.- Za {est mjeseci nije ura|eno ni50 posto rje{enja za naknade iovom dinamikom taj posao sigur-no ne}e biti zavr{en ove godine -zaklju~io je Ra|o.
 M. A.
Ra|o isti~e da }e se nastojativansudski nagoditi s Federa-lnom vladom, a ako to ne uspije,planiraju tu`iti Vladu i resornoministarstvo.- Podnijet }emo vi{e tu`bi,zbog diskriminacije, nepo{tiva-nja prava naslje|ivanja ili protu-zakonitog smanjenja naknada zadeset posto - ka`e Ra|o.
Vansudska nagodba ili tu`be
Lider Demohri{}anske stra-nke Srbije (DHSS) Vladan Bati}ocijenio je da ratni komandantVojske Republike Srpske RatkoMladi}, ako misli da je patriota,treba sam oti}i u Ha{ki tribunal,a ne da, kako se navodi u sa-op}enju, „~itav narod i mlade ge-neracije pretvori u svog taoca“,prenosi Onasa.- Onaj ko je naredio strijelja-nje vi{e hiljada nenaoru`anih lju-di u Srebrenici, a izbjegava da sena sudu suo~i sa tom ~injenicom,kukavica je, a ne heroj. Onaj ko seod suo~avanja sa stvarno{}u skri-va po raznim }umezima, nije ni-kakav junak nego slabi} - naveo jeBati} u saop}enju.On je pozvao i druge strankeda pozovu Mladi}a da se preda uinteresu Srbije i njenih gra|ana.
Bati} pozvao Mladi}a da se preda
Demohri{}anska stranka Srbije
 Mladi}: Ha{ki bjegunac
„Avaz“ saznaje
Jo{ traje izbor ~elnika za Balkan
Denis Latin ne}e bitidirektor ’Al-Jazeere’!
U kombinacijama nije ni urednik HTV-a Goran Mili}
Od 800 kandidata,u u`i izbor u{lo njih pet 
Dugogodi{nji autor HTV-oveemisije „Latinica“ Denis Latinsigurno ne}e biti prvi generalnidirektor „Al-Jazeera - Balkansa“,ispostave utjecajne katarske TVku}e u Sarajevu, kako su to ovihdana objavili skoro svi mediji uregionu, saznaje „Dnevni avaz“.
Dobar menad`er
- [to se ti~e Latina, on nije niu u`em krugu. ^elnici „Al- Jazeere“ u Dohi nisu zainteresir-ani da na ~elu njihove balkanskeTV ku}e bude u doma}oj javnostiutjecajna i poznata osoba. Njih,prije svega, interesira da to budedobar menad`er, neko ko je do-bro upu}en u finansije i zna radi-ti s ljudima. Nije presudno to je lipoznata osoba - kazao je za„Avaz“ izvor blizak balkanskoj„Al-Jazeeri“.Osim toga, na poziciju genera-lnog direktora sigurno ne}e zasje-sti ni biv{i YUTEL-ovac i sa-da{nji urednik na dr`avnoj televi-ziji u Hrvatskoj Goran Mili}, o~emu se, tako|er, uveliko {pe-kuliralo. Te pri~e smi{ljeno seplasiraju i predstavljaju neku vr-stu nametanja za izbor na atrakti-vnu poziciju.Kako je „Avaz“ ranije objavio,a to su prenijeli svi regionalnimediji, na konkurs se javilo ~ak800 kandidata. ^elni{tvo televizi-je nakon dva kruga selekcije u`ikrug je svelo na svega pet kandi-data.
Tri zvijezde
S njima su ljudi iz arapskogCNN-a ve} razgovarali putem te-lefona, a uskoro }e biti obavljeni idirektni intervjui u Dohi ili u Sa-rajevu. Kona~no, ime generalnogdirektora trebalo bi biti poznatokrajem ove sedmice ili, najdalje,za desetak dana.Tako|er, kako saznajemo, nakonkurs za direktora vijesti i pro-grama balkanske „Al-Jazeere“ dosada se javilo stotinjak osoba, ko-je su ve} dostavile svoje prijave ibiografije. U toj opciji su, sazna-jemo, poznata novinarska imenaiz na{eg regiona, pa i Latin i Mi-li}.Senad Had`ifejzovi}, koji setako|er spominjao u kontekstuanga`mana na ispostavi poznatetelevizije u Sarajevu, saznajemo,nije u bilo kakvim kombinacija-ma. Arapska ku}a, naime, ang-a`irat }e tri nezavisne novinarskezvijezde iz BiH, Hrvatske i Srbijekako bi privukle gledanost u cije-lom regionu.Rije{ena je i dilema budu}eg sje-di{ta balkanske „Al-Jazeere“. Ono}e definitivno biti u zgradi saraje-vskog BBI centra. Tamo }e biti isjedi{te direktora, DESK, studio...Druge lokacije, poput „Impor-tannea“ i „Bosmala“, otpale su jersu standardi ove TV ku}e zahtijeva-li visinu stropa od {est metara zapotrebe studija.
