Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Taula comparativa entre les polítiques d’e-learning

Taula comparativa entre les polítiques d’e-learning

Ratings: (0)|Views: 254|Likes:
Published by jaumevila
Taula comparativa entre les polítiques d’e-learning. Semblances i diferències.
Taula comparativa entre les polítiques d’e-learning. Semblances i diferències.

More info:

Published by: jaumevila on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

 
 Taula comparativa
 
entre les polítiques d’e-learning
POLÍTIQUES D’E-LEARNING.
Sector escolar, universitari i de formació contínua o empresarial
SEMBLANCESDIFERÈNCIESControl polítici convenisamb el sectorprivat
En tots tres casos, la intervenciódel govern està present. Ésl’encarregat d’establir un marcgeneral regulador que garanteixila qualitat del procésd’ensenyament-aprenentatge.Destacar que els programes d’e-learning s’han obert, en major omenor grau, a la participació delsector privat.
Àmbit escolar.
Aquí, el control polític és molt formal i marca elsobjectius i les característiques dels programes, que són de caràcterobligatori. Autonomia limitada. Generalment és el Ministerid’Educació qui dissenya el seu propi pla amb l’ajut d’assessorsexterns. El govern estableix diferents mecanismes d’avaluació iseguiment per determinar el grau d’assoliment dels objectiusmarcats.
Àmbit universitari.
Posició intermèdia. Les autoritats públiquesmarquen objectius i programes. No obstant, les universitatsdisposen d’autonomia per posar en marxa projectes propis d’e-learning. Aquests estan condicionats per la disponibilitat derecursos financers.
Formació contínua.
En aquest àmbit, la intervenció del govern ésbastant limitada i es centra en fomentar la introducció de l’e-learning com a eina de reciclatge professional. Hi ha col·laboracióentre el sector públic i el sector privat per tal d’adequar els cursosformatius a les necessitats reals del treballadors. El graud’assoliment dels objectius es realitza per mitjà de consultoresexternes on es valora, entre d’altres aspectes, les competènciestecnològiques que han assolit els alumnes.
Finançament
Les autoritats públiques estanpresents en la majoria deprojectes d’e-learning com aentitat financera.
Àmbit escolar.
El finançament d’aquest àmbit prové directamentde fons públics.
Àmbit universitari.
La majoria d’universitats depenen de recursoseconòmics públics, fet que dificulta la posa en marxa de projectesd’e-learning on són necessàries importants inversions inicials decapital. Tot i això, hi ha universitats que s’atreveixen ambprojectes d’aquests tipus i estableixen convenis amb el sectorprivat.
Formació contínua.
És en aquest àmbit on els convenis amb el
 Jaume Vila Rosashttp://jvrsbox.blogspot.com/
 
