Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22928, 25.10.2010]

Oslobođenje [broj 22928, 25.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 427 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Aner@ulje vi}
DANAS PRILOG
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK, 25. 10. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.928Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Vlast i bez Covi}a
i bez Dodika?!
 
Izbornama tema tika
3. strana
 Smrtno stradala dva
osamnaes togodi{njaka
13. strana
 Saobra}ajna nesre}a u naselju Gornje Pe tro vice kod Kalesi je
Granitpokazu je da dr`ava nefunkcionira
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
CIK okon~aoprebro ja vanje
Radmano vi} ispred Ivani}a
Pono vnobro janjene va`e}ihglasa~kih listi}a za ~lanaPredsjedni{tva BiH iz RS- aokon~ano je u Gla vnomcentru za bro-  janjeglaso va i rezultati su ugla vnom u granicamaonoga{to je stiglo sa redo vnih bira~kihmjesta, izja vio je direktorGla-  vnogcentra za bro janjeglaso vaRado je [upeta. On je rekao da }e Centralna izbornakomisi ja BiH sutrazvani~no izre}istav o tome i da }e saop{titirezul- tatepono vnogprebro ja vanja. [upeta smatra da u slu~ajune va`e}ihglasa~kih listi}ani jedo{lo do po vredeIzbornogza- kona BiH.Na sjednici CIK-a BiH pri je~etirida- nadonesena je odluka da pono vobude prebro jano i klasifko vanosvih66.138 ne-  va`e}ihglasa~kihlisti}a za ~lanaPredsje- dni{tva BiH sa svihbira~kihmjesta u RS- u. Iz CIK-a su na veli da se osimbro janja glaso vavr{i i njiho vaselekci jakako bi bi- lout vr|eno da li su ne va`e}ilisti}ibili prazni ili je ozna~enovi{ekandidata, te da li su poni{teni na nekidrugina~in. Premaobjav ljenimut vr|enimrezulta- tima, kandidatSNSD-a, DNS-a i SP-a za ~lanaPredsjedni{tva iz RS-aNeboj{a Radmano vi}osvo jio je na izborima3. oktobra295.624 glasa, kandidatKoalici-  jeZa jedno za SrpskuMladenIvani} 285.927 glaso va, a kandidatSa veza za de- mokratskuSrpskuRajkoPapo vi}22.778 glaso va.[upeta je dodao da se trenutno u Gla-  vnomcentru, po zahtje vu PDP-a, bro je glasa~kilisti}i iz Gradi{ke i Srpca, sa svihbira~kihmjesta za dvo jicukandida- ta PDP-a.On je po jasnio da je PDP zahti-  je vaopono vnobro janje za ta dva bi- ra~kamjesta, jer je na njima bio enormno  visokbrojiza{lihbira~a.
Dragan STANOJLOVI]
 Ve}je objav ljenpodatak da u Re- publiciSrpskoj(zasad) imanajmanje 9.000 pra vosna`nihsudskihpresu- da s dugomna ime ratne{teteod oko 300 milionamaraka, bez kamate i drugihtro{ko va. Premaprocjenama nadle`nihederalnihorgana, broj tih presuda u ovomentitetu je neupo- redi vomanji, samim tim i dugFBiH gra|animako ji se procjenju je na oko 10 miliona KM.