 F. VELE
Prema na{im saznanjima,emitiranje balkanske „Al- Jazeere“ ipak ne}e po~eti u janu-aru, kako je ranije najavljivano,ve} u februaru ili martu 2011.Tome }e prethoditi ozbiljna te-stna faza emitiranja programa,koja }e vjerovatno startati kra-jem ove godine.U toku je prevo|enje vi{estotina sati programa na regio-nalne jezike.
Po~etak emitiranja u februaru ili martu
 BBI centar: Budu}e sjedi{te katarske TV ku}e u Sarajevu Latin: Nije u u`em krugu
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,25. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Matemati~kakoalicija
Vode}im politi~arima i njihovim strankama dra`a jezavjetrina braka iz ra~una od neizvjesnosti hrabrih idru{tveno odgovornih reformisti~kih projekata
Takozvane matemati~ke koalicije Bosnom i Hercegovinom vla-daju od njenog nastanka, otkako su politi~ki brak iz ra~una sklopi-li SDA, SDS i HDZ. I nakon ovih izbora vlast }e vjerovatno biti fo-rmirana na isti na~in. Umjesto politike odlu~iva}e matematika;umjesto projekata prevagu }e imati procenti.Mo} matematike u politici priznao je, nakon po~etnog jogunje-nja, i Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je preko Neboj{e Ra-dmanovi}a poru~io da SNSD nema ni{ta protiv da vlast nadr`avnom nivou podijeli s njima najmr`om strankom, Socijalde-mokratskom partijom. A kad pod ruku mogu Dodik i Lagumd`ija,tada je i sve ostalo mogu}e, sve do entitetskog crveno-zelenog pa-kta izme|u SDP-a i SDA.S matematikom u politici sve je mogu}e; nemogu}e je samo jedno- napredak! Svaka koalicija stvorena samo zato da bi se u skup{ti-nskim klupama formirala vladaju}a ve}ina unaprijed je osu|ena napropast. Kao i svi prethodni, tako }e se i budu}i vladaju}i savez vi{ebaviti sobom i svojim pojedina~nim interesima negoli potrebamagra|ana koji su im na izborima poklonili svoje glasove. Tako je bilodevedesete, tako }e vjerovatno biti i dvadeset godina kasnije.Zaklinjanja u promjene, reforme, napredak i bolji `ivot, s kojimsu gotovo sve stranke prije mjesec dana zalagivale bira~ku masu, uovakvim okolnostima }e ostati samo prazne rije~i prohujale s izbo-rnim vihorom. Vra}eni u surovu realnost, gra|ani }e brzo shvatitida se politi~ki ambijent, u odnosu na predizborno vrijeme, ni u~emu bitnom nije promijenio.Besparica i nevjerica u prosperitet ponovo }e zagospodariti ja-vnim mnijenjem, koje }e se suo~iti s bolnom ~injenicom da `ivimou vremenu i na prostoru u kojem vlast, u su{tini, vi{e postoji zbogsame sebe negoli zbog dr`ave i naroda kojim se vlada.Matematika }e napraviti novu vlast. Mogla je i druga~iju od onekoju }emo vjerovatno imati, ~ak i takvu koja bi bar malo zamirisalapo reformizmu, kad bi se udru`ile stranke koje su u predizbornovrijeme najvi{e i najuvjerljivije pozivale na promjene. No, na{a jestvarnost takva da je vode}im politi~arima i njihovim strankamadra`a zavjetrina braka iz ra~una od neizvjesnosti hrabrih, dru{tve-no odgovornih i toliko nam potrebnih reformisti~kih projekata.S takvim ra~unicama ovda{nje vode}e stranke redovito su do-bro prolazile. Sve svoje mandate uredno su zavr{avale.Ho}e li i ovog puta?
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 141.247 posjetilaca.
 Pitanje: Jesu li izmjene Zakona o sigurnosti saobra}aja za rezultat imale samo punjenje bud`eta na ime pla}anja kazni, jer broj poginulih na cestamanije smanjen, ve} udvostru~en?
A) DA 82%B) NE 12%C) Ne znam 6%
Punjenje bud`etaumjesto pove}anja nivoasigurnosti na cestama
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
ZAKONI
Bolni~ki smje{taj u RS ko{ta kao hotelski
Majke za boravak s djecomplatile vi{e od 150.000 KM
U RS dan ko{ta 45 maraka, u FBiH je nekada pla}an deset, ali je to ukinuto
Majke bolesne djece kojoj je bi-la neophodna hospitalizacija nanekom od odjela u bolnicama uRS, od po~etka godine platile suukupno 152.800 maraka, jer danbolni~kog smje{taja u ovom entite-tu ko{ta 45 KM!