 Taula comparativa
 
entre les polítiques d’e-learning
sector privat tenen més èxit degut al seu major grau d’autonomia.No obstant, les autoritats públiques financen algunes d’aquestespropostes formatives.
Formaciódel professorat
En tots els casos, la formació delseducadors es concebuda com unelement clau. Aquest nou contexteducatiu modifica els paperstradicionals de professor id’alumne
.
L’alumne passa alcentre del procés educatiu, fetque comporta la modificació deles metodologies de treball.S’han posat en marxa polítiquesde reciclatge professional tant enl’àmbit públic com en el privat.La formació de nous professorsés una tasca complexa i no esresol d’un dia per l’altre.La majoria de proposteseducatives i modelsd’aprenentatge en e-learning sónrelativament nous. Per aquestmotiu es coincideix en lanecessitat de posar en marxaprocessos de R+I+D. L’eficàciad’aquests nous models noradicarà en la infraestructuratecnològica que els suporta sinóen la qualitat dels processosdidàctics que es desenvolupin. 
Àmbit escolar.
Els esforços es centren en reforçar la formació delsdocents en l’ús d’aquestes tecnologies. L’àmbit escolar és el sectoron s’apliquen més esforços i recursos per reciclar el col·lectiudocent. Trobem iniciatives de diferent tipus com cursosd’alfabetització digital, tallers de creació de continguts per mitjàd’eines multimèdia, etc. Tot i rebre aquest tipus de formació, enmolts casos, els docents continuen treballant amb el mateixmètode i la metodologia de treball no es modifica de formasubstancial.
Àmbit universitari.
Es fomenta la formació permanent delprofessorat com a reciclatge. Amb això la metodologia docent nocanvia. La transformació més significativa es troba en aquellesuniversitats que ja han nascut amb el segell de “digital” o enaquells centres on ja es s’impartia formació a distancia. En aquestscasos el professorat interactua de forma natural en aquests entornsi treu profit de les eines que li ofereix aquest nou modeld’ensenyament-aprenentatge.
Formació contínua.
Els formadors d’aquest sector estanaltament especialitzats en el temari que imparteixen. En ocasions,en aquest àmbit, es prioritzar més el fet de dominar una matèriaper davant de la capacitat pedagògica del formador. Cal buscar unequilibri. Si no es així, aquest cursos poden arribar a sercontraproduents.
 Jaume Vila Rosashttp://jvrsbox.blogspot.com/
 
 Taula comparativa
 
entre les polítiques d’e-learning
Infraestructuresi equipaments
La majoria de països estanaugmentant les partidesdestinades a l’educació. Deforma progressiva es van dotantels centres educatius de lainfraestructura tecnològica i de laconnectivitat bàsica per poderimplantar processosd’ensenyament amb contingutsdigitals.En tos els casos, per poderaccedir als continguts en suportdigitals i als cursos de formaciód’e-learning, l’usuari necessitaadquirir un ordinador i contractarun servei d’Internet.
Àmbit escolar.
Totes les aules virtuals necessiten unainfraestructura de xarxes de banda ampla que suporti el fluxd’usuaris que participen en aquesta proposta formativa on-line. Laconnectivitat a Internet i la interconnectivitat dins de l’aula és unelement clau per a poder fer el salt cap a la formació on-line. Comhem comentat, el sector escolar és on més recursos s’estandedicant per solucionar aquesta situació degut, en gran part, a laobligatorietat d’aquest tipus d’ensenyament.
Àmbit universitari.
L’àmbit universitari s’ha quedant en unsegon pla. En les universitats “tradicionals”, les noves tecnologiesvan fent acte de presència de mica en mica dins de la dinàmicad’aula.
Formació contínua.
En la formació contínua, les infraestructures iels equipaments són un element clau de diferenciació respecte a laresta d’àmbits que estem analitzant. El gruix de treballadorsaccedeix a aquests cursos per actualitzar els seus coneixements.Per aquest motiu, la pressió sobre les infraestructures i elsequipaments és més gran. En el sector de la formació contínua,l’actualització i el manteniment tecnològic depèn, en gran part,dels recursos privats.
Continguts
La gestió dels continguts en elsentorns d’e-learning
 
estàgenerant canvis en tots elssectors. Pel que fa als continguts(objectes d’aprenentatge), estendeix a crear contingutseducatius a preu reduït i facilitar-ne l’accés per Internet.
Àmbit escolar
: Hi ha la creença generalitzada que els contingutsdigitals han de ser més econòmics que els materials tradicionals ensuport “paper”. Els processos de producció de continguts imaterials multimèdia son cars. Davant aquesta creençageneralitzada, els continguts digitals poden acabar sent mésaparents que realment educatius, per un tema econòmic. Peraquest motiu, cal vetllar per la seva qualitat didàctica. Tot això està molt generalitzat en l’àmbit escolar on hi ha grantradició en produir, redissenyar i compartir materials educatiu en
 Jaume Vila Rosashttp://jvrsbox.blogspot.com/

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aurora liked this
ALMER01 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->