RS pred bankro tom
Ove bud`etskeoba veze oba enti- tetanastale su kao posljedicapresu- deEvropskogsuda za ljudskapra va u Strasbourgu u slu~aju^oli} i osta- liprotiv BiH. Prema toj presudi, RSiz svogbud`etamora da platiukupno 300.000 KM za 16 neiz vr{enihpresu- da za ratnuod{tetu! Presuda je pos- talapra vosna`na28. juna ove godi- ne, ~ime su se RS i FBiHautomatskisuo~ili s hiljadamaostalihtakvihne- iz vr{enihpresuda. Tako se RS na{ao predbankrotom, ko ji je izbjegnut na dva na~ina. Prvi se odnosi na samupresudu iz Strasbourga, u ko jojni je na vedeno da se dug moraisplatiti u nov cu, ~ime je otvorenamogu}nost da se ratna{tetaisplatidr`a vnimob-  veznicama. Drugiproblembile su ka- mateko je su vi{estrukoprema{i va- legla vnicu, zbog~egaje RS donioza- konko jimje eliminisanamogu}nost da one buduve}eod iznosagla vnog duga.RS je jo{ jednimzakonompoku{ao da ubla`iposljedicepresudeEvrop- skogsuda. Naime, kadasu presude za naknaduratne{tetenarasle do bro jakadabud`et RS-ani jemogao podni jetinjiho voiz vr{enje, taj enti- tet je donioZakon o unutra{njemdu- gu ipropisao da se presudeiz vr{eiz- da vanjemob veznica s rokomprispi-  je}a od 50 godina. O{te}enigra|anisu taj besmisleni rok osporilipredUs- ta vnimsudom BiH, nakon~egaga je RS skratio na 14 godina, s ~ime se Us- ta vni sud saglasio. “S takvomodlukomUsta vnogsu- da BiH, me|utim, ni je se slo`ioEvropski sudko ji je ostaovjeransvo-  jojpraksi, pot vr|enoj i presudom u slu~ajuJeli~i}protiv BiH (neiz vr{enje presudedoma}egsuda u vezi sa staromde viznom{tednjom, op.a.) da se presudedoma}ihsudo vamora ju iz vr{a vatii da dr`ava ne mo`ena vo- ditinedostataksredsta va da bi izbje- glaoba vezuiz vr{a vanjapresudasvo-  jihsudo va. Jer, ako se presuda ne mo`eiz vr{iti, po vri je|eno je pra vo na pristupsudu“, podsje}aMonikaMi-  ji}, agenticaUreda za zastupanje BiH predEvropskimsudom za ljud- skapra va u Strasbourgu. Dakle, na osno vupresude iz Stra- sbourga RS je do 28. septembramo- rao da iz vr{ipresudedoma}ihsudo-  va u slu~aju^oli} i ostali, ali i da sva- kom od {esnaesteroaplikanataispla- ti jo{po 1.500 euranaknade. [to seti~eiz vr{enjasvihostalihpresudado- ma}ihsudo va, od togdatuma za njihte~eno vitromjese~ni rok, o ko-  jemMonikaMi ji}ka`e: “Premapra vilimaKomitetaminis- tara VE, dr`ava je najkasni je do iste- ka tog rokadu`na da doneseakcioni plan za njiho voiz vr{enje. Iz oba en- titetadobilasam uvjera vanja da }e iz-  vr{iti ovu svo juob vezu, {to zna~i da }e u rokuut vrditito~anbroj tih pre- suda i to~nuvisinuduga. Tako}e ko- na~noznatiobimproblema i na osno vutogaodreditina~innjego vog rje{a vanja.“
Za{ti ta pra vnog poretka
[ta se de{a va ako entiteti ne urade akcioneplano ve u roku? Na{asago-  vornicaobja{nja vakako bi to zna~ilo da BiH ni jea`urna u iz vr{a vanjuge- neralnihmjerana osno vupresude Evropskogsuda u slu~aju^oli}.“Naj jednosta vni jere~eno, nema nikakvogsmislavoditisudskipostu- pak ako se sudskapresuda ne mo`e iz vr{iti. Sud je u presudi^oli}istakao da je dr`avamadozvoljeno da, ako ima velikibrojtu`benihzahtje va predsudo vima, zakonomdonesune- kigeneralniplanko jim, recimo, rje- {a vanjeproblema sa sudskogskre}e na upra vnipostupak. Drugimri-  je~ima, ako je presudadonesena, ona se moraiz vr{iti“, zaklju~ujeMo- nikaMi ji}.
