Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 677, 5.11.2009]

Slobodna Bosna [broj 677, 5.11.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 348|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Srbijanska operacija “Morava” ulila se u Miljacku
BALKANSKI PUTEVI DROGE
www.slobodna-bosna.ba
KOM[I]EVDIPLOMATSKIFAVORIT:IVANBARBALI],STIHOKLEPACIZUN-a
SUKOBOHR-aIAVAZA
Radon~i}evobra~un saGregorianom
 
HERCEGOVA^KA VEZA
Policijska operacija od Trebinjado Gruda
U posljednjih deset mjeseci, u zajedni~kimakcijama svih policijskih i obavje{tajnihagencija u BiH na podru~ju Hercegovineuhap{eno je na desetke krijum~ara droge izaplijenjeno blizu 200 kilograma raznih opi- jata ~ime je takozvani ju`ni krak na putu{verca narkotika kroz BiH zna~ajno uzdr-man, na{a novinarka pi{e o efektimazdru`ene policijske operacije protiv herce-gova~ke narko-mafije koja je ve} rezultiralai prvim sudskim presudama
SAND@A^KANARKO-HRONIKA
Kako se
Morava
ulila u Miljacku
Nakon srbijanske policijske akcije“Morava” u kojoj je u Sand`aku privedenodesetak narko-dilera, do{lo je do pometnjena tr`i{tu narkotika, ali i op{te panikeme|u krijum~arima droge; na{ novinaristra`io je koji su efekti akcije “Morava” iko su vode}i narko-bossovi u Sand`akukoji imaju svoju mre`u dilera u BiH
RAT ZA ENERGIJU
Ho}e li Rusi istisnuti INUi MOL iz BiH
U narednih desetak dana Vlada FederacijeBiH slu`beno }e pokrenuti inicijativu zaraskidanje ugovora o dokapitalizaciji“Energopetrola“; “Slobodna Bosna“ analiziraho}e li federalna Vlada istrajati na ovomzahtjevu i otkriva za{to “Energopetrol“ imastrate{ki zna~aj u ruskim planovima ener-getskog pokoravanja Balkana
BOSANSKA ENCIKLOPEDIJAZLO^INA
Dosje Podrinje
U i{~ekivanju odluke o tome da li }eRadovanu Karad`i}u biti nametnut braniteljili }e mu se suditi u odsustvu, koju }eSudsko vije}e Tribunala u Haagu saop}itipismenim putem tokom ove sedmice, na{ jenovinar istra`io ko je sve do sada osu|enza zlo~ine u Podrinju koji ~ine glavninuoptu`nice protiv Radovana Karad`i}a
NEKI DRUGI ROMI
Romi grade svoju fabriku
Predsjednik Udru`enja “Romska bra}aSko~i}“ iz Tuzle FADIL FERHATOVI] `eligraditi fabriku u BiH; u toj fabrici bi radiliRomi, a novac s pravom, a pomalo i izinata, tra`i od dr`ave i nevladinih romskihorganizacija koje su na pri~i o sirama{tvu ibijedi Roma sakupile i uludo potro{ilemilione maraka
NOGOMET
Najbolji igra~ hrvatske lige
ERMIN ZEC (21), igra~ “[ibenika“ inogometni reprezentativac BiH, ove jesezone najbolji napada~ hrvatskenogometne lige; za na{ list Ermin Zec pri~ao svojim po~ecima u rodnom Bugojnu,otkriva za{to je umjesto u “@eljezni~aru“zavr{io u [ibeniku i kako je postaonogometa{ za kim se otima pola Evrope
POGORELI] OPET USARAJEVU
Vrhunski pijanista i nekada{njako{arka{ka nada
LOVRO POGORELI], jedan od vode}ihevropskih pijanista, odr`ao je 3. novembrasvoj {esti sarajevski koncert, u
Domu Oru`anih snaga BiH 
; za ”Slobodnu Bosnu”govori o odrastanju u Beogradu, nastavku{kolovanja u Zagrebu, boravku u Parizu,basketu i Franzu Lisztu
5.11.2009.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nermina [UNJ,Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
16202666324854
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->