Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 670, 17.9.2009]

Slobodna Bosna [broj 670, 17.9.2009]

Ratings: (0)|Views: 259|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
OBRA^UN U VLADI FEDERACIJE U SB:MINISTRI BEVANDA I OBHO\A[
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Dodik smijenio Luka~a, Silajd`i} prijeti Mileti}u
SMJENA NA VRHU SIPA-e
DOBRODO[LA,PREDSJEDNICE!
DOSJE Biljana Plav{i}
I
ZLO^IN I KAZNA
DOBRODO[LA,PREDSJEDNICE!
 
LEGALIZACIJA PLJA^KE
Tajkun Rogulji} blokirao rad dr`avnekomisije
Komisija za dr`avnu imovinu BiH nalazi sepod sna`nim pritiskom mo}nika iz RS-akoji ultimativno zahtijevaju legalizacijuposlovnog carstva tajkuna iz Lakta{aSlavka Rogulji}a izgra|enog na uzurpira-nom dr`avnom zemlji{tu
POLITI^KA SJE^APOLICAJACA
Dodikova osveta Draganu Luka~u
Pro{lonedjeljno “premje{tanje“ (preciznije,smjena) drugog ~ovjeka Dr`avne agencijeza istrage i za{titu BiH (SIPA-e) DRAGANALUKA^A od strane direktora ove dr`avneagencije MIRKA LUJI]A, koji je slijepiegzekutor (ne)volje svog {efa MILORADADODIKA, pro{lo je bez ozbiljnijih reakcijadoma}ih i me|unarodnih politi~kih autorite-ta u BiH; Paralelno sa Dodikovom osvetomdr`avnim policijskim profesionalcima,Silajd`i}eva Stranka za BiH preko svogfederalnog ministra policije MUHIDINAALI]A ~ini sve da zakonski “stavi pod kon-trolu“ Upravu Federalne policije i njenogdirektora ZLATKA MILETI]A
BILJANA PLAV[I]NA SLOBODI
Predsjednica RS-a u zaslu`enojmirovini
Ove je nedjelje Tribunal u Haagu presudioda ratna potpredsjednica Republike Srpskei poratna predsjednica ovog entitetaBILJANA PLAV[I] ostatak svoje zatvorskekazne mo`e provesti na slobodi; `enakoja je dobrovoljno priznala da je u~estvo-vala u dono{enju zlo~ina~kih odluka temel- jem kojih je stradalo hiljade ljudi u BiHnagra|ena je “zbog iskrenosti”: na{a novi-narka istra`uje na osnovu ~ega se i kakonarednog mjeseca “predsjednica Plav{i}”na velika vrata vra}a na slobodu
VOZI MI[KO
Bicikli iz Travnika osvojili planetu
Tvornica “GS TMT“ iz Travnika u posljed-njih pet godina izvozila je dijelove za {inskavozila, rade}i za najpoznatije svjetske kom-panije poput “Siemensa“; nakon {to jezavladala recesija preorijentirali su se naproizvodnju bicikala a njihovi skupocjeni,ekstravagantni dvoto~ka{i odmah su postalihit u Njema~koj i ostatku svijeta
ROMI U RATU U BiH
Za {ta smo se borili
Prema prili~no nepouzdanim podacima, uproteklom ratu u BiH u~estvovalo je i neko-liko hiljada Roma; nedavno istra`ivanje,koje je provedeno u cijeloj Bosni iHercegovini o polo`aju Roma u ratu inakon rata, donosi i brojne ispovijesti pri-padnika ove najbrojnije nacionalne manjinekoji su sa pu{kom u ruci, u razli~itimvojskama i uniformama proveli rat ido~ekali mir u na{oj zemlji
TRAFFICKING I KIOSKINGPREDRAGA LUCI]A
Sve je isto, samo smo svjetlo ugasili
Splitski knji`evnik i novinar PREDRAGLUCI] objavio je nedavno knjigu britkihsatiri~nih pjesama “Sun Tzu na prozor~i}u:~itanka iz nastranih knji`evnosti” u kojoj posvom poznatom obi~aju nemilosrdno ismija-va politi~ko i vjersko licemjerje; za na{ listLuci} govori o tome kako je propjevao nasceni, analizira Severinin politi~ki potencijal,negira klimatske promjene i obja{njavaza{to je pederluk napadati gayeve....
17.9.2009.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nermina [UNJ,Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1216227452
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
66

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->