Naknadara tne{te te
No vogodi{nja ~es titka iz Strasbourga
Na osno vupresudeEvropskogsuda za ljudska pra va, do 28. decembraentiteti su du`niKomitetu ministara VE prezentiratina~in i rok iz vr{enja desetakhiljadapresudadoma}ihsudo va
Dr`avamo aizvr{ava isudske presude: MonikaMi i}
Korupci ja u BiH je, prema  ve}inipokazatelja i izvora, a na- ro~itopremapercepci jigra|ana,  veomarasprostranjenenomen ko jipredstav ljaozbiljnupre- preku na njenomputu ka Evrop- skojuni ji. Iz vje{tajEvropskeko- misi je o napretku BiH za 2009. godinunaglasio je prisutstvo korupci je u mnogimpodru~ji- ma, posebnounutarvlada i dru- gihdr`a vnihinstituci ja, kao i njenupo vezanost sa ja vnimna- bav kama, dobi janjemdozvola za poslo vanje u sektorimazdrav - stva, energi je, transportneinras- trukture i obrazo vanja. Ovo je, me|uostalim, re~eno na ju~era{njojregionalnojkone- renci ji “Ima li Bosna i Hercego-  vinaevropskuperspekti vu“, u organizaci jiTransperencyIn- ternationala i Fondaci je„Frier- dichNeumman“, na ko joj se posebanakcentsta vio na pita- njekorupci je. IvanaKorajli} iz Transparency  Internationala BiH podsjetila je da je BiH, premaindeksuper- cepci jekorupci je u 2009. godi- ni, zauzela99. mjestome|u180 zemalja, {to predstav lja pad od sedammjesta u odnosu na 2008. godinu, a samim tim i pogor{a- njepercepci je o korupci ji. - Premaovomglobalnomis- tra`ivanju, BiHdi jeli99. mjesto sa Zambi jom, Tongom, Senega- lom, Madagaskarom, Jamajkom i DominikanskomRepublikom. Ovakvorangiranje je zabrinja va-  ju}e ako se uporedi sa Hrvat- skom (66. mjesto), CrnomGo-rom (69.) te Srbi jom (83). Is-tra`ivanjeGlobalIntegrity za 2009. godinupokazalo je da BiH i Uganda, me|u35 zemaljako-  je su bilepredmetistra`ivanja, ima junaj ve}iraskorakizme|u usvo jenogzakonskogokvira u oblastisuzbi janjakorupci je i njego vepro vedbe u praksi, upo- zorila je Korajli}. LauraBo{njak iz TIBiH je predsta vilaistra`ivanjeko je je ra|eno na uni verzitetima u BiH: 957 studenata u proteklihmje- secdanau~estvo valo je u anke- ti, i na pitanje da li ima korupci-  je na njiho vimakultetima, njih 86,62 postoodgo vorilo je - da. Na  ju~era{njojkonerenci ji je u~es- tvo vao i no vinar i urednikOslo- bo|enjaFarukBori}ko ji je go-  vorio o elementimakorupci je u netomokon~anomizbornomprocesu.
V. O.
Regionalnakonferenci ja o korupci ji
BiH u dru{ tvuZambi je,
Jamajke, Senegala...