Uputnica pedijatra
Iako u Fondu zdravstvenog osi-guranja RS obja{njavaju da je sm-je{taj za majke djece stare do jednegodine besplatan, kao i za one kojeu bolnicu sti`u s uputnicom, pre-ma podacima Klini~kog centra uBanjoj Luci u 613 slu~ajeva za pr-vih devet mjeseci ove godine rodi-telji su bili du`ni platiti bolni~kipansion, koji ko{ta kao u ve}inihotela ili motela u BiH.- Prosje~no zadr`avanje na Kli-nici za dje~ije bolesti je pet dana, aod po~etka godine roditelji koji su`eljeli biti s djecom tokom njihovehospitalizacije, proveli su ukupno3.396 dana u nekoj od bolnica u RS- saop}eno je iz Slu`be za ekono-msko-finansijske poslove KC-aBanja Luka.U Federaciji BiH, majke kojeborave u bolnici s djetetom ne pla}a-ju smje{taj i hranu, ali moraju posje-dovati uputnicu od pedijatra izdatuzajedno s onom za malog pacijenta.Na Klinici za dje~iju hirurgijuKlini~kog centra Univerziteta uSarajevu isti~u da, ako bi se strogopridr`avali slova zakona, u bolnicibi smjele boraviti isklju~ivo majkebeba starosti do jedne godine, i tosamo ako ih doje.- Sve druge majke ne bismosmjeli primati, jer u Sarajevu i dru-gim gradovima u FBiH bolnice ne-maju uslove za boravak djetetovepratnje. No, bolnica nije zatvor, aboravak djece na lije~enju svojevr-sna je trauma, pa dozvoljavamo bo-ravak majke. Nekada je boravakpla}an deset KM po danu, ali je toukinuto - kazao nam je dr. AdnanHad`imuratovi}, {ef Klinike zadje~iju hirurgiju i predsjednikUdru`enja dje~ijih hirurga BiH.
Dob nebitna
On je dodao da su majke malihpacijenata iz drugih kantona ili RSdu`ne pribaviti posebno odobrenjesvog zavoda zdravstvenog osigura-nja, ~ime osiguravaju besplatan bo-ravak s djetetom.- Nije odre|ena dob djeteta dokoje dozvoljavamo da majka bora-vi s njim u bolnici. Ako je dijete od{est-sedam godina izrazito vezanouz majku, onda ne pravimo pro-blem da ona bude u njegovoj pra-tnji, naravno ako nam nije preveli-ka gu`va na Klinici. Trudimo se damajkama osiguramo krevet za spa-vanje - obja{njava Had`imurato-vi}.
 B. S. - M. A.
Konferencija {efova policijskih agencija u SAD
Bara{in predvodi delegaciju BiH
U~esnicima konferencije najavljeno i obra}anje potpredsjednika SADD`ozefa Bajdena i ministra pravde Erika Holdera
Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, glavnitu`ilac Milorad Bara{in i direktori policijskih agencijana nivou BiH, Republike Srpske i Federacije BiHu~estvuju na Me|unarodnoj konferenciji {efova polici-jskih agencija, koja se odr`ava u ameri~kom gradu Or-lando, prenosi Fena.U saop}enju Tu`ila{tva BiH navodi se da }e zva-ni~nici iz BiH, koje predvodi tu`ilac Bara{in, tokomkonferencije u SAD prisustvovati sastancima, preze-ntacijama i stru~nim radionicama ~ije se teme, izme|uostalog, odnose na rukovo|enje policijskim operacija-ma, provo|enje posebnih istra`nih radnji, vo|enje po-licijskih evidencija i razmjenu informacija, policijskuforenziku, komunikaciju s medijima, gra|anima i zaje-dnicom.Teme konferencije bit }e i borba protiv zloupotrebeopojnih droga, protiv terorizma, definiranje i pro-vo|enje profesionalnih standarda u policiji, kao i drugabitna pitanja koja se odnose na rad policije i tu`ilaca.U~esnicima konferencije, na kojoj u~estvuje vi{e sto-tina policijskih zvani~nika iz cijelog svijeta, najavljenoje i obra}anje potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena(Joseph Biden) i ministra pravde Erika Holdera (Eric).
 Bara{in na konferenciji u Orlandu KBC Banja Luka: Roditelji tra`ili da budu s djecom
Prema podacima Fonda zdra-vstvenog osiguranja RS, za djecu dojedne godine pratnja majke u bo-lnici se podrazumijeva i ovaj fond ucijelosti pokriva njen boravak.- Ako se radi o starijem djetetu,porodi~ni ljekar na uputnici navo-di da li je djetetu neophodna pra-tnja za vrijeme bolni~kog lije~enja.Ako pratnja nije preporu~ena, aroditelj insistira da boravi s djete-tom u bolnici, onda sam pla}a bor-avak - kazala je portparol FondaNikolina Du{ani}.
Insistiranje na pratnji
 Had`imuratovi}: Nema problema

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->