 Vi{e od ~etiripetinestudenata u BiH zna ju da korupci jastanu je na njiho vihfakultetima, kazano na ju~era{njojkonferenci ji
Ko upci avlada u BiH: De alj s ju~era{njekon e enci e
Foto: D. ]UMUROVI]
Bruxelles, Sara jevo, Beo grad
 AdnanHuski}, predsta vnikFondaci je„FriedrichNe- umannza Bosnu i Hercego vinu u je upozorio na ~injeni- cu da se korupci jate{komo`emjeriti. Tako|er, ni je{tediori-  je~i ni premanaj vi{impredsta vnicimainstituci jako ji se dr`e po strani i ima juneuta`ivupotrebu da izno vaponav lja ju da se ne}emi je{ati. “Imali smo, tako, situaci ju da [teanFule, evropskikome- sar za pro{irenje, odmahposli jeizborado|e i po{aljeporu- ku: mi se ne}emomi je{ati. Pa, dobro,to smo ve} dosadshva- tili! AliondaFule iz Sara je va ode u Holandi ju da tamo{njepar- lamentarcenago vara da odblokira juSporazum o stabiliza- ci ji i pridru`ivanju bez obzira na slu~ajRatkaMladi}a. Je li to Bruxellesporu~ujekako je uredu da primidr`avuko ja ili ne- mapoliti~kevolje da uhapsiMladi}a ili ne vladasvo jimoba-  vje{tajnim, vojnimstrukturamako je ne `ele da ga uhapse, po- ru~io je Huski} u nadahnutomgo voru.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine
3
Lagumd`ija- Juri{i} Bruxellespozi va BiH Da vidEnyeart SelmoCiko ti}
Po vra tak u RS
U sjedi{tu SDP-a u Sara je vuodr`an je sas- tanakizaslansta va SDP-a BiH i HSP-a BiH, ko-  ja su predvodilipredsjednici dr. ZlatkoLa- gumd`ija i dr. ZvonkoJuri{i}, a u centru pa`njena{la su se programskaopredjeljenja objestranke, kao i vi|enjebudu}nostina{e zemlje. Predsjednik HSP-a je pono vio da je za njego vustranku BiHneupitna, ali da se mo- rapromi jenitiunutra{njeure|enje, doni je- ticjelo vitapromjena, a naj ve}azaprekafun- kcionalnojdr`avi BiH predstav ljanerealizi- ranjeaneksa7 Dejtonskogsporazumapose- bno na podru~ju RS. Predsjednik SDP-a is- taknuo je da su gra|ani BiHzaslu`ilijednuno-  vupolitikuko ja}e bitinjima u slu`bi, a ne kao do sadaisklju~ivopoliti~kimelitama.
Brzo formiranje  vlas ti
Ministrivanjskihposlo va EU danas}e sa redo vnogzasjedanjapozvati da se u BiH {to pri jeformirano vavlast, a lidere da se uzdr`e od izja vako je bi mogleizazvatipodjele. BiH }ebitispomenutau zaklju~cimazasjeda- njaVi je}aministara EU, ko je}e bitiodr`ano u Luksemburgu, a o~eku je se da }e minis- tripoziti vnokomentirati tok neda vno odr`anihop}ihizbora u BiH. Viznire`im bit}e spomenut u jednojre~eniciko ja}e biti poziti vnointonirana i ohrabru ju}a, ali ne i zaklju~na, jer kona~nuodluku o ukidanju  viznogre`imadonose{efo vidr`ava i vlada EU na svomsamitu, sazna jeSrna.
 Sigurna BiH
KomandantNATO-a u Sara je vuame- ri~kigeneralDa vidEnyeartoci jenio je da je op}asigurnosnasituaci ja u BiH dobra. “Kada god imateincidentbilo ko jeprirode, uvi jek je tu prisutnapo- lici ja, Ci vilnaza{tita ili drugati jela ko ja su odgo vorna za datiproblem. Da li je sigurnosnasituaci jasa vr{ena- nara vno da ni je“, rekao je Enyeart.On smatrakako se zemljabudedaljerazvi-  jala i napredo vala na putu ka NATO-u, ekonomi ja}e biti~vr{}a i razvi jeni ja i samim tim i sigurnost}e bitibolja. Enyeartna vodi da je BiH i sada u ve- omadobrojfazikada je ri je~ o pitanju sveop}esigurnosti.
Uspjela vje`ba
Ministarodbrane BiH SelmoCikoti} izrazio je zado voljstvoishodomMe|una- rodnesimulacionevje`beSEESIM10, to- komko je je u Sara je vuuspostav ljenKrizni operati vnicentar u instituci jamaodbrane i video-telekonferencijskilink sa zemljama okru`enja. “Ovu vje`butrebashvatiti u kontek stu~injenica da se prirodapri jetnji ko jeugro`ava jusigurnostbiloko jedr`ave, pa i BiH, mi jenja sa tradicionalnihvojnih pri jetnji na nekon vencionalne“, rekao je Ci- koti}. KomandantNATO-aSara je voDej-  vidEnjartsmatra da je SEESIM10, ko ji je po~eo18. oktobra, korisnavje`bakako za region, tako i za BiH kako bi se pobolj{a- lakomunikaci jaizme|uagenci ja.
U @I@I
PredsjednikHrvatskedemo- kratskeza jednice BiH Dragan^ovi} ko ji je sebeujednoproglasio i jedi- nimvo|omhrvatskoganaroda u Bosni i Hercego vini, kao da druge hrvatskestranke (HDZ 1990, HSPi NSRB) i ne posto je i nema ju izbornogarezultata, vi{e je nakon izbora u BanjojLuci kod kolegeMi- loradaDodika, predsjednikaSa ve- zaneza visnihsoci jaldemokrata, negoli u Mostaru. Moti vi su i vi{enegojasni. ^elni HDZ-a BiH ozbiljno se pribo ja va da bi ga sa vez SDP-a i SDA u sadejstvu sa HDZ-om 1990, HSP-om i NSRB-om mogaoudaljiti iz vlasti, pose- bicefederalne, ali i ve}inekantona u Federaci ji BiH.
Pomu}ene ra~unice
Bo ji se ^ovi} i zbogizbaci vanja iz vlasti na dr`a vnojrazini, pa mu tu, o~ito je, trebasa veznik, a prona- {ao ga je upra vo u MiloraduDodi- kuko ji, tako|er, s drugestrane strahu je od postupaka i opredjelje- njaSrpskedemokratskestranke i Parti jedemokratskogprogresako-  ji bi moglibitiokosnicavlasti BiH, a {to bi SNSDudaljilo od ministar- skihfotelja u Vi je}uministara BiH. Sve ra~unicepomutio je izborni tri jumfSoci jaldemokratskeparti-  je BiH ko jem se, o~ito je, nisuna- dali ni u HDZ-u, ali ni SNSD-u.Do sada je zbognedostatkaiza- branihpredsta vnikaSrbame|u poslanicima u kantonalnimskup- {tinamaFederaci je BiH bilonemo- gu}eispo{to vatiusta vnuodredbu o izborudelegata u Klubsrpskog naroda u DomunarodaParla- mentaFBiH.To je za posljedicuimalo da svi poslanici iz Kantona10 (Li vanj- skog), ko ji su biliesenesdeov ci, buduizabrani u Dom narodaPar- lamentaFBiH, odnosnoKlub srpskognaroda, iako bi po usta-  vnimodredbama taj kantontrebao datisvegajednogpredsta vnika- delegata u Klubsrpskognaroda. No, nakonizbornepobjede SDP- a vi{e je negoo~ito da }e ova par- ti jabiti u stanju da na osno vu izbornihrezultata iz goto vosvih kantonadelegirapredsta vnike srpskognaroda u Klub u Dom na- rodaParlamentaFBiH, pa bi tako u njego vombro ju, od njihukupno 17, moglaimative}inu.Ovome u prilogsvakako ide i ~injenica da je u Kantonu10 iza- bran na posljednjimop}imizbo- rima i jedanposlanikSNSD-a ma- nje u odnosu na dosada{njih pet, koliko je imala ta stranka u ta- mo{njojskup{tini. S drugestrane, ^ovi} se bo jigu- bljenjaprimata u Klubuizaslanika hrvatskognaroda u Domunaroda ParlamentaFBiHko ji je klju~an jer se iz njegadelegira juizaslanici u klub tog naroda u Dom narodaPar- lamentarneskup{tine BiH. Do sa- da je HDZBiH u KlubuhrvatskognarodaDomanarodaPSBiHimao tri izaslanika, a HDZ 1990dva, ~ime je bitnoutjecao na dono{enje odluka, odnosno u svakomtrenut- ku je mogaopreglasatisvo jekole- ge iz mla|eg HDZ-a (1990).Procjenego vore da }e i u sasta-  vuKlubahrvatskognaroda u Do- munarodaParlamentaFBiH, a samim tim i PSBiH, klju~nuuloguimati SDP,s obzirom na izbornire- zultat u kantonima i multietni~ki sastavposlanika u skup{tinama kantona.HDZBiH u KlubuhrvatskognarodaParlamentaFBiH od uku- pno17 mo`era~unati na naj vi{e sedam do osamizaslanika, odno- snosamim tim dva u Domuna- rodaPSBiH, ~ime bi izgubio  ve}inu ne samo na federalnoj  ve}i dr`a vnojrazinikada je u pi- tanjuKlubhrvatskognaroda. HDZ-u 1990, HSP-u i SDP-u,shodnoizbornimrezultatima, da-  ju semogu}nosti da uz NSRB uKlubuhrvatskognarodaParla- mentaFBiHmogutakoimatiza je- dni~kide vet ili desetdelegata, odnosno dva (koalici ja HDZ 1990 - HSP) i najmanjejedan (SDP) u DomunarodaPSBiH.
Neupi tna ve}ina
Kada su u pitanjupredsta vni~ka zakonoda vnati jela- Predsta vni~ki/ Zastupni~ki dom ParlamentaFBiH, sasvim je jasno da bi sa vezstrana- ka SDP - SDA - koalici ja HDZ 1990 - HSP - NSRBimala61 poslanika /zastupnika, a za formiranjeparla- mentarneve}inepotrebno je 50, od ukupno98 poslanika. Kada je u pi- tanjuPredsta vni~ki/Zastupni~ki dom Parlamentarneskup{tine BiH iz FBiH, gdje bi ovajstrana~kisa vezimao od ukupno28 poslanika/zas- tupnikanjih18, {to je sasvimdo vo- ljno da se vlastformira bez HDZ-a BiH. S drugestrane, ukoliko bi partnerskeodnose~inili SDS i PDP u PSBiH iz RS-a sa ukupno pet, od14 poslanika to bi bilodostatno za konstituisanjedr`a vnevlasti,s ob- zirom na to da su za njenustrojpo- trebnaukupno22 glasa u Predsta-  vni~kom/Zastupni~komdomu PSBiH.
AlmirTERZI]
Izbornama tema tikasi jestrah
Vlast i bez ^ovi}a
ibez Dodika?!
^elnik HDZ-a BiH ozbiljno se pribo ja va da bi ga sa vez SDP-a i SDA u sadejstvu sa HDZ-om 1990, HSP-om i NSRB-om mogaoudaljiti iz vlasti, posebicefederalne, ali i ve}inekantona u FBiH
 
Kako se bira Dom naroda Parlamenta FBiH
KantonUkupanbrojBo{njaciHrvatiSrbiOstali USK 
5 delega ta
212 -
PK 
3 delega ta
111-
 TK 
8 delega ta
3122
ZDK 
8 delega ta
3221
BPK 
3 delega ta
111-
SBK 
6 delega ta
1311
HNK 
6 delega ta
1311
ZHK 
3 delega ta
111-
KS
11 delega ta
3252
LK 
3 delega ta
121-
 SAVEZNICI Dragan ^ovi} se bo jii izbaci vanja iz vlas ti na dr`a vnoj razini, pa mu tu, o~ito, trebasa veznik, a prona{ao ga je upra vo uMiloradu Dodiku ko ji, tako|er, s druge strane, strahu je od pos tupaka i opredjeljenja  SDS-a i PDP-a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sports News liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->